Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 24.5.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 71/2002 vp) Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta. Avoin taivas -sopimuksella luodaan ilmatarkkailujärjestelmä, jota voidaan käyttää avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen, asevalvontasopimusten noudattamisen seurantaan, konfliktienestokyvyn ja kriisinhallinnan lujittamiseen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja muissa kansainvälisissä instituutioissa. Sopimuspuolilla on oikeus suorittaa tarkkailulentoja toisten sopimuspuolten alueella ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti sekä velvollisuus vastaanottaa tällaisia tarkkailulentoja alueellaan sekä kauttakulkulentoja kansainvälisiä lentoliikennereittejä pitkin. Tarkkailuilma-alukset ovat aseistamattomia aluksia, jotka on varustettu sovituilla kuvausjärjestelmillä. Tarkkailulentojen määrää rajoitetaan kiintiöillä. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Esitys (HE 72/2002 vp) hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. Hallintolaki on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki. Lailla edistetään ja toteutetaan hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintoasioissa. Laki korvaa hallintomenettelylain (598/1982), asiakirjain lähettämisestä annetun lain (74/1954) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/1966). Laki sisältää nykyistä selkeämmät ja täsmällisemmät säännökset hallintoasioiden vireillepanossa ja käsittelyssä noudatettavasta menettelystä sekä asiakirjojen lähettämiseen ja tiedoksiantoon liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi lakiin otettaan säännökset viranomaisten toimintaa koskevista laadullisista vähimmäisvaatimuksista. Lakia sovelletaan viranomaisten ohella valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Hallintolakia sovelletaan myös viranomaisen tekemiin hallintosopimuksiin. Hallintosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Esitys (HE 73/2002 vp) laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta. Ajoneuvossa olleella matkustajalla on oikeus saada korvaus henkilövahingoistaan, vaikka kuljettaja on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Korvausta voidaan kuitenkin alentaa tapauskohtaisesti, jos matkustaja on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 1607 3878)

Esitys (HE 74/2002 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta. Valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevaa säännöstä tarkistetaan. Valtion osuutta korotetaan 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuutta alennetaan määrällä, joka vastaa vuoden 2002 alusta toimintansa aloittaneille sosiaalialan osaamiskeskuksille maksettavaa valtionavustusta. (STM hallitusneuvos Jouko Narikka 1607 3857)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 24.5.2002 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta, laki tuoteturvallisuuslain 17 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 52 ja 52 a §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 54 §:n muuttamisesta, laki elintarvikelain 39 §:n muuttamisesta, laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 46 §:n muuttamisesta, laki tartuntatautilain muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki lääkelain muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta, laki geenitekniikkalain muuttamisesta, laki ydinenergialain muuttamisesta, laki ydinvastuulain 41 §:n muuttamisesta, laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta, laki säteilylain 60 ja 61 §:n muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 17/2001 vp). Rikoslain 44 luku korvataan uudella, terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevalla luvulla. Tähän liittyen muutetaan 20 muuta lakia. Rikoslain 44 lukuun kootaan rikoslain uudistamiseen liittyvän keskittämisperiaatteen mukaisesti nykyisin erityislainsäädännössä olevat tähän aihepiiriin liittyvät vankeusuhkaiset rangaistussäännökset. Lisäksi lukuun otetaan dopingrikoksia koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.9.2002. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta ja laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 14/2002 vp). Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin ja kuluttajansuojasta kotimyynnissä annetun direktiivin puutteellinen täytäntöönpano oikaistaan. Kuluttajansuojalain säännöksiä sopimusehtojen sääntelystä, sopimuksen sovittelusta ja tulkinnasta sekä kotimyynnistä sovelletaan yksityistakaajien ja yksityisten pantinantajien sitoumuksiin luotonantajille. Kotimyyntisäännösten soveltamisala laajennetaan myös luottosopimuksiin. Lait tulevat voimaan 1.7.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 1606 7672)

Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa (HE 26/2001 vp). Laki koskee henkilötietojen käsittelyä 1.8.2001 toimintansa aloittaneissa rikosseuraamusvirastossa, kriminaalihuoltolaitoksessa ja vankeinhoitolaitoksessa. Laki sisältää säännökset näiden virastojen ja rangaistuslaitosten käytössä olevista rekistereistä, niiden tietosisällöstä ja tietojen käsittelystä. Tältä osin laki täydentää henkilötietolakia ja sitä sovelletaan siltä osin kuin henkilötietolaki ei sisällä riittävän yksityiskohtaisia määräyksiä rangaistusten täytäntöönpanossa tarvittavasta automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tapahtuvasta toiminnasta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano perustuu jo nykyisin eräiltä osin automaattiseen tietojenkäsittelyyn. Laki tulee voimaan 1.1.2003. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 1606 7578)

