Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2002

Liite: Periaatepäätös toimista Itämeren suojelemiseksi, Suomen Itämeren suojeluohjelma 26.4.2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 26.4.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 60/2002 vp) laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta. Ulkoasiainhallinnon ulkopuolisen henkilöstön toimintaa ulkomaanedustustoissa koskevia säännöksiä muutetaan. Laissa säädetään vain yleiset perusteet ja tarkemmat säännökset annetaan valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena on avata mahdollisuuksia uusille hallinnollisille järjestelyille, jotka koskevat mm. eduskunnan kanslian erityisasiantuntijaa, tullin yhdyshenkilöitä ja Suomen edustajaa Eurojustissa. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 26.4.2002 seuraavat lait:

Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 48/2002 vp). Joulukuun 21 päivänä 2001 tapahtuneessa tasavallan presidentin esittelyssä vahvistettiin laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ja laki määrättiin tulemaan voimaan 1.5.2002. Eduskunnan vastauksessa lain voimaantulovuodeksi oli kuitenkin merkitty jo 2001. Tämän vuoksi lain voimaantulosta säädetään uudelleen. Laki tulee voimaan 1.5.2002. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 223/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 224/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 225/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 226/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tshekin tasavallan välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tshekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 227/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppa-sopimuksen yhdeltä puolen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä toiselta puolen Unkarin tasavallan välisestä assosioinnista sekä pöytäkirjan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen institutionaalisten määräysten mukauttamisesta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi ja vahvisti lain Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 228/2001 vp). (UM lähetystöneuvos Pekka Orpana 1605 5327)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 26.4.2002 seuraavat nimitysasiat:

Professori, oikeustieteen tohtori Kari Juhani Kuusiniemi ajalle 1.7.2002-31.12.2002 ja esittelijäneuvos, varatuomari Ilkka Olavi Pere ajalle 1.5.2002-30.11.2002 korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisiksi hallintoneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 25.4.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräiden kolttien maanjärjestelylain ja kumotun kolttalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkojen tarkistamisesta. Eräiden aiempaan lainsäädäntöön perustuvien valtion myyntihintasaamisten ja valtionlainojen korkoa alennetaan neljästä prosentista kahteen ja puoleen prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.5.2002. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 1605 4236)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.4.2002 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös toimista Itämeren suojelemiseksi, Suomen Itämeren suojeluohjelma. Periaatepäätös sisältää toimet Itämeren suojelemiseksi Suomen ja lähialueen maissa. Toimia tarvitaan rehevöitymisen torjumiseksi, vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien vähentämiseksi, Itämeren käytön haittojen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi, ympäristötietoisuuden parantamiseksi sekä tutkimuksen ja seurannan kehittämiseksi (liite). (YM hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 1603 9722)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.4.2002 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva peruspalveluministeri Eva Biaudetin ilmoitus sidonnaisuuksistaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös hyväksyä Suomen varsinaista edustajaa ja varaedustajaa Pohjoismaiden kehitysrahaston, NDF:n johtokunnassa sekä Suomen varsinaista edustajaa ja varaedustajaa Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston, IFAD:n hallintoneuvostossa koskevat henkilövaihdokset. Kehitysyhteistyöneuvos Jorma Paukku vapautetaan Suomen varsinaisen edustajan tehtävästä ja lähetystöneuvos Matti Aaltola varaedustajan tehtävästä NDF:n johtokunnassa 1.5.2002 alkaen. Heidän tilalleen nimitetään varsinaiseksi edustajaksi yksikön päällikkö Pasi Hellman ja varaedustajaksi yksikön päällikkö Pauli Mustonen. Edustuston päälliköksi Pretoriaan siirtynyt Kirsti Lintonen vapautetaan varsinaisen edustajan tehtävästä ja Suomen Ottawan-suurlähetystöön siirtyvä Matti Aaltola varaedustajan tehtävästä IFAD:n hallintoneuvostossa 1.5.2002 alkaen. Heidän tilalleen nimitetään varsinaiseksi edustajaksi linjanjohtaja Matti Kääriäinen ja varaedustajaksi yksikön päällikkö Pasi Hellman. (UM kehitysyhteistyöneuvos Seija Kinni 1605 6283)

