Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2002

Liite: Ministereiden sijaisuudet 31.5.2002

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 31.5.2002 pyynnöstä kirjailija, tekniikan lisensiaatti, kansanedustaja Satu Maijastiina Hassin valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä sekä ministerinä käsittelemästä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä pankinjohtaja, agronomi Raimo Kauko Juhani Tammilehdon valtioneuvoston jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousministerin tehtävistä. Tasavallan presidentti nimitti ja määräsi samalla maanviljelijä, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jari Antero Koskisen valtioneuvoston jäseneksi ja maa- ja metsätalousministeriksi sekä yhteiskuntatieteiden ylioppilas, kansanedustaja Jouni Ensio Backmanin valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi sekä lisäksi määräsi ministeri Sini Maaria Suvi-Anne Siimeksen ministeriksi käsittelemään myös ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 1602 2006)

Tasavallan presidentti vahvisti 31.5.2002 ministereiden sijaisuudet (liite). (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 1602 2006)

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.5.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 75/2002 vp) laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta. Tieliikelaitoksen suomenkielinen nimi muutetaan nimeksi Liikelaitos Tietapio ja ruotsinkielinen nimi muutetaan nimeksi Vägaffärsverket. Valtion liikelaitoksena toimivan Tieliikelaitoksen nimestä säädetään Tieliikelaitoksesta annetussa laissa, minkä vuoksi nimen muuttaminen edellyttää laintasoista säätelyä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.9.2002. (LVM ylijohtaja Samuli Haapasalo 160 28472)

Tasavallan presidentti vahvisti 31.5.2002 seuraavat lait:

Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 37/2002 vp). Lakiin tehdään EY:n muuttuneen maitokiintiölainsäädännön sekä euron käyttöönoton edellyttämät säännösmuutokset. Laki tulee voimaan 5.6.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 1605 4262)

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta (HE 141/2001 vp). Kiinteistöjä koskevien tietojen ylläpito ja saatavuus järjestetään niin, että yhdestä yhtenäisestä valtakunnallisesta tietopalvelujärjestelmästä, kiinteistötietojärjestelmästä, voidaan antaa tietoja kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden yksiköistä, niihin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista sekä niiden omistajista ja haltijoista. Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta säädetään lailla, jota sovelletaan kiinteistötietojärjestelmän perustamiseen, järjestelmän ylläpitämiseen ja järjestelmään sisältyvien tietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta tulee voimaan 1.1.2003. Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta tulee voimaan 3 §:n 2 momentin, 11 §:n ja 14 b §:n 3 momentin osalta 1.1.2003 ja muilta osin 1.6.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 1605 2709)

Laki liikennevahinkolautakunnasta ja laki liikennevakuutuslain muuttamisesta (HE 16/2002 vp). Liikennevahinkolautakuntaa koskeva nykyinen sääntely korvataan uudella liikennevahinkolautakunnasta annettavalla lailla. Tavoitteena on ajanmukaistaa sääntely siten, että se vastaa säädöstasoltaan ja sisällöltään nykyisiä lainsäädäntöperiaatteita ja perustuslain säännöksiä. Lisäksi lautakunnasta tulee Liikennevakuutuskeskuksesta erillinen ja riippumaton liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antava toimielin. Nykyiseen sääntelyyn tehdään muun muassa lautakunnan kokoonpanoa, jäsenten valintaa ja korvausasioiden käsittelyssä noudatettavaa menettelyä koskevia muutoksia. Lausunnon pyytämiseen oikeutettujen piiriä laajennetaan. Lautakunnassa voidaan käsitellä myös esinevahinkoja koskevia korvausasioita sekä syyllisyys- ja vastuunjakojakokysymyksiä. Laki liikennevahinkolautakunnasta tulee voimaan 15.6.2002. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2003. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 1607 3751)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 239/2001 vp). Sopimus on osa laajempaa poliittista prosessia, jolla halutaan tukea Etelä-Afrikan ja koko eteläisen Afrikan taloudellista ja poliittista muutoskehitystä. Sopimus edistää sopimusosapuolten suhteiden kehittymistä ja yhteistyön syvenemistä kaikilla sopimukseen kuuluvilla aloilla. Sopimus kattaa vapaakaupan ohella poliittisen vuoropuhelun Etelä-Afrikan ja Euroopan unionin välillä sekä sisältää myös kehitysyhteistyöhön liittyviä määräyksiä. Lisäksi se sisältää määräyksiä muun muassa kaupan liitännäistoimista, taloudellisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä tieteen, ympäristön, kulttuurin, sosiaalisten kysymysten ja muiden sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien alojen parissa. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Tiina Myllyntausta 1605 6242)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.5.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehty sopimus tulee voimaan 6.6.2002. Asetus tulee voimaan 6.6.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehty sopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (762/2001) tulevat voimaan 1.6.2002. Sopimuksella toteutetaan henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin ja Sveitsin välillä yhteisön oikeutta vastaavien sääntöjen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Ulkomaalaislain muuttamisesta annettu laki (763/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n muuttamisesta annettu laki (764/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus asianajajista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Asianajajista annetun lain muuttamisesta annettu laki (765/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta annettu laki (766/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Tilintarkastuslain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (767/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

