Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

LIITE

PERIAATEPÄÄTÖS 17 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2002 POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SUOMESSA TUOTETUN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISESTA HAKEMUKSEN RATKAISEMATTOMALTA OSALTA, JONKA VALTIONEUVOSTO ON SIIRTÄNYT RATKAISTAVAKSI SAMASSA YHTEYDESSÄ KUIN KÄSITELLÄÄN TEOLLISUUDEN VOIMA OY:N 15 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2000 VALTIONEUVOSTOLLE JÄTTÄMÄ PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA.

Hakemus

Posiva Oy on 26.5.1999 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt ydinenergialain (990/1987) 11 §:ssä tarkoitettua valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen Eurajoen kunnan Olkiluotoon on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Lisäksi Posiva Oy on täsmentänyt hakemustaan kirjeellään 23.11.2000.

Posiva Oy on Teollisuuden Voima Oy:n ja Fortum Power and Heat Oy:n yhteisesti vuonna 1995 perustama ja omistama yhtiö, jonka päätoimialana on huolehtia omistajiensa ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen huollon voimalaitosalueella tapahtuvan välivarastoinnin jälkeisistä toimenpiteistä.

Kirjeessään 23.11.2000 Posiva Oy täsmensi hakemuksen koskemaan loppusijoituslaitoksen rakentamista Suomen nykyisten neljän ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen lisäksi sille käytetylle ydinpolttoaineelle, joka syntyisi Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa. Samalla kirjeellään yhtiö rajasi hakemuksensa, joka laajuudeltaan alunperin sisälsi nykyisten neljän lisäksi yhteensä kahden mahdollisen uuden, Suomeen rakennettavan ydinvoimalaitosyksikön tarvitsemaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapasiteettia, koskemaan vain mainittujen viiden ydinvoimalaitosyksikön loppusijoitustarpeita.

Valtioneuvosto on 21.12.2000 tekemällään periaatepäätöksellä ratkaissut Posiva Oy:n hakemuksen siltä osin kuin se koski loppusijoituslaitoksen rakentamista sille käytetylle ydinpolttoaineelle, joka syntyy Suomen nykyisten neljän ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa.

Hakemus on ratkaisematta siltä osin, kuin se koskee Teollisuuden Voima Oy:n vireillä olevan, uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen mukaisen laitoksen käytettyä ydinpolttoainetta, enintään noin 2500 tonnia, varten tarvittavien loppusijoitustilojen rakentamista. Tehdessään periaatepäätöksen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta valtioneuvosto siirsi hakijan pyynnön mukaisesti hakemuksen tämän osan ratkaistavaksi samassa yhteydessä kun ratkaistaan mainittu Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemus.

Jo voimassa oleva periaatepäätös loppusijoituslaitoksen rakentamisesta koskee laitosta, jossa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Suomen nykyisten neljän ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, enintään noin 4000 tonnia uraania vastaava määrä. Tästä seuraa, että mikäli Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan kyseiseen laitokseen, on loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaisuraanimäärä enintään noin 6500 tonnia. Kyseinen määrä käytettyä ydinpolttoainetta syntyy, mikäli ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöaika on 60 vuotta.

Suunniteltu loppusijoituslaitos koostuu maanpäällisestä kapselointilaitoksesta apu- ja oheistiloineen sekä n. 400-700 metrin syvyyteen kallioperään louhittavista loppusijoitustiloista. Käytetty ydinpolttoaine on tarkoitus sijoittaa loppusijoitustiloihin kuparikapseleihin kapseloituna.

Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksella käsiteltäisiin vuosittain 100-250 tonnia uraania. Hakemuksesta ilmenee, että Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman ydinvoimalaitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen käsittely ja loppusijoitus ei aiheuttaisi vuotuisen kapasiteetin lisäystarvetta suunnitellulle kapselointilaitokselle.

Loppusijoituslaitoksen rakentaminen alkaisi vuoden 2010 jälkeen ja käyttövaihe vuonna 2020. Laitoksen käyttöaika olisi muutamia vuosikymmeniä ja riippuisi loppusijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaismäärästä ja kertymisajasta, johon puolestaan vaikuttavat ydinvoimalaitosten kokonaiskäyttöajat.