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maailman elintarvikehuippukokouksen viisivuotisseurantakokoukseen sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan kokoonpano: puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto; varapuheenjohtajat: ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä ja osastopäällikkö Ritva Jolkkonen ulkoasiainministeriöstä; jäsenet: Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa Ulla-Maija Finskas, tarkastaja Harri Kukka maa- ja metsätalousministeriöstä, johtaja Tapio Kytölä MTK:sta, erikoistutkija Kalle Laaksonen KESU:sta, kehitysyhteistyöneuvos Marja Luoto ulkoasiainministeriöstä, ylitarkastaja Anna Santala maa- ja metsätalousministeriöstä, koordinaattori Miia Toikka KEPA:sta, Suomen varaedustaja FAO:ssa Seija Toro ja erityisavustaja Elina Ussa maa- ja metsätalousministeriöstä. Lisäksi ulkoasiainministeriöllä on tarvittaessa oikeus määrätä kokoukseen asiantuntijoita. (UM kehitysyhteistyöneuvos Kirsti Aarnio 1605 6320)

Päätös määrätä vakuutusoikeuteen laivanvarustajajäseneksi johtaja Lars Trygg ja laivanvarustajajäsenen varajäseniksi merihenkilöstöjohtaja Sixten Norrgrann ja johtaja Tuomas Nylund sekä merenkulkijajäseneksi toimitsija Klaus Lust ja varajäseniksi merikapteeni Veikko Trast, asiamies Päivi Saarinen ja suunnittelija Lassi-Pekka Laine toimikaudeksi 1.5.2002-30.4.2005. Lisäksi lääketieteen ja kirurgian tohtori Hannu Heikki Aukusti Naukkarinen määrätään lääkärivarajäseneksi vakuutusoikeuteen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.5.2002-31.12.2003. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1606 7603)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätökset vuodelta 2001 sekä päätös voiton tuloutuksesta ja toimintakertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös osoittaa voittoa 789 857 279,32 mk ja konsernin tilinpäätös 755 081 951,01 mk. Senaatti-kiinteistöjen voitosta suoritetaan tuloutusta 15 miljoonaa euroa. Toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 1603 3007)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2001. Toimintavuoden tulos on noin 783,4 miljoonaa markkaa ylijäämäinen. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2001. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 25.4.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Yhteisön tullisuspensiojärjestelmän tarkoituksena on turvata ensisijaisesti jalostusteollisuudessa käytettävien yhteisön tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein, jos raaka-aineita ei tuoteta yhteisössä. Asetuksella muutettaisiin sen liitteenä olevaa luetteloa lisäämällä siihen 46 uutta tuotetta, joille myönnetään tullittomuus. (VM neuvotteleva virkamies Harri Seeskari 1603 4771)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt: maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien yhteisön tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein, milloin niiden tarjonta yhteisössä ei vastaa kysyntää. Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien tariffikiintiöiden korottamista sekä eräiden uusien tariffikiintiöiden avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettavaksi tariffikiintiöt niiltä tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei ole enää yhteisön etujen mukaista. (VM neuvotteleva virkamies Harri Seeskari 1603 4771)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; ilma-alusten rakentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen tarkoitetut tuotteet). Asetusehdotuksen tavoitteena on muuttaa neuvoston asetuksella (EY) N:o 3050/95 käyttöön otetut tullisuspensiot yhdenmukaiseksi GATT:n ilmailualuksia koskevan sopimuksen yhteydessä käyttöön otettujen tullisuspensioiden kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Harri Seeskari 1603 4771)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 25.4.2002 seuraavat nimitysasiat:

Neuvotteleva virkamies Sami Paatero puolustusministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (A 26) 13.5.2002-28.2.2006 väliseksi ajaksi, mutta kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä viran vakinainen haltija on virasta virkavapaalla. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 1608 8119)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.4.2002 seuraavia asioita:

Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun haketustuen jatkamista koskevan suunnitelman ilmoittaminen Euroopan yhteisöjen komissiolle. Komissiolle toimitetaan Rooman sopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti kirjelmä, jossa haetaan hyväksyntää valtiontuen jatkamiselle viideksi vuodeksi siten, että tuki olisi voimassa vuosina 2003-2007. Maa- ja metsätalousministeriö toimittaa kirjelmän ja komission mahdollisesti pyytämät lisäselvitykset.

