Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

7.9.2020 11.50 Vierashuoneessa asianajaja Jesse Viljanen: Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Vierashuoneessa asianajaja Jesse Viljanen: Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Useita vuosia valmisteltu yksi lainsäädännön sujuvoittamishankkeista on tänä syksynä saatettu maaliin. Tiistaina 1.9.2020 astui hankkeen seurauksena voimaan laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019). Laki mahdollistaa sen, että luvanhakija voi panna samanaikaisesti sähköisesti vireille useamman lupa-asian ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti, jolloin lupaviranomaiset käsittelevät hakemukset yhtäaikaisesti. Lain tavoitteena on lupaprosessin nopeuttaminen ja helpottaminen.

Yhteensovittamisessa on pohjimmiltaan kyse erillisistä luvista ja lupahakemuksista, jotka kuitenkin käsitellään samanaikaisesti. Yhdessä luukussa eri lupien samat käsittelyvaiheet tapahtuvat viranomaisissa yhtä aikaa yhteensovittavan viranomaisen johdolla. Näitä käsittelyvaiheita ovat lupahakemuksen täydentäminen, asianosaisten, yleisön ja muiden viranomaisten kuuleminen, hakijan kuuleminen saadusta kuulemispalautteesta sekä lupapäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen.

Lain soveltaminen edellyttää, että hakija hakee ns. päälupana joko:

  1. ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa,
  2. vesilain (587/2011) mukaista lupaa tai
  3. maa-aineslain (555/1981) mukaista ainesten ottamislupaa

Käsittely voidaan tämän jälkeen yhteensovittaa:

  1. luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan,
  2. rakennusluvan, toimenpideluvan, rakennuksen purkamisluvan tai maisematyöluvan,
  3. malminetsintäluvan, kaivosluvan tai kullanhuuhdontaluvan tai
  4. luvan vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin tai luvan räjähteiden valmistukseen ja varastointiin kanssa.

Uusi laki ei vaikuta ympäristölupahakemuksen sekä vesilain mukaisen hakemuksen taikka maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittelyyn, josta on jo säännökset ympäristönsuojelulaissa (47 § ja 47 a §). Myös erilaiset rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi on huomattava, jos lain esitöistä hakee lakia koskevia tietoja, että itse laki eroaa hallituksen esityksestään HE 269/2018 vp jonkin verran. Hallituksen esitys puhuu valtion lupaviranomaisena ja yhteensovittavana viranomaisena uudesta Valtion lupa- ja valvontavirastosta (Luova), mutta viraston perustaminen kaatui kuitenkin Sipilän hallituksen mukana keväällä 2019.

Lupahakemukset on tehtävä sähköisesti toimivaltaisen viranomaisen asiointipalvelussa, kuten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallintovirastojen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Aluehallinnon asiointipalvelussa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi. Tavoitteena on lähivuosina keskittää ympäristöllisten lupien hakeminen ja käsittelyn seuraaminen rakenteilla olevaan Luvat ja valvonta -palveluun. Ensimmäisten lupien osalta palvelu otettiin käyttöön 1.9.2020, josta alkaen aluehallintovirastojen myöntämiä ympäristölupia ja Tukesin myöntämiä kemikaaliturvallisuuslupia on ollut mahdollista hakea yhtenä kokonaisuutena.

Yhteiskäsittelyä sovelletaan ainoastaan luvanhakijan pyynnöstä ja nykyisen kaltainen erilliskäsittely on edelleen mahdollista. Hakijan on pyydettävä yhteensovittamista ennen kuin lupahakemuksesta kuulutetaan. Yhteiskäsittely voidaan myös hakijan pyynnöstä keskeyttää kesken lupaprosessin. Hakijan on arvioitava yhdistämisen hyötyjä ja haittoja. Esimerkiksi ympäristöluvan saamisen todennäköisyyden on oltava melko korkea, jotta yksityiskohtaisten rakennussuunnitelmien laatiminen kannattaa jo ympäristöluvan hakuvaiheessa rakennuslupa-asian yhdistämiseksi ympäristölupa-asiaan. Tästä seuraa, että laki on todennäköisesti hakijan kannalta käyttökelpoisimmillaan toiminnan muuttamista koskevissa lupa-asioissa.

