Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

LIITE

PERIAATEPÄÄTÖS 17 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2002 TEOLLISUUDEN VOIMA OY:N HAKEMUKSEEN UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA JA YKSIKÖN TOIMINTAAN SAMALLA LAITOSPAIKALLA TARVITTAVIEN YDINLAITOKSIEN LAAJENTAMISESTA TAI RAKENTAMISESTA.

Hakemus

Teollisuuden Voima Oy (TVO) on 15.11.2000 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt ydinenergialain (990/1987) 11 §:ssä tarkoitettua valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen sekä yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Laitosyksikössä olisi lämpöteholtaan enintään 4 300 MW:n kevytvesireaktori ja yksikön nettosähköteho olisi suuruusluokkaa 1 000-1 600 MW. Laitosyksikkö sijoitettaisiin joko Fortum Power and Heat Oy:n (FPH) omistamalle Loviisan voimalaitospaikalle tai vaihtoehtoisesti TVO:n omistamalle Olkiluodon voimalaitospaikalle. Uuden laitosyksikön suunniteltu tekninen toiminta-aika on kuusikymmentä vuotta.

Hakemuksen mukaiseen hankkeeseen kuuluu myös uuden ydinvoimalaitosyksikön toimintaan samalla laitospaikalla liittyvien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen. Näitä ydinlaitoksia tarvitaan tuoreen ydinpolttoaineen varastointiin, käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin sekä vähä- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen. Käytetyn polttoaineen on hakija esittänyt loppusijoitettavaksi Posiva Oy:n suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen.

FPH:n ja TVO:n välisen sopimuksen mukaan FPH on sitoutunut järjestämään TVO:n käyttöön tarvittavan sijoituspaikan, mikäli sijaintipaikaksi valitaan Loviisan voimalaitosalue. Saman sopimuksen mukaan uuden laitosyksikön käyttö optimoidaan hyödyntäen paikallista organisaatiota ja infrastruktuuria. TVO on ilmoittanut tekevänsä sijaintipaikan valintapäätöksen ennen rakentamislupahakemuksen jättämistä.

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

- Suomessa sijaitsevan sähkön tuotantokapasiteetin tarpeen arvioidaan olevan vuonna 2010 noin 2 850 MW ja vuonna 2015 noin 3 800 MW nykyistä suurempi. Ydinvoiman lisärakentaminen osana TVO:n osakkaiden ja muun yhteiskunnan tarvitsemaa uutta sähkön tuotantokapasiteettia on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ottaen huomioon Suomen ilmasto- ja ympäristötavoitteet, sähkön tuotantovarmuuden, tuontiriippuvuuden sekä ydinsähkön kilpailukykyisen ja vakaan hinnan.

- Selvitykset osoittavat, että suunniteltu ydinvoimalaitosyksikkö on muihin tuotantomuotoihin nähden taloudellisesti edullisin vaihtoehto perusvoiman tuotannossa. Uusiutuvilla energiamuodoilla on kasvava merkitys Suomen sähkönhankinnassa. Ne eivät kuitenkaan ole hakijan kannalta taloudellisesti eivätkä teknisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja suunnitellulle ydinvoimalaitosyksikölle laajamittaisessa perusvoiman tuotannossa.

- Loviisan tai Olkiluodon ydinvoimalaitospaikoilla jo käytössä olevia laitosyksiköitä palvelevan infrastruktuurin hyödyntäminen parantaa merkittävästi hankkeen taloudellista kannattavuutta.

- Voimalaitosyksikön alustava kustannusarvio on 1,7-2,5 miljardia euroa riippuen muun muassa laitosyksikön koosta. Kotimaisen työn, materiaalien ja laitteiden osuuden on arvioitu muodostavan noin puolet investointikustannuksista.

- Sekä Loviisan että Olkiluodon ydinvoimalaitospaikat soveltuvat uuden laitosyksikön sijoituspaikaksi. Uuden yksikön polttoaine- ja ydinjätehuolto on järjestettävissä jo toiminnassa olevien yksiköiden vastaaviin järjestelyihin tukeutuen.

