Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2002

Liite I: PERIAATEPÄÄTÖS 17 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2002 TEOLLISUUDEN VOIMA OY:N HAKEMUKSEEN UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA JA YKSIKÖN TOIMINTAAN SAMALLA LAITOSPAIKALLA TARVITTAVIEN YDINLAITOKSIEN LAAJENTAMISESTA TAI RAKENTAMISESTA.

Liite II: PERIAATEPÄÄTÖS 17 PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 2002 POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SUOMESSA TUOTETUN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISESTA HAKEMUKSEN RATKAISEMATTOMALTA OSALTA, JONKA VALTIONEUVOSTO ON SIIRTÄNYT RATKAISTAVAKSI SAMASSA YHTEYDESSÄ KUIN KÄSITELLÄÄN TEOLLISUUDEN VOIMA OY:N 15 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2000 VALTIONEUVOSTOLLE JÄTTÄMÄ PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA.

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 17.1.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta. Asetuksella säädetään meripelastuslain (1145/2001) nojalla tarkemmin meripelastusjärjestelmän johtosuhteista, toiminnasta käytännön etsintä- ja pelastustilanteissa, meripelastustoimen yhteistoimintaelinten asettamisesta ja kokoonpanosta sekä meripelastustoimeen liittyvien lupien ja korvausten hakemisesta. Asetuksella säädetään myös luvanvaraisista hätämerkeistä. Asetus tulee voimaan 1.2.2002. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että investointitukea voidaan myöntää nykyistä tehokkaammin LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman mukaisesti, puun energiakäytön edistämisessä voidaan käyttää alueellisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia tukitasoja ja edellä mainittujen ohjelmien sekä tavoite 1-ohjelmien varoin voidaan tukea sellaisia yritystoimintaa edistäviä kehittämishankkeita, joissa toiminnalla kehitetään ja edistetään tiettyjen pienten yritysten osaamista, yhteistoimintaa ja markkinoillepääsyä. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Hankkeeseen osallistuva yritys, joka ei täytä tuen myöntämisen edellytyksiä, maksaisi osuutensa hankkeen kustannuksista kokonaan. Tukitaso on enintään 75 prosenttia. Lisäksi tukia maksettaessa riittää, että maksajalle esitetään tositteiden jäljennökset. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 4245)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tuen maksaminen Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) perustuu EY:n komission liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella antamaan päätökseen (2000/167/EY, muut. 2000/364/EY). Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidon tuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tuen maksaminen Keski- ja PohjoisSuomessa (C-tukialueet) perustuu EY:n komission liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella antamaan päätökseen 95/196/EY (muut. 97/ 279/EY ja 2000/405/EY). Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta. Tuen maksaminen perustuu komission päätökseen 97/428/EY ja komissiolle tehtyyn ilmoitukseen (tuki N:o N 148/97). Kasvinviljelyn kansallista tukea maksetaan hehtaariperusteisena tukena Etelä-Suomen (tukialueet A ja B) kasvintuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea maksetaan eräille kasveille myös C-tukialueilla. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2002 maksettavasta perunatuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävälle ruoka- ja ruokateollisuusperunatuotannolle sekä eräiltä osin myös siemenperunan tuotannolle. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään 4 prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2002 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta. Asetuksella säädetään, paljonko vuonna 2002 suoritettavista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläke- ja työnantajan sairausvakuutusmaksua. Asetus tulee voimaan 1.2.2002. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 3866)

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on samansisältöinen kuin nykyinen vuoden 2001 loppuun voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus. Asetus annetaan valtioneuvoston asetuksena va<%-3>ltion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muutoksen (689/2001) johdosta. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä muutetaan samalla euromääräiseksi ja 5 euron tarkkuuteen eli 2 700 markasta 455 euroon. Asetus tulee voimaan 31.1.2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun. (STM lakimies Karoliina Korte 160 4355)

