Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.5.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 61/2002 vp) laiksi rehulain muuttamisesta. Rehulakia muutetaan eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädäntömuutosten takia. Rehuvalmisteiden valvontaa koskevien muutosten vuoksi rehulain toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös muutetaan siten, että toiminnanharjoittajat ovat velvollisia ilmoittamaan valvontaviranomaiselle vaarallisesta rehuerästä. Rehulain muutos vuonna 2001 koski BSE-taudin suojatoimenpiteitä. Rehulain muutoksen jälkeen Euroopan yhteisöjen komissio on katsonut, että kalajauhon käyttäminen rehunvalmistuksessa myös maatiloilla edellyttää valvontaviranomaisen lupaa. Tästä syystä toiminnanharjoittajan rekisteröintivaatimusta koskevaa säännöstä muutetaan. Lisäksi lakiin tehdään eräitä kansallisia tarkennuksia koskien toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuutta ja valvontaviranomaisen pakkokeinoja. (MMM maatalousneuvos Päivi Mannerkorpi 1605 2692)

Esitys (HE 62/2002 vp) laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta. Niitä työeläkkeitä tarkistetaan, joissa kansaneläkkeen pohjaosa on aiheuttanut vähennystä työeläkkeeseen. Työeläkkeen tarkistus koskee niitä yksityisen työeläkejärjestelmän ja julkisen ansioeläkejärjestelmän työeläkkeitä, jotka ovat alkaneet 30.6.1975 jälkeen, mutta ennen 1.1.1996 ja joissa kansaneläkkeen pohjaosan laskusääntö on vaikuttanut työeläkkeen määrään. Tarkistus tehdään työeläkkeisiin eläkejärjestelmän toimesta 1.10.2003 alkaen. Tarkistuksen seurauksena työeläkettä korotetaan vähintään viidellä eurolla ja enintään kuitenkin 50 eurolla kuukaudessa. Eläkkeen korotus ei vähennä eläkkeensaajan kansaneläkkeen määrää. (STM apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen 1607 3865)

Esitys (HE 63/2002 vp) 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskeva yleissopimus nro 180 ja kauppa-aluksissa noudatettavaan yleissopimukseen nro 147 liittyvä pöytäkirja sekä laki yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Asiakirjat liittyvät Euroopan unionin direktiiviin 1999/63/EY merenkulkijoiden työajan järjestämisestä ja sitä täydentävän merenkulkijoiden työajan valvonnasta yhteisön satamissa käyvillä aluksilla annettuun direktiiviin 1999/95/EY, joka edellyttää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ratifioivan yleissopimuksen nro 180 ja yleissopimukseen nro 147 liittyvän pöytäkirjan. Tämä on tarpeen, jotta ne voivat tarkastaa, ovatko yhteisön ulkopuolisen maiden lipun alla purjehtivien alusten työaikajärjestelyt merenkulkijoiden työaikadirektiivin mukaiset. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.5.2002 seuraavat lait:

Laki korkolain muuttamisesta, laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 7 ja 41 §:n muuttamisesta, laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki opintotukilain 40 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 40 ja 43 §:n muuttamisesta, laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta ja laki verontilityslain 19 §:n muuttamisesta (HE 232/2001 vp). Lailla pannaan täytäntöön EY:n maksuviivästysdirektiivi. Lakisääteinen viivästyskorko on direktiivin edellyttämällä tavalla EKP:n ohjauskorko lisättynä seitsemän prosenttiyksikön marginaalilla. Viivästyskoron taso tarkistetaan puolivuosittain. Lakisääteistä viivästyskorkoa peritään, jollei muusta ole sovittu. Kulutus- ja asuntovelkojen yhteydessä ei kuitenkaan voida sopia tätä korkeammasta viivästyskorosta. Korkolain sovittelusäännöstä muutetaan niin, että se koskee kaikkia yksityishenkilöiden velkoja ja että viivästyskorkokertymää voidaan nykyistä useammin alentaa velallisen heikon taloudellisen aseman perusteella. Lait tulevat voimaan 1.7.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela 1606 7703)

Tasavallan presidentti hyväksyi öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen sekä vahvisti lain öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen voimaansaattamisesta ja lain merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 5/2002 vp). Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 18.10.2000 tehdyllä päätöksellä on korotettu voimassa olevan kansainvälisen öljyvahinkovastuujärjestelmän korvausrajoja 59,37 prosentilla. Järjestelmän enimmäiskorvausmäärää on siten nostettu noin 195 miljoonasta eurosta noin 290 miljoonaan euroon. Suomi on järjestelmän sopimuspuoli. Laeilla mahdollistetaan se, että Suomi voi hyväksyä tehdyt muutokset. Muutokset hyväksytään kansainvälisellä tasolla niin sanotulla hiljaisella hyväksymismenettelyllä. Mikäli muutoksia ei vastusteta kansainvälisellä tasolla, ne tulevat voimaan 1.11.2003. Lakien voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.5.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin ja valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki saatetaan voimaan. Asetus, laki ja pöytäkirja tulevat voimaan 10.5.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