- Suoritettujen laskelmien mukaan hanke on taloudellisesti kannattava. Lisäksi TVO:n taloudelliset tunnusluvut sekä kyky hoitaa lainojen korot ja lyhennykset säilyvät rahoittajia tyydyttävällä tasolla. Tehtyjen selvitysten mukaan hankkeen rahoitus on järjestettävissä.

Hakijayhtiö toteaa hakemuksessaan lisäksi:

- Uuden ydinvoimalaitosyksikön polttoainehuolto on toteutettavissa luotettavasti ja hajautetusti useasta hankintalähteestä vastaavin järjestelyin kuin nyt käytössä olevilla laitosyksiköillä.

- Ydinjätehuollossa on tarkoitus käyttää samoja suunnitelmia, menetelmiä ja jätehuollon laitoksia kuin nykyisten voimalaitosyksiköiden tapauksessa. Molemmilla laitospaikoilla on käytössä vähä- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitustilat, jotka ovat laajennettavissa kattamaan myös uuden yksikön tarpeet.

- Käytetty polttoaine on tarkoitus loppusijoittaa Posiva Oy:n suunnittelemalla loppusijoituslaitoksella. Posiva Oy:n perustamista koskevassa, 18.5.1995 päivätyssä sopimuksessa on varauduttu uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen Posiva Oy:n laitoksella.

- Voimalaitosyksikön rakennustyöt voitaisiin aloittaa periaatepäätöstä seuraavien tarjouspyyntö- ja rakentamislupakäsittelyvaiheiden päätyttyä ennen meneillään olevan vuosikymmenen puoliväliä. Laitosyksikön rakentamisaika on suuruusluokkaa neljä vuotta. Yksikön tuotantokäyttö voitaisiin tällöin aloittaa vuosikymmenen lopulla. Lopullisen investointipäätöksen ajoituksessa otetaan huomioon sen hetkiset näkymät osakkaiden sähköntarpeesta ja sähkömarkkinatilanteen kehityksestä sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisvelvoitteista.

- TVO:n tekemien selvitysten mukaan markkinoilla on useita ydinvoimalaitosvaihtoehtoja, jotka ovat sellaisenaan tai toteutettavissa olevin muutoksin soveltuvia rakennettavaksi Suomeen. Myös muut kuin soveltuvuusselvitysten kohteina olleet laitosvaihtoehdot saattavat tulla kyseeseen toteutettavaa laitosvaihtoehtoa valittaessa.

- Ydinvoimalaitosyksikön suunnittelun, rakentamisen ja käytön lähtökohtana on, että laitosyksikön on oltava turvallinen eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Uusi ydinvoimalaitosyksikkö suunnitellaan täyttämään Suomessa voimassaolevat turvallisuusvaatimukset. Suomen ydinvoimalaitoksilla on ollut lukumääräisesti vähän turvallisuusmerkitystä omaavia ja laitosyksiköiden käyttöä häiritseviä tapahtumia. Yksikään tapahtumista ei ole aiheuttanut työntekijöille sallittujen säteilyannosten ylityksiä eikä säteilyvaaraa ympäristölle.

- Suunnitellusta ydinvoimalaitosyksiköstä aiheutuvat välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisille, luonnolle ja rakennetulle ympäristölle on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti sekä Loviisan että Olkiluodon laitospaikkojen osalta. Yhteysviranomainen on katsonut esitetyt arviointiselostukset riittäviksi. Arviointiselostuksista annetuissa lausunnoissa esitettyihin näkökohtiin kiinnitetään asianmukaisesti huomiota hankkeen jatkokehityksen yhteydessä.

Hakemukseen on liitetty ydinenergia-asetuksen 24 §:n edellyttämät selvitykset.

