Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 8/2002

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.2.2002 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 4/2002 vp) laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettua lakia selvennetään siten, että tuomioistuin voi antaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa tai vastaavanlaisissa kansainvälisissä instrumenteissa edellytetyn vangitsemispäätöksen, jotta henkilön luovuttaneelta valtiolta voidaan pyytää suostumus henkilön syyttämiseksi myös muista kuin luovuttamispyynnössä tarkoitetuista rikoksista. Vangitsemispäätös voidaan panna täytäntöön vasta vieraan valtion suostumuksen jälkeen. Vieraan valtion suostumuksen jälkeen vangitsemisasiassa siirrytään soveltamaan pakkokeinolain edellytyksiä. Maksuttomasta oikeudenkäynnistä annettuun lakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa maksuttoman oikeudenkäynnin myös näissä tilanteissa. (OM lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen 1825 7585)

Esitys (HE 5/2002 vp) öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 18.10.2000 tehdyllä päätöksellä on korotettu voimassa olevan kansainvälisen öljyvahinkovastuujärjestelmän korvausrajoja 59,37 prosentilla. Järjestelmän enimmäiskorvausmäärää on siten nostettu noin 195 miljoonasta eurosta noin 290 miljoonaan euroon. Suomi on järjestelmän sopimuspuoli. Laeilla mahdollistetaan sen, että Suomi voi hyväksyä tehdyt muutokset. Muutokset hyväksytään kansainvälisellä tasolla niin sanotulla hiljaisella hyväksymismenettelyllä. Mikäli muutoksia ei vastusteta kansainvälisellä tasolla, ne tulevat voimaan 1.11.2003. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 160 2493)

Esitys (HE 6/2002 vp) laiksi mallioikeuslain muuttamisesta. Mallioikeuslakia muutetaan niin, että mallien oikeudellisesta suojasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tulee voimaan saatetuksi. Muutokset koskevat mallioikeuslain käsitteitä, rekisteröinnin edellytyksiä, mallisuojan sisältöä ja laajuutta sekä rekisteröinnin voimassaoloaikaa. Direktiivistä riippumattomasti tehdään joitakin tarkistuksia, jotka koskevat yhteisrekisteröintiä, rekisteröinnin uudistamisesta sekä rekisteriviranomaisen päätösten tiedoksiantoa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva 160 88742)

Esitys (HE 7/2002 vp) laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta. Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki saatetaan vastaamaan soveltuvin osin vakuutusyhtiölakiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tehtyjä muutoksia. Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston on laadittava edustuston varojen sijoittamista koskeva suunnitelma. Edustuston tilintarkastuksesta ja tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuudesta annetaan säännökset, jotka soveltuvin osin vastaavat vakuutusyhtiölain säännöksiä. Kirjanpitolain soveltamisesta kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätökseen annetaan yksityiskohtaiset säännökset. Kolmannen maan vakuutusyhtiön pääomavaatimuksiin tehdään eräitä, pääosin teknisiä muutoksia. Lisäksi muutoksilla selkeytetään viranomaisten toimivaltaa koskevia ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain säännöksiä. (STM hallitusneuvos Markku Sorvari 160 3879)

Esitys (HE 8/2002 vp) yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta. Yksityisten alojen, valtion ja kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevat säännökset tarkistetaan huomioon ottaen Euroopan neuvoston tietosuojadirektiivi, uusi perustuslaki, henkilötietolaki ja julkisuuslaki. Perustuslakiuudistuksen johdosta eräät asetuksen tasoiset säännökset saatetaan lain tasolle. Lisäksi tehdään eräitä muita, lähinnä teknisluontoisia muutoksia. Esitykseen sisältyvät laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta, laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta, laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta, laki luopumiseläkelain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion perhe-eläkelain 23 §:n muuttamisesta, laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 b §:n kumoamisesta ja kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 4338)

