Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 25/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.6.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002) tulee voimaan 1.10.2002. Asetuksella säädetään tiedoista, asiakirjoista sekä muista selvityksistä, joita hakijan olisi toimitettava lupaviranomaiselle laissa tarkoitettuja lupia ja hyväksymisiä hakiessaan. Asetuksessa säädetään myös lupapäätöksiin ja -todistuksiin sisällytettävistä tiedosta. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi asetus sisältää myös säännökset muun muassa vartijan asun merkeistä ja teksteistä, sekä toimeksiantosopimuksen, tapahtumailmoituksen ja palvelutodistuksen sisällöstä. Asetus tulee voimaan 1.10.2002. (SM ylitarkastaja Janne Kerkelä 1604 2847)

Valtioneuvoston asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. Humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (221/1994) liitteenä on luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät filosofian maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Luettelon I osa muutetaan siten, että Tampereen yliopiston koulutusvastuun piiriin lisätään viestintätieteiden alan syventävät opinnot. Muutoksen myötä Tampereen yliopisto voi järjestää puheopin pääaine-opetusta. Asetus tulee voimaan 1.8.2002. (OPM ylitarkastaja Johanna Wallius 1607 7226)

Valtioneuvoston asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (1336/1996) 15 §:ään lisätään säännökset automaattilypsyn käyttöönottoa edeltävästä valvontaviranomaiselle tehtävästä ennakkoilmoituksesta sekä automaattilypsyn käyttöä koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta. Pykälään lisätään myös säännös valvontaviranomaiselle tehtävästä ennakkoilmoituksesta silloin, kun tuotantotila myy maitoa tai maitopohjaisia tuotteita taikka toimittaa ternimaitoa tuotantotilan ulkopuolelle. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat säännökset tästä ilmoittamisesta ja kirjanpidosta. Asetus tulee voimaan 1.7.2002. (MMM apulaisosastopäällikkö Matti Aho 1605 3380)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 36 ja 216 §:n muuttamisesta. Asetusmuutoksella pannaan täytäntöön direktiivi 2001/43/EY, joka koskee ajoneuvojen renkaiden tyyppihyväksyntävaatimuksien täydentämistä vierintämeluvaatimuksilla. Asetus tulee voimaan 3.8.2002 tietyin säädetyin poikkeuksin. (LVM yli-insinööri Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta. Asetuksella lisätään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/41/EY johdosta valtioneuvoston asetuksen 610/2000 liitteeseen 2 kolme uutta nimikettä, joiden luovuttaminen yleiseen kulutukseen on kielletty. Asetus tulee voimaan 18.7.2002. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta. Asetuksella säädetään tarkemmin liikennevahinkolautakunnan hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä sekä muusta liikennevahinkolautakunnasta annetun lain (441/2002) täytäntöönpanosta. Asetus tulee voimaan 1.7.2002. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 1607 3751)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.6.2002 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä jäsenehdokkaat Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomiteaan uudelle nelivuotiselle toimikaudelle. Euroopan unionin talous- ja sosiaalikomitean (ECOSOC) sihteeristö on pyytänyt jäsenmaita nimeämään ehdokkaansa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Määräaika nimeämiselle on 20.6.2002. Nykyisessä komiteassa edustettuina olevien järjestöjen asettamista ehdokkaista nimetään jäsenehdokkaiksi seuraavat henkilöt: ensimmäiselle ehdokassijalle: johtaja Ulla Sirkeinen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry., kauppapoliittinen asiamies Filip Hamro-Drotz Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry., johtaja Harri Koulumies Palvelutyönantajat ry., kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen Akava ry., kv-päällikkö Martti Reuna Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry., ekonomisti Peter J. Boldt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry., suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio Suomen Yrittäjät ry., johtaja Seppo Kallio Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry., osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamari; toiselle ehdokassijalle: kauppapoliittinen asiamies Severi Keinälä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry., toimiston päällikkö Jukka Ahtela Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry., kansainvälisten asioiden päällikkö Martti Huttunen Palvelutyönantajat ry., lakimies Markku Kajo Akava ry., tiedotuspäällikkö Risto Kousa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry., projektipäällikkö Eine Mikkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry., kauppaneuvos Eero Lehti Suomen Yrittäjät ry., johtaja Juha Ruippo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. ja toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskauppakamari. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Alec Aalto 1602 2180)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission ikääntymistä käsittelevään ministerikonferenssiin 11.-13.9.2002 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Kokoonpano: puheenjohtaja: sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho; varapuheenjohtajat: suurlähettiläs Leif Fagernäs, apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala ja linjanjohtaja Hannu Kyröläinen; valtuuskunnan jäsenet: kansanedustaja Sari Sarkomaa, kansanedustaja Håkan Nordman, kansanedustaja Leea Hiltunen, toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, tutkimusprofessori Marja Vaarama, professori Aulikki Nissinen, kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen, ylitarkastaja Ritva Vuorento, ylitarkastaja Viveca Arrhenius, ylitarkastaja Hanna Nyfors, kehitysyhteistyöneuvos Anna Gebremedhin, kehitysyhteistyösihteeri Kristiina Häikiö ja avustaja Riikka Eela. (UM Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 1605 5580)