Laki metallirahalain 1 §:n muuttamisesta (HE 32/2002 vp). Metallirahalakiin lisätään säännös valtiovarainministeriön oikeudesta asetuksella säätää juhlametallirahojen nimellisarvoista ja ominaisuuksista. Juhlametallirahat ovat laillisia maksuvälineitä Suomessa. Laki tulee voimaan 24.5.2002. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 219/2001 vp). Tieliikennelakiin tulee säännös, jolla kielletään yleisesti sellainen viestintälaitteiden käyttö ajon aikana, mikä voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Lisäksi lakiin otetaan säännös, jolla kielletään moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ajon aikana käyttämästä matkapuhelinta siten, että pitää sitä kädessään. Laki tulee voimaan 1.1.2003. Taksiluvan nojalla harjoitettavassa henkilöliikenteessä olevan kuljettajan, jonka käytössä ei ole taksiradiotilauskeskusta, sekä kutsujoukkoliikenteessä olevan kuljettajan osalta laki tulee voimaan 1.1.2005. (LVM hallitusneuvos Jarmo Hirsto 1602 8568)

Laki painelaitelain muuttamisesta (HE 47/2002 vp). Painelaitelakiin lisätään uusi 24 a § neuvottelukunnasta, joka toimii kauppa- ja teollisuusministeriön ja Turvatekniikan keskuksen apuna tämän lain säännösten kehittämistä ja seurantaa varten. Lain 27 §:n 3 momentin siirtymäsäännöksen loppuun lisätään, että puolustushallinnon toimialan painelaitteiden, alusten painelaitteiden sekä ilma-alusten ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluvien painelaitteiden osalta kyseisessä momentissa säädettyä siirtymäaikaa voidaan jatkaa 31 päivään joulukuuta 2003. Siirtymäsäännöksen muutos ei koske muiden alojen painelaitteita. Laki tulee voimaan 30.5.2002. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Tasavallan presidentti ratifioi ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan ja vahvisti lain ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 26/2002 vp). Kioton pöytäkirjassa sovitaan niistä päästövähennyksistä ja menettelytavoista, joilla sopimuspuolet ensi vaiheessa pyrkivät ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa ilmaistuun tavoitteeseen vakiinnuttaa kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallisia häiriöitä ilmastojärjestelmässä. Kioton pöytäkirjassa määritetään teollisuusmaille sitovat sekä ajallisesti ja määrällisesti täsmälliset päästövähennysvelvoitteet kuuden kasvihuonekaasun tai -kaasuryhmän osalta. Pöytäkirjassa määritellään velvoitteiden toimeenpanokeinot, joihin kuuluvat niin sanotut Kioton mekanismit. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Tanskan kuningaskunnan, Suomen tasavallan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta ja vahvisti lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 238/2001 vp). Sopimus luo poliittisen ja oikeudellisen perustan sopimuspuolten puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön laajentamiselle tarkoituksena tämän teollisuuden säilyttäminen elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä. Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta ja vahvisti lain säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 12/2002 vp). Sopimus luo oikeudellisen ja hallinnollisen perustan tehokkaammalle säteilytietojen vaihdolle sopimuspuolten, eli Itämeren valtioiden neuvoston jäsenvaltioiden, välillä niin normaaleissa säteilytilanteissa kuin ydin- ja säteilyonnettomuustilanteessa tai muissa poikkeavissa tapahtumissa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Katri Silfverberg 1605 6408)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen ja Neuvostoliiton välillä matkustajaliikenteestä Saimaan kanavalla tehdyn sopimuksen 3 artiklan voimassaolon lakkauttamisen hyväksyminen. Venäjä on ilmoittanut, ettei viisumivapauden ylläpitäminen Saimaan kanavan laivamatkoilla Viipuriin enää ole perusteltua. Matkustajaliikennesopimuksen 3 artiklan voimassaolo lakkaa Suomen vastausnootin päivämäärästä lukien. (UM linjanjohtaja Marcus Laurent 1605 5701)

Ulkoasiainneuvos Erkki Kourulan määrääminen seuraavaksi kuuden vuoden toimikaudeksi Haagin pysyvän välitystuomioistuimen jäseneksi 1.6.2002 alkaen. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

