Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 12/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.3.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 25/2002 vp) valtuudesta valtiontakuiden antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja. Eduskunnalta pyydetään suostumusta siihen, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa 1.4.-30.9.2002 välisenä aikana voimassa olevia valtiontakuita suomalaisten lehtoyhtiöiden sotariskin piiriin kuuluvien, kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta. Järjestelyllä voidaan jatkaa eduskunnan suostumuksella (Talousarviosarja 6/2001) 25.9.2001 alkaen voimassa pidettyjä väliaikaisia takuita, joilla on turvattu lentoliikenteen jatkuminen lentoyhtiöiden sotariskivakuutusten tultua irtisanotuiksi. Takuita annetaan muiden ehtojen suhteen erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin niin, että kolmansien osapuolien henkilö- ja esinevahingot katetaan enimmillään 1,5 miljardiin euroon asti tai vastaavaan määrään Yhdysvaltain dollareissa vahinkotapahtumaa kohden. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 160 4953)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.3.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta. Ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien viranhaltijoiden palkkaukset tarkistetaan valtion henkilöstön virka- ja työehtosopimusten yleiskorotuksia ja järjestelyvaraa vastaavasti. Asetuksen mukaiset palkat maksetaan takautuvasti 1.3.2002 alkaen viimeistään 1.5.2002 alkavalla palkanmaksukaudella. Asetus tulee voimaan 28.3.2002. (OPM ylitarkastaja Tuula Lybeck 1341 7322)

Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista. Asetuksella säädetään tarkemmista alentamisperusteista. Asetus tulee voimaan 28.3.2002. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 160 4240)

Valtioneuvoston asetus kolttalain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan kolttalain (253/1995) muuttamisesta annettu laki (296/2001) lukuun ottamatta lain 43 §:n 2 momenttia, joka on jo saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksella 735/2001. Voimaansaatettavilla kolttalain säännöksillä on tarkoitus parantaa kolttien taloudellista asemaa. Kolttalainojen koron alentaminen nykyisestä neljästä kolmeen prosenttiin vähentää maatilatalouden kehittämisrahaston vuotuisia korkotuloja noin 6 000 eurolla. Vastaavasti vähentyvät kolttasaamelaisten kotitalouksien korkomenot. Asetus tulee voimaan 1.4.2002. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 4236)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta (22/2002) muutetaan muun siipikarjan (lihasiipikarja) tukitason osalta. Muun siipikarjan tukea korotetaan 62 eurolla eläinyksiköltä siten, että maksettava tuki on tukialueilla A ja B enintään 260 euroa eläinyksiköltä. Asetus tulee voimaan 27.3.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta (23/2002) muutetaan C2-alueella huhti-joulukuun 2002 tuotannosta maksettavan maidon tuotantotuen, muun siipikarjan (lihasiipikarja) eläinyksikkötuen ja C1-alueen ns. muut CAP-kasvit ryhmän hehtaarituen osalta. Asetus tulee voimaan 27.3.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus rakennussementeistä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Turvatekniikan keskuksen suorittama sementtien ennakkovalvonta päättyy. Sementtien kelpoisuus osoitetaan jatkossa yksinomaan rakennustuotedirektiivin mukaisella, CE-merkintään oikeuttavalla menettelyllä. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös rakennussementeistä (1404/1995). Asetus tulee voimaan 1.4.2002. (YM hallitusneuvos Sven-Eric Roman 1991 9659)

Valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi. Omapääoma-avustuksilla asunnottomien asuttamiseksi tuetaan asunnottomien ja pakolaisten asunnonsaantia. Avustusten myöntäminen laajennetaan uustuotannon lisäksi myös aravavuokratalojen ja vuokra-asuntojen hankintaan. Lisäksi avustuksen markkamääräistä suuruutta asuntoa kohden nostetaan 25 000 tai 40 000 markasta (noin 4 200 tai 6 800 eurosta) 8 500 tai 10 000 euroon. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus omapääoma-avustuksista asunnottomien asuttamiseksi (844/2000). Asetus tulee voimaan 1.4.2002. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1991 9646)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.3.2002 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä markkinaoikeuteen sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudeksi 1.4.2002-31.3.2006:
I Kilpailunrajoituksista annetussa laissa ja julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn: tutkimuspäällikkö, kauppatieteitten tohtori Ville Aalto-Setälä, oikeustieteen lisensiaatti Antti Aine, päälakimies, varatuomari Risto Airikkala, ylitarkastaja, varatuomari Tarja Jaakkola, tutkija, valtiotieteiden lisensiaatti Eero Lehto, diplomi-insinööri, oikeustieteen kandidaatti Aulis Salin, kauppaoikeuden professori, oikeustieteen tohtori Matti Sillanpää ja oikeustieteen kandidaatti Olavi Sulkunen
II Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa ja muussa laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn: yliopiston lehtori, oikeustieteen lisensiaatti, kauppatieteiden maisteri Johan Bärlund, edunvalvontayksikön päällikkö, oikeustieteen kandidaatti Hannu Kivipato, pääsihteeri, varatuomari Marja-Leena Mansala, toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala-Leino, lakimies, varatuomari Paula Paloranta, johtava lakimies, oikeustieteen kandidaatti Tuula Sario, yliopistolehtori, oikeustieteen lisensiaatti Klaus Viitanen ja oikeustieteen kandidaatti Pentti Viljakainen, edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi 1.4.2002-31.3.2006, Salin kuitenkin 1.4.2002 alkavaksi toimikaudeksi. (OM vanhempi hallitussihteeri Erja Hynninen 1825 7610)

Päätös määrätä valtion edustajana Oy Veikkaus Ab:n vuosina 2002-2003 pidettävissä yhtiökokouksissa olevan ministeri Suvi Lindénin varaedustajaksi kansliapäällikkö Markku Linna. (OPM hallitusneuvos Riitta Kaivosoja 1341 7476)

Päätös määrätä Metsähallituksen johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet toimikaudeksi 1.4.2002-31.3.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: johtaja Eeva Hellström Päättäjien metsäakatemia, hallitusneuvos Riitta Rainio ympäristöministeriö, kunnanjohtaja Aulikki Heinonen Lapin läänin edustaja, kenttämestari Arto Hänninen Metsähallituksen henkilöstön edustaja ja toimitusjohtaja Henry Paasikivi Sako Oy. (MMM metsäneuvos Pekka Patosaari 160 3353)

Päätös Metsähallituksen hallintaan siirrettävästä valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen luovutusehdoista. Metsähallituksen hallintaan siirretään kiinteistövarallisuus pinta-alaltaan yhteensä 78 186 hehtaaria ja tasearvoltaan yhteensä 53 532 281 euroa. Samalla päätetään Metsähallituksen peruspääoman korotuksesta 44 000 000 eurolla. Loppuosa omaisuudesta, arvoltaan 9 532 281 euroa, luovutetaan Metsähallitukselle muun oman pääoman ehdoin. Valtioneuvosto tekisi asiasta lopullisen päätöksen syksyllä 2002, kun on tarkemmin selvillä Metsähallitukselle siirrettävän omaisuuden lopullinen jakaantuminen peruspääoman ehdoin luovutettavaan liiketoiminnan käyttöön tulevaan omaisuuteen ja muun oman pääoman ehdoin luovutettavaan luonnonsuojelukäyttöön tulevaan omaisuuteen. (MMM ylitarkastaja Ville Schildt 160 3358)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.3.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja kahdeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lääkelainsäädännön uudistaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on uudistaa EU:n lääkesäännöksiä nykyisten säännösten pohjalta ja samalla varautua yhteisön laajenemiseen. Ehdotetun asetuksen mukaan keskitettyä lääkkeiden myyntilupajärjestelmää laajennettaisiin kaikkiin uutta vaikuttavaa ainetta sisältäviin lääkkeisiin. Samalla ehdotetaan, että myyntilupamenettelyjä, myös kansallisia, uudistettaisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Lisäksi ehdotetaan, että lääketurvatoimintaa tehostettaisiin. Määräaikaisena ehdotettaisiin, että lääketeollisuus voisi jakaa väestölle informaatiota eräistä reseptilääkkeistä. Lisäksi EMEA:n hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden kokoonpanoja ehdotetaan uudistettavaksi muun muassa EU:n laajentumisen vuoksi. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 3800)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.3.2002 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto määräsi ulkoasiainneuvos Erkki Kourulan ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.7.2002 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1341 5401)

