Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

17.11.2020 13.00 Hallinto-oikeus: Poliisilaitokselle luovutettava salassa pidettäviä tietoja sairaanhoitajan rikosepäilyyn liittyen

Hallinto-oikeus: Poliisilaitokselle luovutettava salassa pidettäviä tietoja sairaanhoitajan rikosepäilyyn liittyen

Hallinto-oikeus kumosi Valviran päätöksen olla antamatta poliisilaitokselle tietoja julkisuuslain tarkoittamista salassa pidettävistä tiedoista osana terveydenhuollon ammattihenkilön rikosepäilyä. Sairaanhoitajaa oli jo aiemmin tutkittu huumaavien lääkeaineiden anastamisesta työpaikaltaan. Poliisilaitoksen saaman tiedon mukaan Valvira oli aiemmin toiseen asiaan liittyen tutkinut kyseisen sairaanhoitajan toimintaa, joista poliisi oli esittänyt asiakirjatietopyynnön. Valvira oli hylännyt poliisilaitoksen tietopyynnön. Hallinto-oikeus katsoi, ettei Valvira voinut esittämillään perusteilla kieltäytyä tiedon antamisesta. (Ei lainvoimaa 17.11.2020)

Turun hallinto-oikeuden päätös 21.10.2020
Päätösnumero 20/0624/2
Diaarinumero 01301/19/1203
Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus
Valittaja Valittaja
Päätös josta valitetaan
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 17.7.2019

"Päätös, josta valitetaan

Lounais-Suomen poliisilaitos on 7.6.2019 päivätyllä kirjelmällä tehnyt sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) tietopyynnön, jossa on muun ohella todettu, että erästä sairaanhoitajaa epäillään vuoden 2019 keväällä tapahtuneesta huumausainerikoksesta, pahoinpitelystä, varkaudesta ja näpistyksestä, ja että Turun kaupungilta saadun tiedon mukaan Valvira on aiemmin toiseen asiaan liittyen tutkinut tuon henkilön toimintaa. Poliisilaitos on poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla pyytänyt Valviralta kaikkia Valviralla olevia tietoja liittyen kyseiseen henkilöön.

Valvira on 17.7.2019 hylännyt poliisilaitoksen tietopyynnön. Valvira on katsonut, että se ei voi luovuttaa poliisilaitokselle julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 ja 25 kohtien perusteella salassa pidettäviä tietoja koskien kyseisen sairaanhoitajan valvonta-asiaa, koska poliisilaitos ei ole tietopyynnössään esittänyt perustetta salassa pidettävien tietojen luovuttamiselle.

Valitus

Valviran päätös on kumottava ja Valvira velvoitettava luovuttamaan poliisilaitokselle pyydetyt asiakirjat. Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana rikosilmoitus, jossa erästä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä varkaudesta, huumausainerikoksesta ja pahoinpitelystä. Poliisilaitos on pyytänyt poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin perusteella kaikkia Valviran tietoja kyseisestä henkilöstä. Pyynnössä on tuotu esille poliisilla oleva tieto, että tuo henkilö on jo aiemmin ollut toisessa asiassa Valviran tutkinnan kohteena. Pyyntö on selkeä ja lakiin perustuva, ja siitä käy esille tiedon saannin tarve eli poliisin tarve selvittää esitutkinnassa kokonaisuudessaan kyseisen sairaanhoitajan toiminnan laillisuus, eli onko häntä syytä epäillä laajemminkin huumaavien lääkeaineiden varastamisesta työpaikallaan. Poliisin oikeus saada asiassa tietoja perustuu poliisilain 4 luvun 2 §:ään, mikä on tuotu selvästi esille poliisin pyynnössä. Poliisi on esittänyt perusteen lakiin perustuvalle pyynnölleen. Kyse on lukuisten vaille asianmukaista lääkitystä jääneiden potilaiden sekä myös rikoksesta epäillyn sairaanhoitajan oikeusturvasta, joka vaarantuu, kun tutkinnan vaatimia asiakirjoja ei ole poliisin käytössä. Asiakirjojen salassapito toteutuu täysin siitä huolimatta, että asiakirjat luovutetaan poliisille.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus kumoaa Valviran päätöksen ja palauttaa asian Valviralle uudelleen käsiteltäväksi.

Ratkaisun perustelut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 §:n 1 momentin mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Saman lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle.

Saman lain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta.

Poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan poliisilla on päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu.

Valviran lausunnossa on muun ohella todettu, että säännös, johon poliisilaitos on vedonnut, ei oikeuta Valviraa luovuttamaan sen valvontatarkoituksessa saamia julkisuuslain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja poliisille.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vastaselityksessä on muun ohella todettu, että poliisi ei ole pyytänyt Valviralta julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettävää tietoa, vaan yksinkertaisesti 15 kohdan mukaista tietoa siitä, onko kyseistä sairaanhoitajaa Valviralla olevan tiedon mukaan syytä epäillä laajemminkin huumaavien lääkeaineiden varastamisesta. Kyse ei ole tuon henkilön terveydentilaa koskevista tiedoista. Poliisilaitoksen näkemyksen mukaan poliisilla on poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella oikeus saada tämä tieto. Muu tulkinta asiassa tarkoittaisi sitä, että Valviralla ei ole velvollisuutta antaa poliisille tietoa törkeistä varkauksista, joissa tekijänä on terveydenhoitohenkilökuntaan kuuluva  ̶  jota Valvira valvoo – joissa työntekijät toistuvasti anastavat huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita.

Poliisilaitoksen Valviralle tekemä tietopyyntö on koskenut kaikkia Valviralla olevia, kyseistä sairaanhoitajaa koskevia tietoja. Poliisilaitos on valitusvaiheessa täsmentänyt tietopyyntönsä kohteeksi tiedon siitä, onko Valviralla siellä aikaisemmin vireillä olleen terveydenhuollon ammattihenkilöä koskeneen valvonta-asian yhteydessä ollut syytä epäillä sairaanhoitajaa siitä, että hän on ennen poliisin tutkittavana jo olleita rikosepäilyjä anastanut huumaavia lääkeaineita työpaikaltaan. Hallinto-oikeus katsoo, että poliisilaitoksen on katsottava täten luopuneen valituksestaan muilta osin. Hallinto-oikeuden arvioitavana on siten vain valituksenalaisen päätöksen laillisuus siltä osin kuin se koskee edellä mainittua anastusepäilyä koskevaa tietoa. Sanottu tieto ei sellaisenaan sisällä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitettuja terveydentilaa koskevia tietoja. Valvira ei ole voinut tällä perusteella kieltäytyä antamasta pyydettyä tietoa.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että poliisilain 4 luvun 2 §:n 1 momentti antaa poliisille oikeuden saada viranomaiselta nimenomaan salassa pidettäviä tietoja. Näin ollen Valvira ei ole voinut kieltäytyä antamasta poliisille sen esitutkintaa varten pyytämiä tietoja myöskään sillä perusteella, että tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella. Tietojen antamisesta kieltäytyminen voi tulla kysymykseen, jos tiedon antamisen estää esimerkiksi laissa säädetty todistamiskielto (esim. KHO 2010:42 ja KHO 2018:93). Valvira ei ole esittänyt kieltäytymiselleen tällaista perustetta. Koska Valvira ei ole voinut esittämillään perusteilla kieltäytyä tiedon antamisesta, sen päätös on kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Toimittaja: Nathalie Noth, Edilex-toimitus (nathalie.noth@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.