Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2002

Liite: Periaatepäätös e-työn yhteistoiminnan järjestämisestä 7.2.2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.2.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta. Kumottava 5 §:n 8 a kohta siirretään 8 kohdaksi, johon kootaan kunnallista aluehallintoa koskevat aluejaot sekä lisätään pelastustoimen aluejako. Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävistä valtionhallinnon aluejaoista säädetään 9 kohdassa ja siihen lisätään lääninhallitusten nimistä ja toimipaikoista päättäminen. Pelastustoimen yhteistoiminnan ehdoista päättäminen yleisistunnossa käsiteltäväksi, silloin kun kunnat eivät pääse asiasta sopimukseen, säädetään pykälään lisättävässä 9 a kohdassa. 11 a kohta tarkennetaan koskemaan myös muita kuin valtiosopimuksia neuvottelemaan asetettavia valtuuskuntia. Asetus tulee voimaan 15.2.2002. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 4026)

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy ampuma-aselainsäädännön kokonaisuudistuksen II vaiheen loppuun saattamiseen ja se perustuu ampuma-aselain muuttamisesta annettuun lakiin (601/2001), joka tulee voimaan 1.3.2002. Asetus sisältää lähinnä mainitun lain voimaantulon edellyttämät korjaukset ja lisäykset voimassa olevaan ampuma-aseasetukseen. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 160 2883)

Valtioneuvoston asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetus liittyy ampuma-aselainsäädännön kokonaisuudistuksen II vaiheen loppuun saattamiseen ja se perustuu ampuma-aselain muuttamisesta annettuun lakiin (601/2001), joka tulee voimaan 1.3.2002. Asetus sisältää lähinnä mainitun lain voimaantulon edellyttämät korjaukset poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 §:ään koskien yhteisöjä ja säätiöitä, jotka voivat jatkossa saada luonnollisen henkilön lisäksi aseluvan. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 160 2883)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Eräitä viittaussäännöksiä EY:n lainsäädäntöön ajantasaistetaan sekä lisätään mahdollisuus myöntää yrittäjälle yritystoiminnan käynnistystukea laskennallisen oman palkan perusteella ja yritysryhmän kehittämishankkeille tukea paitsi suunnitteluvaiheessa myös kehittämishanketta toteutettaessa hankevetäjän palkkakustannuksiin. Asetus tulee voimaan 13.2.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 4245)

Valtioneuvoston asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 68 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen 68 §:n 6 momenttia siten, että henkilö, joka on 15 päivän helmikuuta 1993 ja 15 päivän helmikuuta 2000 välisenä aikana työskennellyt jossakin eräiden kalastusalusten turvallisuudesta annetun asetuksen mukaisessa päällystöasteen pätevyyskirjaa vastaavassa tehtävässä vähintään kolme vuotta, on oikeutettu hakemuksesta saamaan kyseisen pätevyyskirjan vielä viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2004. Asetuksen 68 §:n 6 momentissa säädettyä siirtymäaikaa jatketaan Merenkulkulaitoksen esityksen mukaisesti kahdella vuodella. Asetus tulee voimaan 15.2.2002. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 160 2490)

Valtioneuvoston asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisuuden varmistamisesta. Asetus liittyy pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun neuvoston direktiivin 1999/35/EY täytäntöönpanoon. Pääosa direktiivin täytäntöönpanoon tarvittavista säännöksistä on sisällytetty uutena 4 a lukuna alusturvallisuuden valvonnasta annettuun lakiin (370/1995). Tarkemmat säännökset annetaan asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 160 2491)