Posiva Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut kattavat loppusijoituslaitoksen, mukaan luettuna maanalaisten loppusijoitustilojen rakentamisen myös siltä osin kuin hakemus on ratkaisematta. Näin ollen perustelut laitoksen rakentamiselle laajennettuna niin, että siellä voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa myös Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksessa esitetyn uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, sisältyvät niihin perusteluihin, jotka Posiva Oy on hakemuksessaan esittänyt loppusijoituslaitoksen rakentamiselle.

Posiva Oy on esittänyt perusteluina käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen sekä loppusijoituslaitoksen rakentamisen tarpeellisuudelle muun muassa seuraavaa:

- Ydinenergialain 6 a §:n mukaan ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen.

- Vastuu ydinjätehuollon toteuttamisesta on jätteen tuottajilla, jotka ydinenergialain mukaan ovat jätehuoltovelvollisia. Käytetyn ydinpolttoaineen jälkihuolto on osa ydinenergialain 9 §:n mukaisesti ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalle koituvasta huolehtimisvelvollisuudesta. Teollisuuden Voima Oy:n ja Fortum Power and Heat Oy:n omistaman hakijayhtiö Posiva Oy:n tehtävänä on yhtiöiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus eli sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomen kallioperään mukaan lukien loppusijoituksen edellyttämä tutkimus- ja kehitystyö.

- Pitkän aikavälin turvallisuus huomioon ottaen jää ainoaksi periaatteelliseksi vaihtoehdoksi kallioon tapahtuva loppusijoitus.

- Käytetty ydinpolttoaine voitaisiin periaatteessa myös jälleenkäsitellä. Loppusijoitusvelvoite koskisi silloin jälleenkäsittelyssä syntynyttä ydinjätettä, josta osa on runsasaktiivista ja verrattavissa käytettyyn ydinpolttoaineeseen.

- Tutkimusvaiheessa olevat menetelmät, joilla pyritään muuttamaan ydinjätteitä vaarattomammiksi, eivät arvioiden mukaan lähivuosikymmeninä johda teknologioihin, joilla päästäisiin eroon kaikista ydinjätteistä ja loppusijoittamisen tarpeesta.

- Ydinenergian tuotannon seurauksena syntyvistä radioaktiivisista jätteistä on huolehdittava niin, ettei niistä ole vaaraa ihmiselle eikä elolliselle luonnolle, sekä niin, ettei tuleville sukupolville aiheudu kohtuuttomia rasitteita ja etteivät ennustetut vaikutukset tulevien sukupolvien terveyteen ole suuremmat kuin tällä hetkellä hyväksyttävänä pidetyt vaikutukset.

Posiva Oy on hakemuksessaan esittänyt perustelut myös suunnittelemansa loppusijoitusratkaisun turvallisuudelle, hyväksyttävyydelle ja toteutettavuudelle samoin kuin perustelut loppusijoituslaitoksen sijaintipaikan valinnalle. Valtioneuvosto on ottanut perustelut huomioon tehdessään periaatepäätöksen siitä, että suunnitellun loppusijoituslaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Hakemukseen on liitetty ydinenergia-asetuksen 24 §:n mukaiset selvitykset.

Hakemuksen käsittely

Valtioneuvoston 21 päivänä joulukuuta 2000 tekemä sekä eduskunnan päätöksellään 18 päivänä toukokuuta 2001 voimaan jättämä periaatepäätös Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Valtioneuvosto teki 21.12.2000 periaatepäätöksen Posiva Oy:n hakemukseen siltä osin kuin se koski Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Eduskunta päätti 18.5.2001 jättää periaatepäätöksen voimaan. Periaatepäätöksen mukaan Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen, sellaisena kuin hakemuksen laitoskuvaus sen keskeisiltä toimintaperiaatteiltaan ja turvallisuuden varmistamiseen liittyviltä ratkaisuiltaan esittää, rakentaminen Eurajoen kunnan Olkiluotoon on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Mainitun periaatepäätöksen nojalla loppusijoitustiloja voidaan rakentaa enintään sille määrälle käytettyä ydinpolttoainetta kuin Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten kulloinkin voimassa olevien käyttölupien perusteella arvioidut loppusijoitustarpeet edellyttävät niin, että loppusijoitettavan ydinpolttoaineen määrä kokonaisuudessaan on enintään noin 4000 tonnia.