Tasavallan presidentin asetus opintotukilain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Opintotukilain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (768/2001) tulee voimaan 1.6.2002. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (UM lähetystöneuvos Seppo Appelqvist 1605 5544)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.5.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perhon tai hänen estyneenä ollessaan johtaja Helena Puron valtuuttaminen allekirjoittamaan Pohjoismainen terveydenhuollon puitesopimus. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Suurlähettiläs Pertti Salolaisen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan kansainvälinen yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Suurlähettiläs Mikko Pyhälän tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Bolivian tasavallan hallituksen välinen Bolivian kaksikielisyysopetusohjelman toteuttamista koskeva sopimus ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. Bolivian kaksikielisyyskoulutushanke on suunniteltu tukemaan opetuksen uudistamista. Hankkeen yleinen tavoite on parantaa alkuperäiskansojen mahdollisuuksia saada opetusta omalla kielellään ja kunnioittaen kulttuuriperinnettään. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 5544)

VALTUUSKUNNAT

Tasavallan presidentti asetti 31.5.2002 seuraavat valtuuskunnat:

Ulkoasiainneuvos Esko Kiurun vapauttaminen Suomen ja Viron välillä Virossa 1940 laittomasti otetun suomalaisen omaisuuden palauttamisesta tai korvaamisesta käytävien sopimusneuvottelujen valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä ja ulkoasiainneuvos Erkki Kourulan määrääminen valtuuskunnan puheenjohtajaksi. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Käräjätuomari Jorma Juhani Korvuo, käräjätuomari Pirjo Marjatta Yli-Kokkila ja käräjätuomari Matti Sakari Ylianunti Kemi-Tornion käräjätuomarin virkoihin (T 13) sekä käräjätuomari Jukka Kalevi Jama Kemi-Tornion käräjätuomarin virkaan (T 11) 1.6.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.5.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ohjesäännön 3 luvun ministeriöiden toimialaa koskevia säännöksiä muutetaan seuraavasti:
- oikeusministeriön hallinnonalalla 1.8.2001 toteutettua organisaatiouudistusta vastaavasti oikeusministeriön toimialaan lisätään maininta yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta sekä rikoksentorjunnan ja muun kriminaalipolitiikan yleinen suunnittelu;
- puolustusministeriön toimialaan lisätään hallinnonalan materiaalipolitiikka ja sanamuoto toimialan metsätalous ja ympäristönsuojelu muutetaan muotoon hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikka;
- kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan lisätään yritystoiminnan yleiset toimintaedellytykset ja teknologiapolitiikka;
- sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan lisätään lasten ja perheiden hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus. Lisäksi tarkistetaan ministeriöiden toimialaan kuuluvia asiaryhmäluetteloita eräiltä osin. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (VNK ylitarkastaja Elisa Kumpula 1602 2294)

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (366/2002) tulee voimaan asetuksella 10.6.2002. Asetus tulee voimaan 10.6.2002. (VM finanssisihteeri Anders Colliander 1603 3163)

