Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 10/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.3.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 14/2002 vp) laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta. Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin ja kuluttajansuojasta kotimyynnissä annetun direktiivin puutteellinen täytäntöönpano oikaistaan. Kuluttajansuojalain säännöksiä sopimusehtojen sääntelystä, sopimuksen sovittelusta ja tulkinnasta sekä kotimyynnistä sovelletaan yksityistakaajien ja yksityisten pantinantajien sitoumuksiin luotonantajille. Kotimyyntisäännösten soveltamisala laajennetaan myös luottosopimuksiin. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 1825 7672)

Esitys (HE 15/2002 vp) laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta. Lailla pannaan täytäntöön kaksi direktiiviä, joista toinen koskee Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta ja toinen Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta. Laki koskee Euroopan laajuiseen rautatiejärjestelmään kuuluvalla valtion rataverkolla käytettäviä väyliä, raiteita ja laitteita sekä sillä liikennöintiin käytettäviä raidekulkuneuvoja samoin kuin järjestelmän käyttöön osallistuvan henkilöstön ammattipätevyyttä sekä työterveys- ja työturvallisuusoloja. Lain soveltamisalaan kuuluvassa rautatiejärjestelmässä sovelletaan sellaisia teknisiä tai rautatiejärjestelmän operatiivista käyttöä koskevia vaatimuksia, joiden sisältö määräytyisi yhteisön oikeuden mukaisesti. Lailla ei ole taannehtivia vaikutuksia, vaan olennaisten vaatimusten soveltaminen laajenisi vähitellen järjestelmän eri osia uudistettaessa. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 2340)

Esitys (HE 16/2002 vp) laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta. Liikennevahinkolautakuntaa koskeva nykyinen sääntely korvataan uudella liikennevahinkolautakunnasta annettavalla lailla. Tavoitteena on ajanmukaistaa sääntely siten, että se vastaa säädöstasoltaan ja sisällöltään nykyisiä lainsäädäntöperiaatteita ja perustuslain säännöksiä. Lisäksi lautakunnasta tulee Liikennevakuutuskeskuksesta erillinen ja riippumaton liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antava toimielin. Nykyiseen sääntelyyn tehdään muun muassa lautakunnan kokoonpanoa, jäsenten valintaa ja korvausasioiden käsittelyssä noudatettavaa menettelyä koskevia muutoksia. Lausunnon pyytämiseen oikeutettujen piiriä laajennetaan. Lautakunnassa voidaan käsitellä myös esinevahinkoja koskevia korvausasioita sekä syyllisyys- ja vastuunjakojakokysymyksiä. (STM ylitarkastaja Pekka Koivisto 160 3751)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.3.2002 seuraavat lait:

Laki turvallisuusselvityksistä, laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta, laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta, laki ulosottolain 3 luvun 34 g §:n muuttamisesta, laki liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta ja laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 43/2001 vp). Uusi laki turvallisuusselvityksistä säädetään sekä muutetaan kuutta muuta lakia. Henkilöiden luotettavuuden arvioimista koskeva menettely säännellään nykyistä tarkemmin ottaen huomioon myös selvityksen kohteena olevan henkilön yksityiselämän suoja ja tietosuoja. Turvallisuusselvitysmenettelyllä korvataan nykyisten luotettavuuslausuntojen antaminen. Lait tulevat voimaan 1.9.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Risto Eerola 1825 7740)

Laki hukkakauran torjunnasta (HE 50/2001 vp). Hukkakauran saastuttamien tuotteiden markkinointi ja luovutus kielletään. Laki velvoittaa myös hukkakauran aktiiviseen torjuntaan. Lisäksi tehdään eräitä kansallisista muutostarpeista, kuten perustuslakiuudistuksesta johtuvia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.5.2002. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hukkakauran torjunnan tehostamiseksi valtion talousarvioesityksessä osoitetaan vuosittain riittävät varat niin hukkakauran valvontatoimenpiteisiin kuin hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen ja että hukkakauran torjunnassa vallitsevasta tilanteesta maassamme toimitetaan vuosittain selvitys eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle. (MMM hallitussihteeri Timo Rämänen 160 3406)