Päätös Pattijoen kunnan ja Raahen kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Raahen kunnan perustamisesta 1.1.2003 lukien. Päätös perustuu Pattijoen kunnan ja Raahen kaupungin yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. (SM neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi 1604 4568)

Päätös Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan lakkauttamisesta ja uuden Haminan kunnan perustamisesta 1.1.2003 lukien. Päätös perustuu Haminan kaupungin ja Vehkalahden kunnan yhteiseen esitykseen valtioneuvostolle. (SM neuvotteleva virkamies Toivo Pihlajaniemi 1604 4568)

Päätös määrätä Suomen edustajiksi Euroopan Molekyylibiologian Konferenssiin (EMBC) professori Marja Makarow ja pääsihteeri Arja Kallio sekä Euroopan Molekyylibiologian Laboratorion neuvostoon (EMBL) professori Eero Vuorio ja pääsihteeri Arja Kallio. (OPM opetusneuvos Marja Pulkkinen 1607 7223)

Päätös asettaa uusi metsäneuvosto neuvoa antavaksi toimielimeksi 19.6.2002-18.6.2005 väliseksi toimikaudeksi. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (osastopäällikkö Aarne Reunala); jäsenet: luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen ympäristöministeriö (ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita ympäristöministeriö), teollisuusneuvos Paula Nybergh kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Reima Sutinen kauppa- ja teollisuusministeriö), neuvotteleva virkamies Seija Kivinen valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Ilona Junka valtiovarainministeriö), neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Hannu Jokiluoma sosiaali- ja terveysministeriö), maanviljelijä Markku Heikkinen Alueelliset metsäneuvostot (kansanedustaja Johannes Leppänen Alueelliset metsäneuvostot), toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjien liitto ry (toimialapäällikkö Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry), pääsihteeri Timo Tanninen WWF (metsäpäällikkö Harri Karjalainen WWF), metsäjohtaja Martin Lillandt MTK r.y. (varajohtaja Timo Nyrhinen MTK r.y.), puheenjohtaja Håkan Nystrand METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (pääsihteeri Reino Mattila METO - Metsäalan Asiantuntijat ry), koulutuspäällikkö Jari Pigg Metsästäjäin Keskusjärjestö (hallituksen jäsen Tapani Pääkkönen Metsästäjäin Keskusjärjestö), johtaja Hannu Valtanen Metsäteollisuus ry (osastopäällikkö Pertti Litmanen Metsäteollisuus ry), sihteeri Lauri Ainasto Puu- ja erityisalojen liitto (osastopäällikkö Sakari Lepola Puu- ja erityisalojen liitto), metsänhoitaja Anne Lehtonen Suomen Latu ry (toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen Suomen Latu ry), puheenjohtaja Tuire Laurinolli Suomen luonnonsuojeluliitto (projektivastaava Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto), metsänhoitaja Päivi Salpakivi-Salomaa Metsänhoitajaliitto ry (toiminnanjohtaja Tapio Hankala Metsänhoitajaliitto ry), järjestöpäällikkö Liisa Sahi Suomen Partiolaiset (metsänhoitaja Terhi Ajosenpää Suomen Partiolaiset), varatoimitusjohtaja Jaana Säteri Suomen Sahat ry (toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta Suomen Sahat ry) ja agrologi Lena Aschan Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (Agrologi Henrika Husberg Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund). Uuden metsäneuvoston pääsihteeri on ylitarkastaja Jouni Suoheimo. (MMM metsäneuvos Jouko Paloniemi 1605 2408)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastaja Maija Salo, ylitarkastaja Leo Forss ja ylitarkastaja Annukka Nurmi valtioneuvoston ylimääräisiksi esittelijöiksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunnan tarkastettavaksi on annettu valtioneuvoston 17 päivänä tammikuuta 2002 tekemä periaatepäätös Posiva Oy:n hakemuksesta, joka koskee Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista laajennettuna (EK 9/2002). Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan. (KTM neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen 1606 4836)