Laissa kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996) säädetään vuoden 2002 loppuun voimassa olevasta tuesta energiapuun haketukseen. Tukijärjestelmää on tarkoitus jatkaa. Tuella edistetään puun energiakäyttöä. Suomen energia- ja ilmastostrategiat nojaavat paljolti uusiutuvien energialähteiden käytön kasvuun. Tuella on myös muita tavoitteita, sillä tuki liittyy myös metsätalouden ja maaseudun kehittämiseen. (MMM hallitussihteeri Marketta Lehtonen 1605 3354)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

Lähialueministerivaliokunta 19.4.2002

Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuki 2002

Hallituksen lähialueministerivaliokunta puolsi perjantaina 19. huhtikuuta ulkoasiainministeriön esitystä lähialuetuen myöntämisestä kansalaisjärjestöille. Esityksen mukaan järjestöille myönnetään 945 423 euroa yhteensä 56 yhteistyöhankkeeseen.

Lähialueyhteistyötuella tuetaan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorin sekä ympäristöalan hankkeita ja myös kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen tähtääviä hankkeita.

Hankkeista 24 toteutetaan Venäjällä (373 380 euroa), 16 Virossa (227 405 euroa), 5 Latviassa (91 003 euroa), 2 Liettuassa (41 400 euroa) ja 7 alueellisesti erittelemättömänä (167 735 euroa) ja EU-hankkeiden omarahoitusosuutta esitetään tuettavaksi kahdessa hankkeessa (44 500 euroa). Hankkeisiin esitetty tuki vaihtelee 4 000 eurosta 45 570 euroon.

Ministeri Satu Hassi tekee varsinaisen päätöksen kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötuesta lähiaikoina. Päätöksestä lähetetään tieto kaikille ao. tukea hakeneille kansalaisjärjestöille. Tukea saaneille järjestöille ilmoitetaan päätöskirjeessä tuen maksamisen edellytyksistä.

Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötukihakemuksia saapui määräaikaan 24.9.2001 mennessä 90 järjestöltä 107 hankkeeseen yhteissummaltaan n. 2,2 miljoonaa euroa. EU:n TACIS- ja Phare-ohjelmien puitteissa toteutettavien kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden tukea haki kaksi järjestöä kahteen hankkeeseen.

Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyöhankkeissa on järjestön omarahoitusosuuden oltava vähintään 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Vammaishankkeissa omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeen kokonaiskuluista.

Lisätietoja: hallinnollinen avustaja Matti Kiisseli puh. (09) 1605 6434 ja projektiavustaja Reeta Alanko, UM, (09) 1605 5567.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppilashuoltotyöryhmä luovutti muistionsa 18.4.2002 opetusministeri Maija Raskille. Opetusministeriön työryhmä on selvittänyt oppilaiden hyvinvointiin liittyvän oppilashuollon nykyistä toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Oppilashuollon kehittämiseksi työryhmä ehdottaa perusopetuslakiin, lukiolakiin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta säännösmuutoksia. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen säännöksiä työryhmä muuttaisi siten, että Opetushallitus päättäisi opetussuunnitelman perusteissa myös oppilashuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön tavoitteista. Opetuksen järjestäjän tulisi huolehtia siitä, että koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa on oppilashuoltoa koskeva osio ja että opetussuunnitelma valmistellaan oppilashuoltoa koskevalta osalta yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Työryhmä selkiyttäisi myös säännöstöä siten, että oppilashuoltopalvelut ovat tosiasiallisesti oppilaiden saatavana. Oppilailla tulisi olla oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät, tarvittavat oppilashuoltopalvelut. Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Lindroos, p. (09) 1607 7268 ja ylitarkastaja Touko Hilasvuori, p. (09) 1607 7413 opetusministeriöstä.

Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä luovutti muistionsa 24.4.2002 opetusministeri Maija Raskille. Lukion nykyistä tuntijakoa on pidetty pääsääntöisesti hyvin toimivana ja luokattomaan lukioon sopivana. Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmä ehdottaa tuntijakoon vain vähäisiä tarkistuksia. Työryhmä ehdottaa yhden pakollisen kurssin lisäämistä sekä psykologiaan että yhteiskuntaoppiin. Pakollisten kurssien määrä kasvaisi ehdotuksen mukaan siis kahdella 47-51 kurssiin riippuen siitä, valitseeko opiskelija pitkän vai lyhyen matematiikan. Nuoren lukiolaisten kokonaisoppimäärä ei ehdotuksessa muuttuisi vaan olisi kuten nykyisinkin vähintään 75 kurssia. Psykologian opetuksella tuetaan oppimaan oppimista ja vuorovaikutustaitoja. Yhteiskuntaopin kurssien lisäämisen tavoitteena on lukiolaisten juridisen tietämyksen, Eurooppa-tietouden ja taloudellisen tietämyksen parantaminen. Samalla tuetaan aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Syventäviä kursseja opiskelijan tulee valita vähintään 10. Määrä on sama kuin nykyisessä tuntijaossa. Loput lukion kursseista on valinnaisia soveltavia kursseja. Lukiot voivat toteuttaa syventävät ja soveltavat kurssit yhteistyössä erityisesti muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Lindroos, p. (09) 1607 7268 ja hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, p. (09) 1607 7229 opetusministeriöstä.

