Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

19.5.2021 11.48 Vierashuoneessa KTT, VTT, väitöskirjatutkija Alfred Streng: Att kombinera offentlig upphandling och innovation

Vierashuoneessa KTT, VTT, väitöskirjatutkija Alfred Streng: Att kombinera offentlig upphandling och innovation

Det kan förekomma utmaningar i att förena systemen för offentlig upphandling och innovation mot gemensamma målsättningar. Trots att det kan finnas utrymme för den så kallade innovationsagendan att påverka och förändra systemet och processen för offentlig upphandling, medför regleringen på nationell och EU-nivå vissa begränsningar för den innovativa offentliga upphandlingen.

Man kan påstå att det existerar en hierarki mellan den offentliga upphandlingen och innovationssystemen vad gäller den innovativa offentliga upphandlingen, vilket kan leda till en möjlig obalans som gör det svårare att skapa en gemensam agenda.

Det är också fråga om i vilken mån samstämmighet kan uppnås och vilken är betoningen på innovation i jämförelse med de tvingande upphandlingsbestämmelserna. Svaret kan till stora delar vara beroende av själva sammanhanget och formen för upphandlingspolicyn. Huruvida en policy kan förena två divergerande system mot gemensamma målsättningar är i hög grad avhängande av hur väl policyn ifråga kan förena målsättningarna och förfarandesätten i de divergerande systemen

Utöver skillnader i målsättningar och förfarandesätt mellan den offentliga upphandlingen och innovationssystemen, kan det även förekomma andra hinder och begränsningar vid förverkligandet av innovativa offentliga upphandlingar. Hinder som framkommit såsom förekommande mellan producenter eller leverantörer av varor och tjänster och offentliga upphandlande enheter är bland annat ringa interaktion mellan parterna ifråga, användning av rigida specifikationer i upphandlingsförfarandet, bristande kompetens hos de som utför upphandlingen samt dålig riskhantering.

Avhängigt av vilken typ av marknad saken gäller, kan möjligheterna för innovations­upphandling också variera. För att möta efterfrågan för vissa tjänster som den offentliga sektorn erbjuder kan det krävas innovation på det sätt som tjänsterna ifråga levereras på. Sociala tjänster kan till exempel vara i sig mer anpassade och användarorienterade och innovation kan ske där trots förekommande hinder. På andra marknader igen kan det vara möjligt för leverantörerna att svara på den offentliga sektorns efterfrågan utan något behov av innovativa åtgärder. Karaktären på leverantörsmarknaden i förhållande till den relativa betydelsen av offentlig efterfrågan och behovet av innovationer kan således här inverka i hög grad.

Även volymen och kapaciteten gällande de offentliga upphandlingarna påverkar möjligheterna för innovativa upphandlingar. Vid stora upphandlingar kan redan små förändringar få till stånd stora förbättringar i produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Den potentiella kapacitet som nya innovativa lösningar kan föra med sig kan påverka både på samhällsnivå genom att förverkligandet av nya innovativa lösningar sprider sig till andra områden och på företagsnivå genom att det ökar möjligheterna för att motsvarande potentiella affärsverksamheter också förverkligas.

Den offentliga sektorn kan bidra till att kapaciteten för innovativa upphandlingar sprider sig genom att bland annat öka samverkan mellan upphandlande enheter, koordinera upphandlingsbehov, bestämma om gemensamma tillämpliga standarder och kriterier och skapa en kunskapsbas och praxis angående de nya innovativa lösningarnas resurseffektivitet. Ur ett större perspektiv kan man i bästa fall också se en påverkan genom att nytt kunnande och ny teknologi breder ut sig och nya marknader öppnar och gamla förnyar sig.

Koko artikkeli Edilex Lakikirjastossa

Lue myös Edilex-uutinen ja artikkeli

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.