Valtioneuvoston asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen 8 ja 9 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että lääkelautakunnan ja eläinlääkelautakunnan tehtäviä ja kokoonpanoa uudistetaan. Asetuksen mukaan lautakunnat ovat jatkossa asiantuntijaelimiä, joiden tarkoituksena on tuoda Lääkelaitoksen käyttöön lääkealan syvällistä asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää niin kansallisessa kuin EU-tason päätöksenteossa. Lautakunnat toimivat lisäksi keskustelufoorumeina merkittävissä lääkevalmisteiden tehoa, tuvallisuutta ja laatua koskevissa asioissa. Lautakunnat eivät sen sijaan enää käsittele yksittäisiä myyntilupahakemuksia, vaan muutosten jälkeen kaikki kansalliset lääkkeiden myyntilupapäätökset tehdään Lääkelaitoksessa normaalissa virkamieskäsittelyssä. Asetuksen mukaan lautakuntien täsmällistä jäsenmäärää ei säädetä asetuksella, vaan se jää päätettäväksi lautakuntia asetettaessa. Kummallakin lautakunnalla tulee olla puheenjohtaja, vara-puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä. Lisäksi eläinlääkelautakunnan jäsenten asiantuntemuksen alueita tarkistetaan. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 3800)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2002 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2002 talousarvion momentilla 33.32.37 lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin myönnetyn määrärahan myöntämisperusteet. Lääninhallitukset myöntävät avustuksen sairaanhoitopiirien alueellaan koordinoimille lasten ja nuorten psykiatrian palveluja kehittäville hankkeille. Määräraha on jaettu lääneille alueen alle 18-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Avustusta voidaan myöntää sekä aiempina vuosina aloitettujen hankkeiden jatkamiseen että uusiin hankkeisiin. Asetus tulee voimaan 15.2.2002. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 3800)

Valtioneuvoston asetus huumeiden käyttäjien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2002 talousarvion momentilla 33.32.38 huumausaineiden käyttäjien hoitoon myönnetyn määrärahan myöntämisperusteet. Asetuksen mukaan lääninhallitukset myöntävät avustuksen. Avustusta voivat saada kunnat ja kuntayhtymät huumausaineiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Määräraha on jaettu lääneille alueen 15-34 -vuotiaiden lukumäärien ja huumeiden käyttäjien lukumäärää koskevan Stakesin tutkimuksen perusteella. Asetus tulee voimaan 15.2.2002. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 3800)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan virkojen kelpoisuusvaatimuksia ja nimitystoimivaltaa koskevia säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.3.2002. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Rönn 1991 9462)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.2.2002 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001 johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; 1. Eduskunta edellyttää, että vuoden 2004 selonteko valmistellaan parlamentaarisesti siten, että eduskunnan keskeiset valiokunnat kytketään mukaan jo valtioneuvostovaiheessa, jolloin soveltuvalla tavalla on hyödynnettävä myös kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuslaitosten panosta kuulemalla niitä valmisteluprosessin aikana.
2. Eduskunta edellyttää, että rakennettaessa 2010-luvun puolustusjärjestelmää lähtökohtana pidetään koko maan puolustamista, alueellista puolustusta ja yleistä asevelvollisuutta.
3. Eduskunta edellyttää, että varikkojärjestelmän muutosta tarkastellaan varikkokohtaisesti ja muutos toteutetaan siten, että henkilökunnalle tarjotaan lähinnä koulutusta vastaavaa työtä, ja että elinkaareltaan päättymässä oleva kalusto huolletaan siirtymäkauden ajan nykyisissä varikoissa. (VNK valtiosihteeri Rauno Saari 160 2006)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriksi nimitetyn Raimo Tammilehdon ilmoitus sidonnaisuuksistaan sekä pääministeri Paavo Lipposen ja ministereiden Ville Itälä, Jan-Erik Enestam, Sinikka Mönkäre, Suvi-Anne Siimes, Kimmo Sasi, Erkki Tuomioja, Satu Hassi, Johannes Koskinen, Maija Perho, Maija Rask, Suvi Lindén ja Tarja Filatov ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 4026)

