Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2001

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti peruutti 3.12.2001 hallituksen esityksen suostumisen antamiseksi toimenpiteille, joiden seurauksena voidaan luopua valtion omistuksesta Kemira Oyj:ssä (HE 146/2001 vp). (KTM johtaja Markku Tapio 160 3598)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.12.2001 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista. Jos raha- tai tavaravoittoautomaatin taikka 56 §:ssä tarkoitetun peliautomaatin tai pelilaitteen käyttämisestä suoritettava maksu peritään automaatin tai pelilaitteen käyttökuntoon saattavan laitteen (rahalukon) avulla, automaatissa ja pelilaitteessa on oltava sisäasiainministeriön määräämän tarkastuslaitoksen tarkastama ja hyväksymä rahaliikenteen valvontalaite. Asetuksella kumotaan viihdelaiteasetus (853/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (SM neuvotteleva virkamies Tuula Sundström 160 2848)

Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään euron käyttöönotosta johtuvat muutokset. Muutokset koskevat tilapäisesti Suomessa käytettävistä, ulkomaalla rekisteröidyistä moottoriajoneuvoista kannettavan kiinteän ja kulutusveron määrää sekä mahdollisen veron korotuksen kiinteää enimmäismäärää. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 3061)

Valtioneuvoston asetus valmisteverotusasetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään euron käyttöönotosta johtuvat muutokset. Palautettavalle tai takaisin perittävälle valmisteverolle ei lasketa korkoa, jos vero on pienempi kuin 17 euroa. Nykyisin raja on 100 markkaa. Pienin kannettava valmistevero on kolme euroa nykyisen 20 markan sijasta. Jälkiverotuksessa kantamatta jäävän veron raja on 10 euroa nykyisen 50 markan sijasta. Tullihuutokaupan yhteydessä sovellettavan alaraja on 33 euroa nykyisen 200 markan sijasta. Verovelvolliselle palautettavan pienimmän veron määrä on kaksi euroa. Raja on nykyisin 10 markkaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 3061)

Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Opintolainojen enimmäiskorko nostetaan 0,57 prosenttiyksiköllä nykyisestä 4,96 prosentista 5,53 prosenttiin. Valtion maksaman korkotuen määrä säilytetään 1,86 prosenttina. Korkotuen piirissä olevista lainoista lainansaajalta perittävä korko korotetaan 3,1 prosentista 3,67 prosenttiin. Hoitokorvaus sisältyy edelleen enimmäiskorkoon. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1341 7443)

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 ja 54 a §:n muuttamisesta. Ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien papiston ja kanttorien palkkauksia tarkistetaan samojen perusteiden mukaan kuin valtion virkamiesten palkkaukset on tarkistettu valtion palkkaseurantaselvityksen (VALPAS-selvitys) linjausten ja selvitystä koskevan valtiovarainministeriön ohjeen perusteella. Lisäksi palkat muutetaan markkamääräisistä muuntokertoimen mukaan euromääräisiksi yhden sentin tarkkuudella. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (OPM ylitarkastaja Tuula Lybeck 1341 7322)

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta. Autokoululupiin liittyvät vakuudet tarkistetaan euromääräisiksi. Vuoden 2002 helmikuun loppuun saakka autokoululupaan liittyvänä vakuutena hyväksytään kuitenkin nykyisten vaatimusten mukaisesti annettu takaussitoumus. Kuljettajantutkinnon suorituspaikkaa koskeva säännös kumotaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 160 2571)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Asetuksella muutetaan televisiomaksu markkamääräisestä euromääräiseksi. Televisiomaksu on kolmelta kuukaudelta 42,05 euroa, kuudelta kuukaudelta 83,10 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 165,15 euroa. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös televisiomaksuista (892/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (LVM ylitarkastaja Asta Virtaniemi 160 2464)

