Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

24.11.2021 11.48 Vierashuoneessa johtaja Rainer Lindberg: OECD:n suositus kilpailunrajoitusten oikeudenmukaisen selvittelyprosessin periaatteista

Vierashuoneessa johtaja Rainer Lindberg: OECD:n suositus kilpailunrajoitusten oikeudenmukaisen selvittelyprosessin periaatteista

OECD julkaisi lokakuussa suosituksen, jossa se linjaa kilpailunrajoitusten oikeudenmukaisen selvittelyprosessin periaatteet (Recommendation of the Council on Transparency and Procedural Fairness in Competition Law Enforcement). Suosituksen kriteerit (common standards) tähtäävät yhtäältä siihen, että kilpailuoikeuden soveltaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja kilpailuviranomaisten toimivaltuudet olisivat riittäviä esimerkiksi salaisten kartellien paljastamiseen (to strengthen effectiveness of enforcement). Suosituksella toisaalta luodaan kriteeristö, jonka tulisi varmistaa kilpailuselvitysten kohteena oleville yrityksille riittävät puolustautumisoikeudet (impartial and reasonable treatment of investigated parties and the exercise of their rights of defence). Yksi suosituksen ansio on siinä, että ensimmäistä kertaa on eri maiden hallitusten kesken monikansallisesti linjattu tehokkaan mutta silti osapuolille oikeudenmukaisen kilpailuprosessin periaatteet.

Miksi suositus laadittiin?

Liiketoiminnan kansainvälistyminen on yhä useammin johtanut tilanteeseen, jossa yhtä ja samaa yrityskauppa- tai kilpailunrajoitusasiaa tutkitaan useammassa kuin yhdessä maassa samanaikaisesti. Käytännön esimerkkejä tästä ovat eri maihin samanaikaisesti ilmoitettavat yrityskaupat (multijurisdictional mergers) tai kartellit, joiden vaikutukset ulottuvat yhtä valtiota laajemmalle alueelle. Liike-elämä on pitänyt näitä tilanteita ongelmallisina muun muassa siksi, että yritysten oikeusturvaan liittyvät takeet ovat erilaisia eri maissa: tutkittava tapaus on sama mutta elinkeinonharjoittajan prosessuaaliset oikeudet vaihtelevat maasta toiseen. Prosessuaaliset erot saattavat haitata myös yrityskauppa- ja kilpailunrajoitusasian yhteistyötä eri maiden kilpailuviranomaisten välillä.

Näiden tekijöiden ohella elinkeinoelämä on useissa maissa kiinnittänyt huomiota siihen, että kilpailulain rikkomisesta määrättävät seuraamukset ja vahingonkorvaukset ovat ajoittain hyvin korkeita ja että tämän kehityksen vastapainona yritysten puolustautumisoikeuksien riittävään tasoon olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Kilpailuviranomaisten puolelta on toisaalta haluttu varmistaa, että esimerkiksi kartelliselvityksiin tarvittavat toimivaltuudet pysyvät tehokkaina. Em. syistä johtuen tietynlainen jännite kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien ja puolustautumisoikeuksien välillä on ollut jo pitkään havaittavissa.

Tätä taustaa vasten OECD ryhtyi valmistelemaan periaatteita, jotka ottaisivat huomioon sekä kilpailuselvitysten tehokkuuden että riittävät puolustautumisoikeudet. Suosituksen valmistuttua tarkoituksena on, että ainakin OECD:n jäsenvaltiot arvioivat omia kilpailuoikeudellisia prosessejaan suositusten näkökulmasta ja tekevät tämän perusteella tarvittavia muutoksia järjestelmiinsä. OECD:n suositusten toivotaan auttavan myös niissä tilanteissa, joissa kilpailulain kehittämistä on jarruttanut se, ettei yhteistä kansallista näkemystä selvitysten tehokkuuden ja prosessin oikeudenmukaisuuden välillä ole löydetty. Nyt näihin kansallisiin erimielisyyksiin ja kilpailulakien kehittämiseen on käytettävissä yleismaailmalliset standardit ristikkäisten intressien yhteensovittamiseksi (minimum competition law enforcement principles of universal application).

Ketkä osallistuivat suosituksen valmisteluun?

Suosituksen laatiminen aloitettiin aluksi erikseen nimetyssä valmisteluryhmässä (drafting team), joka työskenteli tiiviisti vuodesta 2019 lähtien ja valmisteli suosituksen konkreettiset pääperiaatteet. Myös Suomi osallistui tähän valmisteluryhmään. Tämän jälkeen suosituksen luonnoksia ovat kommentoineet monet elinkeinoelämän kansainväliset järjestöt (BIAC / Business at OECD, International Bar Association, kansainvälinen kauppakamari ICC) samoin kuin kilpailuviranomaisten yhteistyöjärjestö International Competition Network, Maailman kauppajärjestö (WTO) ja Maailmanpankki (World Bank). Palaute näiltä organisaatioilta on ollut suositukseen hyvin positiivinen.