Päätös määrätä kymmenen jäsentä valtion tiede- ja teknologianeuvostoon 1.3.2002 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Valtion tiede- ja teknologianeuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana, korkeakoulu- ja tiedeasioita käsittelevä ministeri ja teollisuusasioita käsittelevä ministeri varapuheenjohtajina sekä valtiovarainministeri ja valtioneuvoston määräämät enintään neljä muuta ministeriä. Ministerijäsenten lisäksi valtioneuvosto määrää neuvostoon kolmeksi vuodeksi kerrallaan kymmenen muuta jäsentä, joiden tulee olla tieteelliseen tutkimukseen ja kehitystyöhön ja teknologiaan perehtyneitä. Kokoonpano (muut kuin ministerijäsenet): toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä Teollisuus ja Työnantajat, kehittämispäällikkö Eija Hietanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskus, hallituksen puheenjohtaja Antti Kiikka Teollisuus ja Työnantajat, pääjohtaja Erkki Leppävuori Valtion teknillinen tutkimuskeskus, akatemiaprofessori Lea Pulkkinen Jyväskylän yliopisto, akatemiaprofessori Irma Thesleff Helsingin yliopisto, pääjohtaja Veli Pekka Saarnivaara TEKES, pääjohtaja Reijo Vihko Suomen Akatemia ja rehtori Keijo Virtanen Turun yliopisto. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1341 7220)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 22.3.2002 alkavaan ylimääräiseen kirkolliskokoukseen hallintojohtaja Håkan Mattlin ja varaedustajaksi ylitarkastaja Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1341 7318)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija, ekonomi Elina Normo valtioneuvoston ylimääräiseksi esittelijäksi. (LVM hallintojohtaja Seija Petrow 160 2776)

Päätös myöntää Ratahallintokeskukselle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa. Ratahallintokeskukselle myönnetään a) lunastuslupa rataosalla Helsinki-Tampere ratakilometrillä 121+494 Hattulan kunnan Leiniälän kylän alueella Kreivilän tasoristeyksen kohdalla olevien yksityistieoikeuksien lakkauttamiseen; sekä b) ennakkohaltuunottolupa edellä a)-kohdassa tarkoitettujen tieoikeuksien haltuunottoon siinä vaiheessa, kun lunastustoimituksen haltuunottokatselmuksessa tehdyn päätöksen perusteella rakennettavat korvaavat tieyhteydet on luovutettu käyttöön. Lunastettavat tieoikeudet kuuluvat kolmelle tilalle Hattulan kunnan Leiniälän kylässä. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 160 2488)

Päätös asettaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta ajaksi 15.2.2002-31.12.2005. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Sirkka-Leena Hörkkö opetusministeriö; osaamiskeskusten edustajat: osaamiskeskuksen johtaja Tarja Kauppila Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (professori Juha Hämäläinen), professori Petri Kinnunen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö), sosiaalijohtaja Juha Karvala Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus (yksikön johtaja Merja Joutsen Onnela), sosiaalitoimenjohtaja Maija Kyttä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalitoimenjohtaja Markus Hemmilä), erikoissuunnittelija Kirsti Laakso Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (lehtori Jorma Hänninen), sosiaali- ja terveysjohtaja Märta Marjamäki Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalijohtaja Stefan Näse), osaamiskeskuksen johtaja Lasse Rautniemi Häme-Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus (professori Tarja Pösö), osaamiskeskuksen johtaja Velipekka Ryttyläinen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalijohtaja Niina Korpelainen) ja professori Antti Karisto Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (sosiaalijohtaja Jouko Kalliomaa); jäsenet: ylijohtaja Matti Heikkilä Stakes (johtaja Terhi Lönnfors Stakes), toiminnanjohtaja Riitta Särkelä YTY/Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (toimitusjohtaja Lasse Murto YTY/Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto), professori Kyösti Urponen Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET (professori Marjo Kuronen Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET), koulutusohjelmavastaava Päivi Rinne Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto (yksikön johtaja Jari Helminen Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto), professori Anna-Raija Nummenmaa Varhaiskasvatuksen yliopisto-opetus (yliassistentti Kirsti Karila Varhaiskasvatuksen yliopisto-opetus), kehityspäällikkö Rolf Eriksson Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Heli Sahala Suomen Kuntaliitto) ja sosiaalineuvos Elli Aaltonen Itä-Suomen lääninhallitus (sosiaalineuvos Risto Kapari Länsi-Suomen lääninhallitus); sihteeri: erikoistutkija Pirjo Marjamäki sosiaali- ja terveysministeriö. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 3812)

