Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Rikos- ja prosessioikeus

10.1.2022 11.50 Vierashuoneessa Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah: Erillinen vähäisiä vaatimuksia koskeva tuomioistuinmenettely parantaisi kansalaisten oikeusturvaa

Vierashuoneessa Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah: Erillinen vähäisiä vaatimuksia koskeva tuomioistuinmenettely parantaisi kansalaisten oikeusturvaa

Julkinen keskustelu erillisen pienten riita-asioiden menettelyn osalta aktivoitui viime vuoden aikana. Tällä hetkellä huomattava osa kansalaisten riidoista jää kokonaan tosiasiallisen oikeusturvan saatavuuden ulkopuolelle erityisesti merkittävän oikeudenkäyntikuluriskin vuoksi. Uusi menettely voisi tuoda tuomioistuinlaitoksen lähemmäksi tavallista kansalaista.

Menettelyä koskeva selvitystyö käynnistymässä

Oikeusministeriössä on aloitettu selvitystyö kevennetystä oikeudenkäyntimenettelystä pienempiä riita-asioita varten. [1] Arviomuistiossa arvioidaan tällaisen menettelyn oikeudellisia reunaehtoja ja sen vaikutuksia erityisesti oikeuden saatavuuteen yhteiskunnassa. Pohjana työlle on keväällä 2021 julkaistu arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa. [2]

Suomen Lakimiesliitto on esittänyt menettelyn perustamista kesällä 2021. [3] Vastaavanlaisia menettelyjä on käytössä jo useissa EU-maissa. Lisäksi EU:n alueella on käytössä erillinen eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely jäsenvaltioiden rajat ylittävissä asioissa. [4] Miten erillinen pienten asioiden menettely voisi Suomessa toimia ja minkälaisia hyötyjä se tuottaisi oikeusturvan saatavuudelle?

Käsiteltävät asiat

Menettely sopisi hyvin erilaisten euromääräisesti pieniä saatavia koskevien vaatimusten käsittelyyn. Esimerkiksi Virossa päävaatimuksen euromääräiseksi rajaksi on asetettu 2000 euroa, Espanjassa 6000 euroa ja Ranskassa 5000 euroa. [5] Lakimiesliiton ehdotuksessa rajaksi on asetettu 10 000 euroa.

Nykyisin suurin osa tällaisista riidoista jää oikeusjärjestelmän ulkopuolelle kokonaisuudessaan, sillä oikeudenkäyntiin liittyvät riskit tekevät riidan ratkaisemisesta tuomioistuimessa epämielekästä. Kuluttajariitalautakunta on puolestaan niin ruuhkautunut, että ratkaisusuosituksen saaminen kestää jopa käräjäoikeuden tuomiota pidempään. Lautakunnan ratkaisut eivät myöskään ole täytäntöönpanokelpoisia, eikä ne siten tuota kovin vahvaa oikeusturvaa erityisesti yksityishenkilöiden välisissä riidoissa.

Käytännössä menettely mahdollistaisi esimerkiksi vuokrasuhteita koskevien pienten vahingonkorvausasioiden käsittelyn tarvittaessa myös tuomioistuimessa mielekkäällä tavalla.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta 16.12.2021. Selonteon mukaan selvitetään tarpeet ja edellytykset tuomioistuinkäsittelyä täydentävälle viranomaisen ylläpitämälle, tukemalle tai tunnustamalle neuvonta- ja sovitteluelimelle. Selvitystarvetta perustellaan mm. tuomioistuinkäsittelyn hitaudella ja oikeudenkäyntikuluriskillä. [6]

Mielestäni uuden erillisen riidanratkaisuelimen perustaminen tai kuluttajariitalautakunnan tehtävien laajentaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan tuomioistuimessa pitäisi olla nykyistä kevyempi väylä käsitellä myös asumiseen liittyviä riitoja edellä todettujen haasteiden korjaamiseksi. Kansalaisilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus saada myös euromääräisesti pienet asiansa ratkaistuksi riippumattomassa yleisessä tuomioistuimessa. Tällainen kevyempi tuomioistuinmenettely vastaisi myös asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa esitettyyn tavoitteeseen.

Mallia rakennettaessa tulisi myös tarkastella mahdollisuutta liittää yksinkertaiset häätöasiat osaksi kevyempää menettelyä erityisesti silloin, kun häädön perusteena ovat maksamattomat vuokrat. Jos häädön perustana olisi häiritsevän elämän viettäminen tai muu näyttökysymyksiltään haastavampi tilanne, tulisi käyttää edelleen tavanomaista riita-asian menettelyä.

