Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 9/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.3.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 11/2002 vp) Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä määrätään erityisen yhteisöjen talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisesta Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan, konventin rahoittamista ja taloudenhoitoa varten sekä kyseisen rahaston talousarviosta ja taloudenhoidosta sekä sen oikeudellisesta asemasta. (VNK neuvotteleva virkamies Markku Keinänen 160 8217)

Esitys (HE 12/2002 vp) säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus luo oikeudellisen ja hallinnollisen perustan tehokkaammalle säteilytietojen vaihdolle sopimuspuolten, eli Itämeren valtioiden neuvoston jäsenvaltioiden, välillä niin normaaleissa säteilytilanteissa kuin ydin- ja säteilyonnettomuustilanteessa tai muissa poikkeavissa tapahtumissa. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1341 5715)

Esitys (HE 13/2002 vp) eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta. Eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annettua lakia sekä säännöstelyrikosta koskevaa rikoslain määräystä muutetaan siten, että ne koskevat myös sellaisia EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia, pääomien liikkuvuutta, maksuja ja taloudellisten suhteiden keskeyttämistä koskevia asetuksia, jotka on EY:n perustamissopimuksen 60 tai 301 artiklan lisäksi annettu perustamissopimuksen 308 artiklan nojalla. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1341 5726)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.3.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Eron myöntäminen suurlähettiläs Jukka Valtasaarelle suomalais-venäläisen lähialueyhteistyön kehittämisryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajan tehtävästä ja ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Antti Satulin määrääminen hänen tilalleen toistaiseksi. (UM lähetystöneuvos Markku Kauppinen 1341 5625)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.3.2002 seuraavat asiat:

Everstiluutnantti Jorma Heikki Tapio Ala-Sankilalle annetun määräyksen peruuttaminen NATO:n Kosovon sotilaallisen kriisinhallintaoperaation (KFOR) Suomen pataljoonan komentajan tehtävään 1.8.2002 lukien ja everstiluutnantti Hannu Jaakko Alénin määrääminen hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Särkijärvi 160 88116)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.2.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön kaksi direktiiviä, jotka koskevat ajoneuvon OBD-järjestelmän käyttöä vuosikatsastuksen pakokaasupäästöjen tarkastuksen apuna sekä nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastusta katsastuksessa. Lisäksi asetuksella yhdenmukaistettaisiin linja-autojen ja kuorma-autojen katsastusaikaa koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 9.3.2002 tietyin säädetyin poikkeuksin. (LVM yli-insinööri Kari Saari 160 2557)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjausavustusten jakoperusteista. Asuntojen korjausavustusten myöntämistä koskee laki asuntojen korjausavustuksista. Asetuksella säädetään tarkemmin avustusten käyttötarkoituksista, avustusten enimmäismääristä ja muista myöntämisperusteista. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös asuntojen korjausavustusten jakoperusteista (158/1999) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 5.3.2002. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1991 9464)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.2.2002 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa vuoden 2002 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva käyttösuunnitelma. Vuoden 2002 talousarviossa ulkoasiainministeriön pääluokkaan momentille 24.50.66 (Lähialueyhteistyö) on tarkoitukseen varattu 35,32 miljoonaa euroa, mistä nyt esitetään vahvistettavaksi 30 754 456 euron käyttösuunnitelma tilivirastoittain. (UM lähetystöneuvos Markku Kauppinen 1341 5625)

Päätös asettaa Tullihallituksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2002-31.12.2002. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Lasse Arvela valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: pääjohtaja Tapani Erling Tullihallitus; jäsenet: osastopäällikkö Antti Kuosmanen ulkoasiainministeriö, kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriö, kaupallinen neuvos Jari Gustafsson kauppa- ja teollisuusministeriö, osastopäällikkö Pirkko Haavisto Teollisuus ja Työnantajat, osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola Keskuskauppakamari ja pääluottamusmies Tarja Halonen (henkilöstön edustaja) Tullivirkamiesliitto. (VM neuvotteleva virkamies Sirkka-Liisa Heino 160 3153)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Oulun kaupungin VI kaupunginosan korttelin 5 tontin 9 Oulun kaupungille 29 200 000 markan eli 4 911 087,53 euron kauppahinnasta ja muutoin määräämillään ehdoilla. Kysymyksessä on oppilaitoskiinteistö, jonka pinta-ala on 21 316 neliömetriä ja rakennusten laajuus 7 521 hyötyneliömetriä. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 160 3052)

Päätös myöntää ero diplomiekonomi Maj-Britt Tapiaiselle kirjanpitolautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen kauppatieteiden kandidaatti, KHT-tilintarkastaja Leila Kanniainen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2003. (KTM vanhempi hallitussihteeri Markku Jänkälä 160 3568)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko kuntoutuksesta (Kuntoutusselonteko 2002). Selonteossa luodaan kuva suomalaisen kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudesta ja tarkastellaan kuntoutuspalveluissa vuoden 1997 jälkeen tapahtuneita muutoksia. Selonteossa ennakoidaan myös tulevaisuuden kehittämislinjauksia. Erityistä painoa laitetaan kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnille. Selonteko löytyy kokonaisuudessaan internetistä http://www.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/kuntselonteko2002/kselte02.pdf (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 3763)

