Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 19/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.5.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen rahoituslakia on muutettu siten, että laki koskee INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmaa toteutettaessa vain kansallista tukiosuutta. Asetukseen tehdään vastaavat yhteisöaloiteohjelman toimeenpanoa koskevat muutokset. Muutokset koskevat vesivarahankkeita ja tukihakemusten jättämistä. Lisäksi osarahoitettujen avustusten maksamismenettelyä muutetaan yhteisön lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä julkisen rahoituksen määritelmää täsmennetään. Asetus tulee voimaan 1.6.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4245)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2002. Nurmikasveista tukeen on oikeutettu puna-apilan, timotein, nurminadan, koiranheinän ja englanninraiheinän siementuotanto. Viljakasveista tukea maksetaan ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotannolle. Tukea voidaan myöntää komission vahvistamille enimmäismäärille vilja- ja nurmikasvien siemeniä, joita tuotetaan ainoastaan Suomessa tai sellaisille lajikkeille, joita viljellään vähäisissä määrin Suomen lähialueilla. Asetuksen liitteessä vahvistetaan tukeen oikeuttavat lajikkeet. Asetus tulee voimaan 15.5.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen (24/2002) 7 § muutetaan siten, että siihen lisätään säännökset Ahvenanmaan maakunnassa noudatettavista tukiehdoista kasvinviljelyn kansallisen tuen yksivuotisissa sitoumuksissa. Asetus tulee voimaan 15.5.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavien kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta. Asetuksella säädetään vuodelta 2002 maksettavien kasvintuotannon ja kotieläintukien valvontaseuraamuksista. Asetus tulee voimaan 15.5.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Nuorten parlamentin istunnon pöytäkirjan johdosta ja sen liitteenä oleva pöytäkirja merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös asettaa rikoksentorjuntaneuvosto 15.5.2002 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Ari-Matti Nuutila Turun yliopisto; varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Reijo Naulapää sisäasiainministeriö; jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto (ylijohtaja Maija Kukkonen Kriminaalihuoltolaitos), poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio sisäasiainministeriö (rikosylikomisario Sakari Juurikkala Espoon kihlakunnan poliisilaitos), hallitusneuvos Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti sosiaali- ja terveysministeriö), ylitarkastaja Elsi Veijola opetusministeriö (ylitarkastaja Heidi Peltonen opetushallitus), neuvotteleva lakimies Antero Jaakkola Suomen Kuntaliitto ry (kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen Espoon kaupunki), asuntoneuvos Riitta Kimari ympäristöministeriö/asunto- ja rakennusosasto (ylitarkastaja Timo Saarinen ympäristöministeriö/alueiden käytön osasto) yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus, erikoissuunnittelija Hannu Niemi Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (johtaja Kauko Aromaa YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti HEUNI) kriminologinen tutkimus, turvallisuuspäällikkö Harri Koskenranta Kaupan keskusliitto/Kesko Oyj (toimitusjohtaja Osmo Laine Kaupan keskusliitto/Päivittäistavarakauppa) kauppa, vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ry (tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ry) vakuutustoiminta, tutkimusprofessori Salme Ahlström Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes/ Alkoholipoliittinen tutkimusyksikkö (tutkimuspäällikkö Juhani Iivari Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes), toiminnanjohtaja Pirkko Lahti Suomen Mielenterveysseura ry (toiminnanjohtaja Stina Oriander Förbundet Hem och Skola i Finland rf), erityisnuorisotyön sihteeri Juha Alstela Kirkon nuorisotyön keskus (vt. kriminaalityön sihteeri Sami Puumalainen Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus), erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskola työministeriö/kotouttaminen (johtaja Matti Pukkio työministeriö/työllisyyspolitiikka), osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry) ja valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta valtakunnansyyttäjänvirasto (käräjätuomari Maija Nyyssönen Helsingin käräjäoikeus). (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Päätös hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Päätös muutetaan vastaamaan maakunnallisen ja kunnallisen jaotuksen muutoksia. Kielellistä jaotusta koskevassa määräyksessä korjataan tekninen virhe. Hätäkeskusaluejaossa on tavoitteena noudattaa maakunnallista jakoa, jossa Kangaslammen kunta siirrettiin 1.1.2002 lukien EteläSavon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan. Kunnallista jaotusta on muutettu 1.1.2001 lukien siten, että Anttolan, Kuoreveden ja Temmeksen kunnat sekä Mikkelin maalaiskunta on lakkautettu. Kielellistä jaotusta koskevassa määräyksessä käytetään Kaakkois-Suomen hätäkeskusalueista virheellisesti Kymen hätäkeskusalueen nimeä. (SM neuvotteleva virkamies Timo Viitanen 1604 4575)