Mitkä ovat suosituksen keskeiset periaatteet ja linjaukset?

Suosituksessa on seitsemän pääperiaatetta, joiden sisältöä kuvataan suosituksessa konkreettisesti tarkemmin. Periaatteet ovat:

(1) kilpailusääntöjen soveltamisen taustalla oleva oikeudellisen säännöstön tulee olla avoimesti saatavilla, mikä soveltuvin osin koskee myös viranomaisen taloustieteellistä argumentointia

(2) kilpailusäännöstöä tulee soveltaa johdonmukaisesti ja ennakoitavasti

(3) kilpailusääntöjä soveltavan kilpailuviranomaisen tulee olla riippumaton ja sen tulee soveltaa kilpailusääntöjä syrjimättömästi

(4) kilpailusääntöjen soveltamisen kohteena olevilla yrityksillä tulee olla aito mahdollisuus osallistua selvitysprosessin kulkuun, ml. tulla aidosti kuulluksi asiassaan

(5) prosessin pitää turvata liike- ja asianajosalaisuus

(6) käsittelyajat tulee pitää kohtuullisina ja

(7) prosessin pitää päätyä viranomaisen ratkaisuun, josta voi hakea muutosta.

Mikä on OECD:n suosituksen oikeudellinen merkitys?

OECD-maiden hallitukset hyväksyivät suosituksen yksimielisellä päätöksellä ministerineuvoston kokouksessa lokakuussa 2021. Koska suositus kytkeytyy eri maiden kilpailuoikeudellisten prosessien varsin yksityiskohtaisiin osa-alueisiin, ei ollut alun perinkään realistista olettaa, että kaikkien 38 OECD:n jäsenmaan kilpailuasioiden prosessit voitaisiin yhteensovittaa oikeudellisesti sitovalla tavalla. Toisaalta jäsenvaltioiden odotetaan ottavan suosituksen periaatteet käyttöön omassa lainsäädännössään:

”OECD legal instruments which are not legally binding but practice accords them great moral force as representing the political will of Adherents. There is an expectation that Adherents will do their utmost to fully implement a Recommendation. Thus, Members which do not intend to do so usually abstain when a Recommendation is adopted, although this is not required in legal terms.” (OECD 2021)

Toisaalta on hyvin todennäköistä, että kilpailuselvitysten kohteena olevat yritykset tulevat ainakin OECD-maissa vetoamaan suositukseen, jos kansallinen lainsäädäntö on esimerkiksi oikeusturvan suhteen ristiriidassa OECD-suosituksen kanssa. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista peilata tilannetta Suomen oikeuskäytäntöön. Esimerkiksi KHO on verolainsäädäntöä koskevassa ratkaisukäytännössä pitänyt OECD:n siirtohinnoitteluohjeita tietyissä erityiskysymyksissä ’merkittävänä tulkintalähteenä’ (KHO 2013:36, KHO 2014:119, KHO 2017:146, KHO 2018:173, KHO 2020:34 ja KHO 2020:35). Vaikka eri sektoreiden OECD-instrumentteja ei voida niiden oikeudellisilta vaikutuksiltaan rinnastaa toisiinsa muun muassa siksi, että niiden merkityksestä on kirjattu eri tavoin kansalliseen lainsäädäntöön, OECD-instrumenttien potentiaalisuus laintulkinnassa on silti huomioitava.

Miten tästä jatketaan?

OECD:n kilpailukomitea tulee seuraamaan suosituksen soveltamista jäsenmaissaan. Tällä hetkellä on laaja yhteisymmärrys siitä, että esimerkiksi digitaalisten markkinoiden kilpailukysymykset edellyttävät yhä tiiviimpää rajat ylittävää yhteistyötä eri maiden kilpailuviranomaisten kesken. Kun yhteistyössä mukana olevien kilpailuviranomaisten selvitysprosessit ovat esimerkiksi OECD:n suosituksen mukaisia, se luo osaltaan myös selvitysten kohteena oleville yrityksille varmuuden siitä, että niiden puolustautumisoikeudet on turvattu kansainvälisesti standardit täyttävällä tavalla.

Rainer Lindberg
Johtaja, Kansainväliset kilpailuasiat -yksikön päällikkö, KKV

Lähteitä

OECD:

Edilex:


 

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.