Menettelyn nopeus ja helppous

Oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua [7] on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Tuomioistuinviraston tilastojen mukaan vuonna 2020 järjestelmän kautta laitettiin vireille yli 40 000 riita-asiaa. [8] Kevyt riita-asian menettely voisi olla ensisijaisesti kokonaan sähköinen. [9] Menettely kannattaisi rakentaa siten, että koko menettely onnistuisi päivitetyn sähköisen asiointipalvelun kautta. Tarvittaessa asiointipalvelun tulisi mahdollistaa esimerkiksi kokonaan etänä pidettävän suullisen istunnon järjestäminen tuomioistuimen katsoessa sen tarkoituksenmukaiseksi. Menettelyn yksityiskohtaista sääntelyä olisi syytä minimoida ja antaa tuomioistuimelle verrattain laaja vapaus tarkoituksenmukaiseen prosessinjohtoon. Pienten riita-asioiden ratkaiseminen voisi soveltua hyvin ensisijaisesti käräjänotaarien tehtäviin.

Menettelyn nopeus voitaisiin turvata laissa asetettavilla määräajoilla. [10] Kohtuullisena käsittelyaikana voitaisiin pitää esimerkiksi enintään kuutta kuukautta menettelyn käynnistämisestä. Tavoiteltava mediaanikäsittelyaika tulisi olla tätäkin lyhyempi.  

Intressiltään pienet riitautuvat summaariset asiat voitaisiin siirtää lähtökohtaisesti uuteen pienten riita-asioiden menettelyyn eikä laajan riita-asian menettelyyn kuten nykyisin.  

Kuluriskin kohtuullistaminen

Yksi keskeinen osa erillisen menettelyn perustamista olisi oikeudenkäyntikuluriskin rajoittaminen nykytilaan nähden. Yksinkertaisimmillaan asia voitaisiin ratkaista asettamalla tietty euromääräinen kulukatto tai päävaatimukseen suhteutettu kulukatto. Euromääräinen kulukatto voisi olla esimerkiksi 1000 euroa, jolla on mahdollista saada vaikkapa asiaa koskeva tiivis oikeudellinen lausunto. Kevyen menettelyn tuomioistuinmaksu voisi olla samansuuruinen summaarisen riita-asian tuomioistuinmaksun kanssa. Kulukaton ohella voitaisiin muutoin soveltaa OK 21 luvun säännöksiä kuluvastuun jakautumisesta. Lisäksi kulukaton osalta voitaisiin harkita säädettäväksi poikkeuksia esimerkiksi tilanteeseen, jossa elinkeinonharjoittaja häviää asiansa kuluttajaa vastaan.  

Oikeusavustajan käyttäminen myös nyt kyseessä olevassa menettelyssä tulisi luonnollisesti olla sallittua. Mikäli osapuoli haluaisi käyttää menettelyssä avustajaa, tulisi avustajaa koskea samat pätevyysvaatimukset kuin tavallisessa oikeudenkäynnissäkin. Avustajan palkkio voisi olla kulukattoa korkeampikin, mutta tällöin osapuoli vastaisi itse kulukaton ylimenevästä osuudesta lopputuloksesta huolimatta. Tällaisia kulukattoja on käytössä muiden EU-maiden vastaavissa menettelyissä.

Lakimiesliiton esityksen mukaisesti kantajalla olisi oikeus halutessaan laittaa asia vireille myös laajana riita-asiana ja toisaalta vastaajalla oikeus vaatia asian käsittelemistä laajana riita-asiana. Osapuolia kannustettaisiin kuitenkin valitsemaan kevyempi menettely pienemmän oikeudenkäyntikuluriskin myötä.

Oikeusturvahaasteet vaativat useita erilaisia ratkaisuja

On selvää, ettei pienten riita-asioiden erillinen menettely ole ratkaisu kaikkiin oikeusturvan saatavuutta koskeviin haasteisiin, kuten Asianajajaliitto on asiaa koskevassa julkisessa keskustelussa tuonut esiin. [11] Uskon kuitenkin, että erillinen pienten riita-asioiden menettely parantaisi yksityishenkilöiden tosiasiallista mahdollisuutta saada asiansa ratkaistuksi tuomioistuimessa. Menettelyn yksityiskohdat tulee harkita tarkoin ja niitä tulee olla valmius muokata käytännön kokemuksen karttuessa menettelyn toimivuudesta.

Uuden menettelyn lisäksi keskeistä olisi tehdä välittömästi selkeä tasokorotus tuomioistuinlaitoksen perusrahoitukseen. Luonnollisesti myös uuden menettelyn perustamiseen ja ylläpitoon tulisi osoittaa lisärahoitusta. Lopulta kyse onkin siitä, miten tärkeänä päättäjät pitävät oikeusturvan saatavuutta.

Tarik Ahsanullah
Päälakimies, Suomen Vuokranantajat ry  

 

[9] Ks. Kaisa Rissasen pro gradu aiheesta, jossa vertailukohtaa haetaan Yhdysvalloista ja Kanadasta: https://www.edilex.fi/opinnaytetyot/21391.pdf

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.