Valtioneuvoston asetus yritysten kansainvälistymisen edistämiseen myönnettävästä valtioavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion määrärahamomenttien 32.50.40 (toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen) ja 32.50.41 (avustukset ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle) perusteella myönnettävien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätös toimialakohtaiseen ja yhteishankkeena toteutettavaan viennin edistämiseen myönnettävän valtion tuen käytöstä (21/022/1999) sekä valtioneuvoston päätös Suomen Ulkomaankauppaliiton valtionavun perusteista (45/1998). Asetus tulee voimaan 10.12.2001 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (KTM ylitarkastaja Pertti Hämäläinen 160 3516)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että maksuihin tehdään vuosien 2000-2001 kustannustason muutosta vastaava tarkistus. Lisäksi maksut muutetaan euromääräisiksi. Euromääräiset maksut on määritelty tasaeuroina. Mainittujen muutosten lisäksi lyhytaikaisessa laitoshoidossa olleesta perusmaksusta luovutaan, terveyskeskusten lääkärissäkäynnin vuosimaksun seuranta-ajaksi muutetaan kalenterivuosi kun se nyt on 12 kuukautta, terveyskeskusten yö- ja viikonloppupäivystyksessä otetaan käyttöön erillinen 15 euron päivystysmaksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. Valtioneuvoston lausuma; Hallitus seuraa terveyskeskusten päivystysmaksun vaikutuksia ja palaa siihen tarvittaessa. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 3800)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki muutetaan muun muassa siten, että asiakasmaksuja koskevat säännökset uudistetaan ja sisällytetään kokonaisuudessaan lakiin. Voimassa olevan asetuksen vastaavat säännökset asiakasmaksuista käyvät tällöin tarpeettomiksi ja lisäksi ne ovat osin ristiriidassa muutetun lain kanssa. Tasavallan presidentti vahvisti lain muutoksen 30.11.2001. Lain muutoksen johdosta kumotaan asetuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset. Lisäksi täydennetään asetuksen säännöstä, joka koskee itse järjestetystä lomituksesta suoritettavan korvauksen maksamista. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (STM vanhempi hallitussihteeri Riitta Kuusisto 160 4360)

Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä. Raha-automaattiyhdistys on julkisoikeudellinen yhdistys. Sen hallintoon tehdään pääosin teknisluonteisia muutoksia. Voimassa olevaan raha-automaattiasetukseen verrattuna ei tässä asetuksessa enää säädetä yhdistyksen rahapelitoiminnasta eikä avustusten myöntämisestä tai valvonnasta, joista säädetään uudessa arpajaislaissa ja laissa rahaautomaattiavustuksista. Asetuksella kumotaan raha-automaattiasetus (676/1967) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 160 3894)

Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista. Asetuksella säädetään avustusten hakuajoista, avustuksen hakijan oikeuskelpoisuuden määräajasta, jakoehdotuksen antamisen määräajasta ja valvontakertomuksen ja valvontasuunnitelman antamisen määräajasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (STM neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen 160 3894)

Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista. Työansioina pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Ulkomaan työn osalta vastikkeena pidetään palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. Asetus vastaa sisällöltään valtioneuvoston asetusta tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista, jonka voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa. Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun. (STM ylitarkastaja Heli Backman 160 84124)

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista. Asetuksella täsmennetään ympäristönsuojelulain (86/2000) kylmäaineita sisältävien laitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden asennus- ja huoltohenkilökunnan sekä jätehuoltoa suorittavan henkilökunnan pätevyyttä koskevia säännöksiä. Lisäksi täsmennetään kylmälaitteiden huoltovelvoitetta ja sen valvontaa. Asetus on tarpeen Euroopan parlamentin ja neuvoston otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) N:o 2037/2000 edellyttämien kansallisten täytäntöönpanotoimien vuoksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM hallitussihteeri Mika Seppälä 1991 9326)

Valtioneuvoston asetus valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaaksi valitsemisessa sovellettavista perusteista. Nykyisin voimassa oleva tulorajapäätös on vaikeaselkoinen ja sen jakaminen asiakokonaisuuksien mukaan selkeyttää uusien asetusten sisältöä. Teknisten muutosten lisäksi ruokakuntien keskinäinen asuntojen vaihtaminen on mahdollista ilman nykyistä edellytystä, vaikka tuloja ja varallisuutta koskevat edellytykset eivät täyttyisikään. Nyt vaihdolta edellytetään, että vuokraltaan edullisempi aravavuokra-asunto vapautuu. Euron käyttöönoton johdosta enimmäistulojen ja niistä tehtävien vähennysten markkamäärät muutetaan euromääräisiksi pyöristämällä ne lähimpään kymmeneen euroon. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 1991 9624)

Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä sovellettavista perusteista. Asetus sisältää säännökset sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnista hyväksyttäessä omistusasuntolaina korkotukilainaksi. Omistusasunnoissa sovellettavia perustulorajoja ei yleisesti muuteta, vaan niiden osalta pidetään voimassa nykyiset tulorajat. Poikkeuksena ovat yhden ja kahden henkilön ruokakuntia koskevat tulorajat, joita nostetaan 600-1 100 markkaa vastaavalla määrällä. Lisäksi niissä tapauksissa, joissa hakijaruokakuntana ovat puolisot, joista kumpikaan ei ole täyttänyt 40 vuotta, sovelletaan kolmihenkiselle ruokakunnalle säädettyjä tulorajoja, taikka, jos tällaisessa ruokakunnassa on yksi lapsi, nelihenkiselle ruokakunnalle säädettyjä tulorajoja. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1991 9648)

Valtioneuvoston asetus eräistä aiemmin myönnettyjä omistusasuntolainoja koskevista sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnin perusteista. Asetus sisältää säännökset sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen arvioinnista siirrettäessä omistusaravalaina toiselle lainansaajalle, muutettaessa pitkäaikainen perusparannuslaina avustusluonteiseksi sekä vuosina 1991-1995 myönnetyn omistusaravalain vuosimaksun tason muutoksista laina-aikana. Ylimmät tulorajat lainan siirtämiseksi ovat samat valtioneuvoston asetukseksi omistusasuntolainojen korkotuen perusteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1991 9648)

Valtioneuvoston asetus eräistä aravalainojen lainoitusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta. Euron käyttöönoton johdosta eräistä aravalainojen lainotusperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n 1 ja 2 momenttia muutetaan siten, että vuokra-asumisen enimmäislainamäärät ovat euromääräisiä. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1991 9645)

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 19 ja 47 §:n muuttamisesta. Euron käyttöönoton johdosta arava-asetuksen 19 §:n 1 momentti muutetaan siten, että vuosimaksuun sisältyvän koron laskentaperusteena käytetään valtion euromääräisen obligaatiolainanoton kustannusten kolmen vuoden keskiarvoa vastaavaa korkokantaa ja, että 47 §:n 1 momentti muutetaan siten että, aravalainan vuosimaksua korjataan euromääräisesti. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1991 9645)

Valtioneuvoston asetus ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta. Valtioneuvosto antaa euron käyttöönoton johdosta asetuksen ennen 15 päivää kesäkuuta 1998 myönnettyjen pitkäaikaisten vuokra-asumisen perusparannuslainojen vuosimaksun euromääräisestä vuotuisesta tarkistuksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1991 9645)

Valtioneuvoston asetus ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyjen omistusaravalainojen vuosimaksun vuotuisesta tarkistuksesta. Valtiokonttori tarkistaa omistusaravalainan euromääräistä vuosimaksua kunkin kalenterivuoden maaliskuun 1 päivästä. Tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin muutoksena otetaan kuitenkin huomioon enintään 10 prosenttia. Lainoista maaliskuun 1 päivästä 1995 lukien perittävä korko on enintään vuosimaksun suuruinen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002. (YM ylitarkastaja Satu Räsänen 1991 9645)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.12.2001 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Laekenissa 14.-15.12.2001. Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja tasavallan presidentti Tarja Halonen kokouksen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita sekä talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Kokouksen keskeisimmäksi aiheeksi noussee EU:n tulevaisuus. Laekenissa on tarkoitus hyväksyä sitä koskeva nk. Laekenin julistus, joka tulee todennäköisesti sisältämään poliittisen analyysin unionin tilasta, joukon avoimia kysymyksiä vuoden 2004 HVK:ta varten perustettavan laajapohjaisen valmistelukunnan työn pohjaksi sekä määräykset tämän valmistelukunnan kokoonpanosta, tehtävästä, työmenetelmistä ja aikataulusta. Lisäksi Laekenissa on määrä nimittää valmistelukunnalle puheenjohtaja. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Antti Peltomäki 160 9132)