Ministeri Suvi-Anne Siimeksen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kim Luotosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Singaporen tasavallan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Slovenian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen kansainvälisestä henkilö- ja tavaraliikenteestä maanteitse. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 24.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Osmo Antero Lipposen edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 1.10.2002 lukien ja ulkoasiainneuvos Eino Timo Juhani Revon edustuston päällikön tehtävän määrääminen päättymään 1.1.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Ulkoasiainneuvos Ilpo Ilmari Mannisen määrääminen Zagrebin (Kroatia) suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2002 lukien, ulkoasiainneuvos Laura Eeva Maaria Reinilän määrääminen Kiovan (Ukraina) suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2003 lukien, ulkoasiainneuvos Pauli Antero Mäkelän määrääminen Hongkongin (Kiina) pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2002 lukien ja kehitysyhteistyöneuvos Anna-Liisa Korhosen määrääminen Lagosin (Nigeria) suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2003 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

New Delhissä olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Glen Vilhelm Lindholmin sivuakkreditointi Bangladeshiin. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1605 5401)

Johtava kihlakunnansyyttäjä, varatuomari Jorma Kalervo Kalske valtakunnansyyttäjänviraston apulaisvaltakunnansyyttäjän (A 33) virkaan 1.7.2002 lukien. (OM osastopäällikkö, ylijohtaja Esa Vesterbacka 1606 8102)

Eversti Jouko Armas Alasjärvi puolustusvoimien kenraalin virkaan (A30) 1.6.2002 lukien ja samasta ajankohdasta lähtien määrättynä apulaismaavoimapäälliköksi Pääesikunnassa, prikaatikenraali Olli-Matti Multamäki puolustusvoimien kenraalin virkaan (A30) 1.6.2002 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen yhteysupseeriksi US Central Commandin esikunnassa Tampassa, Floridassa ja eversti Paavo Kalevi Kiljunen puolustusvoimien kenraalin virkaan (A 30) 1.8.2002 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen Kainuun prikaatin komentajaksi. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.5.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanoon. Asetuksessa määritellään valtionhallinnon tiedotustoiminnan ja muun viestinnän tehtävistä sekä viestinnän suunnittelusta ja järjestämisestä. Valtioneuvoston kanslia antaa myöhemmin asetusta täydentävät suositukset. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Valtioneuvoston asetus oikeusavusta. Asetuksella säädetään oikeusavun taloudellisista edellytyksistä, taloudellisista olosuhteista ja asiasta esitettävästä selvityksestä, täytäntöönpanoon liittyvistä yksityiskohdista. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (OM hallitussihteeri Merja Muilu 1606 7564)

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista. Asetuksella säädetään palkkioperusteista, joilla määrätään oikeusavussa määrätylle yksityiselle avustajalle palkkio ja kulukorvaus, sekä perusteet valtion oikeusaputoimiston omavastuuasiakkaiden palkkiolaskutukselle. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (OM hallitussihteeri Merja Muilu 1606 7564)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta. Mehiläistalouden kansallista tukea maksetaan enintään 12 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodessa. Asetus tulee voimaan 30.5.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Liikennetraktoriyrittäjäkurssin suorittaneet ja liikennetraktoriyrittäjäluvan saaneet vapautetaan tavaraliikenneyrittäjäkurssin päällekkäisistä osista. Liikennetraktoriyrittäjäkurssin voivat suorittaa pelkällä näyttökokeella vähintään kaksi vuotta maanrakennus- ja metsäkoneyrittäjinä toimineet, jos elinkeinon harjoittaminen on käsittänyt kuljettamista moottoriajoneuvolla tai liikennetraktorilla. Aiempien säädösten mukaisen kotimaanliikenneyrittäjäkurssin suorittaneen tarvitsee näyttökokeessa suorittaa vain kokeen ulkomaanliikennettä koskeva osuus. Vaatimus kuljettajakokemuksesta luvan saamisen ehtona poistetaan. Alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet vapautetaan kurssista. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Pykälään lisätään 2 momentti, jonka mukaan maanomistajan tulee toimittaa ranta-asemakaavan laadinnassa syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi, jos maanomistaja on huolehtinut ranta-asemakaavan laatimisesta. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (YM hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta 1603 9567)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö myymään 14 721 835 kappaletta Partek Oyj Abp:n osakkeita Kone Oyj:lle 225 244 076 euron kauppahinnalla, allekirjoittamaan kauppaa koskeva sopimus sekä päättämään kauppaan kuuluvien Kone Oyj:n B-osakkeiden merkintäoikeuksien käyttämisestä. Myytävistä osakkeista 7 794 384 kappaletta maksetaan käteisellä kauppahintaan 119 254 075 euroa ja loput 6 927 451 osaketta ostaja maksaa joko käteisellä taikka suuntaamalla valtiolle osakeannin suuruudeltaan 3 000 000 Kone Oyj:n B-osaketta. (KTM johtaja Markku Tapio 1606 3598)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä pääjohtaja Lucas D. Papademosin nimittäminen Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajaksi 1.6.2002 alkavaksi kahdeksan vuotta kestäväksi toimikaudeksi. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Alec Aalto 1602 2180)