Esitys (HE 9/2002 vp) Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi. Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä tarkistetaan tietojen saamista ja luovuttamista koskevin osin ottaen huomioon muun muassa muuttuneet henkilötieto- ja julkisuuslainsäädäntö sekä Euroopan neuvoston tietosuojadirektiivi (95/46/EY). Pääosin säännökset Kansaneläkelaitoksen tietojen saamisesta ja luovuttamisesta säilyvät ennallaan. Etuuslakeihin otetaan säännös siitä, että toista etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää toisen etuuden käsittelyssä. Kansaneläkelaitoksen oikeus saada tietoja rahalaitoksilta tehdään mahdolliseksi niissä etuuksissa, joissa tiedoilla on merkitystä. Lisäksi lakeihin otetaan säännökset sosiaaliturvaan kohdistuvan yksittäisen väärinkäytöksen estämiseksi ja selvittämiseksi. Perustuslakiuudistuksen johdosta eräät asetuksentasoiset säännökset saatetaan lain tasolle. Lisäksi tehdään lähinnä teknisluotoisia muutoksia eräiden etuuslakien muutoksenhakua koskeviin säännöksiin sekä etuoikeutettuja tuloja koskeviin säännöksiin. Esitykseen sisältyvät laki kansaneläkelain muuttamisesta, laki perhe-eläkelain muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta, laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta, laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta, laki asumistukilain muuttamisesta, laki sotilasavustuslain muuttamisesta, laki opintotukilain muuttamisesta, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, laki lapsilisälain muuttamisesta, laki äitiysavustuslain muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki kuntoutusrahalain muuttamisesta ja laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta. (STM ylitarkastaja Riitta Aulanko 160 4412)

Esitys (HE 10/2002 vp) laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta. Lakia eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä muutetaan. Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva virkamies ja tilapäiseen henkilökuntaan kuuluva, joka on siirtänyt eläkeoikeutensa Suomesta Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään ja joka ei saa yhteisöissä oikeutta vastaiseen eläkkeeseen, voi palauttaa koko Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmässä karttunutta eläkeoikeutta vastaavan vakuutusmatemaattisen arvon takaisin Suomen työeläkejärjestelmään. Henkilön ei ole enää mahdollista valita, palauttaako hän Suomeen koko eläkeoikeutensa vai osan yhteisöjen hallinnolta saamastaan erorahasta. Euroopan yhteisöjen palvelukseen lähtevän henkilön ei enää tarvitse tehdä Eläketurvakeskuksen kanssa sopimusta eläkeoikeuden palauttamisesta. Lakiin lisätään mahdollisuus vähentää siirrettävän eläkeoikeuden pääoma-arvosta maksamattomat yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksut. (STM vanhempi hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta 160 88913)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.2.2002 seuraavat lait:

Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta (HE 247/2001 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta tarkistetaan työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen enimmäisajan pidentämisen johdosta. Oikeutta peruspäivärahaan määrättäessä työssäoloehtoon luetaan yhdistelmätukiaikana tehdystä työstä puolet. Laki tulee voimaan 1.3.2002. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 4200)

Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 11 §:n muuttamisesta (HE 251/2001 vp). Työntekijäin eläkelakia muutetaan siten, että työsuhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos sen jatkuessa työnteko ja palkanmaksu ovat yhdenjaksoisesti keskeytyneinä enintään vuoden ajan. Jos keskeytys jatkuu yli vuoden ajan, työsuhteen katsotaan päättyneen siihen päivään, jolta työntekijälle on viimeksi vuoden kuluessa keskeytyksen alkamisesta maksettu eläkepalkkaan kuuluvia eriä. Vastaavat muutokset tehdään myös merimieseläkelakiin. Tarkoituksena on, että enintään vuoden mittainen palkaton poissaolo työstä, esimerkiksi äitiys- ja vanhempainloman takia, ei katkaise eläketurvan karttumista. Lait tulevat voimaan 1.3.2002. (STM ylitarkastaja Heli Backman 160 84124)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.2.2002 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen ensimmäisen ja toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta. Strasbourgissa 4.11.1993 tehdyt lisäpöytäkirjat saatetaan voimaan. Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi tehdyn yleissopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on edistää Euroopan neuvoston ulkopuolisten valtioiden osallistumista järjestön toimintaan. Sen mukaan järjestön ulkopuolinen valtio voisi liittyä yleissopimukseen. Yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan tarkoituksena on tehdä yleissopimuksella perustetun komitean jäsenten valintamenettely joustavammaksi. Sen mukaan komitean jäsenet voitaisiin valita uudelleen kaksi kertaa. Asetus ja lisäpöytäkirjat tulevat voimaan 1.3.2002. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1341 5711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.2.2002 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Hannu Mäntyvaaran valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Jugoslavian liittotasavallan välinen sopimus Suomen tuesta Jugoslavian ympäristölainsäädännön kehittämishankkeelle ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasianneuvos Juhani Väänänen 1341 5784)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 22.2.2002 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 12 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1825 7625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.2.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Vantaan vankilan perustamisesta ja Helsingin tutkintavankilan lakkauttamisesta. Vantaan kaupunkiin perustetaan 1.3.2002 lukien uusi vankila. Uusi laitos on nimeltään Vantaan vankila ja sen pääasiallinen tehtävä on toimia tutkintavankien sijoituspaikkana. Uusi laitos korvaa Katajanokalla sijaitsevan Helsingin tutkintavankilan, joka lakkautetaan 1.6.2002 alkaen. Vankilatoiminnot ja henkilökunta siirtyvät Helsingin tutkintavankilasta uuteen laitokseen asteittain kevään aikana. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1825 7734)

Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta. Laki avioliittolain muuttamisesta (1226/2001) tulee voimaan 1.3.2002. Sillä lisätään avioliittolakiin uusi V osa, joka sisältää kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia säännöksiä. Samalla kumotaan asiaa koskevat nykyiset säännökset, jotka sisältyvät eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annettuun lakiin. Muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa avioliittoasetusta. Avioliittoasetukseen otettavat uudet säännökset koskevat lähinnä avioliiton esteiden tutkintaa kansainvälisluonteisissa tapauksissa. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1825 7665)

Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain avioliittoa koskevat säännökset on kumottu lailla (1227/2001), joka tulee voimaan 1.3.2002. Mainitusta päivästä alkaen avioliittoa koskevat kansainvälisyksityisoikeudelliset säännökset sisältyvät avioliittolakiin lisättyyn uuteen V osaan ja avioliittoasetukseen. Tämän vuoksi eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetusta asetuksesta kumotaan siellä olevat avioliittoa koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.3.3002. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1825 7665)

Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta. Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) tulee voimaan 1.3.2002. Sen vuoksi on asetuksella tarpeen antaa tarkemmat säännökset lähinnä parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkimisesta. Asetuksella ilmoitetaan myös valtioista, joiden kansalaisuus rinnastetaan Suomen kansalaisuuteen sovellettaessa rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 10 §:ää. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1825 7665)

Valtioneuvoston asetus kilpailunrikkomismaksun täytäntöönpanosta. Asetuksella säädetään kilpailunrajoituksista annetun lain 8 §:n mukaan määrättävien hallinnollisten seuraamusmaksujen, kilpailurikkomismaksujen, täytäntöönpanosta. Asetuksen mukaan Oikeusrekisterikeskus huolehtii näitä maksuja koskevien markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätösten täytäntöönpanosta. Asetukseen sisältyy lisäksi säännökset maksun palauttamisesta, jos sitä koskeva päätös kumotaan tai maksun määrää alennetaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 1825 7674)

Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan markkinaoikeuden perustamisen vuoksi. Markkinaoikeuden ylituomarin viran julistaa haettavaksi korkein hallinto-oikeus. Markkinaoikeustuomareiden virat julistaa haettavaksi markkinaoikeus. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (OM lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 1825 7674)

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisasetuksen liitteen 1 muuttamisesta. Tilapäistä suojelua koskevan säännöksen lisääminen ulkomaalaislakiin edellyttää asetuksen muuttamista. Ulkomaalaisasetuksen liitteenä 1 on taulukko, jossa luetellaan oleskelun luonnetta kuvaavat kirjain-numeroyhdistelmät oleskeluluvassa ja viisumissa. Asetuksen liitettä 1 muutetaan siten, että B-ryhmään lisätään tilapäistä suojelua varten uusi statusmerkintä B.5. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (SM hallitusneuvos Riitta Koponen 160 2711)

