Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

29.9.2021 11.50 Vierashuoneessa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Lari Tiikasalo: Onko salassapito esteenä välityslausekkeen käytölle kuntien hankintasopimuksissa

Vierashuoneessa luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Lari Tiikasalo: Onko salassapito esteenä välityslausekkeen käytölle kuntien hankintasopimuksissa

Palveluhankintoja koskevien julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen mukaan hankintasopimusta koskevat erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi ensiasteena tilaajan kotipaikan yleiseen alioikeuteen. Kuntia ja valtiota koskeva julkisuusperiaate huomioiden näyttää luontevalta, että julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa on päädytty tuomioistuinkäsittelyyn. Onhan riita-asian käsittely yleisessä tuomioistuimessa lähtökohtaisesti niin ikään julkista.

Vaihtoehtona tuomioistuinkäsittelylle hankintasopimusta koskeva riita-asia voitaisiin käsitellä myös välimiesmenettelyssä, mutta arvioitavaksi tulee muodostaako julkisuusperiaate esteen välimiesmenettelylle. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, voidaan osapuolten yhteisellä sopimuksella määrätä siitä, että osapuolten välinen riita jätetään tuomioistuimen sijaan ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. Menettely voi olla ns. ad hoc- tyyppinen taikka osapuolet ovat voineet sopia siitä, että menettelyssä noudatetaan jonkin instituutin, esimerkiksi keskuskauppakamarin, välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

Välimiesmenettelyn eräänä keskeisimpänä etuna on yleisesti sekä lain esitöissä mainittu välimiesmenettelyn luottamuksellisuus ja rajoitettu julkisuus, eivätkä säännökset oikeudenkäynnin julkisuudesta koske välimiesmenettelyä. Näin ollen välimiesmenettelyssä on vakiintuneen käytännön mukaan lähdetty siitä, että riidan osapuolia koskevat tiedot ja asiassa annettava tuomio eivät lähtökohtaisesti ole julkisia.

Tässä valossa tarkasteltuna välimiesmenettelyn luottamuksellisuus ja salassapito näyttäisivät olevan jonkin verran ristiriidassa palveluhankintoja koskevien yleisten sopimusehtojen riidanratkaisulausekkeen kanssa, jonka nojalla hankintoja koskevat riidat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa.

Toisaalta välimiesmenettelystä annetussa laissa ei ole osapuolia sitovia määräyksiä menettelyn salassapidosta. Myöskään keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevissa säännöissä ei ole pakottavia määräyksiä salassapidosta. Näin ollen osapuolilla on keskenään mahdollisuus sopia salassapidosta menettelyn sekä menettelyssä käsiteltävien asiakirjojen osalta. Esimerkiksi ei ole mitään estettä asian selvyyden vuoksi sopia osapuolten välillä välityslausekkeessa siitä, että välimiesmenettelyssä sovelletaan julkisuuslakia asiakirjojen ja välitystuomion osalta.

Koska julkisuuslaki on pakottavaa oikeutta, kunta ei voi sopia asiakirjojen salassapidosta vastoin julkisuuslain säädöksiä. Välimiesmenettelyssä käsitellyt asiakirjat, siltä osin kuin ne ovat kunnan hallussa, kuuluvat lähtökohtaisesti julkisuuslain soveltamisalan piiriin. Välimiesmenettely ei siten tee viranomaisen asiakirjoista salassa pidettäviä, vaan viranomaisten asiakirjojen salassapito määräytyy ainoastaan julkisuuslain normien perusteella.

Näin ollen kuntien hankintasopimuksissa välimiesmenettelyn käyttämättä jättämisen perusteena ei ainakaan voi olla välimiesmenettelyn luottamuksellisuus tai välitystuomion salassapito.

Lari Tiikasalo
Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Vaatimus Oy

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin


Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.