Valtiotieteen tohtori Tuomas Sukselainen valtiovarainministeriön osastopäällikön (A 31) virkaan 1.4.2002 lukien. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 3000)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen opetusministeriön hallitusneuvoksen (A 28) virkaan 1.4.2002 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1341 7210)

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, agronomi Seppo Heinonen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtajan (A 30) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2002-31.8.2003. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 3327)

Hallintotieteiden kandidaatti Jukka Hirvelä Merenkulkulaitoksen pääjohtajan (A 32) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2002-31.12.2002, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija pääjohtaja Vesterinen on estynyt hoitamasta virkaansa. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 2322)

Valtiotieteen kandidaatti Hannu Tapio Paju Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, valtiotieteen kandidaatti Antti Koho Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Markku Tapio Gardin Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, diplomiinsinööri Pekka Väinö Armas Savolainen Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, tekniikan lisensiaatti Riitta Kaarina Varpe Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, oikeustieteen kandidaatti Jarmo Veli Johannes Pirhonen Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Matti Heikki Fredrik Kellokumpu EteläSavon työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, filosofian kandidaatti Urpo Jaakko Kekoni Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, hallintotieteiden kandidaatti Kari-Matti Aukusti Kuosmanen Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, kauppatieteiden maisteri Pasi Kalervo Mäkinen Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Raimo Olavi Harjunen Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kaj Jonni Suomela Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, agronomi Leila Anneli Aronen-Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan, diplomi-insinööri Tenho Alpo Jokelainen Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan ja filosofian maisteri Pirkko Kyllikki Nieminen Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajan (A 31) virkaan 1.5.2002 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 3618)

Valtioneuvosto myönsi tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkiselle palkatonta virkavapautta tasa-arvovaltuutetun toimiston toimistopäällikön (A 27) virasta ajaksi 1.4.2002-31.12.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän hoitaa toista virkaa. (STM vanhempi hallitussihteeri Liisa Perttula 160 3797)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.3.2002 seuraavia asioita:

Vuoden 2001 talousarvion momentin 28.81.23 (Arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 14 500 000 markalla ja 28.81.24 (Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 870 000 markalla. (VM budjettineuvos Paavo Kytömäki 160 3046)

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2002. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden talousarvion momentilta 30.31.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 45 495 000 euroa, josta enintään 282 000 euroa on kansallista osarahoitusta ja enintään 282 000 euroa EU:n vastaavaa rahoitusosuutta EMOTR-T:n toimenpiteisiin. Vuodelle 2002 siirtynyttä valtiontukea osoitetaan momentilta 30.31.44 11 787 000 euroa. Momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) osoitetaan 336 000 euroa ja vuodelle 2002 siirtynyttä lainaa momentilta 30.31.83 254 000 euroa. Vuonna 2002 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisten tukien piiriin kansallisesti kokonaan rahoitettavat työt, joiden valtiontuki on enintään 57 300 000 euroa, josta metsäkeskuksille osoitetaan 57 084 000 euroa ja ministeriön päätöksillä käytetään 216 000 euroa. Pellonmetsitykseen jaetaan kuluvan vuoden talousarvion momentilta 30.13.47 (Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki) 768 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 160 2415)

