Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

19.2.2021 11.47 Vierashuoneessa OTT Mika Sutela ja OTT Emilia Lindroos: Rangaistuksen määräämiseen liittyvien korkeimman oikeuden ennakkopäätösten otsikot tekstuaalisessa tarkastelussa

Vierashuoneessa OTT Mika Sutela ja OTT Emilia Lindroos: Rangaistuksen määräämiseen liittyvien korkeimman oikeuden ennakkopäätösten otsikot tekstuaalisessa tarkastelussa

Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen liitettävällä otsikolla eli rubriikilla katsotaan olevan huomattava merkitys ennakkopäätöstä arvioitaessa. Ennakkopäätösten otsikoista ryhdyttiin käymään vilkasta keskustelua 1980-luvulla, ja ajan mittaan otsikoiden tarkoituksesta ja tehtävistä on esitetty monenlaisia näkemyksiä. Otsikon sisällön on todettu olevan lähtökohtaisesti vaihteleva: sen on sanottu sisältävän tunnistetiedot, hakusanat ja sovelletut oikeusohjeet sekä tiivistelmän oikeuskysymyksestä ja mahdollisesti ratkaisun pääasialliset perusteet, joissakin tapauksissa yksinomaan oikeuskysymyksen ja joissakin taas myös oikeusohjeen. Sutelan ja Lindroosin tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2005–2019 annettujen rangaistuksen määräämiseen liittyvien korkeimman oikeuden ennakkopäätösten otsikoiden funktioita, sisältöä ja kielellistä muotoilua.

Tekstuaalisessa muodossa tarkasteltava oikeuskieli on ovi oikeuden sisältöön ja oikeudelliseen ajatteluun. Tuomioiden katsotaan oikeudellisena tekstilajina kuuluvan oikeuden tekstuaalisen maailman ytimeen niiden oikeutta toteuttavan ja luovan tehtävän vuoksi. Institutionaalisena tekstilajina tuomioteksteissä käytettävällä kielellä ja juridisella tyylillä on suuri vaikutus paitsi tiedon ymmärrettävyyteen ja välittymiseen myös tekstien vastaanottajille ja lukijoille tuomioistuimesta ja sen toiminnasta syntyvään mielikuvaan. Oikeutta kielellisenä ilmiönä ja pääasiassa kielitieteen menetelmin lähestyvällä oikeuslingvistiikan tieteenalalla tuomioistuinratkaisut muodostavatkin merkittävän tutkimuskohteen, jota tarkastelemalla on mahdollista saada tietoa oikeusjärjestelmän kielellisestä rakentumisesta ja uusiintumisesta sekä oikeudellisen kielenkäytön konventioista.

Korkeimman oikeuden käsittelemissä haasteellisissa asioissa annettujen ennakkopäätösten yhteyteen liitettävät otsikot muodostavat hedelmällisen kohteen oikeudellis-kielellisten käytänteiden tutkimukselle erityisesti otsikoita koskevan aiemman empiirisen tutkimuksen vähäisyyden ja niiden juridisen merkityksen ja tiiviin muodon vuoksi. Tutkimuksessa tavoitteenamme oli selvittää, millaisia rangaistuksen määräämiseen liittyvät otsikot ovat viestinnällisiltä tehtäviltään, sisällöltään ja muodoltaan ja ovatko otsikot muuttuneet niiden sisältämän informaation ja kielellisen muotoilun näkökulmasta viimeisten vuosien aikana. Vastausten löytämiseksi näihin kysymyksiin Finlex-palvelusta hakusanalla ”rangaistuksen määrääminen” kerätyn 111 otsikon muodostamaa tutkimusaineistoa tarkasteltiin sekä kvalitatiivisesti oikeuslingvistisestä näkökulmasta että kvantitatiivisesti tekstinlouhinnan (eng. text mining) keinoin.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että tarkastellut otsikot muodostavat rakenteellisesti ja sisällöllisesti heterogeenisen tekstiryhmän, jossa oikeusohje ja rangaistuksen mittaamisperusteet olivat luettavissa otsikoista vain harvoin. Aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella sekä otsikkoon tiivistettäväksi valittu informaatio että sen esittämistapa vaihtelevat tavalla, joka ei vaikuta olevan selitettävissä yksinomaan yksittäistapausten ominaispiirteiden perusteella. Sisällöllistä ja kielellistä variaatiota oli havaittavissa myös aineiston otsikoissa määrällisesti eniten esiintyvissä yksittäisissä sisällöllisissä elementeissä eli kertoelmissa, oikeuskysymyksissä ja ratkaisuissa. Lisäksi tutkimuksen perusteella otsikot näyttävät tarkastelujakson aikana muuttuneen siten, että ytimekkäiden kysymysotsikoiden sijaan uusimmissa otsikoissa suositaan yksityiskohtaisempia kertoelmia, mikä viittaisi lukijalle otsikossa annettavien taustatietojen merkityksen ja kontekstin korostumiseen.

Tutkimuksessa laadullisen, kuvailevan lähestymistavan hyödyntämisen lisäksi toteutettu tekstinlouhinta osoittautui lupaavaksi menetelmäksi, jonka avulla kielenkäyttötavoista tietoa tuottavaa tekstuaalista tutkimusta voidaan tukea ja täydentää tarkalla määrällisellä tiedolla sekä analysoida tätä tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tieto tukevat ja täydentävät toisiaan ja rikastuttavat käsitystä tutkittavana olevasta oikeudellisesta ilmiöstä. Oikeudellisen tiedon määrällisen kasvun ja digitalisoitumisen myötä tekstinlouhintamenetelmät tarjoavat uusia mahdollisuuksia laajojenkin oikeudellisten tekstimassojen tutkimiseen ja tiedon esittämiseen visuaalisesti kiinnostavilla tavoilla. Toivottavaa onkin, että niin oikeuslingvistiikan kuin myös tekstinlouhinnan menetelmät saisivat enemmän jalansijaa empiirisessä oikeustutkimuksessa.

Kysymys rangaistuksen määräämisestä on kysymys tuomarin harkintavallan käytöstä myös tekstintuotannon ja kielenkäytön osalta. Se, missä määrin otsikoiden heterogeenisuuden voidaan katsoa heijastavan tuomareiden moniäänisyyttä päätöksenteossa, jää selvitettäväksi jatkotutkimuksessa. Myös vastauksen antaminen siihen kysymykseen, millainen on laadukas tai mahdollisimman informatiivinen otsikko, edellyttää paitsi otsikoiden määrällisesti laajempaa ja laadullisesti syvällisempää analyysia myös tuomioistuinkielen korkean laadun indikaattoreiden yksityiskohtaisempaa pohdintaa. Tähän tarkoitukseen artikkelimme voi tarjota alustavia tienviittoja.

Mika Sutela
OTT, dosentti

Emilia Lindroos
OTT, FM

Koko referee-artikkeli Edilexin Lakikirjastossa


Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.