Periaatepäätöshakemuksen siirretty osuus

Tehdessään periaatepäätöksen valtioneuvosto siirsi hakemuksen ratkaisemisen siltä osin kuin se koskee loppusijoitustilojen rakentamista sille käytetylle ydinpolttoaineelle, joka syntyisi Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa. Valtioneuvosto päätti, että hakemus ratkaistaisiin tältä osin samassa yhteydessä kuin ratkaistaan Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Periaatepäätöshakemuksen siirretty, ratkaisematon osuus koskee ainoastaan loppusijoitustilojen laajentamista. Hakemuksesta ilmenee, että loppusijoituslaitoksen sisältämän kapselointilaitoksen suunniteltu käsittelykapasiteetti, 100-250 tonnia uraania/vuosi, riittää kattamaan myös uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn.

Selvitykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö hankki Posiva Oy:n hakemuksen ratkaisemisedellytysten tutkimiseksi ydinenergialain ja -asetuksen mukaiset selvitykset ennen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta koskevaa periaatepäätöstä, jonka valtioneuvosto teki 21.12.2000. Selvitykset koskevat kapasiteetiltaan sellaista loppusijoituslaitosta, jossa voitaisiin loppusijoittaa Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten sekä mahdollisen kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine.

Selvitykset kattavat siten loppusijoitettavan ydinpolttoaineen määrän ja loppusijoituksen toteutussuunnitelman mukaan lukien tarvittavien loppusijoitustilojen rakentamisen myös siltä osin kuin Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksessa esitettyä ydinvoimalaitosyksikköä koskevat suunnitelmat edellyttävät. Kyseiset selvitykset ovat osa valtioneuvoston 21.12.2000 tekemän loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen virallista asiakirja-aineistoa ja käyvät ilmi kyseisestä periaatepäätöksestä.

Säteilyturvakeskuksen alustava turvallisuusarvio käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevasta periaatepäätöshakemuksesta on myös tämän, Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen, uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan periaatepäätöksen liitteenä.

Periaatepäätöshakemuksen liitteenä Posiva Oy toimitti kauppa- ja teollisuusministeriölle hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaisen arviointiselostuksen, josta kauppa- ja teollisuusministeriö puolestaan antoi yhteysviranomaisen lausunnon. Vastaavasti kuin edellä selostetut periaatepäätöshakemusta koskevat selvitykset, myös ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto kattavat laajuudeltaan loppusijoituslaitoshankkeen sellaisessa laajuudessa, että laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten sekä mahdollisen kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine.

Edellä todettujen, loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevien selvitysten tai hankkeesta tehdyn ympäristövaikutusten arviointimenettelyn perusteella ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että loppusijoituslaitosta siinä hakemuksen osoittamassa kokonaislaajuudessa, jonka mukaan laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa myös Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman, mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, ei voitaisi rakentaa turvalliseksi tai että siitä olisi haittaa ympäristölle, ihmisille tai omaisuudelle, ja joiden perusteella periaatepäätöstä siitä, että loppusijoituslaitoksen rakentaminen edellä mainitussa kokonaislaajuudessa on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, ei voitaisi tehdä.

Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevassa alustavassa turvallisuusarviossa 7.2.2001 Säteilyturvakeskus on todennut, että ydinjätehuollon osalta ei ole tullut esiin sellaisia teknisiä seikkoja, jotka estäisivät uuden ydinvoimalaitosyksikön käytöstä syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen käsittelyn tai loppusijoittamisen siten kuin nykyisten laitosten käytetylle polttoaineelle on suunniteltu tehtävän.

Lisäksi Säteilyturvakeskus on Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemusta koskevassa lausunnossaan 8.2.2001 todennut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta voitavan periaatteessa laajentaa siten, että uuden ydinvoimalaitosyksikön tuottama käytetty polttoaine saadaan sijoitetuksi, mutta että näin tehtäessä on varmistettava, että laajennus toteutetaan geologisesti eheän kallioalueen sisällä.