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään puolustusministeriön viestintäjohtajan ja hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virat. Asetus tulee voimaan 22.2.2002. (VM hallitussihteeri Kari Peltonen 160 4955)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2002/2003 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Tuki on 22 euroa eloporoa kohti. Perusteet ovat pääosin teknisesti samankaltaiset kuin poronhoitovuonna 2001/2002. Tuen saamisen edellytyksenä on, että ruokakuntaan kuuluvat henkilöt omistavat poronhoitovuoden päättyessä yhteensä vähintään 70 eloporoa. Asetus tulee voimaan 27.2.2002. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 160 3341)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2002. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2002 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 3523)

Valtioneuvoston asetus merkittävistä ja kalliista sairausvakuutuslain 9 §:n 4 momentin mukaan korvattavista lääkkeistä ja sairauksista, joiden hoitoon ne korvataan. Merkittäviä kalliita lääkkeitä koskevaan luetteloon lisätään imatinibi -niminen lääkeaine korvattavaksi omana ryhmänään sairaudessa "Eräät syöpäsairaudet erityisin käyttöaihein". Asetuksella kumotaan asetus (998/2001). Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (STM hallitussihteeri Lauri Pelkonen 160 3868)

Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Uudeksi 100 %:n mukaan korvattaviksi lääkkeiksi lisätään Imatinibi -niminen lääke sairauksissa "Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit" sekä "Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu". Muutos tulee voimaan 1.3.2002. (STM hallitussihteeri Lauri Pelkonen 160 3868)

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun asetukseen lisätään tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämistä vastaanottokeskuksessa ja järjestelykeskuksessa koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 1856 8019)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.2.2002 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta YK:n kansainväliseen kehitysrahoituskonferenssiin (Financing for Development) Monterreyssä, Meksikossa 18.-22.3.2002 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Varapuheenjohtajat ovat ympäristöministeri Satu Hassi ja alivaltiosihteeri Pertti Majanen ja jäsenet ovat suurlähettiläs Hannu Uusi-Videnoja, linjanjohtaja Matti Kääriäinen, yksikön päällikkö Kaarina Rautala, yksikön päällikkö Hannele Tikanvaara, yksikön päällikkö Kirsti Aarnio, yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise ja johtokunnan neuvonantaja Olli-Pekka Lehmussaari. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Tarja Halonen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Inger Wirén 1341 6469)

Päätös aluekeskus- ja kaupunkipolitiikkaan varatun määrärahan alueellisesta jaosta vuonna 2002. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.43 6 099 000 euroa ja vuoden 2001 talousarvion momentilta 26.98.43 2 170 000 euroa eli yhteensä 8 269 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön sekä pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman perusrahoitukseksi vuodelle 2002. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 4525)

Päätös jatkaa suomalaisille lentoyhtiöille myönnettyä väliaikaista valtiontakuuta. Valtioneuvosto jatkaa suomalaisille lentoyhtiöille vastavakuuksia vaatimatta myönnettyä väliaikaista valtiontakuuta, joka kattaa lentoliikennetoiminnassa ilma-aluksen käyttämisestä sotariskitilanteessa kolmansille osapuolille aiheutuvat 25.9.2001 irtisanottujen vakuutusten piiriin kuuluvat henkilö- tai esinevahingot. Valtion vastuu vahinkotapahtumaa kohden on enintään yksi miljardi Yhdysvaltain dollaria. Väliaikainen valtiontakuu on maksullinen ja se on voimassa 31.3.2002 saakka. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras 160 3054)

Päätös nimittää suomalaiset jäsenet suomalais-norjalaiseen poroaitakomissioon ajalle 21.2.2002-31.12.2005. Jäsenet ovat osastopäällikkö Kimmo Korpi Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksesta ja toiminnanjohtaja Jouni Filppa Paliskuntain yhdistyksestä. Osastopäällikkö Korpi toimii komission suomalaisena puheenjohtajana. (MMM apulaisosastopäällikkö Christian Krogell 160 3373)

