Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.7.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta. Säädetään maatalousyrittäjien opintorahan myöntämisen edellytyksistä ja hakijakohtaisesta opintorahan enimmäismäärästä. Asetus tulee voimaan 24.7.2002. (MMM hallitussihteeri Kirsi Taipale 1605 4277)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä. Maatalousyrittäjien opintorahaan käytetään vuonna 2002 enintään 2,35 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 24.7.2002. (MMM hallitussihteeri Kirsi Taipale 1605 4277)

Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta. Mallioikeusasetusta muutetaan vastaamaan mallien oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (98/71/EY) johdosta muutetun mallioikeuslain (596/2002) säännöksiä.

Asetus sisältää pääosin mallioikeuslain muutoksesta johtuvia käsitteitä täsmentäviä ja teknisiä muutoksia. Mallioikeusasetuksesta kumotaan joitakin säännöksiä tarpeettomina näiden säännösten siirryttyä mallioikeuslakiin. Lisäksi neuvoston asetuksesta (EY) N:o 6/2002 yhteisömallista aiheutuvat tällä hetkellä tiedossa olevat muutokset tehdään mallioikeusasetukseen. Asetus tulee voimaan 1.8.2002. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutokset, jotka ovat tarpeen Euroopan yhteisöjen komission kirjeessä (2001/2192) esittämien huomautusten johdosta. Muutokset varmistavat, että ympäristön pilaantumisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu neuvoston direktiivi 91/61/EY (IPPC-direktiivi) on pantu täytäntöön komission edellyttämällä tarkkuudella. Ympäristönsuojeluasetusta täsmennetään lisäksi eräiden elintarviketuotantolaitosten luvanvaraisuuden määrittelemiseksi. Asetus tulee voimaan 1.8.2002. (YM hallitussihteeri Mika Seppälä 1603 9326)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.7.2002 seuraavia asioita:

Yleisavustuksen myöntäminen Maailman elintarvikeohjelmalle. Maailman elintarvikeohjelman (World Food Programme, WFP) myönnetään yleisavustuksena toiminnan tukemiseen 8 070 000 euroa. WFP:n tehtävänä on toimittaa elintarvikeapua humanitaarisissa hätäapuohjelmissa, käyttää elintarvikeapua taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen sekä tukea kansainvälistä elintarviketurvaa. (UM linjanjohtaja Christian Sundgren 1605 6350)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 6 §:n muuttamisesta. Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita koskevaan maksutaulukkoon lisätään maksut 1.8.2002 voimaan tulevassa mallioikeuslain muutoksessa (596/2002) mahdollistetuista mallin kolmannesta ja neljännestä uudistamisesta sekä mallin rekisteröinnistä muutetussa muodossa. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.