Päätös varojen suuntaamisesta metsäluonnon hoidon edistämiseen. Päätöksellä osoitetaan alueellisille metsäkeskuksille 2 185 000 euroa käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaan yksityisille metsänomistajille maksettaviin korvauksiin metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä aiheutuviin vähäistä suurempiin menetyksiin (metsätalouden ympäristötuki) sekä metsien luonnonhoitoa edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi päätöksellä varataan 2 168 593 euroa osoitettavaksi valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön erillisillä päätöksillä. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 160 2415)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.3.2002

Valtio uuteen aiesopimukseen Vapon kolmanneksen myynnistä Metsäliitolle

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 19.3.2002 käsitellyt kauppa- ja teollisuusministeriön uuden neuvottelutuloksen Vapo Oy:n osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle ja valtuuttanut ministeriön allekirjoittamaan asiasta esisopimuksen. Nyt neuvoteltu kauppa korvaa järjestelyn, josta osapuolet sopivat vuoden 2000 lopulla ja jolle asetettuja kilpailuoikeudellisia ehtoja ei pystytty täyttämään. Kaupassa ei synny sellaista yhteistä määräysvaltaa, jonka perusteella hanke pitäisi notifioida EU-komissiolle tai Kilpailuvirastolle.

Neuvottelutuloksen mukaan valtio myy kokonaan omistamansa Vapon osakkeista 33,34 prosenttia Metsäliitolle. Kauppahinta on 89,1 milj. euroa eli 530 milj. markkaa. Jos valtio tulevaisuudessa päättää myydä lisää omistamiaan Vapon osakkeita, Metsäliitolla on niihin etuosto-oikeus käypään markkinahintaan. Hallituksella on eduskunnan valtuudet alentaa valtion omistusosuus Vapossa 50,1 prosenttiin.

Lisätietoja antavat johtaja Markku Tapio (09) 160 3598 ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi (09) 160 3578 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ehdotus kansalliseksi rakennuspoliittiseksi ohjelmaksi luovutettiin 14.3.2002 pääministeri Paavo Lipposelle ja ympäristöministeri Satu Hassille. Ehdotuksen valmistaneella, valtioneuvoston kanslian asettamalla työryhmällä on ollut kolme päätavoitetta: 1) parantaa rakentamisen laatua, alan tuottavuutta ja imagoa sekä edistää kilpailua, 2) tuottaa hyvää ja ekologisesti kestävää rakennettua ympäristöä ja 3) ennakoida paremmin suhdanne- ja kausivaihteluita. Ohjelmassa on 63 toimenpide-ehdotusta rakennus- ja kiinteistöalalle, julkiselle sektorille tai niiden yhdessä toteutettavaksi. Ohjelmassa on määritelty julkisen ja yksityisen sektorin tehtävät ja vastuut toimenpiteiden suhteen. Ehdotukset käsittävät suhdanne- ja kausivaihteluita, rakennetun ympäristön ja rakentamisen laadun parantamistoimenpiteitä sekä julkisen sektorin lainsäädäntöä sekä sen oman toiminnan kehittämistä. Ehdotukset koskettavat myös kilpailua ja kilpailuttamistapoja. Ohjelmassa on myös kartoitettu keskeisiä toimintaympäristön muutoksia. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Rauno Saari, puh. (09) 160 2006 valtioneuvoston kansliasta ja työryhmän sihteeri, johtaja Matti J. Virtanen, puh. (09) 1991 9650 ympäristöministeriöstä.