Päätös asettaa valtuuskunta Euroopan metsäinstituuttia (EFI) koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle sihteeri sekä asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on linjanjohtaja Pertti Harvola ja jäsenet ovat metsäneuvos Anders Portin, ylitarkastaja Sinikka Jalasjoki, neuvotteleva virkamies Leena Karjalainen-Balk ja lähetystöneuvos Katri Silfverberg. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Soili Lahti valtioneuvoston ylimääräiseksi esittelijäksi. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomen Innovatiivisten toimien ohjelma-alueille (Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavat innovatiiviset toimet 2002-2003). Ohjelmien kokonaisrahoitus vuosina 2002-2003 on noin 14 400 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä jaetaan 2 780 800 euroa myöntämisvaltuutena sisäasiainministeriön hallinnonalalle vuosina 2001 ja 2002 varatusta innovatiivisten toimien valtion rahoituksesta. (SM aluekehitysjohtaja Mårten Johansson 1604 4527)

Päätös jatkaa suomalaisille lentoyhtiöille vastavakuuksia vaatimatta myönnettyä väliaikaista valtiontakuuta, joka kattaa lentoliikennetoiminnassa ilma-aluksen käyttämisestä sotariskitilanteessa kolmansille osapuolille aiheutuvat 25.9.2001 irtisanottujen vakuutusten piiriin kuuluvat henkilö- tai esinevahingot. Valtion vastuu vahinkotapahtumaa kohden on enintään yksi miljardi Yhdysvaltain dollaria, jonka vasta-arvo ei saa ylittää 1,5 miljardia euroa. Väliaikainen valtiontakuu on maksullinen ja se on voimassa 30.6.2002 saakka. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös määrätä valtion edustajaksi CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin kansliapäällikkö Markku Linna varamiehenään johtaja Sakari Karjalainen. (OPM korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen 1607 7432)

Päätös asettaa Metsähallituksen vuoden 2002 tilintarkastajiksi KHT Markku Pajunen varamiehenään KHT Pentti Savolainen (KPMG Wideri Oy Ab) sekä JHTT Raimo Saarikivi varamiehenään JHTT Raija Porokka-Maunuksela (KPMG Wideri Oy Ab). (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 1605 3358)