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta. Asetus on asiallisesti lähes samansisältöinen kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta vuonna 2001. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 2 900 markasta 2 972,87 markkaan eli 500 euroon ja kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 4 350 markasta 4 459,30 markkaan eli 750 euroon. Asetuksella kumotaan sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (43/2001). Asetus tulee voimaan 31.1.2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun. (STM lakimies Karoliina Korte 160 4355)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 17.1.2002 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä (EK 39/2001 vp) valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Suomen osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (ISAF) Afganistanissa. (UM lähetystöneuvos Elina Kalkku 1341 5480)

Päätös määrätä osastopäällikkö Ritva Jolkkonen varamiehenään linjanjohtaja Christian Sundgren valtion edustajaksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy - Fonden för industriellt samarbete Ab:n vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin. (UM kehitysyhteistyöneuvos Pauli Mustonen 1341 6410)

Päätös asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunta toimikaudeksi 1.2.2002-31.1.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintoneuvos Ahti Rihto korkein hallinto-oikeus; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Marjatta Kajn korkein hallinto-oikeus; jmsenet: hovioikeudenneuvos Veli Hokkanen Helsingin hovioikeus, varatuomari Kari Lehtola, hallitusneuvos Seppo Kipinoinen puolustusministeriö, kenraalimajuri Ilkka Kylä-Harakka pääesikunta ja eversti Pertti Suominen pääesikunta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 160 88112)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta. Päätöksellä määrätään Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 1.1.2002 alkaen siirrettäväksi Kriminaalihuoltoyhdistykseltä valtion omistukseen siirtynyttä ja muuta valtion kiinteistövarallisuutta sekä sen merkitsemisestä liikelaitoksen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä 5 500 000 euroa. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 160 3052)

Päätös määrätä valtion edustajat valtiovarainministeriön alaisten valtionyhtiöiden vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin. Anuukar Holding Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Edita Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Kapiteeli Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehet: alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Kauppatalo Hansel Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehet: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm tai ministerin määräämä edustaja; Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj: ministeri Suvi-Anne Siimes varamiehet: finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; Solidium Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehet: alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Sponda Oyj: ministeri Suvi-Anne Siimes varamiehet: valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Suomen Vientiluotto Oyj: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm varamiehet: alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja ja Rahapaja Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm tai ministerin määräämä edustaja. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 160 4947)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien yhtiöiden vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin: Elisa Communications Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm tai ministerin määräämä edustaja; Helsinki Exchanges Group Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm tai ministerin määräämä edustaja; Sampo Oyj: valtiovarainministeri Sauli Niinistö varamiehet: alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm tai ministerin määräämä edustaja; Silta Oy alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehet: finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja ja Tietokarhu Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehet: alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 160 4947)

Päätös määrätä valtion tiede- ja teknologianeuvoston jäseneksi ulkomaankauppaministeri Jari Vilén. (OPM johtaja Juhani Hakkarainen 1341 7432)

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta osarahoitettavien alueellisten ohjelmien sekä LEADER+ -yhteisöaloitteen toimeenpanoa varten vuonna 2002. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2001 talousarvioon otetun ja jakamatta jääneen myöntämisvaltuuden LEADER+ yhteisöaloitteessa momentilta 30.14.61 EU:n rahoitusosuutena 4 373 000 euroa ja momentilta 30.14.62 valtion rahoitusosuutena 4 860 200 euroa ja maa- ja metsätalousministeriön käytettäväksi 83 200 euroa. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2002 talousarvioon otetut myöntämisvaltuudet momentilta 30.14.61 EU:n rahoitusosuutena: EMOTR-O rahoitusosuutena Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmassa 11 439 000 euroa ja Pohjois-Suomen ohjelmassa 7 665 000 euroa sekä LEADER+ yhteisöaloitteessa 3 342 000 euroa ja EMOTR-T rahoitusosuutena alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa 33 065 890 euroa. Lisäksi jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille vuoden 2002 talousarvioon otetut myöntämisvaltuudet momentilta 30.14.62 valtion rahoitusosuutena: Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmassa 8 515 000 euroa ja Pohjois-Suomen ohjelmassa 6 153 000 euroa sekä alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa 64 858 590 euroa ja kansallista teknistä apua varten 1 724 400 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön käytettäväksi jää vuoden 2002 talousarvion myöntämisvaltuudet momentilla 30.14.61 yhteensä 3 577 110 euroa ja momentilla 30.14.62 yhteensä 5 558 710 euroa. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 2901)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; Sonera Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo, hallitusneuvos Pekka Hurtola ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja hallitusneuvos Pekka Hurtola; Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; Suomen Autokatsastus Oy: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; Suomen Erillisverkot Oy: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo ja hallitusneuvos Pekka Hurtola ja Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi varamiehet: apulaisosastopäällikkö Liisa Ero ja viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 2322)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtionenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2002 pidettäviin yhtiökokouksiin: Altia Group Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Finnvera Oyj: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Fortum Oyj: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen; Inspecta Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: osastopäällikkö Timo Kekkonen ja teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen; Kemijoki Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Kemira Oyj: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Motiva Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen; Patria Industries Oyj: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Suomen Teollisuussijoitus Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi ja Vapo Oy: ministeri Sinikka Mönkäre varamiehet: johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Ritva Hainari. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 3618)