Päätöksen tekoon sovellettavat lainkohdat

Ydinenergialain 14 §:n 1 momentissa säädetään, että ennen kuin valtioneuvosto tekee lain 11 §:ssä tarkoitetun periaatepäätöksen, sen on todettava, että

- suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta on lain 12 §:ssä tarkoitetussa lausunnossaan puoltanut ydinlaitoksen rakentamista, ja että

- esiin ei ole tullut seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta siten kuin lain 6 §:ssä edellytetään. Kyseisen 6 §:n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Ydinenergialain 14 §:n 2 momentissa säädetään, että jos valtioneuvosto on todennut 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyneen, sen on harkittava periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja otettava huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen erityisesti huomiota 1) ydinlaitoksen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta, 2) ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuksiin sekä 3) ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen.

Periaatepäätöksen ennakkoedellytysten täyttyminen

Eurajoen kunnan lausunto

Eurajoen kunnanvaltuusto on antanut hankkeesta lausunnon, jossa se puoltaa hakemuksessa esitetyn loppusijoituslaitoksen rakentamista Eurajoen Olkiluotoon. Kunnanvaltuuston päätös Eurajoen kunnan puoltavasta lausunnosta tuli lainvoimaiseksi 17.11.2000. Lausunto koskee hankesuunnitelmaa, jossa hankkeen laajuus kattaa Suomen nykyisten neljän ydinvoimalaitosyksikön lisäksi myös kahden mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn ja loppusijoituksen kyseiseen laitokseen.

Edellytykset rakentaa laitos ydinenergialain 6 §:n mukaiseksi

Loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevissa selvityksissä, jotka on kokonaisuudessaan tehty laitoshankkeesta siinä laajuudessa, että se kattaa sekä Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten että myös Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen, mahdollisesti rakennettavan uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyn ja loppusijoituksen, ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että loppusijoituslaitosta ei voitaisi rakentaa turvalliseksi tai että siitä olisi haittaa ympäristölle, ihmisille tai omaisuudelle.

Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksessaan esittämää ydinvoimalaitoshanketta koskevissa lausunnoissa, Säteilyturvakeskuksen alustavassa turvallisuusarviossa tai muissa selvityksissä ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön käytöstä syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen voimassa olevan, loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen mukaiseen laitokseen ja vastaavasti loppusijoitustilojen laajentaminen tämän tarkoituksen edellyttämään laajuuteen ei olisi turvallista tai että siitä olisi haittaa ympäristölle, ihmisille tai omaisuudelle.

Valtioneuvosto toteaa viitaten edellä mainittuihin selvityksiin sekä hakijan loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevaan hakemukseen liittämiin, ydinenergia-asetuksen 24 §:n mukaisiin muihin selvityksiin, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että ei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa suunniteltu loppusijoituslaitos siten kuin ydinenergialain 6 §:ssä edellytetään, ja kapasiteetiltaan sellaisena, että laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen lisäksi Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine.

Periaatepäätöksen harkinta

Valtioneuvosto on todennut, että suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta Eurajoki on puoltanut laitoksen rakentamista ja että Eurajoen puoltava lausunto koskee laitoshanketta siinä laajuudessa, että laitokseen voidaan rakentaa loppusijoitustilat ja niihin loppusijoittaa myös se käytetty ydinpolttoaine, joka syntyisi Teollisuuden Voima Oy:n esittämän uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa. Valtioneuvosto on lisäksi todennut, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että laitosta ei voitaisi laajennettuna rakentaa siten kuin ydinenergialain 6 § edellyttää laajentamisen tarkoittaessa loppusijoitustilojen rakentamista mainitun uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvälle käytetylle ydinpolttoaineelle sekä kyseisen polttoaineen loppusijoittamista laitoksella.

Todettuaan edellä mainitut periaatepäätöksen harkintaedellytykset täytetyiksi valtioneuvosto on harkinnut hankkeen hyötyjä ja haittoja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja päättänyt tehdä 11.12.1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 11 §:n nojalla periaatepäätöksen suunnitellun ydinlaitoksen rakentamisesta laajennettuna siten, että laajennus kattaa valtioneuvoston 21.12.2000 tekemässä, loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevassa periaatepäätöksessä myöhemmin ratkaistavaksi siirretyn osan hakemuksesta.