Päätös asettaa vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 6.6.2002-5.6.2005. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Harri Cavén liikenne- ja viestintäministeriö (liikenneneuvos Seija Miettinen liikenne- ja viestintäministeriö); varapuheenjohtaja: yli-insinööri Liisa Virtanen liikenne- ja viestintäministeriö (yli-insinööri Esko Kärki liikenne- ja viestintäministeriö); jäsenet: neuvotteleva virkamies Pentti Tarnanen kauppa- ja teollisuusministeriö (nuorempi hallitussihteeri Sari Vatanen kauppa- ja teollisuusministeriö), yli-insinööri Jukka Metso sisäasiainministeriö, pelastusosasto (ylikomisario Timo Ajaste sisäasiainministeriö, poliisiosasto), ylitarkastaja Eliisa Irpola Suomen ympäristökeskus (yksikönpäällikkö Jukka Malm Suomen ympäristökeskus); työsuojeluhallinnon edustaja: neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto (neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä sosiaali- ja terveysministeriö, terveysosasto); puolustushallinnon edustaja: insinöörimajuri Jorma Pirinen pääesikunta (insinööri Eija Sisko Lahtinen Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta); rautatieliikenteen edustaja: liikennetarkastaja Arto Sohlman VR Yhtymä Oy (ylitarkastaja Pentti Haapala Ratahallintokeskus), vesiliikenteen edustaja: merenkulunylitarkastaja Magnus Fagerström merenkulkulaitos (toimistopäällikkö Pertti Haatainen merenkulkulaitos), ilmaliikenteen edustaja: jaostopäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Ilmailulaitos (toimistoinsinööri Jorma Kivinen Ilmailulaitos), kemianteollisuuden edustaja: johtaja Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry (osastopäällikkö Seppo Loikkanen Kemianteollisuus ry), kuorma-autoliikenteen kuljetusten antajien edustaja: toimitusjohtaja Jarmo Nupponen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (osastopäällikkö Heikki Koskinen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry), kuljetusten suorittajien ja työnantajien edustaja: logistiikkapäällikkö Markku Maukonen Suomen Kuorma-autoliitto ry (toimitusjohtaja Robert Nyman Suomen Säiliöautoliitto ry), kuljetusten työntekijöiden edustaja: sosiaali- ja työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (palkkasihteeri Juha-Pekka Yrjölä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry); muut: yli-insinööri Harri Roudasmaa Turvatekniikan keskus (yli-insinööri Markus Kauppinen Turvatekniikan keskus), ylitarkastaja Jaakko Tikkinen Säteilyturvakeskus (toimistopäällikkö Elina Martikka Säteilyturvakeskus), osastopäällikkö Vesa Viitanen kauppamerenkulun edustaja (merikapteeni Håkan Fagerström kauppamerenkulun edustaja), turvallisuusneuvonantaja Heli Hörkkö Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (turvallisuusneuvonantaja Lars Stenius Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry). (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 1602 8639)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen tilinpäätös vuodelta 2001 ja päätös siitä, että voitosta tuloutetaan valtiolle 4 474 000,00 euroa ja että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. Samalla vahvistetaan Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätös vuodelta 2001. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2001 ja päätös siitä, että voitosta tuloutetaan valtiolle 102 600 000 markkaa ja että toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto päättää myöhemmin tuloutuksen osalta siitä, miten varoja käytetään liikenteen tarpeisiin ottaen huomioon liikelaitoksen muodostamisen yhteydessä tehdyt päätökset ja esitetyt arviot. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 1602 8469)

Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 1.6.2002 alkaen. Kokoonpano: puheenjohtaja: kuluttaja-asioista vastaava ministeri Jari Vilén; varapuheenjohtaja oikeusministeri Johannes Koskinen; jäsenet: hallitusneuvos Kristian Tammivuori kauppa- ja teollisuusministeriö (kaupallinen neuvos Ilkka Cantell kauppa- ja teollisuusministeriö), lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö), neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen sosiaali- ja terveysministeriö (hallitussihteeri Ritva Kujala sosiaali- ja terveysministeriö), ylijohtaja Erik Mickwitz kuluttajavirasto (johtaja Marita Wilska Kuluttajavirasto), puheenjohtaja Pauli Ståhlberg kuluttajavalituslautakunta (puheenjohtaja Matti Kolehmainen Kunnalliset Kuluttajaneuvojat ry), johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskus (tutkimusjohtaja Johanna Leskinen Kuluttajatutkimuskeskus), ylijohtaja Heli Kuusi Opetushallitus (ylitarkastaja Heikki Blom Opetushallitus), toiminnanjohtaja Pirkko Ruuska-Parrukoski Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta (toiminnanjohtaja Liisa Niilola Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta), pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen Kuluttajaliitto (puheenjohtaja Susanna Rahkonen Suomen Kuluttajaliitto), puheenjohtaja Maj-Len Remahl SAK (ekonomisti Ismo Luimula SAK), tutkimusasiamies Riitta Martiskainen STTK (elinkeinopoliittinen sihteeri Outi Ervasti Akava), tiedottaja Leena Packalén MTK (lainopillinen asiamies Tytti Peltonen Suomen Yrittäjät), toimitusjohtaja Osmo Laine Päivittäistavarakauppa ry/Kaupan Keskusliitto (toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino Erikoiskaupan Liitto ry/Kaupan Keskusliitto), varatuomari Antti Maijala Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (varatuomari Pekka Salomaa Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto), osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (tutkimusjohtaja Pirkko Kasanen Työtehoseura ry), kansanedustaja Tuula Haatainen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. (toimittaja Eero Ollikainen Suomen Sosialidemokraatiinen Puolue rp.), kansanedustaja Mika Lintilä Suomen Keskusta rp (järjestövastaava Helena Pakarinen Suomen Keskusta rp), toimitusjohtaja Juha Rydman Kansallinen Kokoomus rp (kauppatieteiden maisteri Päivi Heinonen Kansallinen Kokoomus rp), johtaja Kalevi Suomela Vasemmistoliitto rp (kansanedustaja Annika Lapintie Vasemmistoliitto rp ), agrolog Sinikka Holmström Svenska folkpartiet rp. (specialmedarbetare Marcus Rantala Svenska folkpartiet rp.), kansanedustaja Kari Kärkkäinen Suomen Kristillisdemokraatit rp (puoluesihteeri Milla Kalliomaa Suomen Kristillisdemokraatit rp.) ja insinööri Terttu Välikangas Vihreä Liitto rp (tiedottaja Jaana Reijonaho Vihreä Liitto rp). (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Päätös myöntää kansliapäällikkö Pirkko Mäkiselle ero työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan jäsenen, hovioikeudenneuvos Pirkko Kauppisen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varajäseneksi tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (STM osastopäällikkö Mikko Hurmalainen 1607 3100)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja Heikki Korpelainen valtioneuvoston ylimääräiseksi esittelijäksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.5.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (matkatoimistojen arvonlisäverotus). Ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa matkatoimistojen arvonlisäverotusta laajentamalla matkatoimistojen erityisjärjestelmän soveltamisalaa ja kumoamalla tietyt jäsenvaltioille myönnetyt poikkeukset. Lisäksi tavoitteena on poistaa kilpailun vääristyminen myös suhteessa EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin matkatoimistoihin sekä yksinkertaistaa järjestelmää. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöjohtaja Jan-Erik Bertil Törnqvist oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana (A 30) virkaan 1.6.2002-31.5.2007. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Vanhempi hallitussihteeri, varatuomari Hannu Antikainen puolustusministeriön hallintojohtajan (A 30) virkaan 1.6.2002 lukien. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