Päätös määrätä Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakuntaan johtaja Heikki Taskisen varajäseneksi ylitarkastaja Petra Ylinen ylitarkastaja Carita Meriläisen tilalle 30.4.2005 päättyväksi toimikaudeksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö 160 2364)

Päätös jakaa avustuksina Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta 279 500 000 euroa, hylätä hakemukset muilta osin ja jättää jakamatta vuoden 2001 tuotosta 48 617 000 euroa. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 160 3873)

Periaatepäätös e-työn yhteistoiminnan järjestämisestä (liite). Periaatepäätöksellä linjataan ja kiinteytetään ministeriöiden ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä etätyön ja hajautetun työn (e-työ) valtakunnallisessa kehittämisessä. Tavoitteena on tätä kautta vahvistaa ja tukea e-työn suunnitelmallista toteutusta Suomessa. (TM johtaja Matti Salmenperä 1856 8937)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.2.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2002) eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi (eräiden pähkinäalan tukijärjestelmien jatkaminen). Ehdotuksessa esitetään hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 II a osaston mukaisesti hyväksyttyjen joitakin pähkinöitä ja johanneksenleipää koskevien laadun ja kaupan pitämisen parantamissuunnitelmien rahoituksen jatkamista vuodella. Lisäksi ehdotetaan hasselpähkinälle maksettavan erityistuen jatkamista yhdellä vuodella. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 160 4240)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2002) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (meluun liittyvät toimintarajoitukset lentoasemilla). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on saada aikaan yhtenäiset menettelyt toimintarajoitusten asettamisessa kaikkein meluisimmille lentokoneille vilkkaasti liikennöidyillä lentoasemilla. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 160 2473)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2002) eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhtenäinen eurooppalainen ilmatila). Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja poistaa EY:n jäsenmaiden ilmatilan ruuhkautumisesta ja lentoliikenteen myöhästymisistä aiheutuvia haittoja. Tarkoituksena on perustaa 31.12.2004 mennessä yhtenäiseksi alueeksi suunniteltu ja sellaisena hallittu eurooppalainen ilmatila. Asetuspaketti sisältää ehdotukset perustamisen edellytyksiä käsitteleväksi ilmatilan puiteasetukseksi sekä yksityiskohtaisemmat ehdotukset lennonvarmistuspalveluasetukseksi, ilmatila-asetukseksi ja ilmaliikenteen hallintaverkkoasetukseksi. (LVM vanhempi hallitussihteeri Rita Linna 160 2556)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.2.2002 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Lena Elisabet Andersson oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 28) virkaan 1.3.2002-28.2.2007. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1825 7670)

Johtaja, filosofian kandidaatti Birger Kristian Slotte opetusministeriön johtajan (A 31) virkaan 1.3.2002 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1341 7210)

Varatuomari Katriina Lehtipuro sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston apulaisosastopäällikön (A 29) virkaan 1.3.2002 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.2.2002 seuraavia asioita:

Vuoden 2001 talousarvion momentin 32.20.27 (Tutkimus- ja kehitystoiminta) arviomäärärahan ylittäminen 38 000 000 markalla. (KTM neuvotteleva virkamies Eero Murto 160 3647)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 1.2.2002

Suomi osallistuu EU:n elintarvikeapuohjelmaan toistaiseksi

Suomi osallistuu vuoden 2003 EU:n elintarvikeapuohjelmaan vähävaraisille. Suomi on osallistunut elintarviketukiohjelmaan vuodesta 1996 lähtien. Viime vuonna esitettiin, ettei vuoden 2003 tukiohjelmaan tulisi enää osallistua, koska maatalouspoliittisia syitä ohjelman jatkamiselle ei ole. Yleisen näkemyksen mukaan vähävaraisten asemaa tulisi parantaa sosiaalipoliittisin keinoin. Ohjelma on apua jakavien järjestöjen mukaan edelleen tarpeellinen, joten Suomi on päättänyt osallistua ohjelmaan vielä toistaiseksi.

