Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.7.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia on muutettu siten, että lääninhallituksille ammattikorkeakoulujen yhteishaussa kuuluvat tehtävät siirtyvät ammattikorkeakoulujen itsensä hoidettaviksi. Ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annettuun asetukseen tehdään tästä aiheutuvat muutokset. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran ammattikorkeakoulujen yhteishakuun lukuvuonna 2003-2004 alkavaa koulutusta varten. Asetus tulee voimaan 15.7.2002. (OPM hallitusneuvos Matti Rajakylä 1607 7258)

Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2002 lisätalousarvion momentilla 33.32.37 tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen myönnetyn määrärahan myöntämisperusteet. Valtionavustusta voidaan myöntää sairaanhoitopiirin kuntayhtymille tutkimus- ja hoitojonojen purkamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen myöntämisperusteena on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen asukkaiden määrä 31.12.2001 kuitenkin siten, että näin saatu avustus tarkistetaan erikoissairaanhoidon vuoden 2000 tarveindeksillä. Avustuksen myöntää ja maksaa sosiaali- ja terveysministeriö. Asetus tulee voimaan 15.7.2002. (STM hallitussihteeri Arja Myllynpää 1607 4130)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.7.2002 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää ero Satu Hassille Suomen varsinaisen edustajan tehtävästä Aasian kehityspankin johtokunnassa ja nimittää hänen tilalleen ministeri Suvi-Anne Siimes 1.8.2002 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Kari Veijalainen 1605 6538)

Periaatepäätös vuoden 2002 toiseen lisätalousarvioon esitettävästä valtuudesta Suomen osallistumiseksi Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus -rahastoon. Vuoden 2002 toiseen lisätalousarvioon momentille 24.50.66 (Lähialueyhteistyö) esitetään 3 272 000 euron valtuutta Suomen osallistumiseksi Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus -rahastoon vuonna 2006 ja vuoden 2001 kolmannessa lisätalousarviossa samaan tarkoitukseen myönnetyn 6 728 000 euron valtuuden siirtämistä vuodelle 2002. Suomen kokonaissitoumus Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus -rahastoon on 10 miljoonaa euroa vuosien 2002-2006 aikana. Maksatukset ajoittuvat seuraavasti: 841 000 euroa vuonna 2002, 1 682 000 euroa vuonna 2003, 1 682 000 euroa vuonna 2004, 2 523 000 euroa vuonna 2005 ja 3 272 000 euroa vuonna 2006. Suomen 10 miljoonan euron maksuosuudesta kahdeksan miljoonaa euroa osoitetaan ympäristöhankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa ydinturvahankkeisiin. Suomi osallistuu 9.7.2002 Brysselissä järjestettävään Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus -rahaston maksulupauskokoukseen ja vahvistaa siellä 10 miljoonan euron sitoumuksensa ehdolla, että eduskunta hyväksyy lisätalousarviossa esitettävän valtuuden. Suomen varsinaisena edustajana rahoittajien kokouksessa toimii ulkoasiainministeriön edustaja ja asiantuntijoina ympäristöministeriön ja/tai Säteilyturvakeskuksen edustajat. (UM lähetystöneuvos Markku Kauppinen 1605 5625)

Päätös määrätä ministeri Suvi-Anne Siimes 1.8.2002 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennuspankin hallintoneuvostoon. Kansainvälisen jälleenrakennuspankin eli Maailmanpankin hallintoneuvostossa (Board of Governors) jokaisella jäsenmaalla on edustajansa ja näillä varajäsenet. Suomea hallintoneuvostossa edustaa valtiovarainministeri Sauli Niinistö. (VM hallitusneuvos Kaarina Rautala 1603 3072)

Päätös vuoden 2002 valtion myöntämisvaltuusosuuksien alueellisesta jaosta käytettäväksi Interreg III A -ohjelmien (Saaristo, Merenkurkku-Mittskandia, Etelä-Suomen rannikkoseutu, Kaakkois-Suomi, Karjala ja Pohjoinen) mukaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan hankkeisiin. Interreg III A -ohjelma-alueilla toimiville työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2002 valtion talousarvion momentilta 32.30.62 valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta ohjelma-alueittain yhteensä 1 661 000 euroa käytettäväksi EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2000-2006 laadittujen Interreg III A -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: Saariston Interreg III A -ohjelma 111 000 euroa, Merenkurkku-Mittskandian Interreg III A -ohjelma 92 000 euroa, Etelä-Suomen rannikkoseudun Interreg III A -ohjelma 134 000 euroa, Kaakkois-Suomen Interreg III A -ohjelma 974 000 euroa, Karjalan Interreg III A -ohjelma 300 000 euroa ja Pohjoinen Interreg III A -ohjelma 50 000 euroa. (KTM teollisuusneuvos Liisa Mieskylä 1606 3669)

Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 15.7.2002-31.12.2005. Kokoonpano: jäsenet (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa; varapuheenjohtajat: käräjätuomari Sinikka Kurkinen, lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen ja vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen; jäsenet: LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Ole Böstman (LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja), LKT, neurologian erikoislääkäri Mikael Ojala (LL, neurokirurgian erikoislääkäri Leena Kivipelto), tekninen johtaja Seppo Soitula (tekninen johtaja Velipekka Salo), diplomiinsinööri Pekka Calonius (diplomiinsinööri Pauli Lappalainen), varatuomari Riitta Haapasaari (varatuomari Leena Snellman), varatuomari Tarja Östervik (oikeustieteen kandidaatti Seppo Eskuri) ja oikeustieteen kandidaatti Pasi Nieminen (varatuomari Iiro Lehtonen). (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 1607 3878)

Päätös myöntää ero neuvotteleva virkamies Risto Laakkoselle romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kansanedustaja Gunnar Jansson 31.12.2004 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.7.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (pitkään käytössä olleet kasviperäiset lääkevalmisteet). Ehdotuksen tarkoituksena on yhtenäistää pitkään käytössä olleiden vakiintuneiden kasviperäisten lääkevalmisteiden lupa- ja rekisteröintijärjestelmät. Tähän pyritään määrittelemällä eräitä keskeisiä kasvilääkkeiden käsitteitä ja säätämällä pitkään käytössä olleiden vakiintuneiden kasviperäisten lääkevalmisteiden kansallisesta yksinkertaistetusta rekisteröintimenettelystä. Edellytyksenä ehdotuksen mukaisen rekisteröintijärjestelmän käytölle on se, että kasviperäinen lääkevalmiste on ollut markkinoilla yhteisön alueella vähintään 30 vuotta tai että valmiste on ollut markkinoilla yhteisön ulkopuolella mainitut 30 vuotta, josta se on ollut saatavilla yhteisön alueella 15 vuotta. (STM hallitussihteeri Mervi Kattelus 1607 4161)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.7.2002 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Eija Kuivisto valtiovarainministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.8.2002 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Tarja Jääskeläinen 1603 3143)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.7.2002 seuraavia asioita:

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Metsäkeskuksille osoitetaan vuoden 2002 lisätalousarvion mukaisesti kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin 2 327 miljoonaa euroa ja myöntämisvaltuutta 8 086 miljoonaa euroa momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen). Ministeriön päätöksillä käytetään 14 000 euroa. (MMM metsäneuvos Jouko Paloniemi 1605 2408)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.