Erikoistutkija, valtiotieteen tohtori Juha Martelius puolustusministeriön tutkimusjohtajan (A 29) virkaan 1.7.2002 lukien. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

Hallitussihteeri Ari Pulkkinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.6.2002 lukien. (STM hallitusneuvos toimistopäällikkönä Jaana Koski 1607 3786)

Varatuomari Tuula Lundén ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 13.8.2002-12.8.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Tanja Sippola-Alho on virkavapaana. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Oikeustieteen maisteri Anna Sorto ympäristöministeriön hallitussihteerin (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2002-30.9.2002, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes virka pysyvästi täytetään. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.5.2002 seuraavia asioita:

Valtion takauksen myöntäminen Finnvera Oyj:lle. Valtiovarainministeriö antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaisen takauksen Finnvera Oyj:n enintään sadan (100) miljoonan euron määräisen ulkomaisen lainan maksamisen vakuudeksi. Valtiovarainministeriö samalla kuitenkin pidättää oikeuden antaa Finnvera Oyj:lle myöhemmin määräyksiä vastavakuuksien antamisesta valtiolle tai muusta valtion aseman turvaamisesta takaajana. Samalla valtiovarainministeriö päättää, että takauksesta ei peritä takausmaksua ottaen huomioon Finnvera Oyj:n kannattavuuden turvaamiseksi toteutetut valtion eri tukitoimet (alueellinen korkotuki, erityiskorkotuki, luotto- ja takaustappiotuki, toimintatuki). (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2001 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaisesti maatalouden interventiorahaston kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2001 on ollut 5 309 987,54 markkaa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 216 556 482,56 markkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Liskola 1605 2192)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2001 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilipäätöslaskelmien mukaisesti maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudelta 1.1.-31.12.2001 on ollut 268 017 478,88 markkaa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 6 745 382 211,68 markkaa. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Liskola 1605 2192)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että lypsykarjatalouden rakentamisinvestointien tuen edellytyksenä oleva viitemäärä nostetaan 7 200 litraan tilalla investoinnin jälkeen olevaa lypsylehmäpaikkaa kohden ja investointitukena myönnettävän avustuksen määrä rajoitetaan enintään 150 000 euroon. Asetus tulee voimaan 24.5.2002. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta. Arpajaislain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on seurata ja tutkia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvia ongelmia, mistä toiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee rahapeliyhteisöjen korvata valtiolle. Asetuksella säädetään arpajaislain 52 §:ssä säädetyistä tehtävistä sosiaali- ja terveysministeriölle perittävistä maksuista ja kustannusten jakamisesta rahapeliyhteisöjen kesken. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 1607 3894)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 22.5.2002

SAAMELAISTEN ASIOITA POHDITTIIN HALLITUKSEN ILTAKOULUSSA

Saamelaisia koskevat asiat olivat esillä hallituksen iltakoulussa 22.5.2002. Keskustelun aiheina olivat saamelaiskäräjien esille ottamat ajankohtaiset kysymykset. Iltakoulukäsittelyllä tähdättiin myös ministeriöiden välisen yhteistyön tiivistämiseen saamelaisasioissa.