Valtioneuvoston asetus hyljevahinkojen korvaamisesta. Hallin ja itämerennorpan ammattikalastajille aiheuttamat saaliin menetykset korvataan sikäli, kuin menetykset ovat aiheutuneet verkko-, siima- ja rysäpyynnille. Korvausta maksetaan vuosien 2000 ja 2001 vahingoista vain, jos hakijalle aiheutunut hyljevahinko ylittää vähintään 20 prosentilla vuosien 1997-1999 keskimääräisen saaliin määrän. Korvauksen saajille jäisi lisäksi 250 euron omavastuuosuus. Asetus on voimassa 10.6.2002-13.5.2003. (MMM kalastusneuvos Orian Bondestam 1605 3361)

Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1008/2001) tulee voimaan asetuksella 10.6.2002. Asetus tulee voimaan 10.6.2002. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. 2 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että viittaus komission vähämerkityksisestä tuesta antamaan tiedonantoon (96/C 68/06) korvataan viittauksella komission asetukseen (EY) N:o 69/2001 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen, joka on korvannut komission antaman tiedonannon. Asetus tulee voimaan 10.6.2002. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta. Asetuksella säädetään kuljetustukea koskevan päätösvallan delegoimisesta kauppa- ja teollisuusministeriöstä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksille sekä muutoksena aiempaan tilanteeseen myös Etelä-Savon, Kainuun ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Asetuksella kumotaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annettu asetus (1215/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetusta sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat 1.1.2002 tai sen jälkeen. Asetus tulee voimaan 10.6.2002. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Valtioneuvoston asetus saaristokuljetusten tukemisesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset saaristokuljetusten tuesta. Uudella asetuksella ei muuteta saaristokuljetusten tukijärjestelmän sisältöä, vaan tukialueet ja tukitasot pysyvät ennallaan. Valtioneuvoston päätöksessä olleet markkamäärät muutetaan euromääriksi. Asetuksella kumotaan saaristokuljetusten tukemisesta annettu valtioneuvoston päätös (311/1982) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetusta sovelletaan kuljetuksiin, jotka alkavat 1.1.2002 tai sen jälkeen. Asetus tulee voimaan 10.6.2002. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävistä lääkinnällisistä laitteista (2000/70/EY) ja tämän direktiivin muuttamisesta annettu direktiivi (2001/104/ EY). Asetus tulee voimaan 13.6.2002. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös ratkaista Silvia Granbergin jäämistöstä tehty hakemus ja valtion viranomaisten ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Päätös asettaa maatalous- ja elintarviketutkimuksen neuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2002-31.5.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Ilkka Ruska maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: tutkimusjohtaja Johanna Leskinen Kuluttajatutkimuskeskus, tutkimusjohtaja Pentti Aspila Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, professori Helinä Hartikainen Helsingin yliopisto, tutkimusjohtaja Panu Kallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, professori Maija Puurunen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Taloustutkimusyksikkö, teknologiajohtaja Raimo Pakkanen Teknologian kehittämiskeskus TEKES, pääsihteeri Arja Kallio Suomen Akatemia ympäristön ja luonnonvarojen tutkimuskeskus, toimitusjohtaja Tarmo Luoma Työtehoseura ry, professori Hannu Saloniemi Helsingin yliopisto ja erikoistutkija Leena Mannonen Elintarvikevirasto. (MMM hallitusneuvos Timo Tolvi 1605 2445)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kaudelta 1.1.-31.12.2001. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi seuraavasti: Borgåbladet 48 000, Hufvudstadsbladet 194 260, Iisalmen Sanomat 42 050, Itä-Savo 30 560, Jakobstads Tidning 37 950, Kansan Uutiset 700 700, Karjalan Maa 224 360, Kristityn Vastuu 25 730, Lalli 218 640, Länsi-Suomi 57 100, Nya Åland 42 050, Nykypäivä 672 750, Riihimäen Sanomat 16 820, Satakunnan Työ 15 000, Suomenmaa 723 210, Uudenkaupungin Sanomat 16 820, Uusi Aika 236 000, Uutispäivä Demari 1 410 100, Vihreä Lanka 37 340, Viikko Pohjois-Karjala 40 000, Västra Nyland 33 000, Åbo Underrättelser 154 600, Österbottningen 45 410 ja Östra Nyland 23 550 yhteensä 5 046 000 euroa. Samalla hylätään perustettavaa nettilehti Organum Oy:tä ja Tiedonantajaa koskevat hakemukset. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö toteuttamaan kokonaisjärjestely, jossa Avena-konserniin kuuluvat yhtiöt siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:n omistukseen ja määräysvaltaan. Avena Oy:n jakautumisen tuloksena syntyvästä Avena Siilot Holding Oy:stä Lännen Tehtaat Oyj saa kuitenkin omistukseensa 35 % ja loppuosa jää valtion omistukseen. Samalla kauppa- ja teollisuusministeriö oikeutetaan myymään kaikki eli 20 000 kpl Suomen valtion omistamaa Avena Oy:n osaketta Lännen Tehtaat Oyj:lle 47 000 000 euron kauppahinnalla sekä allekirjoittamaan omistusjärjestelyyn liittyvä Suomen valtion ja Lännen Tehtaat Oyj:n välinen osakassopimus. (KTM teollisuusneuvos Arto Honkaniemi 1606 3578)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntsälän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Mäntsälän putkimuutokset). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko kotouttamislain toimeenpanosta. (TM johtaja Mervi Virtanen 1604 8020)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden työnjaot ulkoasiainministeriössä ja ympäristöministeriössä. Ulkoasiainministeriö: ulkomaankauppaministeri Jari Vilén käsittelee kauppapoliittiselle osastolle kuuluvat asiat. Ministeri Suvi-Anne Siimes käsittelee kehitysyhteistyöosastolle kuuluvat asiat. Ministeri Jan-Erik Enestam käsittelee Pohjoismaisen yhteistyöministerin sihteeristölle kuuluvat asiat, koordinoi lähialuepolitiikkaa sekä käsittelee kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemista lähialueilla. Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. Ympäristöministeriö: ministeri Suvi-Anne Siimes käsittelee asunto- ja rakennusosastolle sekä alueiden käytön osastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan luonnonsuojelua, maisemanhoitoa eikä luonnon virkistyskäyttöä koskevia asioita. Ympäristöministeri Jouni Backman käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Päätös raha-asiainvaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Pääministeri määräsi sisäasiainministeri Ville Itälän raha-asiainvaliokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; jäsenet: sisäasiainministeri Ville Itälä, puolustusministeri Jan-Erik Enestam, valtiovarainministeri Sauli Niinistö, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre ja ministeri Suvi-Anne Siimes. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Päätös ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Pääministeri määräsi liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; jäsenet: sisäasiainministeri Ville Itälä, puolustusministeri Jan-Erik Enestam, ministeri Suvi-Anne Siimes, liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, oikeusministeri Johannes Koskinen ja ulkomaankauppaministeri Jari Vilén. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Päätös talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Pääministeri määräsi ympäristöministeri Jouni Backmanin ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; jäsenet: sisäasiainministeri Ville Itälä, puolustusministeri Jan-Erik Enestam, valtiovarainministeri Sauli Niinistö, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre, ympäristöministeri Jouni Backman, ministeri Suvi-Anne Siimes, työministeri Tarja Filatov ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Päätös EU-ministerivaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Pääministeri määräsi ympäristöministeri Jouni Backmanin EU-ministerivaliokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; jäsenet: puolustusministeri Jan-Erik Enestam, valtiovarainministeri Sauli Niinistö, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre, ympäristöministeri Jouni Backman, ministeri Suvi-Anne Siimes, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, oikeusministeri Johannes Koskinen, ulkomaankauppaministeri Jari Vilén ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Päätös lähialueministerivaliokunnan kokoonpanon muuttamisesta. Pääministeri määräsi ympäristöministeri Jouni Backmanin ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen lähialueministerivaliokunnan jäseniksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; varapuheenjohtaja: puolustusministeri Jan-Erik Enestam; jäsenet: sisäasiainministeri Ville Itälä, valtiovarainministeri Sauli Niinistö, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre, ympäristöministeri Jouni Backman, liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen, sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho, ulkomaankauppaministeri Jari Vilén ja maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2008)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.5.