Päätös myöntää ero kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsenelle EU-sihteeri Jari Heiniluomalle ja varajäsenelle kansanedustaja Mirja Ryynäselle sekä määrätä heidän tilalleen jäseneksi avustaja Marjo-Riitta Tervonen ja varajäseneksi opiskelija Tuomas Kurttila. (UM ulkoasiainneuvos Ann-Marie Nyroos 1341 6551)

Päätös määrätä Yhdistyneiden Kansakuntien ilmoitus merkittäväksi pöytäkirjaan valtioneuvoston tietoon saatetuksi sekä päätös määrätä Kauko Aromaan tilalle YK:n yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin neuvottelukunnan suomalaiseksi jäseneksi oikeusministeriön kansainvälisen yksikön johtaja Matti Joutsen neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. YK:n pääsihteeri on määrännyt neuvottelukuntaan kahden eronneen jäsenen tilalle neuvottelukunnan 31.12.2002 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat ulkomaiset jäsenet: professori Gloria Laycock Iso-Britannia ja apulaisjohtaja Vassiliy Petrovich Ignatov Venäjä. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1825 7734)

Valtioneuvoston päätös Kemin ja Tornion käräjäoikeuksien yhdistämisestä. Tornion käräjäoikeuden ja Kemin käräjäoikeuden tuomiopiirit yhdistetään ja muodostetaan KemiTornion käräjäoikeus. Päätös tulee voimaan 1.6.2002. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1825 7608)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 11.1.2002 alkavaan ylimääräiseen kirkolliskokoukseen hallintojohtaja Håkan Mattlin ja varaedustajaksi ylitarkastaja Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1341 7318)

Päätös asettaa Suomen ILO-neuvottelukunta ajaksi 1.1.2002-31.12.2004. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Matti Salmenperä työministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: lähetystöneuvos Liisa Valjento ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Antero Kiviniemi sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Kirsi Äijälä Valtion työmarkkinalaitos, apulaisneuvottelupäällikkö Marja Tast Kunnallinen työmarkkinalaitos, johtaja Seppo Riski Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, osastopäällikkö Tapani Saukkonen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto, kansainvälisten asioiden päällikkö Martti Huttunen Palvelutyönantajat ry, asiamies Mirja-Maija Tossavainen Palvelutyönantajat ry, johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, vastaava lakimies Jorma Rusanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, kansainvälisten asiain sihteeri Salla Kiilunen AKAVA ry ja sopimusvastaava lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. (TM ylitarkastaja Sinikka Hyyppä 1856 7988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 5.12.2001 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 84/2001) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin terrorismin torjumiseksi kohdistettavista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä. Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin terrorismin torjumiseksi kohdistettavista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä koskee asetuksessa määriteltyyn terroritekoon syyllistyneiden henkilöiden varojen jäädyttämistä samoin kuin varojen luovuttamisen ja rahoituspalvelujen suorittamisen kieltoa tällaisille henkilöille tai heidän omistamilleen tai heidän puolestaan toimiville yhteisöille. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1341 5715)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.12.2001 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Ossi Sivén apulaissotilasedustajan (A 25) virkaan 1.1.2002-31.12.2004 virkapaikkanaan Suomen Brysselissä sijaitseva erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa. (UM henkilöstöjohtaja Ulla Väistö 1341 5401)

Neuvotteleva virkamies Jouko Isolauri sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen (A 28) virkaan 1.1.2002 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.12.2001 seuraavia asioita:

Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella kumotaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta annettu opetusministeriön asetus (1013/2000). Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1341 7444)