Periaatepäätös siitä, että Teollisuuden Voima Oy:n suunnitteleman uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien laajentaminen tai rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista (liite I). Valtioneuvoston lausuma; Tehdessään TVO:n ydinvoimahanketta koskevan myönteisen periaatepäätöksen valtioneuvosto toteaa, että kokemukset ydinvoiman käytöstä ovat Suomessa myönteisiä ja täällä vallitsee korkeatasoinen ja luotettava turvallisuuskulttuuri ydinvoiman käytössä. Ydinvoiman turvallisuusriskeihin, yhteiskuntarakenteellisiin vaikutuksiin ja käytetyn polttoaineen käsittelyyn liittyvät ongelmat koskevat silti myös ydinvoiman käyttöä Suomessa. Näin ollen hallitus lähtee siitä, että puheena oleva hanke toteutetaan tiukkojen turvallisuusnormien mukaisesti. Lisäksi ryhdytään toimenpiteisiin ydinvahinkovastuun ylärajan nostamiseksi. Hallitus sitoutuu käyttämään niitä lainsäädännöllisiä ja taloudellisia ohjauskeinoja, jotka ovat tarpeen a) Suomen kansainvälisistä sitoumuksista johtuvien kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi b) uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisohjelman toteuttamiseksi c) sähkön säästötavoitteiden ja niihin liittyvien investointien toteutumisen turvaamiseksi pyrkimyksenä sähkönkulutuksen kasvun pitäminen samalla tasolla kuin Kioto 1 -vaihtoehdossa ja d) sähkön ja lämmön yhteistuotannon kilpailukyvyn turvaamiseksi. (KTM ylitarkastaja Timo Haapalehto 160 4832)

Periaatepäätös siitä, että Posiva Oy:n Eurajoen Olkiluotoon suunnitteleman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna siten, että siellä voidaan käsitellä ja sinne loppusijoittaa Teollisuuden Voima Oy:n 15.11.2000 valtioneuvostolle jättämän periaatepäätöshakemuksen mukaisen ydinvoimalaitoksen toiminnassa syntyvä käytetty ydinpolttoaine, on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista (liite II). (KTM ylitarkastaja Anne Väätäinen 160 4836)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden sekä valtion kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta. Vuoden 2002 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 47 741 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Vuoden 2002 talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 51 851 000 euroa rakennerahastojen ohjelma-kauden 2000-2006 tavoiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 1856 7979)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 17.1.2002 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 88/2001) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamiseksi (tärkkelysperunan kiintiöjärjestely). Komissio ehdottaa markkinointivuonna 2001/2002 voimassa olevan kiintiöjärjestelmän jatkamista kolmella vuodella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 4262)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 89/2001) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 mukauttamisesta tekniikan kehitykseen seitsemännen kerran (asetus digitaalisesta ajopiirturista). Tarkoituksena on raskaan tieliikenteen ajo- ja lepoaikasäädösten valvontaan tarkoitetun laitteen parantaminen. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 160 2497)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 17.1.2002 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Petri Helander valtioneuvoston EU-sihteeristön neuvottelevan virkamiehen (A 26) virkaan 1.3.2002-28.2.2005. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Alec Aalto 160 9130)