Taiteen keskustoimikunnan ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi luovutettiin 14.3.2002 kulttuuriministeri Suvi Lindénille. Ohjelmassa "Kulttuuri kasvaa lapsissa" ankkuroidaan lastenkulttuuripolitiikan periaatteelliset tavoitteet YK:n lasten oikeuksien sopimukseen: lastenkulttuuripolitiikan tehtävänä on osana kulttuuripolitiikkaa huolehtia siitä, että sopimuksen yleiset periaatteet lasten osuudesta yhteiskunnan voimavaroista, lasten osallisuudesta yhteiskunnassa ja lasten suojelusta toteutuvat. Erityisesti on huolehdittava siitä, että sopimuksen 31. artiklan periaatteet lapsen oikeudesta lepoon ja vapaa-aikaan, leikkiin ja virkistykseen sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin toteutuvat. Lastenkulttuuripolitiikan yleiseksi tavoitteeksi todetaan kodin, päivähoidon ja koulun tukeminen onnellisen lapsuuden vaalimisessa ja tasapainoisten, terveen itsetunnon omaavien, suvaitsevaisten ja kulttuuritietoisten kansalaisten kasvattamisessa sekä lasten oman kulttuurin edistäminen kaikissa lapsen toimintaympäristöissä. Taiteella nähdään olevan tärkeä merkitys lapsen kasvamisessa ja kehityksessä henkisen kasvun ja oppimisen välineenä, ilmaisun ja itseä koskevan tunnepohjaisen tiedon välineenä ja identiteetin vahvistajana. Taide- ja kulttuurikasvatus antavat myös mahdollisuuden vieraiden kulttuurien tuntemuksen ja ymmärryksen lisäämiseen. Lisätietoja antaa pääsihteeri Esa Rantanen, puh. (09) 1341 7065 opetusministeriöstä.

Metsämarja- ja sienialan erityistoimet -työryhmä luovutti muistionsa 20.3.2002 maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehdolle. Metsämarjojen poimintaan Suomessa pitäisi saada aikaan EU:n tukijärjestelmä. Tukitarpeen arvioidaan olevan vuosittain noin 3 miljoonaa euroa. Työryhmä ehdottaa myös useita muita toimia, jotka liittyvät muun muassa rahoitusjärjestelmiin, jalostuksen ja markkinoinnin tukeen, varastointitukeen, metsämarjojen talteenoton ja käytön edistämiseen sekä verotukseen. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, maatalousneuvos Taina Vesanto, puh. (09) 160 4240 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Seija Ahonen, puh. (09) 160 3347 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä luovutti ehdotuksensa 14.3.2002 liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille. Työryhmä ehdottaa pakokaasumittausten liittämistä ajoneuvojen tienvarsitarkastuksiin. Työryhmän esitykseen sisältyy myös mahdollisuus määrätä ympäristölle merkittävää haittaa aiheuttava ajoneuvo ajokieltoon. Ajoneuvojen varsinaista katsastusta koskeviin säännöksiin esitetään vain vähäisiä tarkistuksia. Lisätietoja antaa yli-insinööri Esko Kärki, puh. (09) 160 2558 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmän loppuraportti "Kotimarkkinoiden toimivuus ja kansainvälinen kilpailukyky" julkistettiin 21.3.2002 kauppa- ja teollisuusministeriössä. Loppuraportissa tarkastellaan uuden talouden ja EU:n sisämarkkinoiden vaikutusta relevantin markkinan määrittelyyn sekä kilpailuviranomaisten roolia kilpailunrajoitusten vaikutusten arvioinnissa ja yrityskauppavalvonnassa. Työryhmän arvion mukaan yritysjärjestelyjen vaikutusten arviointi käy yhä haasteellisemmaksi. Yrityskauppojen valvonta saattaa jopa muuttua jälkikäteiseksi. EU:n tapauskäytännöt eivät työryhmän mukaan viittaa pohjoismaisten yritysten syrjintään; komission yrityskauppavalvonnassa lähtökohtana on aina kilpailuprosessin ja kuluttajien suojeleminen. Työryhmä ei esitä uusia säännöksiä pk-yritysten yhteistyöstä. Työryhmä katsoo, että voimassa oleva lainsäädäntö sallii yritysten yhteistyön, mikäli se ei johda kilpailun rajoittumiseen ja hyödyttää myös kuluttajia. Työryhmän arvion mukaan kilpailuviranomaisten poikkeuslupakäytäntö ja puuttumattomuuskäytäntö vähämerkityksellisten kilpailunrajoitusten tapauksissa ei ole rajoittanut pk-yritysten yhteistyötä. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tuomas Aho, puh. (09) 160 3565 ja ylitarkastaja Petri Lehto, puh. (09) 160 3218 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.