Periaatepäätös

Valtioneuvoston 21 päivänä joulukuuta 2000 tekemässä periaatepäätöksessä tarkoitetun, Eurajoen kunnan Olkiluotoon rakennettavan Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen siten laajennettuna, että laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 jättämässä periaatepäätöshakemuksessa esitetyn ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Tämän periaatepäätöksen nojalla voidaan rakentaa loppusijoitustiloja enintään sille määrälle käytettyä ydinpolttoainetta kuin mainitun uuden ydinvoimalaitosyksikön kulloinkin voimassa olevan käyttöluvan perusteella arvioitu loppusijoitustarve edellyttää ja niin, että käytetyn ydinpolttoaineen kokonaismäärä, jolle loppusijoitustilat voidaan laitokseen rakentaa, on yhteensä enintään noin 2500 tonnia uraania vastaava määrä.

Periaatepäätöksen voimassaolo

Tämä periaatepäätös on voimassa 19.5.2016 asti samoin edellytyksin kuin valtioneuvoston 21.12.2000 tekemä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista koskeva periaatepäätös, mutta raukeaa mikäli periaatepäätös Teollisuuden Voima Oy:n esittämän uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta raukeaa.

Periaatepäätöksen vaikutuksia

Valtioneuvoston 21.12.2000 tekemässä periaatepäätöksessä, joka koskee Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamista, esitetyt kyseisen periaatepäätöksen vaikutukset

- hankkeen toteuttamiseen,

- toteutustapaan ja toteuttamisen edellyttämiin lupiin ja niiden käsittelyn,

- hankkeen turvallisuusvaatimuksiin ja hankkeesta vastaavan velvollisuuksiin turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittamisesta sekä

- käytetyn ydinpolttoaineen palautettavuuteen ja loppusijoitusta koskeviin uusiin päätöksiin liittyvistä seikoista koskevat sellaisinaan myös tämän periaatepäätöksen mukaisesti laajennetun loppusijoituslaitoksen rakentamista.

Tehtäessä tämä periaatepäätös tulee Posiva Oy:n 23.11.2000 kirjeellään täsmentämä periaatepäätöshakemus kokonaisuudessaan ratkaistuksi.

Valtioneuvoston 21.12.2000 tekemän ja jo voimassa olevan, loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen mukaan laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa enintään noin 4000 tonnia uraania vastaava määrä käytettyä ydinpolttoainetta. Yhdessä edellä mainitun periaatepäätöksen sekä tämän periaatepäätöksen nojalla käytettyä ydinpolttoainetta voidaan käsitellä ja loppusijoittaa kyseisessä laitoksessa yhteensä enintään noin 6500 tonnia.

Periaatepäätöksen perustelut

Loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevassa periaatepäätöksessään 21.12.2000 valtioneuvosto on esittänyt perustelut

- loppusijoituksen tarpeellisuudelle,

- Posiva Oy:n esittämän loppusijoitusratkaisun hyväksyttävyydelle,

- hankkeen toteutusedellytyksille ja

- periaatepäätöksen ajankohdan oikeellisuudelle suhteessa ydinjätehuoltovelvollisille säädettyihin velvoitteisiin.

Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa koskevat ydinenergialain ja -asetuksen vaatimukset ja velvoitteet, jotka valtioneuvosto on todennut perusteiksi tehdä myönteinen periaatepäätös loppusijoituslaitoksen rakentamiselle. Vaatimuksista ja velvoitteista valtioneuvosto toteaa seuraavaa:

Ydinenergian käyttö edellyttää ydinenergialain mukaista lupaa ja lain mukaan luvanhaltija, jonka toiminnan seurauksena syntyy tai on syntynyt ydinjätettä, on velvollinen huolehtimaan kaikista toimintansa seurauksena syntyvien ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastaamaan niiden kustannuksista. Mainitusta velvollisuudesta seuraa ydinenergiaa tuottavien yhtiöiden velvollisuus vastata myös laitostensa käytetyn ydinpolttoaineen huollosta. Ydinenergialain 6 a §:ssä puolestaan on säädetty, että ydinjätteet, jotka ovat syntyneet Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen.