Lupaprosessien yhteensovittavana viranomaisena toimii joko aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, kumpi on toimivaltainen pääluvassa eli ympäristö-, vesi-, tai maa-ainesluvassa. Yhteensovittava viranomainen koordinoi viranomaisten yhteistyötä lupien eri käsittelyvaiheiden yhdistämisessä sekä sen varmistamiseksi, että lupamääräykset ovat yhteensopivia. Yhteensovittava viranomainen voi harkintansa mukaan hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestää tapaamisen hakijan ja toimivaltaisten viranomaisten välille. Tapaaminen järjestetään, kun suunnittelu on riittävän konkreettisella tasolla. Tämä voi olla ennen tai jälkeen lupahakemuksen vireillepanon. Toimivalta lupahakemusten käsittelyssä ja päätöksissä säilyy kuitenkin ennallaan kussakin toimivaltaisessa viranomaisessa.

Laki koskee ainoastaan lupaprosessin menettelyllistä puolta, kuten kuulemista tai lupapäätöksestä tiedottamista. Se ei siis vaikuta esimerkiksi lupaharkinnan aineellisiin edellytyksiin tai osallistumisoikeuksiin. Hakijan kannalta oleelliset hakemuksen sisältövaatimukset tulevat edelleen kyseistä lupaa koskevasta lainsäädännöstä. Tästä seuraa, ettei lailla ole varsinaisia ympäristövaikutuksia, koska lupien saamisen edellytykset eivät muutu.

Yhteensovittava viranomainen ja muut lupaviranomaiset sopivat keskenään tavoitemääräajan lupapäätöksille. Päätökset annetaan samanaikaisesti, jonka jälkeen ne kuulutetaan julkisesti ja yhteensovittava viranomainen lähettää ne hakijalle. Yhteensovittamisesta huolimatta lupaprosessin seurauksena syntyy edelleen erilliset lupapäätökset. Näin ollen laki ei vaikuta muutoksenhakuun vaan erillisistä päätöksistä tehdään edelleen erilliset valitukset kuten aikaisemminkin.

Yhteensovittamista on arvioutu sovellettavan vuosittain noin kahteensataan lupa-asiaan. Lain esitöissä on arvioitu lain hyödyiksi muuan muassa prosessin nopeutuminen sekä hallinnollisten kustannusten väheneminen niin viranomaisen kuin hakijankin puolella, jos esimerkiksi hakemuksien valmisteluun käytettävä aika ja konsulttien käyttö vähenee. Sähköisten tiedonsaantimahdollisuuksien parantuminen lisää myös kansalaisten ja järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia, mikä voi mahdollisesti johtaa valitusten lisääntymiseen. Toisaalta yhteensovittamisen arvioidaan myös parantavan asianosaisten ja haitankärsijöiden mahdollisuuksia saada hankkeesta parempi kokonaiskuva yhdellä käsittelykerralla. Kaiken kaikkiaan lain vaikutusten on arvioitu olevan myönteisiä kaikkien prosessin osapuolten (hakija, mahdollinen haitankärsijä, viranomainen) kannalta.

Jesse Viljanen
Asianajaja, Senior Associate
HPP Asianajotoimisto Oy

Edilex Ympäristö uudistui

 

Uudistettu palvelu tarjoaa käyttäjille nykyisen palvelun lisäksi hyödyllisiä uusia sisältöjä, joiden avulla seuraat EHS-tietoa kattavasti ja vaivattomasti. Palvelun avulla pysyt ajan tasalla, pystyt ennakoimaan muutoksia ja varmistat luotettavasti toimintasi lainmukaisuuden.

Maksuttomat webinaarit Edilex Ympäristön käyttäjille

Edilex Ympäristö tarjoaa jatkossa käyttäjille maksuttomia HPP Asianajotoimiston asiantuntijoiden webinaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia EHS-asioita. Voit seurata tarjontaa ja pääset ilmoittautumaan webinaareihin Edilex Ympäristön etusivulta.
 

Edilex asiakaspalvelu ja tilaukset
asiakaspalvelu.edilex@edita.fi, puh. 020 450 2040
Kirjatilaukset: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi puh. 020 450 05

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.