Kärsämäen kunnan keskuskoulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 1-vaiheen osalta 1 883 hyötyneliömetriksi ja 2-vaiheen osalta 1 586 hyötyneliömetriksi. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2001 kustannustasossa on 1-vaiheen osalta 21 563 000 markkaa ja 2-vaiheen osalta 19 321 000 markkaa eli yhteensä 40 884 000 markkaa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1341 7253)

Vuoden 2001 talousarvion momentin 29.20.30 (Ammattikorkeakouluopetus, Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 85 miljoonalla markalla. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 1341 7442)

Vuoden 2001 talousarvion momentin 29.60.30 (Ammatillinen koulutus, Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 125 miljoonalla markalla. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 1341 7442)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista. Maksuasetus muutetaan hinnoiltaan euromääräiseksi. Asetus sisältää myös muutoksia hinnoitteluperusteisiin sekä uusia maksuja. Lisäksi voimassa olevia maksuja korotetaan euromuutoksien yhteydessä. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista (1495/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (MMM hallitussihteeri Sinikka Silén 160 2898)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista. Maksuasetus muutetaan hinnoiltaan euromääräiseksi. Voimassa olevia maksuja korotetaan euromuutoksien yhteydessä. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien suoritteista perittävistä maksuista (14/1995). Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (MMM hallitussihteeri Sinikka Silén 160 2898)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella päätetään mitkä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteet ovat maksullisia ja mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetuksella ei koroteta suoritteista perittäviä maksuja ja suoritehinta yksilöidään euroina. Asetuksella korvataan maa- ja metsätalousministeriön päätökset maatalouden tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (1370/1997) ja päätös maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista (1371/1997). Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (MMM hallitussihteeri Janne Kaukonen 160 4298)

Suomen esitys Euroopan yhteisöjen komissiolle pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä Suomen pohjoisten alueiden maataloudelle annetun komission päätöksen 95/196/EY muuttamisesta. Maatalouden pohjoisen tuen järjestelmää esitetään muutettavaksi siten, että järjestelmä ottaisi huomioon nykyistä paremmin maatalouden tuotantorakenteessa ja elintarvikkeiden kulutusrakenteessa tapahtuneet muutokset. Lisäksi esitetään komission päätöksen mukaisten tukien maksuvaltuuksien enimmäismäärien korottamista ja päätöksen muuttamista euromääräiseksi. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 2657)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa nykyisen liikenneministeriön päätöksen merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista. Maksupäätökseen tehdään eräitä tarkistuksia ja lisäyksiä, jotka johtuvat mm. merenkulkua koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Lisäksi eräiden suoritteiden hinnoittelua tarkistetaan ja eräitä uusia maksullisia päätöksiä hinnoitellaan. Suoritteiden hinnat on muunnettu euromääräisiksi pyöristämällä ne lähimpään euroon. Asetuksella kumotaan liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista (1511/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2002 ja on voimassa vuoden 2002 loppuun. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 160 2491)

Vuoden 2001 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) arviomäärärahan ylittäminen 776 618 markalla. Ylitystarve aiheutuu lakiin perustuvasta sosiaali- terveydenhuollon käyttökustannuksiin maksettavasta vuoden 1994 valtionosuuden loppuerästä, jota varten sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ei vuoden 2001 talousarviossa ole enää määrärahaa. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 4354)

Aikuiskoulutustukeen kohdistuvan koulutus- ja erorahastolle suoritettavan ennakon vahvistaminen vuodelle 2002 6 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 3910)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtiosihteeri Rauno Saaren johtama koordinaatioryhmä luovutti ehdotuksensa hallituksen esitykseksi seutuyhteistyökokeilulaiksi 4.12.2001 pääministeri Paavo Lipposelle. Lain tarkoituksena on tukea kuntien vapaaehtoista seutuyhteistyötä ja se on valmisteltu valtioneuvoston 13.6.2001 valitsemien kokeiluseutujen ehdotusten pohjalta. Koordinaatioryhmän esityksessä kuntien seutuyhteistyötä tukevia elementtejä ovat mahdollisuus perustaa uudenlaisia yhteisiä julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia toimielimiä, mahdollisuus yhteisöveron seudulliseen jakamiseen, mahdollisuus kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistamiseen aluetasolla sekä mahdollisuus seudun osallistumiseen valtion aluehallinnon ja maakunnan liiton päätöksentekoon. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Rauno Saari p.<+>(09) 160 2006 valtioneuvoston kansliasta ja kehittämispäällikkö Teemu Eriksson p. (09) 160 2526 sisäasianministeriöstä.