Päätös asettaa torjunta-ainelautakunta 1.3.2002-28.2.2005 väliseksi ajaksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: lainkäyttöneuvos Eero Nordberg maaseutuelinkeinojen valituslautakunta; jäsenet (suluissa varajäsenet): hallitussihteeri Timo Rämänen maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Tove Jern maa- ja metsätalousministeriö), ylitarkastaja Kaija Kallio-Mannila Suomen ympäristökeskus (ylitarkastaja Sari Autio Suomen ympäristökeskus), ylitarkastaja Pia Korjus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (osastopäällikkö Katariina Rautalahti sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus), apulaisjohtaja Hans Blomqvist Kasvintuotannon tarkastuskeskus (ylitarkastaja Jouni Rokkanen Kasvintuotannon tarkastuskeskus), ylitarkastaja Pirkko Kostamo elintarvikevirasto (johtaja Pekka Pakkala elintarvikevirasto) ja ylitarkastaja Rauno Hanhela sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö sosiaali- ja terveysministeriö). (MMM hallitusneuvos Kristiina Pajala 160 3399)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen vuoden 2002 palvelu- ja muut toimintatavoitteet ja asettaa tulostavoitteeksi 8 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 160 2469)

Päätös myöntää ero puheenjohtaja Veikko Lindströmille kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston IV jaoston varajäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen toimitusjohtaja Pekka Kaarilahti. Samalla myönnetään ero OTK Juuso Jokelalle kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston X jaoston varajäsenen tehtävistä ja hänen tilalleen määrätään OTK, KTM Reima Letto lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lautakunnan toimikausi vastaa eduskunnan toimikautta. (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 160 3518)

Päätös asettaa sosiaalityön neuvottelukunta ajalle 1.3.2002-31.12.2005. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: pääjohtaja Vappu Taipale Stakes; jäsenet: apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriö), ylitarkastaja Aune Turpeinen sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Kauko Salo sosiaali- ja terveysministeriö), ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö opetusministeriö (opetusneuvos Terttu Jääskeläinen opetusministeriö), ylitarkastaja Pentti Lehmijoki työministeriö (hallitusneuvos Päivi Kerminen työministeriö), ylijohtaja Matti Heikkilä Stakes (kehittämispäällikkö Riitta Haverinen Stakes), sosiaalineuvos Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallitus (lääninsosiaalitarkastaja Aimo Hirsiaho Länsi-Suomen lääninhallitus), kehityspäällikkö Rolf Eriksson Suomen Kuntaliitto (sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula Suomen Kuntaliitto), toimitusjohtaja Aulikki Kananoja Helsingin kaupunki (sosiaalijohtaja Päivi Ahonen Joutsenon kunta), johtava sosiaalityöntekijä Kaija Järvi-Karttunen Ylivieskan kaupunki (sosiaalikasvattaja Tero Meltti Helsingin kaupunki), professori Synnöve Karvinen-Niinikoski Helsingin yliopisto (sosiaalikeskuksen johtaja Ulla-Stina Henricson Helsingin kaupunki), akatemiantutkija Anneli Pohjola Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET (professori Kyösti Urponen Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistollinen verkosto SOSNET), lehtori Raija Markkanen Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu (koulutusohjelmavastaava Päivi Rinne Seinäjoen ammattikorkeakoulu), kehitysjohtaja Petri Kinnunen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (erikoistutkija Aino Ritala-Koskinen Häme-Satakunta sosiaalialan osaamiskeskus), puheenjohtaja Eila Malmström Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia (kehittämisjohtaja Tero Ristimäki Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia) ja toiminnanjohtaja Jorma Niemelä YTY/Sininauhaliitto (toiminnanjohtaja Riitta Särkelä YTY/Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto). (STM ylitarkastaja Päivi Kemppi 160 4132)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.2.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 6/2002) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi (Europol-yleissopimus). Säädösaloitteessa ehdotetaan, että Europol-yleissopimusta muutetaan siten, että muutoksen voimaan tultua tulevat muutokset sopimukseen olisivat mahdollisia yksinkertaistettua menettelyä noudattaen neuvoston yksimielisellä päätöksellä ilman jäsenmaiden kansallisia ratifiointeja. Aloite sisältää myös ehdotuksen Europolin toimivallan laajentamiseksi siten, että Europolin työntekijöillä olisi oikeus osallistua jäsenmaiden muodostamiin yhteisiin tutkintaryhmiin tukiroolissa ja että Europolille annettaisiin oikeus ehdottaa jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille rikostutkinnan aloittamista, toimittamista tai yhteen sovittamista tietyissä tapauksissa. (SM ylitarkastaja Jouko Huhtamäki 160 8290)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.2.2002 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori Timo Kalle Tapani Hirvi mittatekniikan keskuksen johtajan (A 29) virkaan 1.4.2002 lukien. (KTM nuorempi hallitussihteeri Eerikki Nurmi 160 3506)