Päätös merkitä pöytäkirjaan a) Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunnan tarkastettavaksi on annettu valtioneuvoston 17 päivänä tammikuuta 2002 tekemä periaatepäätös Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta (EK 8/2002 vp) b) Eduskunnan hyväksymät lausumat (4):
1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin kivihiilen käytön hallituksi rajoittamiseksi sähkön ja lämmön tuotannossa esimerkiksi kokonaiskäyttösopimuksin.
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus
- nopeuttaa tiukan energiansäästöohjelman toteuttamista ja ohjaa yhdyskunta- ja aluerakenteiden muotoutumista energian säästämiseksi,
- ryhtyy toimenpiteisiin säästöohjelmia tukevan energiansäästön yleislain säätämiseksi,
- ryhtyy toimenpiteisiin energian jakeluyhtiöitä koskevan palveluvelvoitteen säätämiseksi tiedottamisesta energiansäästötavoista ja uusista tekniikoista kuluttajille ja
- ryhtyy toimenpiteisiin energiaverotuksen kehittämiseksi energiansäästöä edistävällä tavalla.
3. Eduskunta edellyttää, että uusiutuvan energian tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan ilmastostrategiaan sisältyvän edistämisohjelman mukaisesti kuitenkin niin,
- että biomassan käyttöä edistetään ohjelmaa enemmän muun muassa veropolitiikan, investointitukien ja teknologian kehittämistukien sekä kestävän metsätalouden metsänparannusvarojen lisäresursseilla, tehostamalla energiapuun ja turpeen käyttöä,
- että kehitetään kierrätyspolttoaineiden, lajitellun yhdyskuntajätteen, biokaasujen ja muiden biomassojen käyttöä ja
- että uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön jakeluverkkoihin pääsy turvataan esimerkiksi vihreiden sertifikaattien kauppaan perustuvalla järjestelmällä ja asettamalla tarvittaessa ostovelvoitteita verkon haltijoille.
4. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen lausumien toteutumisesta seuraavan vaalikauden aikana. (KTM neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen 1606 4836)

Päätös asettaa terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti opetusministeriö (suunnittelija Kari Koivumäki opetusministeriö); varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Veli-Matti Risku sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: ylitarkastaja Heidi Paatero sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriö), kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala opetusministeriö (opetusneuvos Terttu Jääskeläinen opetusministeriö), vanhempi hallitussihteeri Helen Petrisalo liikenne- ja viestintäministeriö (liikenneneuvos Martti Mäkelä liikenne- ja viestintäministeriö), kehittämispäällikkö Anita Ahlfors-Friman ympäristöministeriö (rakennusvalvontainsinööri Jouni Vastamäki ympäristöministeriö), erityisasiantuntija Kari Sjöholm Suomen Kuntaliitto (kehittämispäällikkö Veronica Granö-Suomalainen Suomen Kuntaliitto), johtaja Mikael Fogelholm UKK-instituutti (vanhempi tutkija Seppo Miilunpalo UKK-instituutti), johtaja Veikko Vihko Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (erikoissuunnittelija Mari Miettinen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES), ylitarkastaja Raimo Hakola Raha-automaattiyhdistys (ylitarkastaja Anita Hämäläinen Raha-automaattiyhdistys), toiminnanjohtaja Jukka Pekkala Suomen Liikunta ja Urheilu ry (yhteyspäällikkö Kerstin Ekman Suomen Liikunta ja Urheilu ry) ja suunnittelija Tarja Bergström Terveyden edistämisen keskus ry (projektipäällikkö Mika Pyykkö Suomen Sydänliitto ry). (STM johtaja Tapani Melkas 1607 3886)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 19.6.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2002) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (avioliitto ja lapsen huolto). Asetusehdotus sisältää Bryssel II -asetuksessa nykyisin olevat säännökset avioliittoa koskevista asioista sekä säännökset tuomioistuinten toimivallasta, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä jäsenvaltioiden nimeämien keskusviranomaisten yhteistyöstä lapsen huoltoa koskevissa asioissa. Asetusehdotuksessa on myös säännöksiä lapsikaappauksesta. Asetuksella kumottaisiin Bryssel II -asetus ja muutettaisiin Bryssel I -asetuksen 5 artiklaa. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1606 7665)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.6.2002 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Heikki Eerikki Aaltonen valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteerin (A 32) virkaan 1.7.2002 lukien. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Valtionsyyttäjä, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Pekka Tapani Koponen valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän (A 30) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2002-31.3.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 1606 7624)