Saamelaiskäräjiltä paikalla olivat puheenjohtaja Pekka Aikio ja lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen sekä saamelaisneuvostosta puheenjohtaja Anne Nuorgam ja jäsen Kati Eriksen.

Keskusteluissa pohdittiin myös saamelaiskäräjien lisämäärärahatarpeita. Lisää varoja on toivottu muun muassa saamelaiskäräjien sekä Saamelaisten Parlamentaarisen Neuvoston toimintaan. Rahakysymykset jäävät budjetin käsittelyssä ratkaistaviksi.

Saamelaiskäräjät on toivonut erityisen saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamista. Keskuksen rahoitusmahdollisuudet ja toteuttamisaikataulu voidaan selvittää vasta sen jälkeen, kun kulttuurikeskuksen hankeselvitys on tarkennettu.

Oikeusministeriö on esittänyt, että saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen tarkoitettua määrärahaa nostettaisiin ensi vuoden talousarvioon 270 000 eurolla. Valtion talousarviossa saamelaisten kielilain toimeenpanoa varten tarkoitetut resurssit ovat huomattavasti vähentyneet lain kymmenen vuotta kestäneen voimassaolon aikana.

Saamelaiskäräjien asettaman työryhmän valmistelema uusi saamen kielilaki on lausuntokierroksella. Sen sisältöä ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan syksyllä palautteen pohjalta.

Metsähallituksen Ylä-Lapin alueelle neuvottelukunta

Vuonna 2001 mietintönsä luovuttaneen saamelaistoimikunnan tehtävänä oli pohtia ILO:n alkuperäiskansasopimuksen (numero 169) ratifiointiesteiden poistamismahdollisuuksia. Iltakoulussa keskusteltiin toimikunnan tähän tähtäävästä ehdotuksesta perustaa saamelaisten kotiseutualueelle johtokunta, jonka tehtävänä olisi päättää Ylä-Lapin alueella Metsähallituksen keskeisistä toiminnoista.

Toimikunnan ehdotuksen pohjalta oikeusministeriössä on valmisteltu ratkaisuehdotusta, jonka mukaan Metsähallituksen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen rajoja muutettaisiin vastaamaan saamelaisten kotiseutualueen rajoja, ja näiden valtion maiden käytön periaatteellisia kysymyksiä varten perustettaisiin erityinen Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen neuvottelukunta. Valtion maat pysyisivät edelleen valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa.

Neuvottelukunnan tehtävänä olisi antaa lausunto alueen tärkeimmistä periaatteellisista maankäyttöratkaisuista. Metsähallitus voisi poiketa lausunnoista vain erityisen painavista syistä. Uudessa neuvottelukunnassa olisi sekä saamelaiskäräjien että muun paikallisen väestön edustus. Hankkeesta on oikeusministeriössä valmisteilla lakiehdotus.

Saamelaisalueiden käyttö- ja omistusoikeuksien historiaa tarkoitus tutkia

Maaoikeuksien historiaa saamelaisalueilla on tarkoitus ryhtyä kartoittamaan laajalla, arkistolähteisiin perustuvalla tutkimuksella. Tällaisen tutkimuksen tarpeellisuutta on korostanut OTT Juhani Wirilander, joka oikeusministeriön toimeksiannosta on selvittänyt saamelaisten maanomistusoloja.

Oikeusministeriö on esittänyt hanketta lisäbudjettiehdotuksessaan. Tavoitteena on selvittää asutus-, väestö- ja maankäyttöhistoriaa noin vuosina 1750-1923 entisen Kemin ja Tornion Lappien alueella.

Saamelaisten osallistumisoikeudet esillä

Iltakoulussa pohdittiin myös saamelaiskäräjien vaikutusmahdollisuuksia. Keskusteluissa sovittiin, että saamelaistoimikunnan esitysten jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään, missä määrin käytännön osallistumista voidaan tehostaa.

Tällä hetkellä saamelaisia kuullaan eduskunnassa heitä erityisesti koskevia asioita käsiteltäessä. Kuuleminen tapahtuu asian valiokuntakäsittelyn yhteydessä, jolloin asioiden sisältöön on vielä mahdollista vaikuttaa.