Ylitarkastaja Tuula Andersin sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.3.2002 lukien. (STM osastopäällikkö Arto Klemola 160 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.2.2002 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2002. Valtiovarainministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2002 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 137 miljoonan euron tulostavoitteesta. Vuoden 2002 tilinpäätöksen yhteydessä tehtäväksi tuloutukseksi vuonna 2003 asetetaan alustavasti vähintään 15 miljoonaa euroa. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 160 3007)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen perusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1204/ 2000) mukaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle korvaus maksetaan peruskorvauksena ja lisäkorvauksena. Peruskorvauksen ja lisäkorvauksen laskenta- ja maksuperusteet säilyvät ennallaan. Suurin osa määrärahan lisäyksestä (500 000 euroa) on kohdistettu peruskorvaukseen. Maksettava peruskorvaus on 0,66 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden ja lisäkorvaus käytettävissä olevan määrärahan ja peruskorvauksen välinen erotus. Lisäkorvausta maksetaan lääninhallituksen harkinnan mukaan. Asetus tulee voimaan 28.2.2002. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 3547)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2001 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Tilinpäätöksen osoittama voitto noin 282 miljoonaa markkaa siirretään jätehuoltovelvollisten (Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus) rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin jätehuoltovelvollisilla on rahastossa varoja. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 4799)

Finnvera Oyj:n investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuudet vuodelle 2002. Valtioneuvosto on 17.12.1998 antanut Finnvera Oyj:lle sitoumuksen luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Sitoumuksen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan niiden kunakin vuonna myönnettävien luottojen enimmäismäärän, jotka voivat kuulua sitoumuksen piirin sekä vastaavasti myönnettävien takausten kohteena olevien luottojen pääoman enimmäismäärän, lukuun ottamatta erityislainoja ja alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia investointi- ja käyttöpääomalainoja, joita koskevat valtuudet on päätetty valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä. Päätöksen mukaan Finnvera Oyj voi vuonna 2002 myöntää luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvia investointi- ja käyttöpääomalainoja yhteensä enintään 232 940 000 euroa ja sitoumuksen piiriin kuuluvia takauksia yhteensä enintään 319 600 000 euroa. Esitetyt myöntämisvaltuudet vastaavat vuoden 2001 myöntämisvaltuuksia. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 88295)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 19.2.2002

Aiesopimus Avenan myynnistä Lännen Tehtaille syntyi

Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) esitteli 19.2.2002 hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle saavuttamansa neuvottelutuloksen valtion omistaman Avena Oy:n osakkeiden myynnistä Lännen Tehtaat Oyj:lle. Järjestelyssä Avena-konsernin yhtiöt siirtyvät Lännen Tehtaiden omistukseen paitsi Avena Siilot Oy, joista Lännen Tehtaiden omistusosuudeksi tulee 35 % ja loppuosa jää valtion omistukseen. Kaurakuituprojekti (Avena Oat Ingredients) jää järjestelyssä Siilojen yhteyteen, millä halutaan luoda edellytykset projektin jatkonäkymien turvaamiseksi. Kaupan päätökseen saattaminen edellyttää, että myös kilpailuviranomaiset hyväksyvät järjestelyn.

Valtion tarkoituksena on myöhemmin myydä osa Siilojen osakkeista kolmannelle tai kolmansille osapuolille kuitenkin niin, että valtio säilyttää itsellään huoltovarmuuden kannalta tarpeellisen omistusosuuden.

Valtio omistaa 100 % Avenan osakkeista, ja valtioneuvostolla on eduskunnan antama valtuus luopua valtion omistuksesta kokonaan. Avenan liiketoiminta-alueet ovat viljakauppa, viljan käsittely ja varastointi sekä rehuliiketoiminta. Viimeisimmän julkaistun tilinpäätöksen mukaan konsernin liikevaihto 1.7.1999 - 31.12.2000 oli 311,9 milj. euroa ja taseen loppusumma 148,6 milj. euroa. Vuonna 2001 konsernin liikevaihto oli 268 milj. euroa.