Valtioneuvosto määräsi rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos, varatuomari Tomi Vuoren rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikön tehtävään 1.7.2002 lukien. (SM rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Jaakko Smolander 4767 6501)

Määräaikainen neuvottelevan virkamies Harry Frelander sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 8) virkaan 1.8.2002 lukien. (SM hallitusneuvos Esko Koskinen 1604 2971)

Erikoistutkija Heikki Savola puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 24.6.2002-28.2.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä viran vakinainen haltija on virkavapaalla. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 1608 8119)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Ulla Taskinen opetusministeriön hallitusneuvoksen (A 28) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2002-31.10.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija hallitusneuvos Matti Lahtinen on virkavapaana. Samalla valtioneuvosto myöntää Ulla Taskiselle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta hallitussihteerin virastaan. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Opetusneuvos Anita Lehikoinen opetusministeriön opetusneuvoksen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen virkamieheksi 1.8.2002-31.12.2002, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka opetusneuvos Osmo Lampinen on virkavapaana. Samalla valtioneuvosto myöntää Lehikoiselle virkavapautta vastaavaksi ajaksi hänen opetusneuvoksen virastaan. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Opetusneuvos Maarit Palonen opetusministeriön opetusneuvoksen (A 25) määräaikaiseen virkasuhteeseen virkamieheksi 1.8.2002-31.12.2002, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka opetusneuvos Anita Lehikoinen on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Agronomi Helena Serén maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen (A 28) virkaan 1.7.2002 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Oikeustieteen kandidaatti Kirsi Taipale maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.7.2002 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Ylitarkastaja Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.7.2002 lukien. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.6.2002 seuraavia asioita:

Valtion takauksen myöntäminen Finnvera Oyj:lle. a) Valtiovarainministeriö antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisen takauksen Finnvera Oyj:n kahden yhteismäärältään enintään kahdeksansadan (800) miljoonan Norjan kruunun eli vastaarvoltaan noin 107,8 miljoonan euron määräisen, laina-ajaltaan neljän vuoden (enintään 500 miljoonan NOK) ja kahdeksan vuoden (enintään 300 miljoonan NOK) mittaisten ulkomaisten joukkovelkakirjalainojen maksamisen vakuudeksi, kuitenkin siten, että valtiovarainministeriö samalla pidättää oikeuden antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien antamisesta valtiolle tai muusta valtion aseman turvaamisesta takaajana. b) Valtiovarainministeriö päättää, että takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että myönnettäessä tuettua lainaa maanhankintaan tukikelpoiselle maatalousmaan hehtaarihinnalle asetetaan enimmäisraja. Maa porrastetaan neljään eri alueeseen. Tukikelpoinen hinta vaihtelee 2 500 ja 6 000 euron välillä. Ylimenevää osaa ei tueta. Jos hinta kuitenkin ylittää paikkakunnan käyvän hinnan, lainaa ei myönnetä lainkaan. Lisäksi asetukseen tehdään eräitä teknisiä muutoksia ja täsmennetään käyvän hinnan arviointiperusteita. Lisäksi tukea voidaan myöntää maataloustuotteiden jalostusta ja markkinointia koskevaan investointihankkeeseen, jos hakemus on tullut vireille vuonna 2000. Asetus tulee voimaan 26.6.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4245)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 14.6.2002

Hallitus vastustaa tiukasti telakkatukien käyttöönottoa

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli 14.6.2002 kokouksessaan laivanrakennusteollisuudelle sallittavien tukien mahdollista käyttöönottoa ja asian tämän hetkistä tilannetta EU:ssa.

