Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.7.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 98/2002 vp) laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia muutetaan niin, että laissa säädetään aikaisempaa yksityiskohtaisemmin syistä, joiden vuoksi velkajärjestely voidaan myöntää silloinkin, kun sille on velkaantumisen perusteeseen liittyvä tai muu laissa tarkoitettu este. Säännöksiä velallisen velvollisuudesta maksaa velkojaan maksuohjelman aikana lisää selkeytetään ja lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena olevia rahamääräisiä rajoja korotetaan. Näitä säännöksiä lisäsuoritusvelvollisuudesta sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa vahvistettuihin maksuohjelmiin. Maksuohjelmassa vahvistetun maksuvelvollisuutta voidaan alentaa nykyistä jonkin verran vähäisemmin perustein. Mahdollisuutta määrätä maksuohjelma raukeamaan rajoitetaan. Esitykseen sisältyy ehdotus verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi niin, että omaisuuden luovutusvoittoveroa voidaan erityisistä syistä alentaa, kun velallisen omaisuutta muutetaan velkajärjestelyn yhteydessä rahaksi. Esitys liittyy vuoden 2003 talousarvioesitykseen. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 1606 7719)

Esitys (HE 99/2002) laiksi kasvinterveyden suojelemisesta. Lailla korvataan nykyinen kasvinsuojelulaki (1203/1994). Uudistuksen tarkoituksena on ajanmukaistaa lakia huomioiden myös perustuslakiuudistuksesta johtuvat muutokset koskien säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä. Lisäksi tarkennetaan valvontaviranomaisia ja valvontajärjestelmää, rangaistuksia sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä. Lakia sovelletaan toimenpiteisiin, joilla pyritään säilyttämään hyvä kasvinterveyden tila. Laissa säädetään kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tarvittavista toiminnanharjoittajien velvoitteista, torjuntatoimenpiteistä, valvonnasta, pakkokeinoista, rangaistuksista ja korvauksista. Laki on tarkoitettu voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta. (MMM maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi 1605 2692)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.7.2002 seuraavat lait:

Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta, laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 240/2001 vp). Kolme uutta rikostunnusmerkistöä nimikkeillä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sekä lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus säädetään. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan se, joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voidaan tuomita sakkoa. Pakkokeinolakia muutetaan siten, että säännökset jokamiehen kiinniotto-oikeudesta ja henkilöntarkastuksesta soveltuvat myös silloin, kun epäilyn kohteena oleva rikos on lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Lait tulevat voimaan 1.10.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä (HE 77/2002 vp). Laki sisältää säännökset toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä. Laki täydentää 31.5.2002 voimaan tullutta neuvoston asetusta maksukyvyttömyysmenettelyistä. Laki tulee voimaan 15.7.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki 1606 7719)

Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta, laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain kumoamisesta, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta, laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muuttamisesta (HE 31/2001 vp). Eräiden käräjäoikeuksien yhteydessä toimivista asunto-oikeuksista luovutaan. Laki sekä asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa ja laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta kumotaan. Myös muualle lainsäädäntöön tehdään uudistuksen edellyttämät muutokset. Laki liittyy hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelevien säännösten muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2003. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Alueiden kehittämislaki (HE 55/2002). Uudessa alueiden kehittämislaissa säädetään alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä ja alueiden kehittämistä toteuttavista viranomaisista sekä tuen myöntämisestä sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Aluekehittämisviranomaisena toimii maakunnan liitto. Maakunnassa laaditaan maakuntasuunnitelma. Alueiden kehittäminen perustuu edelleen määräaikaisiin ohjelmiin. Ohjelmatyön sisältöä laajennetaan. Maakunnan liitto laatii maakuntaohjelman yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien kanssa. Maakunnan liiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. Se sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelman hyväksyvät maakunnan liitto ja asianomaiset valtion viranomaiset. Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee toteuttamissuunnitelman. Valtioneuvoston päätöksellä määrätyt ministeriöt määrittelevät alueiden kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Valtioneuvosto hyväksyy hallituskauden alussa valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet, joiden toteuttamiseksi valtioneuvosto voi päättää laadittavaksi erityisohjelmia. Lakiin otetaan myös säännökset Euroopan yhteisön alueellisten rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä ja muuttamisesta. Tuen myöntämiseen liittyen lakiin otetaan säännökset tuen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä tuen valvontaa ja tarkastusta koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Laki ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta (HE 66/2002 vp). Euroopan unionin neuvoston direktiivi 2001/40/EY kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta pannaan täytäntöön. Ulkomaalainen voidaan käännyttää Suomesta tiettyjen edellytysten täyttyessä myös silloin, kun toinen Euroopan unionin jäsenvaltio on tehnyt häntä koskevan maastapoistamispäätöksen. Toisen valtion tekemää maastapoistamispäätöstä ei kuitenkaan panna suoraan täytäntöön. Käännyttäminen edellyttää toimivaltaisen Suomen viranomaisen tekemää täytäntöönpanokelpoista päätöstä. Ulkomaalaisella on myös oikeus saada asiansa Suomessa ulkomaalaislain mukaisesti hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Laki tulee voimaan 1.12.2002. (SM neuvotteleva virkamies Tiina Sinkkanen 1604 2731)