Laki eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 222/2001 vp). Lain muutokset parantavat mahdollisuuksia hankkia vuokrataloja ja -asuntoja asunnottomien käyttöön. Mahdollisuuksia asuntojen hankintaan lisätään käyttämällä osarahoituksena Valtion asuntorahaston varoista myönnettäviä avustuksia. Laki tulee voimaan 15.3.2002. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1991 9646)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.3.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta. Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 5 artiklaan ja 10 artiklan 1 kappaleeseen 30.10.1998 hyväksytyt muutokset saatetaan voimaan. Asetus tulee voimaan 13.3.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1341 5715)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.3.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jukka Valtasaaren tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Teemu Tannerin valtuuttaminen allekirjoittamaan Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehty sopimus. Samalla tasavallan presidentti päätti, että Suomi antaa hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä ilmoituksen yhtiön osakkeiden merkitsemisestä ja sopimuksen X artiklan 3 kappaleen mukaisesta yhteydenpitoviranomaisesta. (UM linjanjohtaja Matti Kääriäinen 1341 6312)

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Risto Veltheimin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Uruguayn itäisen tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 1341 5071)

Alivaltiosihteeri Pertti Majasen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Burkina Fason hallituksen välinen sopimus metsäpalojen torjuntajärjestelmän rakentamisesta ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Tiina Myllyntausta 1341 6242)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.3.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2000 (K 5/2001 vp; EK 2/2002 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 4026)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeutta seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen astuvat voimaan: maakuntalaki maakuntahallituksen tilintarkastustoimistosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maatalousyrittäjäin lomituspalvelusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki teollisuudelle vesiensuojeluinvestointeihin myönnettävistä maakunnantakauksista annetun maakuntalain kumoamisesta, maakuntalaki teollisuuden ja eräiden muiden elinkeinoalojen maakunnantakauksista annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kulttuurinäyttelyiden maakunnantakuusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki kalastuksesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 75 §:n 2 momentin muuttamisesta, Maakuntalaki eräiden metsänparannuslainojen nopeammasta perimisestä annetun maakuntalain kumoamisesta, Maakuntalaki hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki puhtaanapidosta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1825 7745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.3.2002 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Kaija Hellevi Suvilehto-Nieminen Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Maija-Liisa Karlsson Porvoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Vesa-Matti Juhani Valkama Salon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari Riitta Helena Kiiski Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2002 lukien sekä käräjätuomari Maija Anneli Auvinen Mikkelin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Raija Merikalla 1825 7603)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.3.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 18 §:n muuttamisesta. Pykälää muutetaan markkinaoikeuden perustamisen johdosta. Sivutoimiluvan markkinaoikeuden ylituomarille myöntää korkein hallinto-oikeus. Asetus tulee voimaan 15.3.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 1825 7674)

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 21 §:n muuttamisesta. Asetuksen 21 §:n 3 momenttiin lisätään uusi lisäkilpi 848, joka koskee ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetusten kieltoa. Samalla muutetaan lisäkilpeä 849, joka koskee ryhmän B vaarallisten aineiden läpiajoa. Asetus tulee voimaan 1.4.2002. (LVM hallitusneuvos Jarmo Hirsto 160 2568)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.3.2002 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Barcelonassa 15.-16.3.2002. Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Tasavallan presidentti Tarja Halonen ei osallistu kokoukseen. Kokouksen pääteema on keväällä 2000 pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Antti Peltomäki 160 9132)

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmään hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2000 (K 5/2001 vp; EK 2/2002 vp) liittyvät eduskunnan lausumat merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat: 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus mahdollisimman pikaisesti toteuttaa asettamansa tavoitteen nostaa vähiten kehittyneille maille osoitettu kehitysapu 0,15 prosenttiin bruttokansantulosta ja osana vähiten kehittyneille maille osoitettavaa kehitysyhteistyötä kiinnittää kasvavaa huomiota tarttuvien tautien, erityisesti HIV/AIDS-epidemian, ehkäisemiseen, torjuntaan ja hoitoon. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että sen liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 4026)

Päätös asettaa valtuuskunta neuvottelemaan European Southern Observatory -järjestön jäsenyydestä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Mirja Arajärvi ja jäsenet ovat teollisuusneuvos Antti Joensuu, yksikön päällikkö Esa Panula-Ontto, tiedesihteeri Pentti Pulkkinen ja lähetystöneuvos Jaakko Halttunen. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1341 5726)