Valtioneuvosto toteaa näin ollen, että loppusijoituksen tarpeellisuus, joka on todettu ja perusteltu voimassa olevassa periaatepäätöksessä loppusijoituslaitoksen rakentamisesta, sekä tarve rakentaa vastaavasti loppusijoitustiloja, koskevat myös uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta ja sen lopullista huoltoa.

Valtioneuvosto toteaa, ettei ole nähtävissä seikkoja, joiden perusteella Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus olisi polttoaineen laadun tai määrän vuoksi, joko turvallisuus- tai muista näkökohdista johtuen, aiheellista toteuttaa muulla tavoin kuin loppusijoittamalla se Posiva Oy:n suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen.

Teollisuuden Voima Oy on esittänyt periaatepäätöshakemuksessaan, että uusi ydinvoimalaitosyksikkö rakennettaisiin nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden kanssa samalle laitospaikalle joko Eurajoen Olkiluotoon tai Loviisan Hästholmeniin. Valtioneuvosto toteaa, että sekä taloudellisten seikkojen että käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta edeltävien toimenpiteiden, kuten erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten toteutuksen kannalta, on tarkoituksenmukaista loppusijoittaa ydinpolttoaine samassa laitoksessa, kuin loppusijoitetaan nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine.

Posiva Oy on loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevassa periaatepäätöshakemuksessaan, josta kauppa- ja teollisuusministeriö on hankkinut ydinenergialain ja -asetuksen mukaiset selvitykset, esittänyt, että loppusijoitustiloja voidaan laajentaa niin, että laitokseen voidaan loppusijoittaa nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvän ydinpolttoaineen lisäksi myös kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Yhtiö on lisäksi ilmoittanut loppusijoitustiloja rakennettavan vaiheittain tarpeen mukaan. Hakemusta koskevissa selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei loppusijoitustilojen laajentamista voitaisi toteuttaa turvallisesti tai että laajennettujen tilojen toimivuus loppusijoitustarkoituksessa poikkeaisi niiden tilojen toimivuudesta, joiden rakentamisen nyt jo voimassa oleva periaatepäätös kattaa. Valtioneuvosto katsoo näin ollen, että loppusijoituslaitoksen rakentamiselle laajennettuna siten, että laitokseen rakennetaan loppusijoitustilat Teollisuuden Voima Oy:n esittämän uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvälle käytetylle ydinpolttoaineelle, on hyväksyttävää ja tarkoituksenmukaista.

Hakijayhtiö Posiva Oy perii omistajayhtiöidensä ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen välivarastoinnin jälkeisen huollon kustannukset, mukaan lukien loppusijoituksen suunnittelun, toteuttamisen ja käytön kustannukset kyseisiltä yhtiöiltä. Mainitut jätehuoltovelvolliset omistajayhtiöt, siis myös Teollisuuden Voima Oy, keräävät vuosittain varoja tulevia kustannuksia vastaavasti Valtion ydinjätehuoltorahastoon ydinenergialaissa määriteltyjä periaatteita noudattaen. Edellä mainitut taloudelliset järjestelyt ja menettelyt tulevat koskemaan myös mahdollisen uuden Suomeen rakennettavan ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen huoltoa ja sen kustannuksia.

Ottaen huomioon edellä todetut ydinjätehuollon vastuut ja velvoitteet sekä loppusijoitusta koskevat ydinenergialain vaatimukset ja muut säädökset sekä voimassa olevan valtioneuvoston periaatepäätöksen Suomessa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta, valtioneuvosto katsoo, että on turvallisuuden, taloudellisten seikkojen sekä teknisen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja myös hyväksyttävää loppusijoittaa mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine samalla tavalla ja samaan loppusijoituslaitokseen kuin sijoitetaan Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Tämä merkitsee, että loppusijoituslaitos rakennettaisiin laajennettuna siten, että maanalaisiin loppusijoitustiloihin voidaan loppusijoittaa myös uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetty ydinpolttoaine. Valtioneuvosto toteaa näin ollen, että on perusteltua tehdä Posiva Oy:n täsmennetyssä hakemuksessa esitetyn loppusijoituslaitoksen rakentamista koskeva myönteinen periaatepäätös siltä osin kuin valtioneuvosto on siirtänyt hakemuksen ratkaisun tehtäväksi Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Ydinenergialain 6 b §:n mukaan ydinjätteitä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena, ei saa käsitellä, varastoida tai sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomessa. Valtioneuvosto katsoo siksi, että loppusijoituslaitosta laajennettaessa tämän periaatepäätöksen mukaisesti on kansallisen lainsäädännön kannalta tarkoituksenmukaista, että loppusijoitustiloja ei rakenneta etukäteen suuremmalle määrälle käytettyä ydinpolttoainetta kuin syntyy mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön kulloinkin voimassa olevan käyttöluvan perusteella arvioituna, sillä siinäkin tapauksessa, että ydinvoimalaitosyksikön käyttöaikaa alkuperäisen käyttöluvan voimassa olon jälkeen jaksoittain jatketaan, loppusijoitusta edeltää riittävän pitkä välivarastointijakso loppusijoitustilojen tarpeelliseksi laajentamiseksi.