Vuonna 1987 käynnistynyt EU:n elintarvikeapu on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jäsenmaat saavat elintarviketukiohjelman toteuttamista varten määrärahan, jolla voidaan poistaa tuotteita maatalouden interventiovarastoista. Interventiovarastoista poistettuja ja/tai jalostettuja tuotteita jaetaan avustusjärjestöille, jotka jakavat ne edelleen vähävaraisille henkilöille.

Elintarviketukiohjelman tarkoituksena on ollut vähentää jäsenmaissa olevia maatalouden interventiovarastoja. Suomessa maatalouden ylijäämävarastot eivät ole olleet niin merkittäviä kuin joissakin Etelä-Euroopan maissa, joten meillä ylijäämävarastoista päästään eroon pääasiassa viennin avulla.

Suomessa tuen jakamiseen on osallistunut vuosittain 13-17 keskusjärjestöä. Pääasiassa vapaaehtoistyöntekijät ovat jakaneet elintarvikkeet. Maa- ja metsätalousministeriön interventioyksikkö on hallinnoinut elintarviketukiohjelmaa.

Tukiohjelmaan on osallistunut vuosittain kymmenen jäsenvaltiota. Ruotsi, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Hollanti ja Saksa eivät osallistu elintarviketukiohjelman toteuttamiseen. Muista pohjoismaista Tanska on osallistunut tukiohjelmaan vuoden 2001 tukiohjelmaa lukuun ottamatta.

Elintarvikeapuun käytettiin viime vuonna koko EU:ssa 195 miljoonaa euroa. Suomen osuus oli 3,3 miljoonaa euroa. Suomi osti määrärahoilla interventiovarastoista 13 670 tonnia viljaa ja 500 tonnia voita.

Lisätietoja antavat ylitarkastaja Marja Savonmäki (09) 160 9759 ja ylitarkastaja Mari Nuutila (09) 160 9761 maa- ja metsätalousministeriöstä.

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 6.2.2002

Vuosaaren satamahanke etenee

Hallitus käsitteli 6.2.2002 talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa Vuosaaren sataman liikennejärjestelyitä liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasin esityksestä. Hallitus suhtautuu Vuosaaren satamahankkeeseen myönteisesti ja pyrkii siihen, että sataman edellyttämät liikennejärjestelyt saadaan rakenteille mahdollisimman pian.

Helsingin kaupunki rakentaa Vuosaaren sataman, jonka kokonaiskustannukset ovat 210 miljoonaa euroa. Valtio rakentaa sataman tie-, rata- ja vesiväyläyhteydet, joiden kokonais-kustannukset ovat 205 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunki osallistuu näihin valtion väylähankkeisiin 102,5 miljoonan euron osuudella.

Valtio ja Helsingin kaupunki ovat keskustelleet Pasilan ratapiha-alueen tulevasta käytöstä. Valtiolla ja kaupungilla on yhteinen intressi alueen tehokkaasta rakentamisesta.

Tavoitteena on sopia aluetta koskevista kiinteistöjärjestelyistä siten, että valtion saama kokonaishyöty on merkittävä ja siten valtion osuus Vuosaaren satamahankkeen väyläkustannuksista voidaan rahoittaa.

Lisätietoja antaa rakennusneuvos Juhani Tervala (09) 160 2482 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys viime marraskuun Pyryn päivän ja Janikan päivän myrskyjen aiheuttamista yhteiskunnallisista häiriöistä sekä tarpeellisista toimenpiteistä ongelmien välttämiseksi vastaisuudessa julkistettiin 1.2.2002 sisäasianministeriössä. Selvitykseen osallistuivat myös sosiaali- ja terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäristöministeriö. Selvityksen mukaan suurimmat ongelmat kohdistuivat sähkönjakeluun ja sitä kautta kaikkeen sähköenergiaa käyttävään toimintaan. Ensimmäiset avunpyynnöt tulivat karjataloutta harjoittavilta maatiloilta, joilla erilaisten teknisten apuvälineiden käyttö on laajaa. Pyyntöihin vastattiin lainaamalla varavoimageneraattoreita, joiden saatavuudesta koottiin nopeasti tietoja. Ongelmia oli kuitenkin useilla toimialoilla, muun ohessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myrsky aiheutti hankaluuksia ja vahinkoja, mutta pahemmilta henkilövahingoilta vältyttiin. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Timo Viitanen, p. (09) 160 4575 sisäasianministeriöstä.