Tasavallan presidentin asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevaan tulliyleissopimukseen (TIR-yleissopimus) tehdyt muutokset saatetaan voimaan. Asetus ja yleissopimuksen muutokset tulevat voimaan 12.5.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Burkina Fason hallituksen välillä metsäpalojen torjuntajärjestelmän rakentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Helsingissä 18.4.2002 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Burkina Fason hallituksen välinen sopimus metsäpalojen torjuntajärjestelmän rakentamisesta Burkina Fasossa saatetaan voimaan. Asetus ja sopimus tulevat voimaan 18.5.2002. (UM lähetystöneuvos Tiina Myllyntausta 1605 6242)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.5.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Puolustusministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Eero Lavosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Länsi-Euroopan puolustusmateriaalijärjestöön osallistumista ja sen toiminnan ja hallinnon periaatteita koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan lisäys 1 sekä suurlähettiläs Antti Sierlan valtuuttaminen allekirjoittamaan Länsi-Euroopan unionin pääsihteerille osoitettu liitekirje. (UM linjanjohtaja Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välisen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 1605 5588)

VALTUUSKUNNAT

Tasavallan presidentti asetti 3.5.2002 seuraavat valtuuskunnat:

Valtuuskunnan asettaminen EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokoukseen ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja: tasavallan presidentti Tarja Halonen; varapuheenjohtaja: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja; jäsenet: valtiosihteeri Alec Aalto, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, suurlähettiläs Charles Murto, neuvonantaja Jarmo Viinanen, linjanjohtaja Päivi Luostarinen ja yksikönpäällikkö Anne Lammila. (UM ulkoasiainneuvos Arto Kurittu 1605 5523)

Valtuuskunnan asettaminen EU:n ja Etelä-Amerikan yhteismarkkinoiden, MERCOSUR:n huippukokoukseen ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja: tasavallan presidentti Tarja Halonen; varapuheenjohtaja: ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja; jäsenet: valtiosihteeri Alec Aalto, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, suurlähettiläs Charles Murto, neuvonantaja Jarmo Viinanen, linjanjohtaja Päivi Luostarinen ja yksikönpäällikkö Anne Lammila. (UM ulkoasiainneuvos Arto Kurittu 1605 5523)

Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n sääntömääräiseen ministerikokoukseen ja ulkoasianministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Puheenjohtaja: ulkomaankauppaministeri Jari Vilén; varapuheenjohtaja: suurlähettiläs Jorma Julin; jäsenet: osastopäällikkö Ritva Jolkkonen, osastopäällikkö Antti Kuosmanen, linjanjohtaja Rauno Viemerö, finanssineuvos Kari Varis, yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise, yksikön päällikkö Kari Karanko, lähetystöneuvos Riitta Swan, kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu ja ulkoasiainsihteeri Paula Parviainen. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.5.2002 seuraavat asiat:

Hallintoneuvos Ahti Rihton määrääminen valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan varapuheenjohtajaksi, korkeakouluneuvos Leena Pirilän ja kenraalimajuri Esa Tarvaisen määrääminen toimikunnan jäseniksi sekä apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan, hallintojohtaja Esa Luomalan ja prikaatikenraali Kari Siikin määrääminen toimikunnan varajäseniksi. Samalla vapautetaan hallitusneuvos Ulla Lång ja kenraaliluutnantti Antti Simola toimikunnan jäsenen tehtävästä sekä apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen, johtaja Risto Liimatainen ja prikaatikenraali Hannu Luotola toimikunnan varajäsenen tehtävästä. (VM neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen 1603 4915)

Tasavallan presidentti ratkaisi 13 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Risto Erkki Ilmari Karila Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen (T 14) virkaan, hallinto-oikeussihteeri Kari Johannes Hauru Vaasan hallintooikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) virkaan, käräjätuomari Kenneth Göran Johannes Nygård Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamannin (T 15) virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Petri Sahi Varkauden käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.6.2002 lukien sekä käräjätuomari Jorma Tapio Huuhtanen Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.9.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela Kauhajoen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan, käräjätuomari Riitta-Liisa Ahtela Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan, käräjätuomari Terhi Päivi Tuulia Anttila Lappeenrannan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan, käräjätuomari Heikki Anssi Olavi Miestamo Riihimäen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) virkaan ja viskaali Pekka Tapani Sippo Kotkan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.6.2002 lukien sekä kihlakunnansyyttäjä Juha Einari Nieminen Imatran käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) virkaan 1.7.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.5.2002 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokousta valmistelevaan ministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajat ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ja linjanjohtaja Päivi Luostarinen sekä jäsenet ovat suurlähettiläs Charles Murto ja yksikönpäällikkö Anne Lammila. (UM ulkoasiainneuvos Arto Kurittu 1605 5523)