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella valtioneuvosto katsoo ottaen huomioon

- loppusijoituksen aseman ydinjätehuollossa osana turvallista ydinenergian käyttöä;

- yhteiskunnallisen vastuun ydinpolttoainehuollon kokonaisvaltaisesta ratkaisemisesta;

- sen, että esitetty loppusijoitusratkaisu toteuttaa laissa ja sen nojalla jätehuoltovelvollisille asetetut vaatimukset;

- sen, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen toteutus aiheuttaisi suunnitellussa loppusijoituslaitoksessa toiminnallisia turvallisuusriskejä tai muita haittoja ja riskejä laitoksen toiminnalle;

- sen, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen laadun perusteella sen loppusijoitus suunnitellussa loppusijoituslaitoksessa voisi aiheuttaa sellaisia riskejä tai ympäristövaikutuksia, jotka joltakin osalta kyseenalaistaisivat mainitun polttoaineen loppusijoituksen tarkoituksenmukaisuuden tai hyväksyttävyyden;

- hankkeen hyödyt;

- sen, ettei näköpiirissä ole muita ydinenergialain mukaisia, teknillisesti toteutuskelpoisia ratkaisuja käytetyn ydinpolttoaineen tai runsasaktiivisen ydinjätteen loppusijoittamiseksi;

- ydinenergialaissa esitetyn rajoituksen, jonka mukaan Suomessa saa sijoittaa pysyväksi tarkoitetulla tavalla vain Suomessa tapahtuneen ydinenergian käytön yhteydessä tai seurauksena syntyviä ydinjätteitä ja josta syystä on voimassa olevassa, loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä todettu tarkoituksenmukaiseksi rakentaa loppusijoitustiloja asteittain Suomessa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen määrän perusteella kulloisenkin tarpeen mukaan,

että voimassa olevassa, valtioneuvoston 21.12.2000 tekemässä periaatepäätöksessä tarkoitetun, Eurajoen kunnan Olkiluotoon rakennettavan Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna niin, että laitoksessa voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksessa 15.11.2000 esitetyn ydinvoimalaitosyksikön toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista siten, että loppusijoitustiloja rakennetaan enintään sille määrälle käytettyä ydinpolttoainetta kuin kyseisen ydinvoimalaitosyksikön kulloinkin voimassa olevan käyttöluvan perusteella arvioitu loppusijoitustarve edellyttää.

Maksu

Tämä periaatepäätös koskee Posiva Oy:n loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen osaa, jonka valtioneuvosto tehdessään alkuperäistä hakemusta koskevan periaatepäätöksen 21.12.2000 siirsi hakijan pyynnöstä ratkaistavaksi myöhemmin. Maksu tästä periaatepäätöksestä ja päätöksen valmistelusta sisältyy Posiva Oy:ltä periaatepäätöshakemuksen jättämisen yhteydessä perittyyn 220 000 mk:n maksuun, joka on määrätty ydinenergian valvonnasta suoritettavista maksuista annetussa asetuksessa (195/1988).

Eduskuntakäsittely

Tämä päätös annetaan ydinenergialain 15 §:n mukaisesti eduskunnan tarkastettavaksi.

Periaatepäätös löytyy liitteineen internetistä osoitteesta http://www.ktm.fi (etusivulta kohta: ydinvoimalahanke).

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.