Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Rikos- ja prosessioikeus

22.3.2022 16.09 Vierashuoneessa prosessioikeuden professori Tuula Linna: Vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä summaarisena riita-asiana – tietyin ehdoin

Vierashuoneessa prosessioikeuden professori Tuula Linna: Vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä summaarisena riita-asiana – tietyin ehdoin

Suomessa käsitellään vuosittain – nykyisin yhdeksässä käräjäoikeudessa – satoja tuhansia suppealla haastehakemuksella vireille pantavia summaarisia riita-asioita. Summaarista menettelyä koskevan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan summaarinen riita-asia voi olla tietyn määräistä saamista koskeva asia, jonka osalta kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen. Viime vuosina on herännyt epäselvyys siitä, voidaanko vahingonkorvausvaatimuksia tutkia summaarisina riita-asioina. Kysymys on noussut esiin erityisesti vuokrasuhteisiin perustuvien korvausvaateiden osalta.

Tarkastelen asiantuntija-artikkelissani kysymystä siitä, voidaanko vahingonkorvaussaatavaa koskeva kanne nostaa suppean haastehakemuksen muodossa ja käsitellä summaarisena riita-asiana. Kysymyksellä on huomattava käytännön merkitys.

Valotan kirjoituksessani mainitun OK 5:3.1:n taustaa. Alioikeusuudistuksen yhteydessä aikaisempi lainhaku ja maksamismääräysmenettely lakkautettiin ja siirryttiin uuteen summaariseen menettelyyn. Samalla kumottiin maksamismääräyslaissa ollut säännös, jonka mukaan, jos saaminen koski vahingonkorvausta, maksamismääräys voitiin antaa vain, milloin vaatimus perustui asianosaisten kesken korvauksen suorittamisesta ja sen määrästä tehtyyn sopimukseen.

Vahingonkorvaussaatavien asemaa ei kommentoitu alioikeusuudistuksen yhteydessä lain perusteluissa. Perustelujen mukaan maksamismääräysmenettelyn edut haluttiin säilyttää uudistamalla riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä siten, että selvät ja riidattomat saatavat voidaan käsitellä ja ratkaista kirjallisessa valmistelussa.

Voimassa oleva sanamuoto ei sulje pois vahingonkorvaussaatavia summaarisen menettelyn soveltamisalasta. Tietynmääräisyyttä koskeva vaatimus liittyy siihen, että saatavan tulee olla erääntynyt, eikä se saa olla esimerkiksi enimmäismääräinen. Todettakoon, että Ruotsissa, jossa maksamismääräykset käsittelee ulosottoviranomainen, summaarinen menettely koskee myös vahingonkorvaussaatavia.

Kahdessa suhteellisen tuoreessa hovioikeusratkaisussa (HelHO 2021:13 ja I-SHO 2021:4) hyväksytään se, että vahingonkorvausvaateet voidaan käsitellä summaarisessa menettelyssä. Olen samaa mieltä kirjoituksessani näiden kahden – hyvin perustellun – hovioikeuspäätöksen kanssa.

Vahingonkorvausvaateiden osalta käräjäoikeuden tutkimisvelvollisuuden tulisi vahingonkorvausasioissa olla normaalia jonkin verran laajempi. Tärkeää on etenkin varmistaa, että velallinen on saanut yksilöidyn velkomuksen (perintäkirje) tiedoksi ennen summaarista menettelyä ja on voinut ilmaista velkojalle näkemyksensä korvauksen riidattomuudesta. Velallisen tulee pystyä helposti riitauttamaan velkojan vaatimus jo ennen summaarista menettelyä. Vain tällä edellytyksellä velkoja voi perustellusti ilmoittaa, että vahingonkorvausvaatimus on hänen käsityksensä mukaan riidaton. Käräjäoikeuden tulee näin ollen kiinnittää erityistä huomiota siihen, millä tavalla kantaja on selvittänyt korvaussaamisen riidattomuuden. Näillä varotoimilla vahingonkorvaussaatavat voidaan mielestäni käsitellä summaarisina riita-asioina ilman olennaisia oikeusturvariskejä.

Kirjoitukseni lopuksi ehdotan, että Suomeen tulisi säätää erityinen riitaisten vähäisten asioiden menettely. Tämä olisi samalla se menettely, johon riitautettu summaarinen asia voitaisiin siirtää.

Tuula Linna
OTT, VT, prosessioikeuden professori
Helsingin yliopisto

Artikkeli Lakikirjastossa

Tuula Linna: Voiko vahingonkorvausvaade tulla käsitellyksi summaarisena riita-asiana?


Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.

Lue myös Edilex-uutiset


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.