Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2002

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.1.2002 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Valtionavustusta myönnetään työelämän ajankohtaisiin vaatimuksiin vastaavan ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistuneille koulutuksen järjestäjille. Se suunnataan ensisijassa niille koulutuksen järjestäjille, jotka ylläpitävät ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja valtakunnallisia erikoisoppilaitoksia. Opetusministeriö myöntää avustukset laskennallisin perustein opiskelijatyövuosien perusteella. Erihintainen koulutus otetaan huomioon hintaryhmittäin. Avustuksella rahoitetaan vuonna 2002 alkavaa ja viimeistään vuonna 2004 päättyvää koulutusta. Asetusta sovelletaan vuonna 2002 myönnettyyn avustukseen. Asetus tulee voimaan 15.1.2002. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 1341 7265)

Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annettu laki pannaan voimaan asetuksella EY:n komission annettua säännökseen sisältyvää verovapautta koskevassa valtiontukiasiassa hyväksyvän päätöksensä 19.12.2001. Asetus tulee voimaan 17.1.2002. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 4245)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 6 ja 20 §:n muuttamisesta. Ympäristönsuojeluasetukseen (169/2000) tehdään yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) voimaantulon kannalta tarpeellinen tarkistus alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan jakoon ympäristölupa-asian käsittelyssä sekä kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen määräyksiä koskevaan säännökseen. Asetus tulee voimaan 1.2.2002. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 1991 9712)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Kaatopaikoista annettuun valtioneuvoston päätökseen (861/1997) tehdään ympäristönsuojelulain (86/2000) ja yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) voimaantulosta johtuvia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.2.2002. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 1991 9712)

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen 9 §:n muuttamisesta. Säännökseen tehdään euron käyttöön siirtymisestä aiheutuva muutos. Asetus tulee voimaan 15.1.2002. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Rönn 1991 9462)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.1.2002 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin ilmoitus sidonnaisuuksistaan. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 4026)

Päätös vapauttaa Olli-Pekka Heinonen tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen kulttuuriministeri Suvi Lindén neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.5.2003. (VM hallitusneuvos Heikki Joustie 160 4858)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.1.2002 seuraavat nimitysasiat:

Diplomi-insinööri Helena Katariina Vuorelma ympäristöministeriön rakennusneuvoksen (A 28) virkaan 1.4.2002 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 1991 9405)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.1.2002 seuraavia asioita:

Vuoden 2001 talousarvion momentin 30.12.43. (EU-tulotuki) arviomäärärahan ylittäminen 217 900 000 markalla. Määrärahaa käytetään EU:n tukien maksamiseen viljelijöille. Ylitystarve johtuu hallinnollisten hintojen alentamisesta sekä vilja- että eläintuotteiden osalta. Myös tukeen oikeutettu viljelyala kasvoi edellisestä vuodesta ja ylitti Suomen enimmäisalan 1<+>591 500 hehtaaria lähes 40 000 hehtaarilla. Koska ylityksen osalta tukea ei makseta, on maksettavaa tukea hehtaarilta alennettu ylitystä vastaavalla määrällä eli 3,08 prosentilla. (MMM maatalousylitarkastaja Martti Tolvanen 160 4215)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sisäasiainministeriön laskentamalliin perustuva kehitysarvio kuntien rahoituksen riittävyydestä vuoteen 2004 julkaistiin 10.1.2002 sisäasiainministeriössä. Raportin mukaan kuntien rahoituksen riittävyys paranee vuosina 2001-2003. Kuntien vuosikatteen ennakoidaan nousevan korkeimmillaan yli 2 miljardiin euroon. Koko maan tasolla vuosina 2001-2002 kuntien vuosikate riittää arvioituihin investointeihin. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 196 vuonna 2000 ja niiden määrä pienenisi oleellisesti eli 64 kuntaan tänä vuonna ja vähenisi edelleen kahtena seuraavana vuonna. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, p. (09) 160 4522 ja neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, p. (09) 160 4644 sisäasiainministeriöstä.