Kihlakunnansyyttäjä, varatuomari Raija Helinä Lehtinen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston neuvottelevan virkamiehen (A 28) virkaan 1.2.2002 lukien. (OM hallitusneuvos Jarmo Littunen 1825 7783)

Lähetystöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Silja Ruokola liikenne- ja viestintäministeriön kansainvälisten asioiden neuvoksen (A 28) virkaan, joka on sijoitettu ministeriön yleisen osaston kansainvälisten asioiden yksikköön, 15.2.2002 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 2322)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 16.1.2002 seuraavia asioita:

7 000 000 euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle. YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston (the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) tehtävänä on johtaa ja koordinoida kansainvälisiä toimenpiteitä pakolaisten suojelemiseksi maailmanlaajuisesti ja löytää kestäviä ratkaisuja pakolaisongelmiin. (UM ulkoasiainneuvos Lars Backström 1341 6225)

Euroopan aluekehitysrahaston varojen osoittaminen eri ministeriöiden käytettäväksi (tavoite 2; Etelä-Suomi, Länsi-Suomi). Sisäasiainministeriö osoittaa ministeriöille vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.61.6.1 tavoite 2 -alueiden Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 19 921 000 euroa seuraavasti: opetusministeriö 4 083 000, maa- ja metsätalousministeriö 646 000, liikenne- ja viestintäministeriö 1 566 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 8 453 000, sosiaali- ja terveysministeriö 84 000, työministeriö 2 468 000 ja ympäristöministeriö 2 621 000. Siirtymäkauden alueiden Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena osoitetaan ministeriöille myöntämisvaltuutta yhteensä 1 011 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laaditun Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: opetusministeriö 120 000, maa- ja metsätalousministeriö 42 000, liikenne- ja viestintäministeriö 34 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 565 000, työministeriö 49 000 ja ympäristöministeriö 201 000. Lisäksi ministeriö osoittaa ministeriöille vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.61.6.2 tavoite 2 -alueiden Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 23 127 000 euroa seuraavasti: opetusministeriö 3 640 000, maa- ja metsätalousministeriö 681 000, liikenne- ja viestintäministeriö 561 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 12 174 000, sosiaali- ja terveysministeriö 104 000, työministeriö 4 384 000 ja ympäristöministeriö 1 583 000. Siirtymäkauden alueiden Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena osoitetaan myöntämisvaltuutta ministeriöille yhteensä 3 511 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laaditun LänsiSuomen tavoite 2 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: opetusministeriö 254 000, maa- ja metsätalousministeriö 111 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 2 344 000, työministeriö 453 000 ja ympäristöministeriö 349 000. (SM neuvotteleva virkamies Tarja Arajärvi 160 4512)

Euroopan aluekehitysrahaston varojen osoittaminen eri ministeriöiden käytettäväksi (tavoite 1; Itä-Suomi, Pohjois-Suomi). Sisäasiainministeriö osoittaa ministeriöille vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.61.5.1 Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 39 117 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laaditun Itä-Suomen 1 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: opetusministeriö 5 968 000, maa- ja metsätalousministeriö 633 000, liikenne- ja viestintäministeriö 2 610 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 24 372 000, sosiaali- ja terveysministeriö 334 000, työministeriö 3 061 000 ja ympäristöministeriö 2 139 000. Lisäksi ministeriö osoittaa ministeriöille vuoden 2002 talousarvion momentilta 26.98.61.5.2 Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 20 158 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: opetusministeriö 3 730 000, maa- ja metsätalousministeriö 578 000, liikenne- ja viestintäministeriö 323 000, kauppa- ja teollisuusministeriö 11 395 000, sosiaali- ja terveysministeriö 284 000, työministeriö 2 552 000 ja ympäristöministeriö 1 296 000. (SM aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimo 160 4525)