Hakemuksen käsittely ja päätöksen tekoa edeltäneet toimenpiteet

Kuuleminen

Ydinenergialain 13 §:n mukainen yleinen kuuleminen

Hakija on jakanut laatimansa, kauppa- ja teollisuusministeriön tarkastaman ydinvoimalaitoshanketta koskevan, hakemuksen mukaista laitosta kuvaavan yleispiirteisen selvityksen jokaiseen talouteen Eurajoen kunnassa ja Loviisan kaupungissa sekä niiden naapurikunnissa. Yleispiirteinen selvitys on ollut yleisesti saatavilla paikoissa, jotka on mainittu kauppa- ja teollisuusministeriön hanketta koskevissa julkisissa ilmoituksissa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuuluttanut hankkeen vireilläolosta Eurajoen, Euran, Kiukaisten, Kodisjoen, Lapin, Lapinjärven, Liljendalin, Luvian, Nakkilan, Pernajan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kuntien sekä Loviisan ja Rauman kaupunkien ilmoitustauluilla. Lisäksi ministeriö on ilmoittanut hankkeen vireilläolosta seuraavissa lehdissä: Borgåbladet, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Loviisan Sanomat, Länsi-Suomi, Satakunnan Kansa, Uusimaa, Uusi-Rauma ja Östra Nyland. Myös kaikille hanketta koskeneiden ympäristövaikutusten arviointiprosessien yhteydessä mielipiteitä esittäneille järjestöille ja kansalaisliikkeille ilmoitettiin vireilläolosta kirjeitse.

Tiivistelmä ministeriöön lähetetyistä kirjallisista mielipiteistä sisältyy tämän päätöksen liitteeseen. Tiivistelmät ympäristövaikutusten arviointiprosessien yhteydessä esitetyistä mielipiteistä sisältyvät kauppa- ja teollisuusministeriön ympäristövaikutusten arviointiselostuksista antamien lausuntojen liitteisiin.

Ydinenergialain edellyttämät julkiset kuulemistilaisuudet järjestettiin Loviisassa 12.2.2001 ja Eurajoella 14.2.2001. Tiivistelmät tilaisuuksissa esitetyistä mielipiteistä sisältyvät tämän päätöksen liitteeseen.

Periaatepäätöshakemuksesta pyydetyt lausunnot

Kauppa- ja teollisuusministeriö on hankkinut alkuperäisestä hakemuksesta ydinenergialain 12 §:n mukaisesti lausunnon ympäristöministeriöltä, Eurajoen kunnan kunnanvaltuustolta, Loviisan kaupunginvaltuustolta sekä Eurajoen ja Loviisan naapurikunnilta. Ydinenergia-asetuksen 25 §:n mukaisesti ministeriö on pyytänyt hakemuksesta lausunnon seuraavilta tahoilta: sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, Etelä-Suomen lääninhallitus, Länsi-Suomen lääninhallitus, Itä-Uudenmaan liito, Satakuntaliitto, Uudenmaan TE-keskus, Satakunnan TE-keskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus ja ydinenergianeuvottelukunta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on lisäksi pyytänyt lausunnon seuraavilta tahoilta: sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, liikenneministeriö, Suomen ympäristökeskus, Energia-alan Keskusliitto ry Finergy, Fingrid Oy ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Ministeriö on lisäksi lähettänyt periaatepäätöshakemuksen tiedoksi mahdollista lausuntoa varten seuraaville tahoille: Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto, Suomen yrittäjät ry, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, AKAVA ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund.

Kaikista lausunnoista on tehty tiivistelmät, jotka sisältyvät tämän päätöksen liitteeseen.

Ilmoitus Ruotsin viranomaisille

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä 15.11.1976 tehdyn, maiden välisten rajojen läheisyyteen rakennettavien ydinlaitosten turvallisuuskysymyksiin liittyvän yhteydenoton suuntaviivoja koskevan sopimuksen (SopS 19/1977) mukaisesti on hankkeesta ilmoitettu Ruotsin viranomaisille. Näiden puolesta lausunnon antoi Statens kärnkraftsinspektion, jonka lausuntoa on selostettu tämän päätöksen liitteenä olevassa lausuntoyhteenvedossa.

Alustava turvallisuusarvio

Ydinenergialain 12 §:n mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta hanketta koskevan, ydinenergia-asetuksen 25 §:n 2 momentin mukaisen alustavan turvallisuusarvion. Säteilyturvakeskus on liittänyt antamaansa turvallisuusarvioon ydinenergialain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan (ydinturvallisuusneuvottelukunta) lausunnon. Säteilyturvakeskus on täydentänyt alustavaa turvallisuusarviota lentokonetörmäyksen ja muiden ulkoisten uhkien huomioonottamisesta uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelussa. Myös täydennyksen liitteenä on ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto. Alustava turvallisuusarvio täydennyksineen on tämän päätöksen liitteenä.