Päätös asettaa valtioneuvoston tietohallinnon johtoryhmä toimikaudeksi 8.5.2002-31.12.2004. Kokoonpano (suluissa varajäsen): puheenjohtaja: alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: tietohallintojohtaja Olavi Köngäs valtiovarainministeriö; jäsenet: hallintojohtaja Hannes Aulu kauppa- ja teollisuusministeriö (neuvotteleva virkamies Ari Uusikartano kauppa- ja teollisuusministeriö), tietohallintojohtaja Martti Favorin ulkoasiainministeriö (ylitarkastaja Riitta Malkki ulkoasiainministeriö), tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä ympäristöministeriö (hallintojohtaja Riitta Rainio ympäristöministeriö), tulosyksikön päällikkö Matti Ilonen työministeriö (tulosyksikön päällikkö Marja Merimaa työministeriö), osastopäällikkö Marco Krogars puolustusministeriö (informaatikko Aulikki Pakanen puolustusministeriö), tietohallintojohtaja Kari Kujanen oikeusministeriö (ylitarkastaja Helena Manner oikeusministeriö), tietohallintopäällikkö Irma Nieminen opetusministeriö (hallintojohtaja Håkan Mattlin opetusministeriö), hallintojohtaja Seija Petrow liikenne- ja viestintäministeriö (tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä liikenne- ja viestintäministeriö), kehittämisjohtaja Marko Puttonen sisäasiainministeriö (kehittämispäällikkö Marjukka Saarijärvi sisäasiainministeriö), tietohallintopäällikkö Antero Taimiaho sosiaali- ja terveysministeriö (tietopalvelupäällikkö Johanna Hartman sosiaali- ja terveysministeriö), hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kanslia (alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kanslia) ja neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen maa- ja metsätalousministeriö (osastopäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriö). (VM hallitusneuvos Heikki Joustie 1603 4858)

Päätös asettaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ajaksi 15.5.2002-15.5.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Ilkka Ruska maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriö; muut jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa): budjettineuvos Kati Suihkonen valtiovarainministeriö (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen), opetusneuvos Seppo Niinivaara opetusministeriö (opetusneuvos Anja Arstila-Paasilinna), neuvotteleva virkamies Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriö (talousjohtaja Marja HeikkinenJarnola), neuvotteleva virkamies Marjukka Aarnio kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Jussi Ylilahti), hallitussihteeri Ritva Kujala sosiaali- ja terveysministeriö (erikoistutkija Kari Gröhn), ylitarkastaja Aila Ryynänen työministeriö (erikoissuunnittelija Tapani Kojonsaari), ylitarkastaja Jorma Keva ympäristöministeriö (ylitarkastaja Leena-Marja Kauranne), opetusneuvos Tellervo Renko opetushallitus (kouluneuvos Pentti Mentula), ylijohtaja Matti Heikkilä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (tutkija Sirpa Andersson), pienkunta-asiain päällikkö Markku Fagerlund Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Kari Taskula), toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (osastopäällikkö Asko Niemi), agronomi Rikard Korkman Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (toiminnanjohtaja Tage Ginström), projektipäällikkö Eine Mikkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen), puheenjohtaja Risto Heikkilä Suomen Yrittäjät (johtaja Antti Neimala), matkailuyrittäjä Paula Wilson Saaristoasian neuvottelukunta (pääsihteeri Jorma Leppänen), tutkimusjohtaja Hannu Katajamäki Levón instituutti (johtaja Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto), johtaja Pekka Savolainen Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus (johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus), maakuntajohtaja Esa Latva-Rasku Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto (maakuntajohtaja Hannu Vesa Etelä-Savon maakuntaliitto) ja toiminnanjohtaja Liisa Niilola Pro Agria (järjestöjohtaja Juha Seppälä). Yhteistyöryhmän sihteeri on pääsihteeri maaseutuneuvos Eero Uusitalo maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 1605 4236)