Periaatepäätös Varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin on koottu suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet sekä kehittämisen painopisteet. Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuutena on lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yhdistäminen lapsen tervettä kasvua edistäväksi ehyeksi kokonaisuudeksi. Linjauksissa painotetaan eri hallintokuntien yhteistyön tärkeyttä lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalveluiden järjestelyissä. Linjaukset luovat perustan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiselle. Se toimii välineenä kuntatason varhaiskasvatuksen sisällön kehittämiselle sekä laadukkaalle toiminnalle kaikissa varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä. Periaatepäätös löytyy kokonaisuudessaan internetistä osoitteesta www.stm.fi kohdasta julkaisut. (STM apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala 160 4347)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.2.2002 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Helena Partanen puolustusministeriön puolustusasiainneuvoksen määräaikaiseen (A 29) virkasuhteeseen 1.3.2002-28.2.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä viran vakinainen haltija on virasta virkavapaalla. Samalla myönnetään Helena Partaselle palkatonta virkavapautta vanhemman hallitussihteerin virasta. (PLM kansliapäällikkö Matti Ahola 160 88101)

Diplomi-insinööri, projektipäällikkö Jari Olavi Jokinen opetusministeriön opetusneuvoksen (A 26) virkaan 1.3.2002 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1341 7210)

Neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti opetusministeriön määräaikaiseen johtajan (A 29) virkasuhteeseen virkamieheksi 1.3.-31.5.2002, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka johtaja Harri Syväsalmi on virkavapaana ja kunnes virkasuhde hakumenettelyllä täytetään. Samalla myönnetään Timo Haukilahdelle virkavapaata vastaavaksi ajaksi neuvottelevan virkamiehen virasta. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1341 7430)

Ylitarkastaja Seppo Paavola opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 26) määräaikaiseen virkasuhteeseen virkamieheksi 1.3.-31.5.2002, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1341 7430)

Oikeustieteen kandidaatti Markku Sakari Jänkälä kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 27) virkaan 1.3.2002 lukien. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Kaiponen 160 3554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.2.2002 seuraavia asioita:

Vuoden 2001 talousarvion momentin 24.99.95 (Kurssivaihtelut) arviomäärärahan ylittäminen 1 000 000 markalla. (UM talousjohtaja Pekka Mattila 1341 5850)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ajoneuvohallintokeskuksen ylijohtajan Jyrki Ritvalan kanssa. Sopimuspalkka on 6 896 euroa kuukaudessa 1.2.2002 lukien. (LVM hallintojohtaja Seija Petrow 160 2776)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 27.2.2002

Hedelmöityshoidot esillä iltakoulussa

Hallitus käsitteli 27.2.2002 iltakoulussa ehdotusta laiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa. Laissa säädettäisiin hedelmöityshoitojen käytön edellytyksistä sekä hoidon osapuolten ja syntyvän lapsen oikeudellisesta asemasta. Laissa olisi myös säännökset sijaissynnyttäjän käytöstä sekä hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lapsen oikeudesta saada tietoa sukusolujen luovuttajan henkilöllisyydestä. Isyyslakiin lisättäisiin säännökset isyyden määräytymisestä, kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena.

Ehdotusta on valmisteltu oikeusministeriössä.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola (09) 1825 7666 ja lainsäädäntöneuvos Desiree Söderlund (09) 1825 7663 oikeusministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Yliopiston maisteriohjelmien arviointiraportti Monta tietä maisteriksi luovutettiin 27.2.2002 opetusministeri Maija Raskille. Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä arviointiryhmä on selvittänyt yliopistojen maisteriohjelmia. Raportti koottiin valtakunnallisesti eri yliopistojen lukuvuonna 2000-2001 käynnissä olleista maisteriohjelmista. Arviointiryhmä esittää, että maisteriohjelmilla tulee olla yhteys yliopiston strategiaan ja niiden tarjonnan on muututtava nykyistä kysyntälähtöisemmäksi. Maisteriohjelmia ei suositella kertaluonteisiksi, vaan ohjelmat on suunniteltava tavoitteellisiksi ja pysyviksi ratkaisuiksi. Akuutteihin ja määräaikaisiin koulutustarpeisiin vastataan täydennyskoulutuksella. Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että yliopistot tukisivat ja edistäisivät kaksiportaisen tutkintorakenteen käyttöönottoa. Kaksiportainen tutkintorakenne muodostettaisiin erillisestä 120 opintoviikon kandidaattitutkinnosta ja 60 opintoviikon maisteriohjelmasta. Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Kirsi Mustonen, p. (09) 1341 6922, 040 533 1962 korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.