Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

22.12.2020 8.03 Koulukiusaamisesta Facebookissa kirjoittanut tuomittiin kunnianloukkauksesta sakkoihin ja korvaamaan opettajalle kärsimyksestä 2 500 euroa

Koulukiusaamisesta Facebookissa kirjoittanut tuomittiin kunnianloukkauksesta sakkoihin ja korvaamaan opettajalle kärsimyksestä 2 500 euroa

Vastaaja oli Facebook-kirjoituksessaan esittänyt väitteen, että opettaja oli ollut mukana hänen kiusaamisessaan. Asiassa oli HO:ssa kysymys siitä, oliko vastaajalla ollut vahvoja perusteita pitää väitettään totena. Asiassa mainituilla lisäperusteluilla HO hyväksyi KO:n syyksilukemista, rangaistusseuraamusta ja vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat perustelut ja lopputuloksen. (Vailla lainvoimaa 22.12.2020)Vaasan hovioikeus 18.12.2020
Tuomio 20/150814
Asianro R 20/451
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 13.3.2020 nro 110331
Asia Kunnianloukkaus
Valittaja Vastaaja
Vastapuolet Aluesyyttäjä, A
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2021.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Rikoslain 24 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.

Kunnianloukkauksen kriminalisointia koskevan lain esitöiden (HE 184/1999 vp s. 34) mukaan teko ei ainakaan silloin ole 1 kohdassa tarkoitettu rikos, kun tekijällä on ollut vahvoja perusteita pitää totena, mitä hän on esittänyt tai vihjannut.

A on toiminut Vastaajan opettajana silloin, kun tämä on ollut 5. luokalla. A:n, Vastaajan ja T1:n kertomuksilla sekä todisteilla 4 ja 5 on selvitetty, että Vastaaja on ala-asteella joutunut koulukiusaamisen kohteeksi.

Vastaaja on Facebook-kirjoituksessaan esittänyt väitteen, että A on ollut mukana hänen kiusaamisessaan. Asiassa on kysymys siitä, onko Vastaajalla ollut vahvoja perusteita pitää väitettään totena.

Vastaaja on kertonut, että häntä oli koulussa nimitelty ja että hän oli joutunut olemaan paljon yksin. Lisäksi A oli pakottanut hänet lukemaan ääneen, vaikka oli tiennyt sen olevan Vastaajalle vaikeaa. A oli myös kutsunut Vastaajan huoneeseensa ja selvittänyt erään toisen oppilaan vihkon repimistä usean oppilaan kuullen. Hän oli muun muassa todennut, että ”pitääkö ottaa sormenjäljet”. A oli lisäksi ilmoittanut koko luokalle, jos Vastaajalla oli jäänyt kotitehtävät tekemättä. Vastaaja on vielä kertonut itse päätelleensä, että A oli puhunut hänen vanhemmistaan negatiivisia asioita muille oppilaille.

T1 on kertonut vihkon repimisen selvittämistilaisuudesta samalla tavalla kuin Vastaaja. Vastaaja oli T1:nkin mukaan ollut välitunneilla yksin, mistä T1 oli kerran maininnut A:lle.

Ala-asteella on tyypillistä, että oppilaat lukevat ääneen, oppilaiden keskinäisiä ristiriitoja selvitellään opettajien kanssa ja läksyjen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä keskustellaan. Vastaaja ja T1 ovat kertoneet tällaisista koulun arkeen liittyvistä tavanomaisista tilanteista ja tapahtumista. Vastaajan ja T1:n kertomukset eivät siten itsessään tee oikeutetuksi väitettä, että A olisi kiusannut Vastaajaa.

Kirjallisena todisteena 6 on esitetty oppilashuoltoryhmän 18.9.2008 allekirjoitettu lausunto. Lausunnosta on pääteltävissä, että Vastaajaan kohdistuvaa kiusaamista on pyritty selvittämään. Vastaaja on 5. luokan aikana selvityksessä kertonut, että häntä oli alkusyksystä haukuttu ja että haukkumista ei ollut kuitenkaan tammikuussa enää ollut. Hän ei ole myöskään kertonut, kuka häntä oli haukkunut tai mitä hänelle oli sanottu. Vastaaja oli kaikille viidesluokkalaisille jaetussa kyselykaavakkeessa muun muassa kertonut, että hän ei pelkää ketään oppilasta tai aikuista koulussa. Kiusaamista tai haukkumista ei ollut tullut myöskään opettajille ilmi. Lausunnon liitteistä ilmenee niin ikään, että kiusaamisväitteitä on yritetty koulussa selvittää.

Lausunnon perusteella näyttää siltä, ettei Vastaaja 5. luokalla omankaan kertomuksensa mukaan ole voinut koulussa huonosti ja ettei kiusaamista tuolloin ole juurikaan ollut. Vastaaja on hovioikeudessa perustellut asiaa sillä, että hän ei ollut muun muassa luottamuksen puutteen vuoksi kertonut asioita oppilashuollon selvityksissä totuudenmukaisesti. Lausunnosta ei joka tapauksessa saadaan mitään tukea ainakaan sille väitteelle, että A olisi osallistunut Vastaajan kiusaamiseen tai suhtautunut siihen hyväksyvästi.

Väite siitä, että A olisi kertonut negatiivisia asioita Vastaajan vanhemmista muille oppilaille, perustuu edellä mainitulla tavalla vain Vastaajan oletukseen, jonka perusteita hän ei ole tarkemmin kertonut.

Vastaaja on kertomansa mukaan ollut ujo, arka ja hiljainen. Hän on voinut ala-asteaikana huonosti, joutunut kiusatuksi ja jäänyt yksin. Hänen kertomustaan ei ole tältä osin mitään syytä epäillä. Vastaaja on kuitenkin 22-vuotiaana julkaissut kirjoituksensa julkisella keskustelualustalla Facebookissa. Tällaisessa tilanteessa hänen olisi jo aikuiseksi vartuttuaan tullut tarkastella kriittisesti väitteitään ja niiden esitystapaa. Väitteiden tueksi ei riitä pelkkä Vastaajan itsensä A:n toimintatapojen vuoksi kokema ahdistus. Muu asiassa esitetty selvitys ei viittaa siihen, että A olisi osallistunut Vastaajan kiusaamiseen tai seurannut sitä hyväksyvästi vierestä. Näin ollen Vastaajalla ei ole ollut vahvoja perusteita pitää kirjoituksessa esittämiään väitteitä totena.

Näillä lisäperusteluilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden syyksilukemista, rangaistusseuraamusta ja vahingonkorvausvelvollisuutta koskevat perustelut ja lopputuloksen.

Syyksi luettu rikos

1. Kunnianloukkaus
15.02.2018
Rikoslaki 24 luku 9 §

Rangaistusseuraamukset

Sakko
Syyksi luetut rikokset 1
20 päiväsakkoa à 6,00 euroa = 120,00 euroa

Korvausvelvollisuus

- - -

"Vastaaja velvoitetaan suorittamaan asianomistaja A:lle kärsimyskorvauksena 2.500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 15.2.2018 lukien ja asianosaiskuluista 300 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisupäivästä. Lisäksi Vastaaja velvoitetaan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut 2.093,62 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisupäivästä."

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.