Säteilyturvakeskus on antanut hankkeesta myös lausunnon, jonka tiivistelmä samoin kuin ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunnon tiivistelmä ovat tämän päätöksen liitteenä.

Muut selvitykset

Periaatepäätöshakemuksen liitteenä Teollisuuden Voima Oy on toimittanut kauppa- ja teollisuusministeriölle hanketta koskevat molemmille sijoituspaikkavaihtoehdoille laaditut, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukaiset arviointiselostukset. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentamisen ympäristövaikutuksien arvioinnin suoritti Teollisuuden Voima Oy. Loviisa 3 ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin aloitti Imatran Voima Oy, joka prosessin kuluessa muutti nimensä Fortum Power and Heat Oy:ksi.

Laissa määriteltynä yhteysviranomaisena kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut selostuksista ja niiden riittävyydestä lausunnot sekä liittänyt nämä lausunnot periaatepäätöksen valmisteluaineistoon. Lausunnoissa kauppa- ja teollisuusministeriö totesi hanketta koskevien ympäristövaikutusten arviointiselostuksien olevan hankkeen nykyvaiheen huomioon ottaen riittävän laaja-alaisia ja yksityiskohtaisia sekä täyttävän ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja asetuksen vaatimukset sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmissa asetetut tavoitteet.

Hallintomenettelylain 15 §:n mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt hakijayhtiöltä vastineen hakemuksesta annetuista lausunnoista, mielipiteistä ja alustavasta turvallisuusarviosta. Vastineen tiivistelmä on tämän päätöksen liitteenä.

Teollisuuden Voima Oy toimitti lausunnoista ja mielipiteistä antamansa vastineen liitteenä selvitykset joko Olkiluotoon tai Loviisan Hästholmeniin sijoitettavan uuden ydinvoimalaitosyksikön vaikutuksesta Natura 2000 -alueisiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi näistä selvityksistä Lounais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskuksilta lausunnot. Ympäristökeskuksien antamissa lausunnoissa todetaan, ettei uuden yksikön toiminta todennäköisesti aiheuttaisi merkittäviä muutoksia sijoituspaikkojen läheisyydessä sijaitsevien Natura-suojeluohjelmaan ehdotettujen alueiden niihin luontoarvoihin, joiden takia alueita on suojeluohjelmaan ehdotettu. Lisäksi kumpikin ympäristökeskus pitää tarpeellisena selvityksien täydentämistä maastotutkimuksilla. Teollisuuden Voima Oy toimitti kauppa- ja teollisuusministeriölle 23.10.2001 raportit maastokäynneistä Loviisan Hästholmenin ja Olkiluodon edustoille. Raporteissa todetaan maastokäyntien tulosten tukevan aikaisempia arvioita, ettei uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen aiheuttaisi merkittäviä muutoksia läheisiin Natura 2000 -alueisiin.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on laatinut periaatepäätöksen ratkaisemista varten valtioneuvostolle ydinenergia-asetuksen 26 §:n 1 momentissa edellytetyn ydinjätehuoltoa koskevan katsauksen sekä ydinenergia-asetuksen 26 §:n 2 momentissa edellytetyn selvityksen ydinvoimalaitosyksikön merkityksestä maan energiahuollolle. Katsaus ja selvitys ovat tämän päätöksen liitteinä.

Päätöksen tekoon sovellettavat lainkohdat

Ydinenergialain 14 §:n 1 momentissa säädetään, että ennen kuin valtioneuvosto tekee lain 11 §:ssä tarkoitetun periaatepäätöksen, sen on todettava, että

- suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunta on lain 12 §:ssä tarkoitetussa lausunnossaan puoltanut ydinlaitoksen rakentamista, ja että

- esiin ei ole tullut seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa ydinlaitosta siten kuin lain 6 §:ssä edellytetään.

Ydinenergialain 6 §:n mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Ydinenergialain 14 §:n 2 momentissa säädetään, että jos valtioneuvosto on todennut 1 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyneen, sen on harkittava periaatepäätöstä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja otettava huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen erityisesti huomiota 1) ydinlaitoksen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta, 2) ydinlaitoksen suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuksiin sekä 3) ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen.