Valtion maiden käyttöoikeutta saamelaisten kotiseutualueella selvittänyt toimikunta luovutti mietintönsä 3.12.2001 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Toimikunta ehdottaa, että Metsähallituksen nykyisestä Ylä-Lapin luonnonhoitoalueesta muodostettaisiin saamelaisten kotiseutualueen luonnonhoitoalue. Valtion maat pysyisivät edelleen valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa, mutta alueen keskeisistä maankäyttöratkaisuista päättäisi uusi yhteishallintoelin, luonnonhoitoalueen johtokunta, jossa olisi sekä saamelaiskäräjien että muun paikallisen väestön edustus. Toimikunta katsoo, että ehdotettu hallintomalli, jossa kaikki paikallisen väestön edustajat ovat mukana päättämässä alueelle tärkeistä asioista, vähentäisi maankäyttöön liittyviä ristiriitoja, edistäisi sovinnollisuutta ja siten edesauttaisi alueen elinkeinollista kehitystä. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnassa oleva Lapin paliskunnan alue. Lisätietoja antaa toimikunnan sihteeri, lainsäädäntöneuvos Marja Ekroos p. (09) 1825 7706 oikeusministeriöstä.

Korkeakoululaitoksen alueellista kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 4.12.2001 opetusministeri Maija Raskille. Opetusministeriön työryhmä arvioi korkeakouluopetuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellista peittävyyttä ja kehittämistarpeita ja laati vuoden 2006 loppuun ulottuvan korkeakoululaitoksen alueellisen kehittämisen toimenpideohjelman. Työryhmä korostaa kehittämisen yhteyttä alueen elinkeinorakenteeseen sekä kehitysvaiheeseen. Se luokitteli maakunnat osaamis-, innovaatio- ja väestömuuttujien perusteella kolmeen ryhmään - innovatiivisiin kasvualueisiin, neutraaleihin alueisiin sekä heikoimmin kehittyneisiin alueisiin - ja teki niitä koskevia kehittämisehdotuksia. Erikseen työryhmä tarkasteli pääkaupunkiseudulla sijaitsevien korkeakoulujen kehittämistä. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Markku Linna p. (09) 1341 7210, opetusneuvos Ari Saarinen p. (09) 1341 7312 ja opetusneuvos Maarit Mustonen p. (09) 1341 7023 opetusministeriöstä.

Romaniasioiden hallintotyöryhmä jätti muistionsa 4.12.2001 sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmän mukaan Romaniasiain neuvottelukunnan hallinnollisen sijoituspaikka tulisi pitää sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja alueellisien romaniasiain neuvottelukuntien toiminnan tulisi vakinaistaa viiteen lääniin. Ahvenanmaan lääni muodostaisi poikkeuksen. Lisäksi alueellisten neuvottelukuntien työhön tulisi varata määrärahat. Työryhmä esittää myös, että alueellisten neuvottelukuntien työn vakiinnuttua niille perustetaan vuoteen 2004 mennessä päätoimisten sihteerien virat. Samalla alueellisten neuvottelukuntien toimintamäärärahojen budjetoinnissa siirryttäisiin normaaliin lääninhallitusten budjetointikäytäntöön. Lisäksi työryhmä esittää valtioneuvoston päätöksen muuttamista valtioneuvoston asetukseksi valtakunnallisesta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista. Työryhmä pitää tärkeänä, että romaniasioiden hoitamista tehostetaan myös kunnissa. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Riitta Viitala p. 160 4347 ja sihteerit, hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen p. 160 3812 ja Romaniasian neuvottelukunnan pääsihteeri Miranda Vuolasranta p. 160 4308 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.