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2002) eduskunnalle komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2003. Komission esityksen mukaisilla luvuilla Suomen EU:lle suoritettavien maksujen laskennallinen lisäys vuonna 2002 olisi arviolta 41 miljoonaa euroa suhteessa vuoden 2002 talousarvioon. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimukset). Direktiiviehdotuksella otettaisiin käyttöön määrättyjen Luoteis-Euroopan ja Itämeren satamien välillä tapahtuvassa tai näihin satamiin tai näistä satamista suuntautuvassa säännöllisessä kansainvälisessä reittiliikenteessä liikennöivien ro-ro-matkustaja-alusten vakavuuden erityisvaatimuksista tehdyn sopimuksen (SopS 20/1997, Tukholman sopimus) mukaiset erityiset vakavuusvaatimukset kaikille ro-ro-matkustaja-aluksille, jotka liikennöivät säännöllisillä kansainvälisillä matkoilla EU:n satamiin tai satamista. Erityisvaatimuksilla täydennettäisiin nykyisiä Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa tehtyjä vaatimuksia. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kotimaanliikenteen matkustaja-alusten turvallisuus). Direktiiviehdotuksella muutettaisiin matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY. Direktiivi ehdotetaan saatettavaksi ajan tasalle siten, että otetaan huomioon kansainvälisten meriturvallisuutta koskevien säännöstöjen kehitys. Lisäksi joitain säännöksiä yksinkertaistettaisiin. Direktiiviehdotuksen mukaan otettaisiin käyttöön tiettyjä kotimaanliikenteessä liikennöiviä ro-ro-matkustaja-alusten luokkia koskevia erityisiä vakavuusvaatimuksia. Liikuntaesteisille henkilöille tulisi direktiiviehdotuksen mukaan taata tietty turvallisuustaso sekä aluksille pääsy heidän matkustaessaan jäsenvaltioiden kotimaanliikenteessä. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen (A 26) virkaan 1.6.2002 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Ulkoasiainneuvos Irma Ertman ulkoasiainneuvoksen (A 29) virkaan, ulkoasiainneuvos Yrjö Länsipuro ulkoasiainneuvoksen (A 29) virkaan, ulkoasiainneuvos Antti Kuosmanen ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, ulkoasiainneuvos Hannu Mäntyvaara ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, lähetystöneuvos Kari Veijalainen ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Jorma Korhonen ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Christel Nyman lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Terhi Hakala lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Anne Lammila lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Kirsti Kauppi lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, lähetystöneuvos Anneli Halonen lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, lähetystöneuvos Arja Makkonen lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, ulkoasiainsihteeri Katri Viinikka lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Marja Kuosmanen lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Johan Schalin lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Jukka Pesola lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan, ulkoasiainsihteeri Pertti Ikonen lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan ja ulkoasiainsihteeri Christian Lindholm lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan 1.6.2002 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Lähetystöneuvos Elina Kalkku ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Päivi Laivola lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Marja Aspelund lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan, ulkoasiainsihteeri Anne Ahonen lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan 1.8.2002 lukien sekä ulkoasiainneuvos Harry Helenius ulkoasiainneuvoksen (A 29) virkaan, ulkoasiainneuvos Vesa Himanen ulkoasiainneuvoksen (A 28) virkaan, lähetystöneuvos Kari Kahiluoto ulkoasiainneuvoksen (A 27) virkaan, lähetystöneuvos Merja Lindroos-Binham lähetystöneuvoksen (A 26) virkaan, lähetystöneuvos Matti Lassila lähetystöneuvoksen (A 25) virkaan ja ulkoasiainsihteeri Leena Ritola lähetystöneuvoksen (A 24) virkaan 1.10.2002 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Yhteiskuntatieteiden maisteri, hallintotieteiden maisteri, tietohallintojohtaja Timo Piikkilä puolustusministeriön kehittämisjohtajan (A 29) virkaan 1.8.2002 lukien. (PLM osastopäällikkö Matti Niemi 1608 8220)