Kasvisten laadun omavalvontajärjestelmän kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 23.4.2002 maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehdolle. Työryhmä haluaa laajentaa kasvisten laadun omavalvonnan koskemaan asteittain myös tukku- ja vähittäiskauppaa nykyisten tuottajien ja pakkaajien lisäksi. Työryhmä ehdottaa kasvisten omavalvontajärjestelmästä käytettäväksi jatkossa nimitystä vaatimustenmukaisuuden valvontajärjestelmä (VAMU), jotta sitä ei sekoiteta elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaiseen omavalvontaan. Työryhmä kartoitti kasvisten laadun omavalvontajärjestelmän mahdolliset kehittämisvaihtoehdot ja huomioi siinä tänä vuonna voimaan tulleen EU:n tarkastusasetuksen. Työryhmä ehdottaa, että kasvisten laadunvalvontaa jatketaan vuonna 2002 nykyjärjestelmän mukaisena, mutta täydennettynä EU:n kasvisten laadunvalvontaa koskevan tarkastusasetuksen edellyttämillä muutoksilla. Omavalvonnan osalta oikeus omavalvontaan on kuluvana vuonna edelleen vain viljelmillä, pakkaamoilla ja tuotteita pakkaavilla tukuilla. Oikeus voidaan uudistaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valvontaan osallistuvat viranomaiset (Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Tullilaitos ja Elintarvikevirasto) määrittävät vuoden 2002 aikana suorittamiensa riskinarviointien perusteella viljelijöiden, pakkaamojen, tukkukauppojen ja vähittäiskauppojen luokituksen valvonnan suunnittelun perusteena oleviin riskiluokkiin. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Maria Teirikko, p. (09) 5765 2700 Kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Pirjo Salminen, p. (09) 1605 2478 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Selvitys, jossa kartoitettiin työnantajan ja yhteiskunnan mahdollisuuksia ohjata työntekijöiden kulkutapavalintoja, julkistettiin 25.4.2002 liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvityksen mukaan työsuhdelippu, etätyö ja kimppakyydit ovat työntekijöille houkuttelevimpia tapoja vähentää henkilöauton käyttöä työmatkoilla. Tehokkaimmin autoilua pystyttäisiin rajoittamaan sillä, että autopaikka olisi työpaikalla maksullinen. Millään yksittäisellä toimenpiteellä ei työmatkojen kulkumuotoa kuitenkaan hevin vaihdeta. Lisätietoja antavat liikenneneuvos Petri Jalasto, p. (09) 1602 8509 ja ylitarkastaja Risto Saari, p. (09) 1602 8878 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Suomen luonnon monimuotoisuutta koskevan toimintaohjelman seurantaraportti 2000-2001 julkistettiin 25.4.2002 ympäristöministeriössä. Toimintaohjelmaa seuranneen työryhmän mukaan Suomen luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelman toteuttamisessa on edistytty monilla tärkeillä toimialoilla. Suomella on myös ollut aktiivinen rooli monimuotoisuutta koskevan sopimuksen kansainvälisessä toteutuksessa. Ohjelma ei kuitenkaan ole toistaiseksi pysäyttänyt luonnon monimuotoisuuden vähenemistä Suomessa; tämän ovat osoittaneet useat seurantajaksolla tehdyt tutkimukset ja selvitykset. Lisävoimavaroja tarvittaisiin etenkin uhanalaisten lajien tutkimukseen, seurantaan, suojeluun ja hoitoon, luonnonsuojelualueiden ylläpitoon sekä biodiversiteetin tilan seurannan järjestämiseen. Lisätietoja antaa ylijohtaja Pekka Kangas, p. (09) 1603 9555 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.