EU:n teollisuusneuvoston kokouksessa 6.6.2002 paikalla olleet komissaarit lupasivat komission voivan ehdottaa väliaikaisen tukimekanismin käyttöönottoa, mikäli sen tueksi olisi saatavissa EU-jäsenmaiden määräenemmistö. Tällä hetkellä ratkaisijan asemassa on Ranska, joka ei ole toistaiseksi ilmaissut kantaansa mahdolliseen ehdotukseen. Sen sisältö tulisi kolmen komissaarin mukaan olemaan seuraava:

- Konttialuksille, kemikaali- ja tuotesäiliölaivoille sekä LNG-tankkereille voitaisiin sallia tuotantotukea. Ehtona on kuitenkin, että komissio toteaa vuotta 2002 koskevassa TBR-kertomuksessa toimialan kärsineen Etelä-Korean toimista.
- Tuet otetaan käyttöön komission neuvoteltua Etelä-Korean kanssa sen telakkateollisuuden hinnoittelupolitiikasta. Aikaraja neuvotteluille on 30.9.2002.

- Jos neuvotteluissa ei ole päästy tyydyttävään tulokseen tuet otetaan käyttöön ja Etelä-Korean telakkateollisuuden hinnoittelukäytäntö saatetaan WTO:n riitojen ratkaisukäsittelyyn.

- Tuen suurin mahdollinen intensiteetti rajataan 6%:iin laivan kauppahinnasta.

- Tukiasetus on voimassa 31.3.2004 saakka.

Komission ehdotusta ei toistaiseksi ole tehty, koska määräenemmistöstä ei ole näyttöä.

Ministerivaliokunta vahvisti Suomen kannaksi linjauksen, jossa Suomi vastustaa kaikkia ehdotuksia toimintatukien käyttöönottamiseksi missään muodossa. Komission tulee Suomen mukaan saattaa Etelä-Korean telakkateollisuuden hinnoittelukäytäntö WTO:n käsiteltäväksi välittömästi ilman tukien käyttöönottoa.

Lisätietoja antaa erikoistutkija Maunu Harmo puh. (09) 1606 3586 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Asianajajien toimintaa koskevien kanteluiden ja asianajajien palkkioihin liittyvien riitojen käsittelyä Suomen Asianajajaliitossa pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministeri Johannes Koskiselle 18.6.2002. Työryhmä ehdottaa, että kanteluiden ja riitojen käsittely keskitettäisiin liiton kurinpitolautakunnalle, jonka nimi samalla muutettaisiin eettiseksi lautakunnaksi. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa asianajajien ammatillista valvontaa sekä lisätä kurinpitoasioiden ja palkkioriitojen käsittelyn julkisuutta. Samalla myös valvonnan uskottavuus paranisi. Työryhmän mietintö löytyy oikeusministeriön verkkosivulta osoitteesta www.om.fi/14508.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka puh. (09) 1602 3931, työryhmän sihteeri, Asianajajaliiton pääsihteeri Markku Ylönen puh. (09) 686 6120 ja lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa puh. (09) 1606 7708 oikeusministeriöstä.

Hyvän hallintotavan työryhmä luovutti muistionsa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle 18.6.2002. Työryhmän mielestä on tärkeää, että viranomaiset neuvovat viljelijöitä tukihakemusten täyttämisessä niin pitkälle kuin se on lainsäädännön ja hallinnon voimavarojen puitteissa mahdollista. Hallinnon palveluperiaatteen mukaista on, että viranomainen neuvoo asiakkaita tasapuolisesti. Nykyistä neuvonnan ohjeistusta on tarpeen täsmentää niin, että lainsäädännön tuomat velvollisuudet ja mahdollisuudet neuvontaan tulevat ohjeistuksessa selvästi esiin. Neuvonnan kehittämiseksi ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi tulee selvittää, miten viranomaisten välistä tiedonkulkua voidaan parantaa. Monissa kunnissa on avattu viljelijöitä palveleva neuvontapiste. Työryhmä suosittaa tällaista järjestelyä useampiin kuntiin. Työryhmä pitää tavoiteltavana, että nykyisen järjestelmän rinnalla siirrytään sähköiseen tukien hakemiseen. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen puh. (09) 1605 3303 ja ministerin erityisavustaja Elina Ussa puh. (050) 5286 681 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.