Päätös määrätä professori Olli Mäenpää jäseneksi Ahvenanmaan valtuuskuntaan sekä hänen varamiehikseen käräjätuomari Björn Hellman ja hallinto-oikeustuomari Anneli Lönnberg 11.3.2002 lukien. (OM erityisasiantuntija Sten Palmgren 1825 7745)

Päätös pelastustoimen alueista. Päätöksessä määrätään pelastustoimen aluejaosta pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) nojalla. Kunnat ovat lain mukaan velvollisia järjestämään pelastustoimen palvelut yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämillä alueilla ja tekemään yhteistoiminnan järjestämisestä sopimuksen 31.12.2002 mennessä. Valtakunnan alue, lukuun ottamatta Ahvenanmaata, jaetaan 22 alueeseen, jotka noudattavat pääosin maakuntien rajoja. Alueellinen yhteistoiminta on aloitettava 1.1.2004 mennessä. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 160 2960)

Päätös maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta osaamiskeskuksille vuonna 2002. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 4 475 000 euroa osaamiskeskusten perusrahoitukseen. Lisäksi sisäasiainministeriölle varataan maakunnan kehittämisrahasta momentilta 26.98.43 235 000 euroa käytettäväksi puutuotealan verkosto-osaamiskeskuksen perusrahoitukseen ja 390 000 euroa käytettäväksi osaamiskeskusohjelman valtakunnalliseen kehittämistyöhön. (SM osastopäällikkö Veijo Kavonius 160 4506)

Päätös Suomen edustajista Interreg III C North Zone (pohjoisvyöhyke) ja Espon 2006 -yhteisöaloiteohjelmien seurantakomiteoissa. Komissio hyväksyi Pohjois-Euroopan Interreg III C -ohjelman 31.12.2001 (käsittely valtioneuvostossa 8.11.2001). Euroopan laajuisen aluetutkimusohjelman Espon 2006 komissio hyväksynee maaliskuussa (käsittely valtioneuvostossa 26.6.2001). Kokoonpano:
Interreg III C North Zone (pohjoisvyöhyke): aluekehitysneuvos Ulla Blomberg sisäasiainministeriö, aluesuunnittelupäällikkö Kari Pakarinen, Suomen Kuntaliitto.
Espon 2006: aluekehitysneuvos Ulla Blomberg sisäasiainministeriö ja rakennusneuvos Risto Kärkkäinen, ympäristöministeriö.
Suomen edustajat nimetään yhteisöaloiteohjelmien koko toimikaudeksi. Seurantakomiteat asetetaan ohjelmakaudelle 2000-2006 ja niiden toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt neuvoston asetuksen 1260/1999 artiklassa 37 tarkoitetun lopullisen täytäntöönpanokertomuksen. (SM aluekehitysjohtaja Mårten Johansson 160 4527)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.3.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta). Puitepäätösluonnos sisältää rasismin ja muukalaisvihan sekä rasistisen ja muukalaisvihamielisen ryhmän määritelmät. Lisäksi se sisältää velvollisuuden säätää rangaistavaksi puitepäätöksessä määritellyt rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvät rikokset sekä määritellä rangaistukset ja rangaistusten koventamisperusteet. Oikeushenkilön rangaistusvastuu tulisi ulottaa näihin tekoihin ja oikeushenkilöön kohdistuvista rangaistuksista säädettäisiin puitepäätöksessä. Ehdotuksessa on myös syyteoikeutta, lainkäyttövaltaa, luovuttamista ja syytteeseen asettamista sekä tietojenvaihtoa koskevat artiklat. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 1825 7724)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (ylivarausasetus). Lentomatkustajalla on oikeus ylivarauskorvaukseen, jos häneltä voimassa olevasta lipusta ja vahvistetusta varauksesta huolimatta evätään pääsy lennolle. Ehdotetulla asetuksella lentomatkustajille säädettyä suojaa parannettaisiin muun muassa sääntelyn soveltamisalaa laajentamalla, ylivarauksen perusteella maksettavia korvauksia korottamalla sekä matkustajien informointia tehostamalla. Lisäksi asetuksessa velvoitettaisiin jäsenvaltiot valvomaan asetuksen täytäntöönpanoa ja säätämään asetuksen säännösten rikkomisesta tarpeelliset seuraamukset. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 1825 7713)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.3.2002 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Esko Tapio Koskinen sisäasiainministeriön hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä (vaativuustaso 9) virkaan 1.4.2002 lukien. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 160 2960)