Periaatepäätöksen ennakkoedellytysten täyttyminen

Eurajoen kunnan lausunto

Eurajoen kunnanvaltuusto on antanut 19.3.2001 hankkeesta lausunnon, jossa se puoltaa hakemuksessa esitetyn ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluodon voimalaitospaikalle. Kunnanvaltuuston päätös Eurajoen kunnan puoltavasta lausunnosta tuli lainvoimaiseksi 21.12.2001.

Loviisan kaupungin lausunto

Loviisan kaupunginvaltuusto on 14.3.2001 antanut hankkeesta lausunnon, jossa se puoltaa hakemuksessa esitetyn ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Loviisan voimalaitospaikalle. Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei valitettu ja päätös on siten lainvoimainen.

Ydinenergialain 6 §:n vaatimuksien täyttäminen

Säteilyturvakeskuksen tekemässä alustavassa turvallisuusarviossa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei ole edellytyksiä saada periaatepäätöshakemuksessa esiteltyjä laitosvaihtoehtoja täyttämään suomalaiset turvallisuusmääräykset. Yksikään hakemuksessa esitelty laitosvaihtoehto ei kuitenkaan sellaisenaan täytä kaikkia turvallisuusvaatimuksia. Tarvittavien muutosten luonne ja laajuus vaihtelevat laitostyypeittäin huomattavasti. Joissakin laitostyypeissä riittävät verrattain vähäiset järjestelmätekniset muutokset, joissakin tarvitaan laajempia rakenteellisia muutoksia. Alustavan turvallisuusarvioin täydennyksessä Säteilyturvakeskus toteaa, että lentokonetörmäyksen sisältävän uhkakuvan määritteleminen uudelleen aikaisempaa määrittelyä vaativammaksi ei tuo esiin mitään sellaista, jonka nojalla uutta ydinvoimalaitosta ei teknisesti voitaisi rakentaa suomalaiset turvallisuusvaatimukset täyttäväksi.

Myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi eikä laitoksesta aiheutuisi terveydellistä haittaa ihmisille.

Säteilyturvakeskuksen alustavaan turvallisuusarvioon, annettuihin lausuntoihin, ympäristövaikutusten arviointeihin ja hakijan hakemukseen liittämiin, ydinenergia-asetuksen 24 §:n mukaisiin selvityksiin nojaten valtioneuvosto toteaa, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että ei ole riittäviä edellytyksiä rakentaa uutta ydinvoimalaitosyksikköä eikä laajentaa tai rakentaa yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavia ydinlaitoksia siten kuin ydinenergialain 6 §:ssä edellytetään.

Periaatepäätöksen harkinta

Valtioneuvosto on todennut, että hakemuksen mukaisen hankkeen vaihtoehtoiset sijaintikunnat Eurajoki ja Loviisa ovat puoltaneet hankkeen toteuttamista oman kuntansa alueelle ja että ei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että hanketta ei voitaisi toteuttaa siten kuin ydinenergialain 6 § edellyttää. Harkittuaan hankkeen hyötyjä ja haittoja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on valtioneuvosto päättänyt tehdä ydinenergialain (990/1987) 11 §:n nojalla periaatepäätöksen suunnitellun ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta sekä sen toimintaan laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta tai laajentamisesta.

Uudessa ydinvoimalaitosyksikössä syntyvän käytetyn polttoaineen on hakija esittänyt loppusijoitettavaksi Posiva Oy:n suunnittelemaan loppusijoituslaitokseen. Tätä koskevasta Posiva Oy:n periaatepäätöshakemuksesta tehdään erillinen päätös.

Periaatepäätös

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen ja sen toimintaan tarvittavien ydinlaitosten rakentaminen tai laajentaminen joko Loviisan tai Olkiluodon voimalaitospaikalle, sellaisina kuin hakemuksen kuvaus laitoksien keskeisiltä toimintaperiaatteiltaan ja turvallisuuden varmistamiseen liittyviltä ratkaisuiltaan esittää, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Päätökseen sisältyviä uuden ydinvoimalaitosyksikön toimintaan tarvittavia ja samalla laitospaikalla sijaitsevia ydinlaitoksia käytetään tuoreen ydinpolttoaineen varastointiin, käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointiin sekä vähä- ja keskiaktiivisten voimalaitosjätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen.