Iltakoulussa oli esillä myös saamelaisten poronhoitoon liittyviä kysymyksiä. Käydyissä keskusteluissa tuotiin esille, että saamelaisten poronhoitoa ja sen organisaatiota ei voida järjestää muusta poronhoidosta poikkeavalla tavalla. Suomen poronhoitolain mukaan kaikkien porotalouden harjoittajien tulee olla mahdollisimman tasavertaisessa asemassa.

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Mirja Kurkinen p. (09) 1606 7621 ja lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos p. (09) 1606 7706 oikeusministeriöstä sekä vanhempi hallitussihteeri Ritva Torvinen p. (09) 1605 2283 maa- ja metsätalousministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kunnallisen viranhaltijan oikeusasematoimikunta luovutti ehdotuksensa kunnallisen viranhaltijan oikeudellista asemaa koskevaksi hallituksen esitykseksi 23.5.2002 alue- ja kuntaministeri Martti Korhoselle. Toimikunta ehdottaa kokonaan uutta lakia kunnallisesta viranhaltijasta. Lisäksi toimikunta ehdottaa muutoksia kuntalain kunnan henkilöstöä koskeviin säännöksiin. Tavoitteena on, että kunnallisen viranhaltijan oikeusasema on järjestetty lainsäädännössä mahdollisimman kootusti ja kattavasti uuden perustuslain vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä viranhaltijaa koskevaa sääntelyä on eri laeissa ja alemmanasteisissa normeissa. Uuteen lakiin otettaisiin ne kunnallisten virkasääntöjen määräykset, joista perustuslaki edellyttää säätämään lailla. Esimerkiksi virkasuhteeseen ottamisesta, sivutoimesta, virkavapauden hakemisesta ja palkkasaatavan vanhenemisesta säädettäisiin lailla. Myös virkasuhteen ja työsuhteen käyttöä kunnissa pyritään selkeyttämään. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Esa Lonka, puh. (09) 1604 8933 työministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Minna-Liisa Rinne, puh. (09) 1604 4500 sisäasiainministeriöstä.

Ammattikorkeakoululakia valmistellut työryhmä luovutti muistionsa 17.5.2002 opetusministeri Maija Raskille. Työryhmä haluaa säätää ammattikorkeakoulujen asemasta korkeakoulujärjestelmässä ja niiden tehtävistä nykyistä selkeämmin uudessa ammattikorkeakoululaissa. Lailla pyritään vahvistamaan kehitystä, jolla erilaisen profiilin omaavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoulujen opetuksen tulisi perustua ensisijaisesti työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin. Opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulun tehtävänä olisi harjoittaa opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulun tulee toimia yhteistyössä elinkeino- ja työelämän sekä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Lisätietoja antaa johtaja Juha Arhinmäki, puh. (09) 1607 7236 opetusministeriöstä.

Valtion ja kuntien työnjakoa elintarvikevalvonnassa tarkastellut selvitysmies jätti raporttinsa 21.5.2002 maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehdolle. Selvitysmies Veli-Mikko Niemen mielestä paikallinen elintarvikevalvonta tulee koota viiden vuoden kuluessa 50-65 seudulliseen ja alueelliseen yksikköön. Nykyisillä tehtävillä elintarvikevalvontaan tulee varata vähintään yksi henkilötyövuosi jokaista 15 000 asukasta kohti. Elintarvikevalvonnan lähivuosien kehittämistyö painottuu selvitysmiehen mukaan toisaalta paikallisvalvonnan toimintaedellytysten turvaamiseen ja tehostamiseen sekä toisaalta valvonnan valtakunnallisen ohjauksen parantamiseen. Selvitysmies esittää viisi vaihtoehtoista mallia paikallisen elintarvikevalvonnan kehittämiselle. Kaksi mallia, kuntien välinen vapaaehtoinen yhteistyö ja seutukuntamalli, jatkaisivat nykyistä kuntien pääasiallista vastuuta elintarvikevalvonnan järjestämisestä. Kahdessa mallissa elintarvikevalvonta siirrettäisiin valtion tehtäväksi, joko johonkin olemassa olevaan valtion aluehallintoon tai omaksi valtiolliseksi elintarvikevalvontaorganisaatioksi. Viidentenä mallina on valvontatehtävien kirjaaminen valtion vastuulle siten, että valtio hankkisi valvontapalvelut kunnilta ns. toimeksiantotehtävänä. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Veli-Mikko Niemi, puh. 050-5289872 ja apulaisosastopäällikkö Matti Aho, puh. (09) 1605 3380 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.