Päätös asettaa valtuuskunta San José-dialogin ministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajat ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ja linjanjohtaja Päivi Luostarinen sekä jäsenet ovat suurlähettiläs Charles Murto ja yksikönpäällikkö Anne Lammila. (UM ulkoasiainneuvos Arto Kurittu 1605 5523)

Päätös asettaa talousneuvosto 7.5.2004 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: pääministeri Paavo Lipponen; jäsenet: puolustusministeri Jan-Erik Enestam, ympäristöministeri Satu Hassi, sisäasiainministeri Ville Itälä, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre, valtiovarainministeri Sauli Niinistö, ministeri Suvi-Anne Siimes, puheenjohtaja Esa Härmälä, puheenjohtaja Lauri Ihalainen, toimitusjohtaja Kari Jalas, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, toimitusjohtaja Johannes Koroma, puheenjohtaja Mikko Mäenpää, toimitusjohtaja Arto Ojala, toimitusjohtaja Risto Parjanne, puheenjohtaja Risto Piekka ja pääjohtaja Matti Vanhala. Toimikausi: 8.5.2002-7.5.2004, valtioneuvoston jäsenet kuitenkin hallituksen toimikauden loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.5.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja Euroopan parlamentissa). Tarkoituksena on säätää Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan unionin neuvoston virkamiesten sekä Euroopan parlamentin virkamiesten ja puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelusuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä. Samalla säädetään, että palvelussuhteen ennenaikaisen päättymisen perusteella maksettavista korvauksista maksettaisiin sisäistä veroa yhteisölle ja korvaukset vapautettaisiin kansallisesta verosta kuten muutkin EU:n toimielimien maksamat palkat ja palkkiot. (VM neuvotteleva virkamies Risto Savola 1603 4946)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuntogeenisten organismien siirroista valtioiden rajojen yli sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä yhteisön puolesta (Cartagenan bioturvapöytäkirja). Ratifioimalla Cartagenan bioturvapöytäkirjan ja antamalla sen toimeenpanoa koskevan asetuksen Euroopan yhteisö hyväksyy pöytäkirjan määräykset ja myötävaikuttaa sen voimaantuloon. Asetus edellyttäisi voimaantullessaan muutoksia Suomen geenitekniikkalakiin (377/1995) ja sen nojalla annettuihin alemmanasteisiin säädöksiin sekä mahdollisesti muuhun erityislainsäädäntöön myöhemmin täsmennettävällä tavalla. Pöytäkirjan hyväksymisestä Suomessa tullaan eduskunnalle antamaan erillinen hallituksen esitys. (YM neuvotteleva virkamies Tuija Talsi 1603 9675)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.5.2002 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden tohtori Anne Brunila valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 20.5.2002 lukien. (VM osastopäällikkö, ylijohtaja Martti Hetemäki 1603 3177)

Diplomi-insinööri Markku Marjamäki Uudenmaan työsuojelupiirin piiripäällikön (A 28) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.5.2002-31.12.2003, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka piiripäällikkö Jaakko Itäkannas on virkavapaana. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 2.5.2002 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2001 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtiovarainministeriö saa vahvistaa valtion eläkerahaston vuoden 2001 tilinpäätöksen. Tuloslaskelman mukainen tilikauden tuottopääoma on noin 8,96 miljardia markkaa. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 1603 3007)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön sijoitusvaihtoehdoista luovutettiin 26.4.2002 opetusministeri Maija Raskille. Perustettavan koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön sijoitusvaihtoehtoja selvittänyt professori Jarmo Visakorpi esittää sijoituspaikaksi Jyväskylän yliopistoa. Selvitysmiehen mielestä arviointineuvoston sihteeristön sijoittaminen Jyväskylän yliopistoon takaisi riippumattomuuden alan hallinto-organisaatiosta sekä yhteyden alan korkeatasoiseen tutkimukseen. Ratkaisu täyttäisi myös valtioneuvoston periaatepäätöksen ehdot valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta. Nykyisin koulutuksen arvioinnin kehittämisestä ja arviointien toimeenpanosta huolehtii pääosin Opetushallitus. Lisätietoja antavat professori Jarmo Visakorpi, puh. 040-502 1344 sekä suunnittelupäällikkö Jouko Könnölä, puh. (09) 1607 7252 ja vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne, puh. (09) 1607 7215 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.