Periaatepäätöksen voimassaolo

Tämä periaatepäätös raukeaa, mikäli ydinenergialain 18 §:n mukaista lupaa uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen aloittamiseksi ei ole haettu viiden vuoden kuluessa siitä, kun eduskunta on päättänyt periaatepäätöksen voimaan jäämisestä.

Periaatepäätöksen perustelut

Hankkeen merkitys energiahuollon kannalta

Suomen energiatalouden toimivuudelle asetetut keskeiset tavoitteet ovat: energian saatavuuden turvaaminen, energian hinnan pitäminen kohtuullisella tasolla sekä energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävinä.

Energiatalouteen vaikuttaa merkittävästi Kioton ilmastokokouksessa ja Euroopan Unionin taakanjaossa kasvihuonekaasupäästöille kaavaillut rajoitteet. Valtioneuvosto hyväksyi 15.3.2001 kansallisen ilmastostrategian, jolla Suomi toteuttaa nämä rajoitukset kasvihuonekaasupäästöille. Keskimääräiset vuotuiset päästöt voivat Suomessa olla Kioton pöytäkirjan tarkoittamalla ensimmäisellä sitoumuskaudella 2008-2012 keskimäärin korkeintaan yhtä suuret kuin mitä ne olivat vuonna 1990. Ilmastostrategia toteutetaan, vaikka Kioton sopimus ei tulisikaan voimaan.

Ilmastostrategian selvitysten perusteella valtioneuvosto toteaa, että vuoden 2010 tienoilla valmistuva ydinvoimalaitosyksikkö yhdessä energiasäästö- ja uusiutuvien energialähteiden lisäämisohjelmien kanssa oletetaan voivan auttaa pitämään kasvihuonekaasupäästöt vuoden 1990 tasolla.

Kansallisen ilmastostrategian pohjana olevan arvion mukaan sähkönkulutus kasvaa Suomessa strategiassa suunnitelluista säästötoimenpiteistä huolimatta. Tarkastelujaksolla poistuu käytöstä myös Suomessa sijaitsevaa vanhaa tuotantokapasiteettia. Samalla sähköntuontimahdollisuuksien arvioidaan muista maista kuin Venäjältä jatkossa pienenevän. Ilmastostrategiassa tehtyjen oletusten pohjalta arvioiden uutta sähköntuotantokapasiteettia tarvittaisiin vuonna 2010 suurusluokaltaan 3 000 MW. Hakemuksesta esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden sekä laatimiensa arvioiden perusteella valtioneuvosto toteaa, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Suomeen lisää sähkön toimitusvarmuutta pitkällä aikavälillä.

Eri sähköntuotantotapojen tuotantokustannusvertailut osoittavat, että kustannukset riippuvat merkittävästi sijoituspaikasta, oletetusta polttoaineiden hintakehityksestä sekä investoinnille laskettavasta korosta. Valtioneuvosto toteaa, että Suomen olosuhteisiin laadituissa vertailuissa toistensa kanssa kilpailevien tuotantomuotojen kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa ja että vapaiden energiamarkkinoiden tilanteessa investoinnin taloudellisuuden arviointi kuuluu viime kädessä hankkeesta vastaavalle.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen muuttaisi jonkin verran sähkön tuotantorakennetta pohjoismaisilla markkinoilla. Ilmastostrategian selvitykset osoittavat, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen näyttäisi hillitsevän sähkön tukkuhinnan nousua. Näiden selvitysten perusteella valtioneuvosto katsoo, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen edesauttaisi sähkön hinnan pysymistä kohtuullisena.

Sijaintipaikkojen sopivuus ja hankkeen ympäristövaikutukset

Loviisan Hästholmenin saaren ja Eurajoen Olkiluodon saaren sopivuus ydinvoimalaitosten sijaintipaikaksi arvioitiin ja hyväksyttiin nykyisten laitosyksiköiden rakentamisen yhteydessä. Sijaintipaikkavaihtoehtojen sopivuutta uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen on tarkastelu YVA-menettelyissä. Molempien paikkojen kaavoituksessa on varauduttu uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen.