Valtioneuvosto myönsi erivapauden kulttuurisihteeri Kimmo Kalervo Aaltoselle opetusministeriön kulttuuriasiainneuvokselta vaadittavasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1341 7430)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston apulaisosastopäällikön (A 29) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2002-31.1.2007, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla myönnetään Hanhilahdelle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta maatalousneuvoksen virastaan. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 3331)

Vanhempi hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti Eija Maunu liikenne- ja viestintäministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) virkaan, joka on sijoitettu ministeriön liikennepolitiikan osaston liikenneturvallisuus- ja ympäristöyksikköön, 1.5.2002 lukien. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 2500)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.3.2002 seuraavia asioita:

Valtion maksuliikkeen hoitamisessa tarvittavien pankkipalvelujen hankkiminen. Valtiovarainministeriö päättää hankkia valtion maksuliikkeen hoidossa tarvittavat pankkipalvelut siten, että päävälittäjäpankkina toimii Nordea Pankki Suomi Oyj ja sivuvälittäjäpankkeina toimivat OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Tällä hetkellä valtion maksuliikettä hoitaa Sampo Pankki Oyj. (VM osastopäällikkö Timo Viherkenttä 160 3105)

Vuoden 2001 talousarvion momentin 28.07.05 (Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet) arviomäärärahan ylittäminen 6 300 000 markalla. (VM hallitusneuvos Veikko Liuksia 160 4960)

Palkkaussopimuksen tekeminen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jarmo Vaittisen kanssa. Sopimuspalkka on 8 702 euroa kuukaudessa 1.2.2002-31.1.2007. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 3327)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kävely- ja pyöräilykatutyöryhmän selvitys julkistettiin 4.3.2002 liikenne- ja viestintäministeriössä. Työryhmä on päätynyt esittämään kävely- ja pyöräilykaduille selkeämpiä sääntöjä. Nykyiset jalankulkijaa ja autoilijaa koskevat säännöt soveltuvat työryhmän mukaan kävelykaduille huonosti. Käytössä olevat liikennemerkkiyhdistelmät saattavat lisäksi olla vaikeaselkoisia. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Anna-Liisa Tarvainen, p. (09) 160 2629 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja tieinsinööri Mikko Karhunen, p. 020 422 2289 Tiehallinnosta.

Ehdotusta laiksi ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 6.3.2002 liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille. Työryhmä esittää nykyisen tieliikenteen tietojärjestelmän osarekistereiden yhdistämistä ajoneuvoliikenteen tietorekisteriksi. Työryhmä ehdottaa, että ajoneuvoliikenteen tietorekisteristä säädettäisiin uusi laki, jossa rekisteriin talletettavat tiedot ja niiden käyttö määriteltäisiin nykyistä tarkemmin. Lain voimaantuloajaksi esitetään vuoden 2004 alkua. Kokonaisuudessaan uusi tietojärjestelmä olisi ehdotuksen mukaan käytössä vuonna 2005. Ehdotus liittyy Ajoneuvohallintokeskuksessa vireillä olevaan palvelujen kokonaisuudistukseen eli niin sanottuun PALKO -hankkeeseen. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 9533 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja yksikönpäällikkö Matti Luopa, puh. (09) 6185 3240 Ajoneuvohallintokeskuksesta.

Kaavojen toteuttamistoimikunnan mietintö luovutettiin 6.3.2002 ympäristöministeri Satu Hassille. Toimikunnan mukaan asemakaavoista merkittävää taloudellista hyötyä saavien maanomistajien tulisi osallistua kaavan toteuttamiskustannuksiin. Kustannuksista tulisi ensisijaisesti sopia kunnan ja maanomistajan välisin sopimuksin, mutta myös ns. kehittämiskorvausten määrääminen olisi mahdollista. Etukäteen ennen kaavoitusta tehdyt, kaavojen sisältöä sitovat sopimukset maanomistajien ja kunnan kesken kiellettäisiin ja kaavojen julkinen valmistelu taattaisiin. Lisätietoja antavat ylijohtaja Pekka Kangas, p. (09) 1991 9555 ja hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, p. (09) 1991 9567 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.