Valtiovarainministeriön asetus verovuonna 2002 sovellettavista veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksista. Sovellettava valtion jako-osuus on 75,08 prosenttia, kuntien 23,22 prosenttia ja seurakuntien 1,70 prosenttia yhteisöverosta. Asetus tulee voimaan 18.1.2002. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 3149)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2002 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuudet lasketaan verovuosien 1999 ja 2000 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Verontilityslain 30 a §:ää sovellettaessa kuntien vuoden 2002 yhteisöveron määränä käytetään 1 250 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 18.1.2002. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 3149)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002. Asetuksella säädetään lakia ja valtioneuvoston asetusta tarkemmin maatilatalouden rakennetuen sekä maaseutuyrityksille ja niihin rinnastettaville yrityksille myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002. Tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot ovat pääosin samat kuin vuonna 2001. Maatilojen rakennetukea voidaan myöntää mm. maatilojen kotieläinrakennusten rakentamiseen, puutarhatalouden investointeihin ja ympäristönsuojeluinvestointeihin sekä eräisiin muihin maataloudessa tarpeellisiin investointeihin, nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen, maatilojen ja lisämaiden hankintaan, maatilojen asuntorakentamiseen ja asuntotilojen hankintaan. Tukea voidaan myöntää myös maatiloilla tapahtuvaan muuhun yritystoimintaan, maaseutuyritysten kanssa palvelu-, myynti- tai tuotantoketjuna toimivien yritysten investointeihin, yritystoiminnan käynnistämiseen ja maaseutuyritysten kehittämiseen. Asetus tulee voimaan 23.1.2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Ojala 160 4250)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2002. Asetuksella säädetään valtioneuvoston asetusta (609/2000) yksityiskohtaisemmin vuonna 2002 noudatettavista periaatteista tuettaessa kehittämishankkeita maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/2000) nojalla. Tuen piiriin kuuluvat maataloutta ja muuta yritystoimintaa sekä koulutusta koskevat kehittämishankkeet, yleiset kehittämishankkeet ja vesivarahankkeet, toimintaryhmien aktivointi- ja hallintohankkeet, ohjelmien tekninen apu sekä tutkimushankkeet. Tuen saajina tulisivat kysymyksen oikeustoimikelpoiset hakijat, joiden toimialaan hanke kuuluu ja joilla on taloudelliset ja ammattitaidolliset edellytykset hankkeiden toteuttamiseen. Tukikelpoisia kustannuksia rajataan osin kustannuslajikohtaisesti ja osin määrällisesti. Tukimuoto on avustus. Tuen prosentuaaliset enimmäismäärät ovat valtioneuvoston asetuksen (609/2000) mukaiset. Alle 500 euron avustuksia ei myönnetä. Asetus tulee voimaan 23.1.2002. (MMM ylitarkastaja Marja Kokkonen 160 88625)

Vuoden 2002 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) arviomäärärahan ylittäminen 3 531 950 eurolla. (KTM neuvotteleva virkamies Eero Murto 160 3647)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista. Asetuksessa säädetään lääkäri- ja hammaslääkäritutkinnoista yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille vuonna 2002 suoritettavan korvauksen suuruus. Lisäksi säädetään muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta, laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta aiheutuviin kustannuksiin vuonna 2002 suoritettavien korvausten suuruudet. Asetuksessa säädetään myös yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille ja muille korvaukseen oikeutetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavan korvauksen perusteena olevien julkaisupisteiden määräytymisestä ja julkaisupisteen arvosta vuonna 2002 suoritettavaa korvausta laskettaessa. Siihen sisältyy lisäksi säännöksiä, joilla muutetaan tutkimusten pisteytystä ja pisteiden huomioon ottamista vuonna 2001 julkaistuista tutkimuksista lähtien ja säännöksiä, joilla ohjataan eräiltä osin tutkimustoiminnan kustannuksiin saadun korvauksen käyttöä samoin kuin eräitä tietojenantovelvoitteita koskevia säännöksiä. Asetusta sovelletaan vuodelta 2002 maksettaviin korvauksiin. Säännöksiä, joilla muutetaan julkaisujen pisteytystä ja pisteiden huomioon ottamista, sovelletaan kuitenkin laskettaessa vuodelta 2003 suoritettavaa korvausta. Asetus tulee voimaan 21.1.2002. (STM hallitussihteeri Arja Myllynpää 160 4130)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta. Sotilasvammalain 43 a §:n 2 momentin (973/1980) mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee tarkistaa lain mukaiseen täyteen täydennyskorkoon oikeuttavaa tulorajaa indeksikehitystä vastaavalle tasolle, jos eläketaso on indeksikehityksen johdosta olennaisesti muuttunut. Tulorajaa nostetaan 25 112 markasta 4 574 euroon eli 27 196 markkaan. Asetuksella kumotaan sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1025/1998). Asetus tulee voimaan 31.1.2002 lukien. (STM lakimies Karoliina Korte 160 4355)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Työministeriö oikeuttaa sisäasiainministeriön, opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käyttämään valtion vuoden 2002 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 55 890 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 1856 7979)