Lounais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskuksien lausunnoissa todetaan, ettei uuden yksikön toiminta todennäköisesti aiheuttaisi merkittäviä muutoksia tarkasteltujen sijoituspaikkojen läheisyydessä sijaitsevien Natura-suojeluohjelmaan ehdotettujen alueiden niihin luontoarvoihin, joiden takia alueita on suojeluohjelmaan ehdotettu.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä on todettu hankkeesta aiheutuvien paikallisien ympäristöhaittojen jäävän vähäisiksi. Hankkeen näkyvin vaikutus olisi jäähdytysvesistä johtuvasta sijoituspaikan ympäristön merialueen lämpenemisestä aiheutuvat muutokset.

Edellä esitetyn perusteella valtioneuvosto toteaa, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat esitetyt sijoituspaikat soveltumattomaksi hankkeen toteuttamiseen.

Lisäksi valtioneuvosto toteaa, että suunniteltujen sijoituspaikkojen etuna hankkeen toteuttamisen kannalta on laitoksen rakentamista, toimintaa ja turvajärjestelyjä tukeva infrastruktuuri alueilla jo sijaitsevien ydinlaitoksien ansiosta. Uuden laitosyksikön vaatimat valmiusjärjestelyt ovat myöskin toteutettavissa jo olemassa olevia järjestelyjä täydentämällä.

Ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestäminen

Valtioneuvosto katsoo, että ydinpolttoaineen saanti voidaan hyvällä varmuudella saavuttaa hakemuksessa esitetyllä hajautetulla useaan toimittajaan perustuvalla järjestelyllä. Ydinpolttoainehuolto ja siihen liittyvä ydinsulkuvalvonta on järjestettävissä ydinenergialain ja Suomen tekemien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Ydinenergian käyttö edellyttää ydinenergialain mukaista lupaa ja lain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinenergian käytön turvallisuudesta. Samoin luvanhaltijan on huolehdittava kaikista käytön seurauksena syntyvien ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista.

Valtioneuvosto teki 21.12.2000 periaatepäätöksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeesta. Eduskunta päätti 18.5.2001 jättää periaatepäätöksen sellaisenaan voimaan. Periaatepäätöksen mukaan laitoksessa voitaisiin käsitellä ja sinne loppusijoittaa Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta.

Säteilyturvakeskuksen mukaan uuden ydinvoimalaitosyksikön käytöstä syntyvien vähä- ja keskiaktiivisten jätteiden sekä polttoaineen käsittelylle turvallisesti ei ole ilmennyt esteitä nykyisillä laitospaikoilla. Sama koskee uuden ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen käsittelyä siten kuin nykyisten laitosten osalta menetellään. Uusi laitosyksikkö voi myös suurelta osin tukeutua laitospaikoilla olemassa olevaan infrastruktuuriin. Säteilyturvakeskus arvioi, että jätteiden loppusijoitukseen käytettävien tilojen laajentaminen on mahdollista tehdä siten, että se ei vaaranna loppusijoituksen turvallisuutta.

Uusi ydinvoimalaitosyksikkö lisää Suomeen kertyvien ydinjätteiden määrää. Valtioneuvosto katsoo, että lisääntynyt määrä voidaan kuitenkin turvallisesti käsitellä, varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen.

Hankkeen muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Valtioneuvosto toteaa, että uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisella ei ole suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska hankkeen toteuttaminen ei vaadi valtion tukea.

Osana ilmastostrategian valmistelua arvioitiin maakaasun käytön lisäämiseen ja ydinvoiman lisärakentamiseen perustuvien skenaarioiden vaikutusta kansan- ja valtiontalouteen. Arvioinnissa olivat mukana mm. eri skenaarioiden työllisyysvaikutukset. Näiden mallilaskelmien tulokseksi saatiin, että lisäydinvoimaskenaarion kansantuloa vähentävä vaikutus näyttäisi olevan pienempi kuin maakaasun lisäämiseen perustuvan skenaarion.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen edellyttää valvontaviranomaisten voimavarojen vahvistamista. Viranomaisvalvonnan kustannukset tulevat hankkeesta vastaavan kannettaviksi. Valtioneuvosto katsoo, että lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten ajanmukaisuuden sekä asiantuntemuksen riittävyyden kannalta Suomessa on yleinen valmius laajentaa ydinvoiman käyttöä ja huolehtia sen tehokkaasta valvonnasta.