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta (HE 246/2001 vp). Maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia muutetaan niin, että vuonna 2002 päättyvän lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2006 loppuun. Laissa määritellään luopumistuen saamisen edellytykset koskien mm. luopujan ikää luovutuksen tapahtuessa, luovutuksen kohdetta ja soveltamisaikaa. Lisäksi lakiin tehdään eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia, lisätään mahdollisuuksia sitoumusten siirtoon sukupolvenvaihdoksissa sekä mahdollistetaan eräiden tehtävien osalta sopimusjärjestely eläkelaitoksen ja tarvittaessa Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa. Lain 19 §:n 4 momentti ja 34 §:n 2-4 momentit tulevat voimaan 1.8.2002. Muilta osin laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että eläke- ym. etuisuuksiin liittyvät ansiotulorajat selvitetään niiden määrien tarkistamiseksi. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n ja laki Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 56/2002 vp). Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen johtokunnat lakkautetaan. Johtokuntia koskevien säännösten tilalle tulevat säännökset laitosten ylimmän johdon organisoinnista. Johtokuntien lakkauttamisen jälkeen laitosten toimintaa johtavat ja ylintä päätösvaltaa käyttävät laitosten päällikköinä toimivat virkamiehet. Lait tulevat voimaan 1.9.2002. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Laki puutavaranmittauslain muuttamisesta (HE 69/2002 vp). Puutavaranmittauslain toimeenpanoon liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi jää edelleen puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta, puutavaran mittauksessa käytettävien mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistaminen sekä puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja mittauslautakuntien asettaminen. Laki tulee voimaan 1.8.2002. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Laki mallioikeuslain muuttamisesta (HE 6/2002 vp). Mallioikeuslakia muutetaan niin, että mallien oikeudellisesta suojasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tulee voimaan saatetuksi. Muutokset koskevat mallioikeuslain käsitteitä, rekisteröinnin edellytyksiä, mallisuojan sisältöä ja laajuutta sekä rekisteröinnin voimassaoloaikaa. Direktiivistä riippumattomasti tehdään joitakin tarkistuksia, jotka koskevat yhteisrekisteröintiä, rekisteröinnin uudistamisesta sekä rekisteriviranomaisen päätösten tiedoksiantoa. Laki tulee voimaan 1.8.2002. (KTM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva 1606 2098)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta ja laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 74/2002 vp). Lain muutoksella nostetaan valtion kunnille maksamaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Lakia sosiaalialan osaamiskeskuksista muutetaan siten, että osaamiskeskuksille maksettava valtionavustus on vastaisuudessa itsenäinen erä, jota ei oteta huomioon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta määriteltäessä. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet muuttaa kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 3 §:n 2 kohtaa siten, että mahdollisuus kustannustason arvioidun muutoksen huomioon ottamisesta valtionosuuksissa vähemmästä kuin täydestä määrästä poistetaan. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