Valtiotieteen kandidaatti, kulttuuriasiainneuvos Raija Mattila opetusministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2002-31.7.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija johtaja Harri Syväsalmi on virkavapaana. Samalla myönnetään Mattilalle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta kulttuuriasiainneuvoksen virastaan. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Diplomi-insinööri Yrjö Sakari Immonen kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2002-31.8.2004, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Eeva-Liisa Kortekallio on virkavapaana. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Kaiponen 1606 3554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.5.2002 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan Riitta Kaarina Varpen kanssa. Sopimuspalkka on 6 456 euroa kuukaudessa 1.5.2002 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Palkkaussopimuksen tekeminen Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan Jarmo Veli Johannes Pirhosen kanssa. Sopimuspalkka on 6 456 euroa kuukaudessa 1.5.2002 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Palkkaussopimuksen tekeminen Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan Urpo Jaakko Kekonin kanssa. Sopimuspalkka on 6 456 euroa kuukaudessa 1.5.2002 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 33.17.54 (Valtionosuus aikuiskoulutustuesta) arviomäärärahan ylittäminen 4,6 miljoonalla eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 28.5.2002

Talouspoliittinen ministerivaliokunta vahvisti Merenkulkulaitoksen kehittämislinjat

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut 28.5.2002 Merenkulkulaitoksen kehittämisen jatkovalmisteluja liikenne- ja viestintäministeriön ja Merenkulkulaitoksen linjausten mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Merenkulkulaitos jatkavat Merenkulkulaitoksen toimintojen kehittämistä päätöksen mukaisesti.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi seuraavia linjauksia:

Merenkulkulaitos organisoidaan nykyistä selkeämmin toimintojen pohjalle valtakunnallisesti sekä keskushallinnossa että piireissä.

Merenkulkulaitoksen oma palvelutuotanto eriytetään sisäisesti viranomais- ja tilaajatehtävistä kaikilla tasoilla.

Palvelutuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä parannetaan eriyttämällä sitä toimintokohtaisin ratkaisuin Merenkulkulaitoksesta erillisiin tuotanto-organisaatioihin, joita ovat:

perustettava valtion liikelaitoksena toimiva varustamo, johon siirretään perinteiset murtajat, monitoimimurtajat ja raskaat väyläalukset sekä niiden henkilöstö tukitoimintoineen;

perustettava valtion liikelaitoksena toimiva luotsauksen tuotantotoiminnasta vastaava valtakunnallinen liikelaitos;

yhteysalusliikenteen operointi siirretään Tieliikelaitoksen lauttavarustamolle, joka ehdotetaan eriytettäväksi Tieliikelaitoksesta omaksi liikelaitoksekseen.

Jäänmurtajakapasiteetin seuraava uushankinta toteutetaan korvaamalla vanhin perinteinen murtaja uudella, jonka rakennuttaa kaupallinen varustamo. Merenkulkulaitos ostaa jäänmurtokapasiteettia.

Palvelutuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä parannetaan myös Merenkulkulaitoksen sisäisin järjestelyin väylänpidon, merenmittauksen ja karttatuotannon viranomais- ja palvelutuotannon sisäisellä eriyttämisellä sekä lisäämällä palvelutuotannon kilpailuttamista asteittain.

Lisätietoja antaa ylijohtaja Samuli Haapasalo, p. (09) 1602 8472 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Elinkautisvangeille myönnettyjen poistumislupien tiukentamista koskeva ehdotus luovutettiin 24.5.2002 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Rikosseuraamusviraston laadittaviksi tulevat ohjeet sisältävät muun muassa sen, että elinkautista vankeusrangaistusta suorittavien vankien poistumisluvissa aletaan noudattaa vankeusrangaistuskomiteankin noin vuosi sitten luovuttaman ehdotuksen mukaista tiukempaa linjaa. Annettavissa ohjeissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että pitkäaikaisvankien poistumislupien tulee olla kiinteässä yhteydessä vangin rangaistusajan kokonaissuunnitelmaan. Tavoitteena on parantaa vangin valmiuksia palata yhteiskuntaan ja elää rikoksia tekemättä. Myös viranomaisten välistä tiedonkulkua tehostetaan. Ehdotuksessa korostetaan, että vankilan johtajan tulee varmistua siitä, että esimerkiksi karanneesta tai poistumisluvalta palaamatta jääneestä vangista tehdään asianmukainen etsintäkuulutus. Ehdotus on luettavissa osoitteessa www.om.fi/14299.htm ja lisätietoja antaa ehdotuksen laatija, ylijohtaja Esa Vesterbacka, puh (09) 1606 8102 oikeusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.