Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Verotus

22.1.2021 11.45 Vierashuoneessa johtava veroasiantuntija Kalle Isotalo: Verohallinnon uudet tietopyyntölomakkeet

Vierashuoneessa johtava veroasiantuntija Kalle Isotalo: Verohallinnon uudet tietopyyntölomakkeet

Verohallinto on vuodenvaihteessa laajentanut tietoluovutuksiin liittyvää ohjeistusta ja ottanut käyttöön kolme uutta lomaketta. Selvitän tässä kirjoituksessa niiden taustaa.

Verohallintoon tulee vuotuisesti huomattavan paljon pyyntöjä luovuttaa verotusasiakirjoja. Verotusasiakirjat ovat erikseen säädettyjä julkisia tietoja lukuun ottamatta salassa pidettäviä.  Siksi tietojen luovuttaminen vaatii laissa erikseen säädettyä oikeutta saada pyydetyt tiedot salassapidon estämättä. Tällaisia säännöksiä on paljon useissa eri laeissa. Tärkeimpinä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 11 §:n asianosaisjulkisuus, verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (30.12.1999/1346) säännökset sekä lukuisten viranomaisten erityislainsäädännön tietoluovutusoikeudet. 

Ennen verotustietojen luovuttamista Verohallinnon tulee varmistua, että pyytäjällä on jonkin lainkohdan perusteella oikeus saada pyydetyt tiedot. Siksi pyynnössä tulee ensinnäkin yksilöidä se, minkä lainkohdan perusteella tietoja pyydetään. Varsinkin viranomaisten erityislainsäädännön osalta on pyyntöjä tehtäessä hyvä tiedostaa, että Verohallinnon virkailijat eivät välttämättä tarkasti tunne kaikkia tietoluovutukset oikeuttavia säännöksiä. Lisäksi pyynnössä tulee selvittää, miksi ilmoitetussa lainkohdassa säädetyn tiedonsaantioikeuden edellytykset täyttyvät kaiken pyydetyn tiedon osalta. Monesti säännöksissä oikeutetaan saamaan johonkin tarkoitukseen tarpeelliset tiedot. Tällöin Verohallinto tarvitsee yleensä selvityksen siitä, miksi juuri pyydetyt tiedot tarvitaan tietoluovutuksen perusteena olevan asian hoitamiseen. Jos selvitystä tiedon luovuttamisen edellytyksistä ei saada, ei tietoa voida luovuttaa.

Tietoluovutuspyyntöjä on tehty monimuotoisina. Ainoastaan perukirjojen sekä eräiden erityisten keskitettyjen tietoluovutustoimintojen (esim. teknisen rajapinnan luovutusten ja tutkimusluovutusten) osalta on ollut käytössä vakiolomakkeita, jotka ohjaavat pyynnön rakennetta ja sisältöä. Huomattavan usein tietoluovutuspyynnöt eivät ole olleet riittävän tarkkoja. Silloin Verohallinto joutuu pyytämään lisäselvityksiä, jotka aiheuttavat hallintotaakkaa niin Verohallinnolle kuin tiedonpyytäjille. Samalla tietopyynnön taustalla olevien asioiden hoito viivästyy.

Näiden ongelmien lieventämiseksi ohjeistus ja lomakkeet on luotu. Yksi lomakkeista on tarkoitettu omien verotustietojen pyytämiseen. Omien tietojen pyytämisen osalta yleensä keskeisin kysymys on pyydetyn tietosisällön löytäminen, sillä Verohallinnossa on monenlaista tietoa erilaisissa sähköisissä järjestelmissä ja arkistoissa. Nykyisin esimerkiksi verotuspäätökset on mahdollista saada OmaVero-sovelluksesta. Siksi tätä lomaketta on syytä käyttää vain siltä osin kuin tietoja ei löydy OmaVerosta. Toinen lomake koskee pyyntöä saada toisen verovelvollisen verotustietoja, joiden saamiseen pyytäjällä saattaa olla oikeus esimerkiksi asianosaisena tai ositusta ja perinnönjakoa varten. Pyydettäessä toisen verovelvollisen tietoja korostuu tarve yksilöidysti selvittää luovutuksen perusteet. Tällä lomakkeella voidaan jatkossa pyytää kaikkia muita toisen verovelvollisen verotustietoja kuin perukirjoja.

Kolmas uusi lomake koskee erilaisia viranomaisia ja organisaatioita, jotka tyypillisesti tietyn erikseen säädetyn tehtävän hoitamiseen tarvitsevat jotain tiettyjä verotustietoja, joihin on säädetty oikeus erityislainsäädännössä. Lomaketta ei tule käyttää sellaisten tietojen pyytämiseen, joita varten on käytössä vuotuisia massaluovutuksia tai tietojärjestelmien rajapintoja. Käytännössä lomakkeella pyydetään erityisestä syystä tarvittavaa tietoa jostakin tietystä yksittäisestä verovelvollisesta. Tyypillisiä lomakkeen käyttäjiä ovat esimerkiksi eläkelaitokset ja kunnat. Viranomaisten ja organisaatioiden lomaketta ei ole tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi asianajotoimistojen tai pankkien toimiessa asiamiehenä verovelvollisen puolesta. Silloin tiedonsaantioikeus riippuu päämiehen oikeuksista ja tulee käyttää joko omien tietojen pyytämistä, perukirjatietojen pyytämistä tai toisen verovelvollisen tietojen pyytämistä koskevaa lomaketta.

Perukirjapyynnöt ovat erityisen runsaslukuinen tietopyyntötapausten ryhmä, joihin liittyy erityispiirteitä ja -menettelyitä. Siksi kaikki perukirjapyynnöt (pyytäjästä riippumatta) tulee edelleen tehdä niitä varten luodulla erityislomakkeella.

Uusissa lomakkeissa on useita avointa selvitystä vaativia kenttiä, joiden täyttämisen perusasioita on kuvattu kunkin lomakkeen täyttöoppaissa. Verohallinto on myös tuonut vero.fi-sivustolle uutta ohjeistusta. Sen tarkoituksena on kuvata, millaista tietoa Verohallinto tarvitsee salassa pidettävän verotustiedon luovuttamiseen. Tätä ohjeistusta voi hyödyntää uusien lomakkeiden täyttämisessä. Kun lomake on huolellisesti täytetty, pyytäjä saa ilman lisäselvityspyyntöjä kaikki ne tiedot, joita hän tarvitsee ja joihin hänellä on tiedonsaantioikeus. Näin vältetään tarpeettomia viivästyksiä ja kustannuksia niin Verohallinnolle kuin tietoa pyytäville tahoillekin.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.