Kylvösiemenalan toimintaohjelmaa osana elintarviketalouden laatustrategiaa pohtinut työryhmä jätti loppuraporttinsa 5.2.2002 maa- ja metsätalousministeriössä. Työryhmän mielestä siemenalan on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin kylvösiemenen laadun nostamiseksi markkinoiden kysyntää vastaavalle tasolle. Loppuraportissaan työryhmä esittää seuraavia kylvösiemenalan toiminnan tavoitteita: 1) Osaamisen kehittäminen tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla siten, että kylvösiemenen ja sadon laatu paranee, satotasot nousevat ja kasvintuotannon kannattavuus paranee. 2) Markkinoinnin kehittäminen siemenalan eri toimijoiden toimenpitein parantamalla siemenen käyttölaatua ja toimittamalla markkinoille ainoastaan hyvälaatuista kylvösiementä. 3) Kylvösiemen hinta-laatusuhteen parantaminen ja tukijärjestelmien kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyisen kylvösiementuotannon luomiseksi. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Kirsi Heinonen, p. (09) 160 4221 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Selvitys, jossa pohditaan keinoja haitallisiin verkkosisältöihin puuttumiseksi, julkistettiin 5.2.2002 liikenne- ja viestintäministeriössä. Haitallisilla sisällöillä tarkoitetaan sinänsä laillisia, mutta joillekin Internetin käyttäjille sopimattomia aineistoja. Selvityksen mukaan pelkkä lainsäädäntö ei riitä torjumaan Internetissä esiintyviä haitallisia sisältöjä. Myös alan sisäistä itsesääntelyä tulisi edistää ja viranomaisten ja palveluntarjoajien yhteistyötä lisätä. Itsesääntely tarkoittaa sitä, että toimijat oma-aloitteisesti luovat toiminnalleen säännöt ja rajat. Verkkosisältöjen itsesääntelyä on useissa Euroopan maissa. Suomessa on hyvät kokemukset perinteisen median itsesääntelystä vuosikymmenien ajalta. Lisätietoja antaa tutkija Olli-Pekka Rantala, p. (09) 160 2463 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitys "Perusteltuja rajoituksia vai huonoa kohtelua - selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon pakotteista" luovutettiin 6.2.2002 peruspalveluministeri Osmo Soininvaaralle. Selvitys koskee kehitysvammaisia, vanhuksia, päihdehuollon asiakkaita ja vapaaehtoisesti mielenterveyspalveluihin hakeutuvia. Selvityksessä käsitellään tahdosta riippumatonta päihdehuoltoa ja kehitysvammaisten huoltoa. Myös vapaaehtoinen hoito, avohoito ja yksityiset palvelut on otettu mukaan selvitykseen. Lisätietoja antaa selvityshenkilö, hallitusneuvos Eija Koivuranta, p. (09) 160 9794 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämistyöryhmä jätti mietintönsä 7.2.2002 ympäristöministeri Satu Hassille. Työryhmä arvioi, että luontomatkailuun kytkeytyvien työpaikkojen määrä voitaisiin kaksinkertaistaa vuoteen 2010 mennessä sopivilla kehittämistoimilla. Luontomatkailun kysyntä voisi mietinnön mukaan lisääntyä selvästi muuta matkailua nopeammin siten, että alan työllistävä vaikutus nousisi tavoitevuonna 64 000 henkilötyövuoteen. Tämä edellyttää muun muassa eri toimijoiden tavoitteiden ja vastuiden yhteensovittamista, virkistys- ja luonnonsuojelualueiden palvelujen parantamista sekä luontomatkailupalvelujen tuotteistamisen lisäämistä. Lisätietoja antaa ylijohtaja Pekka Kangas p. (09) 1991 9555 ja ylitarkastaja Pekka Tuunanen p. (09) 1991 9338 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.