Tasavallan presidentti hyväksyi lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen ja päätti siihen tehtäväksi kaksi varaumaa sekä vahvisti lain lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain rikoslain muuttamisesta, lain ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, lain ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 25 §:n muuttamisesta, lain kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, lain metsästyslain 70 §:n muuttamisesta, lain rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain lääkelaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, lain elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, lain sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta (HE 77/2001 vp). Rikosoikeudellisen virkavastuun piiriä laajennetaan koskemaan nykyistä selvemmin eräitä julkisen vallan käytön valmistelutehtäviä. Rikoslaissa käytettävä virkamiehen käsite määritellään mahdollisimman yhdenmukaisesti hallinto-oikeudessa käytettävän virkamiehen käsitteen kanssa. Muut virkavastuusääntelyn piiriin joiltakin osin haluttavat henkilöryhmät määritellään rikoslaissa. Näitä ovat julkista luottamustehtävää hoitavat henkilöt, julkisyhteisön työntekijät ja julkista valtaa käyttävät henkilöt sekä ulkomaiset virkamiehet ja ulkomaisen parlamentin jäsenet. Lahjuksen antaminen kansanedustajalle ja lahjuksen ottaminen kansanedustajana tulevat rangaistaviksi. Yleissopimuksen voimaantulosta säädetään asetuksella. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Muut lait tulevat voimaan 1.10.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.7.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan muutos Pohjoismaiden välillä tehtyyn sopimukseen elatusavun perimisestä pakkotoimin. Muutoksen mukaan toisessa Pohjoismaassa elatusavusta annettu päätös tai viranomaisen hyväksymä sopimus on tunnustettava ilman eri vahvistusta. Asetus tulee voimaan 17.7.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa eräiden rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle tehdyn periaatesopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Venäjän kanssa tehty periaatesopimus Kelloselkä-Sallan ja Imatra-Svetogorskin tilapäisten rajanylityspaikkojen avaamisesta kansainväliselle liikenteelle niiltä osin kuin se koskee Imatra-Svetogorskin rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle ajoneuvoliikenteelle. Asetus tulee voimaan 17.7.2002. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.7.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti valtuutti puolustusministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Eero Lavosen allekirjoittamaan SOCRATE-sopimuksen lisäyksen, joka koskee sopimuksen voimassaolon jatkamista ja sopimuksen parannuksia. (UM linjanjohtaja Aleksi Härkönen 1605 6195)

Tasavallan presidentti valtuutti osastopäällikkö Ritva Jolkkosen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa allekirjoittamaan Suomen ja Laosin hallitusten välisen sopimuksen metsien sertifioinnin kehittämisestä ja hyväksyi sanotun sopimuksen. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 1605 6308)

Tasavallan presidentti valtuutti suurlähettiläs Heikki Tuunasen tai hänen estyneenä olleessaan hänen sijaisensa allekirjoittamaan Suomen ja Kambodzhan hallitusten välisen maankäyttö- ja hallintahanketta koskevan sopimuksen ja hyväksyi sanotun sopimuksen. Samalla tasavallan presidentti valtuutti ulkoasiainministeriön tekemään omalla päätöksellään mahdolliset myöhemmät hanketta koskevat muutossopimukset. (UM ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen 1605 6308)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 12.7.2002 seuraavat nimitysasiat:

Tasavallan presidentti määräsi ulkoasiainneuvos Iivo Uljas Salmen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Eläkelautakunnan puheenjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti Timo Juhani Havu vakuutusoikeuden vakuutusylituomarin (D 18) virkaan 1.11.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Hovioikeudenneuvos Teppo Tapani Hurme Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen (T 14) virkaan 1.8.2002 lukien, käräjätuomari Lauri Olli Antero Vihervaara toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen (T 14) virkaan 1.10.2002 lukien, hovioikeudenneuvos Tuula Annikki Nousiainen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen (T 14) virkaan 1.8.2002 lukien sekä ma. hovioikeudenneuvos, asessori Hannu Antero Rimmanen Turun hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen (T 12) virkaan 1.8.2002 lukien ja ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jukka Emil Uusitupa toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen (T 12) virkaan 1.8.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Käräjätuomari Jukka Kalervo Kontio Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.9.2002 lukien, käräjätuomari Pekka Antero Aaltonen Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.8.2002 lukien, käräjätuomari Eva-Maria Fredrika Anderzén Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.8.2002 lukien, käräjätuomari Mika Kalervo Huovila Savonlinnan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan 1.8.2002 lukien, ma. kihlakunnansyyttäjä, käräjäviskaali Vesa Pekka Komulainen Porvoon käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.10.2002 lukien, ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Anna-Mari Porkkala-Hietala Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.10.2002 lukien sekä ma. käräjätuomari, asessori Maija Helena Kunnas Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.8.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.7.2002 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva peruspalveluministeri Eva Biaudetin ilmoittama lisäys sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n kestävän kehityksen Johannesburgin huippukokoukseen 26.8.-4.9.2002. Kokoonpano: varapuheenjohtajat: ministeri Jouni Backman (ensimmäinen varapuheenjohtaja), ministeri Suvi-Anne Siimes, ministeri Jari Vilén ja ministeri Eva Biaudet; jäsenet: kansanedustajat sekä valiokuntaneuvokset eri valiokunnista: ulkoasiainvaliokunta: kansanedustaja Liisa Jaakonsaari, kansanedustaja Mirja Ryynänen ja valiokuntaneuvos Antti Pelttari; sosiaali- ja terveysvaliokunta: kansanedustaja Marjatta Vehkaoja, kansanedustaja Timo Ihamäki, kansanedustaja Juha Rehula ja valiokuntaneuvos Eila Mäkipää; ympäristövaliokunta: kansanedustaja Pentti Tiusanen, kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaa, kansanedustaja Christina Gestrin, kansanedustaja Tarja Kautto, kansanedustaja Anne Holmlund ja valiokuntaneuvos Salme Kandolin; tulevaisuusvaliokunta: kansanedustaja Martti Tiuri ja valiokuntaneuvos Paavo Löppönen; Pohjoismaiden neuvosto: kansanedustaja Outi Ojala; ulkoasiainministeriö: alivaltiosihteeri Pertti Majanen, osastopäällikkö Antti Kuosmanen, linjanjohtaja Hannu Kyröläinen, linjanjohtaja Matti Kääriäinen, yksikönpäällikkö Hannele Tikanvaara, yksikönpäällikkö Kari Karanko, kestävän kehityksen suurlähettiläs Taisto Huimasalo, suurlähettiläs Peter Stenlund, lähetystöneuvos Hanna Rinkineva, kehitysyhteistyöneuvos Markku Aho;

Suomen suurlähetystö Pretoria: suurlähettiläs Kirsti Lintonen ja lähetystöneuvos Heidi Schroderus-Fox; valtiovarainministeriö: finanssineuvos Heikki Sourama; opetusministeriö: kansainvälisen osaston johtaja Kristian Slotte, ylijohtaja Heli Kuusi Opetushallitus; maa- ja metsätalousministeriö: ylijohtaja Veikko Marttila; kauppa- ja teollisuusministeriö: neuvotteleva virkamies Risto Ranki ja ylitarkastaja Erja Fagerholm; sosiaali- ja terveysministeriö: projektipäällikkö Paula Mannonen STAKES; ympäristöministeriö: kansainvälisten asiain johtaja Aira Kalela, tulosryhmän päällikkö Jukka Uosukainen, ylitarkastaja Marjo Nummelin ja neuvotteleva virkamies Camilla Lommi-Kippola. Tasavallan presidentti Tarja Halonen johtaa Suomen valtuuskuntaa. Lisäksi ulkoasiainministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavan määrän asiantuntijoita. (UM linjanjohtaja Aleksi Härkönen 1605 6195)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä pankkivaltuuston kertomuksen 2001 johdosta (EK 16a/2002 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta siten, että pankkivaltuusto päättää sitovasti Suomen Pankin johtokunnan jäsenten määrästä laissa säädetyn enimmäismäärän puitteissa. Edelleen eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten nimittämismenettelyn uudistamisen. Eduskunta myös edellyttää, että hallitus valmistelee esityksensä siten, että edellä mainittu lainmuutos voidaan saattaa voimaan vuoden 2002 aikana. (VM vanhempi hallitussihteeri Jarkko Karjalainen 1603 3268)