Lännen Tehtaat -konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmän lisäksi maarakennus- ja materiaalinkäsittelytekniikkaan keskittyvä Machinium-ryhmä sekä rehunvalmistuksesta, taimiteknologiasta ja viljelyttämisestä muodostuva Muut liiketoiminnot -ryhmä. Lännen Tehtaiden liikevaihto vuonna 2000 oli 261,7 milj. euroa ja taseen loppusumma 190,6 milj. euroa.

KTM:n taloudellisena neuvonantajana on järjestelyssä toiminut Evli Pankki Oyj Corporate Finance.

Lisätietoja antaa johtaja Markku Tapio (09) 160 3598 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ylioppilastutkinnon rakennekokeilun seurantatyöryhmä luovutti muistionsa 15.2.2002 opetusministeri Maija Raskille. Työryhmä esittää ylioppilastutkinnon uudistamista siten, että kokelas suorittaa pakollisena äidinkielen kokeen sekä valitsee kolme muuta pakollista koetta toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalikokeen joukosta. Lisäksi kokelas saa lisäksi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Aineissa, joissa järjestetään vaativuudeltaan eritasoisia kokeita, kokelaan tulee suorittaa vähintään yhdessä aineessa vaativamman tason koe. Lisätietoja antavat johtaja Kirsi Lindroos, p. (09) 1341 7268 ja ylitarkastaja Tiina Kavilo, p. (09) 1341 7313 opetusministeriöstä.

Parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä luovutti mietintönsä 21.2.2002 opetusministeri Maija Raskille. Työryhmä on linjannut aikuiskoulutuksen tavoitteita, koulutustarjonnan riittävyyttä ja työelämävastaavuutta sekä pohtinut koulutuksen rahoitusta. Aikuisikäisestä työvoimasta noin puoli miljoonaa on pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Heidän ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi ja työelämässä pysymisensä varmistamiseksi työryhmä ehdottaa erillisen toimenpideohjelman toteuttamista vuosina 2003-2007. Ohjelman tavoitteena on, että mahdollisimman moni toisen asteen tutkintoa vailla oleva aikuinen suorittaisi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Lisätietoja antavat suunnittelupäällikkö Jouko Könnölä, p. (09) 1341 7252 ja projektisihteeri Ville Heinonen, p. (09) 1341 7098 opetusministeriöstä.

Vientitakuiden ympäristövaikutusarviointien julkisuus -työryhmä luovutti mietintönsä 14.2.2002 kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreelle. Työryhmän mukaan vientitakuutoiminnassa hankkeiden ympäristöarvioiden julkisuutta on syytä lisätä. Työryhmä esittää, että sellaisten suurien hankkeiden yhteydessä, joilla saattaa olla merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, julkistettaisiin ympäristövaikutuksista yhteenveto kaupallisen sopimuksen solmimisen jälkeen. Vientitakuujärjestelmän tavoitteena on vahvistaa Suomen taloudellista kehitystä edistämällä vientiä ja yritysten kansainvälistymistä, siksi järjestelmän tulee olla kilpailukykyinen muiden maiden järjestelmien kanssa. Ympäristöarvioinnin julkistaminen ennen lopullista kaupallista sopimusta aiheuttaisi suomalaiselle viejälle kilpailuhaittaa. Lisätietoja antaa apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, p. (09) 160 3575 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteita selvittänyt kolmikantainen työryhmä luovutti mietintönsä 15.2.2002 ministeri Maija Perholle. Työryhmä ehdottaa kilpailua työeläkemarkkinoilla lisättäväksi siten, että uusien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustaminen helpottuu. Toisin kuin nykyisin, vakuutuskantaa voidaan tulevaisuudessa siirtää työeläkevakuutusyhtiöstä eläkesäätiöön tai eläkekassaan ja eläkekassasta eläkesäätiöön. Näin vakuutuksenottajan on halutessaan helpompaa kuin ennen siirtyä lakisääteisen eläketurvan hoidossa eläkesäätiö tai eläkekassa-vaihtoehtoon. Jatkossa selvitetään myös miten uuden eläkelaitoksen toimintapääoman kartuttaminen olisi järjestettävissä siinä tapauksessa, että laitos perustetaan ilman kannansiirtoa. Lisätietoja antaa osastopäällikkö, ylijohtaja Tarmo Pukkila, p. (09) 160 3864 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.