Päätös huoltovarmuuden tavoitteista. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaan valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Nykyisin voimassa olevat tavoitteet on vahvistettu 13.12.1995 (1440/1995). Huoltovarmuuden tavoitteisiin, niiden sisältöön ja mitoittamiseen vaikuttaa olennaisesti uhkakuvissa tapahtuneet muutokset, lisääntyvä kansainvälinen huoltovarmuusalan yhteistyö sekä yhteiskunnan verkottuminen ja teknistyminen. Tilanne on näiden kaikkien osalta muuttunut siitä, kun voimassa olevat huoltovarmuuden tavoitteet vahvistettiin. Valtioneuvoston päätösehdotuksen liitteessä perustellaan yksityiskohtaisesti ylläpidettävä valmiustaso. Päätös tulee voimaan 15.5.2002. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen täydentämisestä. Valtioneuvosto on 20.8.1998 ja 25.3.1999 tehnyt päätökset Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksesta. Euroopan komissio on kirjeillään 10.5.1999 ja 3.6.1999 pyytänyt, että Suomi täydentää Natura 2000 -ehdotustaan sekä alpiinisella että boreaalisella luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä olevien alueiden osalta. Komission pyyntö on koskenut tiettyjen luontotyyppien ja kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjen sisällyttämistä Natura 2000 -verkostoon sekä Natura 2000 -alueita koskevien tietojen täydentämistä.

Päätöksen mukaiseen täydennysehdotukseen sisältyy yhteensä 289 uutta ja jo aiemmin päätetyn alueen laajennusta. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 66 900 hehtaaria. Maa-alueita tästä on noin 29 600 hehtaaria ja vesialueita noin 37 300 hehtaaria. Päätöksen mukaan Natura 2000 -alueiden tietoja täydennetään 190 alueen osalta. Näistä viittä aluetta päätetään ehdottaa Natura 2000 -verkostoon myös luontodirektiivin mukaisina SCI -alueina sen lisäksi, että ne on jo aikaisemmin ilmoitettu komissiolle lintudirektiivin mukaisina SPA -alueina. Ahvenanmaan maakuntahallitus on aiemmin päättänyt ehdotuksesta Ahvenanmaan Natura 2000 -alueiden täydentämisestä 21 uudella SCI -alueella. Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden yhteispinta-ala on täydennyksen jälkeen noin 4,88 miljoonaa hehtaaria, josta maa-alueiden osuus on noin 3,57 miljoonaa hehtaaria ja vesialueiden osuus noin 1,31 miljoonaa hehtaaria. Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelua toteutetaan eri lakien mukaisessa järjestyksessä huolehtien siitä, että niiden luonnonarvojen säilyminen, joiden perusteella alue on otettu verkostoon, tulevat turvatuiksi. Valtioneuvoston päätös ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tämä merkitsee sitä, että päätökseen sisältyviä Natura 2000 -alueita koskee, mitä luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä on säädetty. Valtioneuvoston päätös ehdotetuista alueista toimitetaan Euroopan komissiolle viipymättä. Tässä yhteydessä varataan mahdollisuus muuttaa alueiden luetteloa myöhemmin, jos valitusten johdosta annettava korkeimman hallinto-oikeuden päätös sitä edellyttää. Vastaava varauma on sisältynyt myös valtioneuvoston aiempiin päätöksiin. Lista ja tietoja valtioneuvoston päätöksen sisältämistä uusista ja laajennetuista Natura-alueista: http://www.vyh.fi/luosuo/n2000/taydenta.htm (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Ylitarkastaja, lainsäädäntöneuvos Ilari Untamo Hannula oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 1.6.2002-31.5.2007. (OM osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Nurmi 1606 7670)

Lainsäädäntöneuvos Sina Tuulia Uotila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 1.6.2002-31.5.2007. (OM osastopäällikkö, ylijohtaja Pekka Nurmi 1606 7670)

Valtiotieteen kandidaatti Kauko Reijo Tapio Aromaa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan (A 29) virkaan 1.6.2002-31.3.2004. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Valtiotieteen tohtori, neuvotteleva virkamies Jyrki Iivonen puolustus-ministeriön viestintäjohtajan (A 28) virkaan 1.6.2002-31.5.2007. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

Hallintotieteiden tohtori, vanhempi osastoesiupseeri Marco Krogars puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston osastopäällikön (A 32) virkaan 1.6.2002-31.5.2007. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 1608 8101)

Metsänhoitaja Leena Tenhola maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen (A 29) virkaan 1.6.2002 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.5.2002 seuraavia asioita:

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2002 käyttösuunnitelman vahvistaminen. Maa- ja metsätalousministeriö päättää maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2002 käyttösuunnitelman vahvistamisesta rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon työministeriön lausunnossa edellytetyt seikat. Koko käyttösuunnitelman yhteismääräksi muodostuu 217,85 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Rikoksentorjunnan huomioon ottamista julkisessa päätöksenteossa pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2002 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että valtioneuvosto velvoittaisi ministeriöt, komiteat, toimikunnat, työryhmät ja muut valtiolliset valmistelu- ja selvityselimet ottamaan rikoksentorjunnan työssään huomioon. Työryhmän mukaan ne olisi velvoitettava huomioimaan selvittämiensä olosuhteiden ja tekemiensä ehdotusten vaikutukset rikollisuuteen ja rikoksentorjuntaan. Rikollisuusvaikutusten arvioinnin tulisi olla osa säädöshankkeiden ja muiden uudistusehdotusten vaikutusten arviointia. Työryhmä on valmistellut ohjeet, joiden avulla näitä vaikutuksia voitaisiin arvioida. Ohjeiden tarkoituksena on helpottaa arviointitehtävää sekä saada rikoksentorjunnan näkökulma yleisesti omaksutuksi julkisessa päätöksenteossa. Työryhmä ehdottaa, että oikeusministeriö julkaisisi nämä ohjeet. Lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, puh. (09) 1606 7783 ja suunnittelija Jukka-Pekka Takala, puh.(09) 1606 8211 oikeusministeriöstä.

EU:n laajentumisen makrotaloudellisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän väliraportti luovutettiin 3.5.2002 valtiovarainministeriölle. Raportissa "Hakijamaiden talouskehitys ja Euroopan unionin jäsenyys" todetaan EU:n jäseniksi hakevilla mailla olevan hyvät mahdollisuudet ylläpitää jatkossakin nykyisiä jäsenmaita nopeampaa talouskasvua. Hakijamaiden käytettävissä on muualla kehitettyä tuotantoteknologiaa, ja ulkomaisten investointien myötä tulevaa uutta tietotaitoa. Useimpien hakijamaiden investointiasteet ovat suhteellisen korkeat. Kotimainen säästäminen on sen sijaan ollut riittämätöntä investointien rahoittamiseksi ja vaihtotaseet ovat alijäämäiset kaikissa hakijamaissa. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Rauno Niinimäki, puh. (09) 1603 3182 valtiovarainministeriöstä.

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö "Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa" luovutettiin 2.5.2002 kulttuuriministeri Suvi Lindénille. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että tilauspohjaisesta välittämisestä yleisölle tulee verkkokaupan keskeinen oikeus ja laajaksi paisunutta piraattitallenteiden yksityistä maahantuontia rajoitetaan. Lisäksi hyvitys yksityisestä kopioinnista pohjataan laajennettuun kasettimaksuun, teknisten suojausten purkaminen tulee rangaistavaksi, aineistojen käyttöä arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa helpotetaan sekä kirjallisten teosten saantia vammaisille helpotetaan. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Jukka Liedes, puh. (09) 1607 7481 ja vanhempi hallitussihteeri Jorma Waldén, puh. (09) 1607 7384 opetusministeriöstä.

Yliopistojen tilakustannuksista aiheutuvia ongelmia kartoittanut selvitysmies luovutti esityksensä 3.5.2002 opetusministeri Maija Raskille. Selvitysmies, tutkimuspäällikkö Pekka Pajakkala ehdottaa yliopistojen tilakustannusongelmien ratkaisuksi vuokratasojen tarkistuksia ja vuokrien indeksisidonnaisuuden alentamista. Lisäksi hän esittää, että ulkopuolisella rahoituksella tapahtuvalle toiminnalle kohdennetaan asianmukaiset tilakustannukset, tonttikysymyksiin liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia ja kilpailutilannetta tasapainotetaan sekä yliopistojen tilankäyttöä kehitetään tehokkaammaksi. Lisätietoja antaa ylijohtaja Arvo Jäppinen, puh. (09) 1607 7220 opetusministeriöstä.

Opetusjärjestelyjen monipuolistuminen ammatillisessa koulutuksessa -muistio luovutettiin 3.5.2002 opetusministeri Maija Raskille. Opetusjärjestelyjen monipuolistumista ammatillisessa koulutuksessa selvittänyt työryhmä haluaa turvata ammatillista koulutusta hankkiville opiskelijoille paremmat mahdollisuudet riittävään opetukseen ja ohjaukseen ammatin oppimista varten. Tämä edellyttää mm. opetusjärjestelyjen monipuolistamista ja opetusmenetelmien kehittämistä. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Timo Lankinen, puh. (09) 1607 7391 ja vanhempi hallitussihteeri Kaija Suorsa-Aarnio, puh. (09) 1607 7204 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.