Hakijan kyky toteuttaa hanke

Säteilyturvakeskus esittää lausunnossaan, että TVO:n tulee jo rakentamisvaiheessa kehittää organisaatiotaan, toimintatapojaan sekä omaa teknistä ja turvallisuuteen vaikuttavien järjestelmien suunnitteluasiantuntemustaan varmistaakseen laitoksen käytön turvallisuuden tilanteessa, jossa markkinoilta ei saa kokonaisvaltaista turvallisuussuunnittelupalvelua.

Valtioneuvosto katsoo, että TVO:lle on kehittynyt Olkiluodon voimalaitoksen rakennuttamisen, käytön ja jo toteutettujen modernisointihankkeiden myötä laaja ydinenergia-alan asiantuntemus, joka on käytettävissä myös uudessa laitoshankkeessa.

TVO:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaat vastaavat osakemäärien suhteessa yhtiön kiinteistä vuosikustannuksista. Lisäksi kukin osakas vastaa yhtiön muuttuvista vuosikustannuksista siinä suhteessa kuin tämä on käyttänyt tuotettua sähköä. Tällä perusteella valtioneuvosto katsoo, että ydinvoimalaitosyksikön rahoitus on järjestettävissä TVO:n esittämällä tavalla siten, että yhtiöllä säilyy tyydyttävä omavaraisuusaste ja luottokelpoisuus. Tämän periaatepäätöksen perusteella valtioneuvosto ei katso velvollisuudekseen osallistua hankkeen taloudelliseen tukemiseen.

Saatujen lausuntojen ja arviointinsa perusteella valtioneuvosto katsoo, että Teollisuuden Voima Oy:llä on edellytykset hakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen.

Yhteiskunnan kokonaisetu

Valtioneuvosto toteaa, että nykyisten ydinvoimalaitosten käyttö on ollut turvallista ja niiden toiminta on ollut luotettavaa ja että hakijalla on edellytykset hakemuksen mukaisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen.

Valtioneuvosto katsoo ottaen huomioon:

- sen, ettei ole tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, ettei Teollisuuden Voima Oy:n hakemuksen mukaista uutta ydinvoimalaitosyksikköä voitaisi toteuttaa turvallisesti;

- uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen auttaisi saavuttamaan kasvihuonekaasujen päästötavoitteet;

- kasvihuonekaasujen päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden kansantaloudelle aiheuttamat kustannukset näyttäisivät jäävän uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen myötä pienemmiksi;

- uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen tukee valtiovallan energiatalouden toimivuudelle asettamia tavoitteita;

- uuden ydinvoimalaitosyksikön tuottamat ydinjätteet voidaan turvallisesti käsitellä, varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen;

- uuden ydinvoimalaitosyksikön normaalikäytön aikaiset ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja muiden vaihtoehtoisten tuotantomuotojen vaikutuksiin verrattuna pieniä,

että Teollisuuden Voima Oy:n periaatepäätöshakemuksen mukaisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen ja sen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitosten rakentaminen tai laajentaminen joko Loviisan tai Olkiluodon voimalaitospaikalle on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Voimassaoloajan perustelut

Ydinenergialaissa ei ole säännöksiä periaatepäätöksen voimassaoloajasta. Valtioneuvosto kuitenkin katsoo, että periaatepäätöksen olemassaololla on merkittävä vaikutus energiamarkkinoihin. Siksi on tarkoituksen mukaista, että päätöksen voimassaoloaikaa rajoitetaan. Toisaalta voimassaoloaikaa ei tulisi asettaa niin lyhyeksi, että se rajoittaisi kohtuuttomasti hakijan mahdollisuuksia ajoittaa laitoksen rakentaminen ja käyttöönotto tuotantokapasiteetin kannalta taloudellisesti edullisimpaan ajankohtaan.

Maksu

Tästä päätöksestä on peritty Teollisuuden Voima Oy:ltä 508 000 mk:n maksu, joka on määrätty ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä suoritettavista maksuista annetussa asetuksessa (863/2000).

Eduskuntakäsittely

Tämä päätös annetaan ydinenergialain 15 §:n mukaisesti eduskunnan tarkastettavaksi.
Periaatepäätös löytyy liitteineen internetistä osoitteesta http://www.ktm.fi (etusivulta kohta: ydinvoimalahanke).

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.