Tornionjokityöryhmä jätti loppuraporttinsa 9.1.2002 maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilälle. Työryhmän mukaan nykyistä rajajokisopimusta on tarpeen tarkistaa niin suuressa määrin, että käytännössä on tehtävä uusi sopimus. Sen vuoksi työryhmä ehdottaa neuvottelujen käynnistämistä uuden rajavesistösopimuksen tekemiseksi Ruotsin kanssa. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että Tornionjoen vesistössä sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset määräytyisivät vastedes kummankin maan kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan. Nykyinen, vesiasioissa yhteisenä lupaviranomaisena toimiva rajajokikomissio lakkautettaisiin. Rajavesistöyhteistyötä varten perustettaisiin uusi yhteistyöelin, Tornionjokikomissio. Sille tulisi keskeinen asema rajavesistöyhteistyön kehittämisessä. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, vesihallintojohtaja Kai Kaatra, p. (09) 160 3355 ja työryhmän sihteeri, lakimies Tuire Taina, p. (09) 160 4270 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yhteenvetoraportti, jossa arvioidaan yhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa informaation ja palautteen keinoin kuljettajien käyttäytymiseen liikenteessä, julkistettiin 3.1.2002 liikenne- ja viestintäministeriössä. Raporttiin on koottu keskeiset tulokset neljästä eri osaraportista, joissa selvitetään nykyisten liikennekäyttäytymisen ohjausjärjestelmien tilaa ja kehittämistä. Tärkeimpiä ohjausjärjestelmiä ovat liikenteen valvonta, kuljettajakoulutus, tiedotus ja valistus, ajoneuvot ja liikenneympäristö. Lisäksi raportissa pohditaan, millaisia uusia ohjausjärjestelmiä voitaisiin luoda. Lisätietoja antavat tutkija Pekka Tiainen, p. (09) 160 2572 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala, p. (09) 160 2302 sisäasianministeriöstä.

Logistiikkaa eli yritysten materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien pääoma- ja tietovirtojen hallintaa selvittänyt tutkimus julkistettiin 3.1.2002 liikenne- ja viestintäministeriössä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset aikovat tulevaisuudessa käyttää entistä enemmän ulkopuolisia logistiikkapalveluja. Teollisuuden ja kaupan ulkoistamien logistiikkatoimintojen määrän arvioidaan lisääntyvän ja kokonaisuuksien laajenevan. Kehitystä on hidastanut logistiikan palvelutarjonnan suppeus. Vastaavia selvityksiä on tehty aiemmin vuosina 1992 ja 1996. Tuoreen selvityksen painopisteet ovat vanhemmista tutkimuksista poiketen tulevaisuudessa. Lisätietoja antaa erikoistutkija Jari Gröhn, p. (09) 160 2501 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lastensuojelun yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja valvontakäytäntöjen ohjaustarvetta selvittänyt työryhmä jätti muistionsa 8.1.2002 peruspalveluministeri Osmo Soininvaaralle. Työryhmän mukaan kuntien ja lääninhallitusten saumaton yhteistyö on tärkeää, jotta lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa hoivan ja kasvatuksen yksityisissä lastensuojeluyksiköissä. Toimintayksiköitä tulee myös arvioida samoin perustein eri puolilla Suomea. Yhtenäisiä lupa- ja valvontakäytäntöjä tarvitaan hyvän hoivan ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, p. (09) 160 2364 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Avo- ja laitoshoitoa pohtinut työryhmä jätti muistionsa 8.1.2002 sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä ehdottaa muun muassa, että pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien eläkeläisten pitäisi saada kansaneläkkeensä sekä hoitotukensa täysimääräisenä. Tällä hetkellä henkilön etuuksien ja palvelujen saaminen ja suuruus riippuu siitä, määritelläänkö hänen saamansa hoito laitos- vai avohoidoksi. Nykyisin esimerkiksi kansaneläke alenee ja eläkkeensaajien hoitotuki keskeytyy pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla kolmen kuukauden jälkeen. Lisäksi laitoshoidossa oleville pitäisi jatkossa laatia hoito- ja palvelusuunnitelma. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien aloittaminen pitäisi aikaistaa 80 ikävuodesta 75 vuoteen. Tämän jälkeen tilannetta seurattaisiin asiakkaan kanssa sovitulla tavalla tarpeellisin väliajoin. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, p. (09) 160 3865 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Riitta Aulanko, p. (09) 160 4412 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämistä pohtinut asiantuntijaryhmä luovutti mietintönsä 10.1.2002 ympäristöministeri Satu Hassille. Työryhmän mukaan luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin tilan seuranta tulisi Suomessa järjestää nykyistä paremmin. Tehtävää varten olisi perustettava valtakunnallinen ohjausryhmä, jolla olisi pysyvä sihteeristö. Luonnon monimuotoisuuden tilasta tulisi 5-10 vuoden välein julkaista valtakunnallisia raportteja, joissa keskityttäisiin erityisesti havaittujen muutosten syihin ja mahdollisiin seurauksiin. Raportteja voisi käyttää muun muassa poliittisen päätöksenteon pohjana. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Mikko Kuusinen, p. (09) 1991 9350 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.