Vuoden 2001 talousarviomomentin 34.99.23 (Siviilipalvelus) arviomäärärahan ylittäminen 1 400 000 markalla. Ylitystarve johtuu arvioitua suuremmista matkakustannuksista, palveluspaikatta jääneistä sekä siviilipalveluskeskuksessa koulutetuista siviilipalvelusmiehistä aiheutuneista arvioitua suuremmista kustannuksista. (TM ylitarkastaja Sinikka Hyyppä 1856 7988)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Hallintolainkäytön järjestelmän ja viisi vuotta voimassa olleen hallintolainkäyttölain toimivuutta käytännössä arvioinut työryhmä jätti raporttinsa 10.1.2002 oikeusministeriölle. Työryhmän mukaan hallintolainkäyttölain säännökset turvaavat hallintoasioissa nykyaikaisen oikeudenkäynnin, joka täyttää myös perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut vaatimukset. Järjestelmässä löytyy kuitenkin korjattavaa muun muassa muutoksenhakuasteita koskevien perusperiaatteiden toteuttamisessa. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Arja Manner, p. (09) 1825 7692 oikeusministeriöstä.

Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston työryhmä jätti ehdotuksensa koulutuksen arviointitoiminnan uudelleen organisoimisesta 15.1.2002. Työryhmä ehdottaa koulutuksen arviointineuvoston perustamista Opetushallituksen yhteyteen Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunnossa esitettyjen linjausten mukaisesti. Arviointineuvoston tehtävänä olisi avustaa opetusministeriötä, Opetushallitusta ja koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa sekä toteuttaa koulutuksen järjestäjien toimintaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä arviointeja. Ministeriö voisi kuitenkin edelleen antaa yksittäisen arvioinnin jonkin muun tahon tehtäväksi. Lisätietoja antavat suunnittelupäällikkö Jouko Könnölä, p. (09) 1341 7252 ja vanhempi hallitussihteeri Salla Rinne, p. (09) 1341 7215 opetusministeriöstä.

Vakuutus- ja eläkelaitosten toimintaa poikkeusoloissa pohtinut työryhmä jätti muistionsa 10.1.2002 sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmän mukaan vakuutustoiminnan jatkuminen pitäisi turvata suuronnettomuuden, sodan tai muun poikkeustilan sattuessa. Valtioneuvostolle tulisikin antaa valtuudet säädellä vakuutus- ja eläkelaitosten toimintaa poikkeusoloissa. Säännöstely koskisi ensisijassa vapaaehtoista vakuutustoimintaa vahinko- ja henkivakuutuksen alalla, mutta soveltuvin osin myös lakisääteistä työeläketurvaa hoitavia laitoksia. Lisätietoja antavat vakuutusalan poikkeusolotyöryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Jorma Heikkilä, p. (09) 160 3878 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja vakuutusalan poikkeusolotyöryhmän sihteeri, ylitarkastaja Teija Korpiaho, p. (09) 4155 9636 vakuutusvalvontavirastosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.