Päätös opetusministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2002 lääninhallituksille Interreg III A -yhteisöaloiteohjelmien Saaristo, Merenkurkku-MittSkandia, Pohjoinen, Karjala, Kaakkois-Suomi ja Etelä-Suomen rannikkoseutu toteuttamiseen. Päätöksellä osoitetaan lääninhallituksille määrärahaa yhteensä 2 713 000 euroa. (OPM neuvotteleva virkamies Juha Mäntyvaara 1607 7302)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.7.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2002) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhtiöoikeus, julkistamisdirektiivin muutos). Direktiiviehdotus sisältää muutoksia voimassa olevaan 1. yhtiöoikeudelliseen direktiiviin, jossa säännellään osakeyhtiöiden asiakirjojen julkisuutta, yhtiön sitoumusten pätevyyttä ja yhtiöiden pätemättömyyttä. Nyt tehdyt ehdotukset koskevat lähinnä yhtiön asiakirjojen julkisuutta. Ehdotusten keskeinen sisältö on, että kaupparekisterin tulee 1.1.2005 lukien palvella sekä ilmoittajia että tietopyyntöjen esittäjiä sähköisesti. Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi mahdollistettavaksi se, että tietoja voitaisiin rekisteröidä muullakin kuin jäsenvaltion virallisella kielellä. Lisäksi ehdotus sisältää eräitä muita vähäisiä muutoksia direktiiviin. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (riitauttamattomia vaateita koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanomääräyksen käyttöönotto). Asetusehdotuksen tavoitteena on luoda säännöstö, jonka perusteella ehdotuksessa tarkemmin määritellyt riidattomat saatavat, jotka on tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu jäsenvaltiossa, voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa suoraan ilman välivaiheita. Tämän mahdollistamiseksi ja jäsenvaltioiden oikeuslaitosten keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi asetusehdotus sisältää vähimmäisvaatimuksia noudatettavalle oikeudenkäyntimenettelylle. (OM lainsäädäntöneuvos Risto Eerola 1606 7740)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 36/2002) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EU:n henkilöstösääntöjen muuttaminen osana EU:n hallinnon ja henkilöstöpolitiikan uudistamista). Henkilöstösääntöjen muuttamista koskevat komission ehdotukset liittyvät komission hallinnon ja henkilöstöpolitiikan uudistukseen. Meneillään olevan hallinnonuudistuksen keskeisenä tavoitteena on voimavarojen käytön tehokkuuden parantaminen palvelua, riippumattomuutta, vastuuta sekä avoimuutta korostavan hallintokulttuurin lähtökohdista. (VM neuvotteleva virkamies Risto Savola 1603 4946)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.7.2002 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto määräsi vakuutusoikeuteen lakimies Jarmo Pätärin toimimaan palkansaajajäsenenä käsiteltäessä valtion eläkelaissa (280/1966), valtion perhe-eläkelaissa (774/1968), kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetussa laissa (1152/1997), Suomen Pankista annetussa laissa (719/1997), kansaneläkelain 58a §:ssä, evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa (298/1966), evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa (258/1970), kansanedustajain eläkelaissa (329/1967), kansanedustajain perhe-eläkelaissa (107/1990) sekä valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetussa laissa (870/1977) tarkoitettuja asioita ja liittojohtaja, varatuomari Riitta Arkon toimimaan työnantajajäsenenä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) ja sotilastapaturmalaissa (1211/1990) tarkoitetuissa asioissa, jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema näiden lakien mukaiseen korvaukseen, molemmat jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.8.2002-31.12.2004. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Valtioneuvosto myönsi osastopäällikkö Saara Reiniukselle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön virasta 16.7.2002-15.10.2003. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Eläinlääketieteen tohtori Jaana-Husu Kallio maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön (A 31) määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.7.2002-30.9.2002, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi ja samalla myönnetään Husu-Kalliolle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta apulaisosastopäällikön virastaan. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Riitta Heinonen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikön (A 29) määräaikaiseen virkasuhteeseen 16.7.2002-30.9.2002, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.7.2002 seuraavia asioita:

Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston vuokrasopimus. Senaatti-kiinteistöt rakentaa Jyväskylän kaupunkiin kaavoitetulle tontille Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkistoa varten uudisrakennuksen, jonka suunniteltu valmistumisaika on joulukuussa 2004. Vuokra-aika alkaa 1.1.2005 ja jatkuu toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.6.2020. Yhtenäisarkistorakennuksen tarkistettu hankesuunnitelma on valmistunut 16.5.2002 ja Senaatti-kiinteistöjen hallitus on 11.6.2002 tehnyt rakentamisesta investointipäätöksen, joka tulee voimaan, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puollettua vuokrasopimuksen tekemistä. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Palkkaussopimuksen tekeminen Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Jukka Hirvelän kanssa. Sopimuspalkka on 7 415 euroa kuukaudessa 1.4.2002-31.12.2002, kuitenkin enintään siihen saakka kun pääjohtaja Vesterinen on estynyt hoitamasta virkaansa. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 1602 8500)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) ylittäminen 486 362 eurolla. Suomen valtio on Helsingin hovioikeuden 30.5.2002 antamalla tuomiolla velvoitettu maksamaan Alfa Laval Oy:lle vahingonkorvausta Wärtsilä Meriteollisuus Oy:n konkurssiin liittyen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden 19.5.2000 antamaa tuomiota ja määräsi asianosaiset pitämään hovioikeudessa syntyneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Koko korvattavaksi tuleva määrä korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen on (maksupäivä 28.6.2002) yhteensä 2 883 865,40 markkaa eli 485 031,34 euroa. (KTM ylitarkastaja Tapio Laamanen 1606 4599)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama Sähkökatkosten vakiokorvaus-työryhmä esittää 8.7.2002 luovuttamassaan ehdotuksessa, että sähkömarkkinalakia täydennettäisiin. Ehdotuksen mukaan paikallista jakeluverkkoa operoivan sähköyhtiön tulee maksaa sähkönkäyttäjälle vakiokorvaus yli 12 tuntia kestävästä sähkökatkosta. Säännöksellä pyritään parantamaan sähkönkäyttäjien mahdollisuuksia saada hyvitystä sähkönkäyttömahdollisuuden puuttumisesta erityisesti sääolosuhteiden aiheuttamissa sähkökatkoissa. Aiemmin tällaiset hinnanalennukset ja vahingonkorvaukset ovat olleet harvinaisia. Vakiokorvauksen määrä riippuu vuosittaisen verkkopalvelumaksun suuruudesta ja nousee portaittain keskeytysajan pituuden kasvaessa. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Arto Rajala puh. (09) 1606 4828 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta luovutti 2.7.2002 ympäristöministeri Jouni Backmanille ehdotuksensa toimintaohjelmaksi, jolla parannetaan metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua. Osa toimista voidaan käynnistää heti, osa sijoittuu vuoden 2007 jälkeiseen aikaan. Ensi vaiheessa keskityttäisiin nykyisten luonnonsuojelu-alueiden ennallistamiseen ja hoitoon. Uusia, vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelukeinoja kokeiltaisiin heti useissa pilottihankkeissa. Vuoteen 2006 mennessä arvioitaisiin tehtyjen toimenpiteiden vaikutus kokonaisuudessaan ja 2007 ratkaistaisiin luonnonsuojelulain mukaisen luonnonsuojeluohjelman tarve ja laajuus. Toimikunta esittää myös neuvonnan, opetuksen, tutkimuksen ja seurannan kehittämistä. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi puh. (09) 1603 9400 ympäristöministeriöstä, osastopäällikkö Aarne Reunala puh. (09) 160 53350 maa- ja metsätalousministeriöstä ja ylitarkastaja Mikko Kuusinen puh. (09) 1603 9350 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.