Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Ympäristö

7.9.2022 11.42 OTT, FT, yliopistotutkija Mirella Miettinen: Epävarmuuden sääntely nanomateriaalien ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskienhallinnassa

OTT, FT, yliopistotutkija Mirella Miettinen: Epävarmuuden sääntely nanomateriaalien ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskienhallinnassa

Nanomateriaalit ja lääkkeet ovat Euroopan unionin teollisuuden innovaatiotoiminnalle ja kilpailukyvylle keskeisiä tuotteita. Niiden tuotanto ja käyttö voivat kuitenkin vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mikä lisää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Vaikka uudet teknologiat voivat vähentää joitakin riskejä, ne voivat myös aiheuttaa uusia riskejä ja tieteellisen tiedon lisääntyminen voi myös mahdollistaa uusien riskien havaitsemisen. Tämä pätee esimerkiksi lääkeaineisiin, joita mittaustekniikoiden kehityttyä havaitaan nykyään laajalti ympäristössä. Sekä nanomateriaalit että ympäristöön päätyvät lääkeaineet on tunnistettu huolenaiheiksi kansainväliseen kemikaalien hallintaan keskittyvässä strategisessa lähestymistavassa (Strategic Approach to International Chemicals Management, SAICM). Edilexin Lakikirjastossa julkaistussa artikkelissa esitetään väitöskirjan ”Regulating uncertainty in risk governance of nanomaterials and pharmaceutical pollutants” keskeiset tutkimuskysymykset ja -tulokset.

Väitöskirjassa vastataan kolmeen päätutkimuskysymykseen:
1) Mitkä ovat nanomateriaalien ja ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskisääntelyn ominaispiirteet ja tärkeimmät esteet, jotka heikentävät päätöksenteon laatua epävarmuustekijöiden ollessa läsnä?,
2) Miten sääntelykehyksiä olisi parannettava, jotta saavutettaisiin tasapaino kasvu- ja suojelutavoitteiden välillä päätöksenteossa? ja
3) Mitä uusia lähestymistapoja voitaisiin soveltaa nanomateriaalien ja ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskisääntelyn kehittämiseksi?

Ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen väitöskirjassa esitetään kolme suositusta. Ensiksikin tiedonpuutteeseen vastaamiseksi tarvitaan selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia vaatimuksia nanomateriaaleja ja ympäristöön päätyviä lääkeaineita koskevissa säädöksissä (esimerkiksi EU:ssa REACH-asetuksessa ja tuotekohtaisissa säädöksissä) ja sääntelyaloitteissa, jotta voidaan kerätä tietoa priorisoiduista aineista. Laajaa kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan priorisoinnin toteuttamiseksi ja kansainvälisesti sovittujen riskinarviointivälineiden ja -standardien kehittämiseksi. Lisäksi kunkin maailmanlaajuisen huolenaiheen määritelmän tulisi olla riittävän laaja, jotta vältetään sääntelyaukot ja tarpeettomat esteet kansainvälisellä tasolla tapahtuvalle yhteistyölle. Toinen suositus on, että riskien sääntelyssä tulisi soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja olisi luotava lainsäädäntöä laajemmat puitteet, jotka mahdollistavat eri sidosryhmien välisen laaja-alaisen yhteistyön. Tämä edellyttää uusia sääntelytapoja ja välineitä, joilla vuorovaikutus virallistetaan, sekä ajattelutavan muutosta kohti ennakoivaa innovaatioiden hallintaa (kolmas suositus). Monitieteisyys on riskien sääntelykehysten keskeinen piirre, joka voisi auttaa löytämään tasapainon kehityksen (kasvun) ja suojelun välillä. Miettinen ehdottaa, että ”by design” -lähestymistapa voisi toimia uutena hallinnan työkaluna, joka lisäisi monitieteisyyttä riskisääntelyssä, jos lähestymistapaa kehitetään edelleen ja päätöksentekoprosesseja ja -sääntöjä vahvistetaan.

Kolmanteen tutkimuskysymykseen liittyen esitetään väitöskirjassa kaksi ehdotusta nanomateriaalien ja ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskisääntelyn kehittämiseksi. Ensimmäinen ehdotus on, että ”by design” -lähestymistapa virallistettaisiin kansainvälisellä tasolla kehyksenä, joka sisältää keskeiset päätöksentekoperiaatteet (institutionalisoidut ajattelutavat), mikä varmistaisi, että periaatteet otetaan maailmanlaajuisten huolenaiheiden arvioinnissa huomioon riittävän varhaisessa vaiheessa. Euroopan unionin tasolla ”by design” voitaisiin virallistaa sisällyttämällä ”safe and sustainable by design” kriteeristöön myös kriteerit, joiden avulla pyritään vastaamaan epävarmuuteen ja monitulkintaisuuteen. Toinen ehdotus on, että sääntelyssä voitaisiin selventää teknologisen valmiustason (TRL) ja sääntelyn valmiustason (RRL) välistä yhteyttä. RRL-tasojen määrittely ja tiiviimpi kytkeminen TRL- tasoihin ei ainoastaan selventäisi eri toimijoille eroa kehitysasteella olevien ja käyttöönottovalmiiden teknologioiden välillä, vaan voisi auttaa luomaan puitteet oikea-aikaiselle kehittämistyölle innovaatioketjussa sekä innovaattorien että sääntelyviranomaisten toimesta, ja myös alleviivaisi sääntelyviranomaisten roolia ennakoivina toimijoina innovointia tukevan sääntely-ympäristön rakentamisessa.

Jasanoff on todennut, että uusiin teknologioihin liittyvän hallinnan kulttuurin tulisi muuttua sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Miettinen on samaa mieltä ja väittää, että maailmanlaajuisten huolenaiheiden hallinta edellyttää paradigman muutosta riskisääntelyssä. Väitöskirja tukee tätä väitettä osoittamalla puutteita nanomateriaaleja ja ympäristöön päätyviä lääkeaineita koskevien riskien sääntelykehysten menettelyissä ja käytännöissä. Olisi ymmärrettävä, että riskien sääntelyyn liittyy iteratiivinen oppimisprosessi, johon olisi sisällyttävä varautumisen periaatteen huomioon ottaminen ohjaavana näkökulmana, joka korostaa suojelunäkökohtia ja jota tarkastellaan yhdessä kehitystä ja kasvua tavoittelevien periaatteiden kanssa. Varautumisperiaatetta tulisi soveltaa jo riskienhallinnan varhaisissa vaiheissa eikä vasta hallinta (risk management) vaiheessa. Fokuksen tulisi olla siinä, miten epävarmuutta käsitellään päätöksentekoprosessissa riskienhallinnan eri vaiheissa. Tarvitaan konkreettisia hallinnan välineitä, vuorovaikutteisia rakenteita, jotka luovat kehykset tälle tarkastelulle ja auttavat asianomaisia toimijoita tekemään parempia päätöksiä epävarmuustekijöiden ollessa läsnä. Molemmat ehdotetut nanomateriaalien ja ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskisääntelyn kehittämisehdotukset tarjoavat keinoja sisällyttää systeeminen oppiminen riskisääntelyyn, kun tietoa jaetaan yhteistyössä toimivien toimijoiden kesken.

Artikkeli Edilexin Lakikirjastossa

Miettinen, Mirella: Epävarmuuden sääntely nanomateriaalien ja ympäristöön päätyvien lääkeaineiden riskienhallinnassa

Lue myös

Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.