Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Verotus

4.9.2020 9.16 Verotus-lehti 4/2020

Verotus-lehti 4/2020

- Koronakriisi ja verotus: miten kansalliset verojärjestelmät taipuvat poikkeusoloihin?
- Metsä kirjanpitovelvollisen verotuksessa
- Vapaaehtoisista päästökompensaatiomaksuista ja niiden verotuksesta
- Osakeyhtiö toiseen yritysmuotoon - sääntelyn valmisteluun ja sisältöön liittyvät ongelmat
- Miltä hyvä näyttää – havaintoja verotuksen tietovirtojen muutoksesta
- Koronapandemian liikkumisrajoitukset ja kansainvälinen henkilöverotus
- Sijoitusvakuutukset yrityksen verotuksessa
- Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa
- Vastikkeettomat tavaralahjoitukset arvonlisäverotuksessa
- EU-uutiset
- EUT:n arvonlisäveropäätökset
- EUT:n välitöntä verotusta koskeva oikeuskäytäntö

Verotus-lehti 4/2020

Koronakriisi ja verotus: miten kansalliset verojärjestelmät taipuvat poikkeusoloihin?

Isomaa, Anita

Verotus 4/2020 s. 401
2.9.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan koronakriisin vuoksi verojärjestelmiin tehtyjä muutoksia sekä veropolitiikan tavoitteita Suomessa ja muissa valtioissa. Verotuksen koronatoimien tarkastelu on jaettu kahteen kategoriaan: toimiin pandemian aikana eli akuutin kriisin vaiheessa sekä akuutin kriisin jälkeiseen aikaan kohdistuviin toimiin. Artikkelin viimeisessä luvussa esitetään kokoavat päätelmät ja pohditaan koronakriisin jälkeisiä veropoliittisia tavoitteita.

Metsä kirjanpitovelvollisen verotuksessa

Torkkel, Timo

Verotus 4/2020 s. 414
2.9.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Metsäverotuksen keskeiset ongelmakohdat liittyvät puuston pitkään uudistumisaikaan ja tulojen satunnaisuuteen. Luonnollisen henkilön, kuolinpesän ja näiden muodostaman verotusyhtymän sekä yhteisetuuden verotuksessa, sillä lisäedellytyksellä, että metsätalous ei liity näiden elinkeinotoimintaan, metsäverotuksen keskeisiä ongelmakohtia on pyritty lainsäätäjän toimin ratkaisemaan metsävähennyksellä, menovarauksella ja metsätuhovarauksella. Yhteisöjen ja elinkeinoyhtymien verotuksessa, sekä sellaisten verovelvollisten verotuksessa, joiden harjoittamaan metsätalouteen sovelletaan elinkeinotuloverolakia, siis valtaosalla kirjanpitovelvollisista, metsäverotuksen keskeisiä ongelmakohtia ei ole lainsäätäjän aktiivisin toimin ratkaistu. Metsävähennys ja metsätuhovaraus eivät ole käytettävissä ja menovaraus on käytettävissä vain verolain yleisissä puitteissa.

Vapaaehtoisista päästökompensaatiomaksuista ja niiden verotuksesta

Linnakangas, Esko

Verotus 4/2020 s. 426
2.9.2020 8:00
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kompensaatiotoiminnan suhde rahankeräyslainsäädäntöön on nykyisin riitainen. Vapaaehtoisiin päästökompensaatiomaksuihin liittyy myös monia vaikeita verotuksellisia tulkintaongelmia. Artikkelissa selvitetään palvelun myyjän, ostajan ja tuensaajan verotusta. Tarkastelu kattaa tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja lahjaveron. Nämä vero-ongelmat olisi syytä ratkaista rahankeräyslain muuttamisen yhteydessä.

Osakeyhtiö toiseen yritysmuotoon - sääntelyn valmisteluun ja sisältöön liittyvät ongelmat

Lindgren, Juha

Verotus 4/2020 s. 434
2.9.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa toiseen yritysmuotoon yhtiöoikeudellisesti hyväksyttävällä tavalla. Osakeyhtiölakia muutettaessa verolainsäädännössä ei muutosta huomioitu, minkä vuoksi tuloverolaki ei anna yksiselitteistä vastausta mainittujen muutosten verotuskohtelusta. Artikkelissa tarkastellaan lainvalmisteluvaiheessa ilmenneitä sekä verovelvollisille ja muille lain tulkitsijoille nykyisestä oikeustilasta aiheutuvia ongelmia ja heijastusvaikutuksia päätyen kehitysehdotuksiin.

Miltä hyvä näyttää – havaintoja verotuksen tietovirtojen muutoksesta

Salo, Reijo - Urpilainen, Matti

Verotus 4/2020 s. 447
2.9.2020 8:00
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Verotusta koskevan tiedon tuottamisen ja käyttämisen tavat ovat muuttuneet nopeasti viimeisten vuosien aikana. Artikkelissa tarkastellaan tiedon tulkintaan ja käyttämiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita ja odotuskuiluja yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulmista. Tiedon määrän kasvu ei aina sellaisenaan edesauta keskustelun ja päätöksenteon rationaalisuutta, vaan uusiin käyttötarkoituksiin kerättävien tietojen tulkinnalle on luotava viitekehyksiä sekä keinoja erottaa olennaiset tiedot epäolennaisista.

Koronapandemian liikkumisrajoitukset ja kansainvälinen henkilöverotus

Lehmusoja, Lauri

Verotus 4/2020 s. 458
2.9.2020 8:00
Lyhyempi kirjoitus

Tiivistelmä

Keväällä 2020 alkaneen koronaviruspandemian moninaisiin vaikutuksiin ovat kuuluneet muun ohella tiukat liikkumisrajoitukset ja kansainvälisen lentoliikenteen keskeytyminen sekä laajamittainen siirtyminen etätöihin. Henkilön fyysisellä oleskelu- ja työskentelyvaltiolla on olennainen merkitys hänen verotusasemansa kannalta. Artikkelissa tarkastellaan pandemiasta aiheutuneiden liikkumisrajoitusten vaikutuksia kansainvälistä henkilöverotusta koskevien tuloverolain säännösten ja verosopimusmääräysten tulkintaan.

Sijoitusvakuutukset yrityksen verotuksessa

Myllymäki, Janne

Verotus 4/2020 s. 465
2.9.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Säästöhenkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus (sijoitusvakuutukset) tarjoavat yritykselle mahdollisuuksia sijoittamiseen sekä henkilöstön palkitsemis- ja eläkejärjestelyjen toteuttamiseen. Artikkelissa käsitellään sijoitusvakuutuksen verokohtelua yrityksen tuloverotuksessa. Tarkastelun kohteena on osakeyhtiön ottama säästöhenkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus, joka kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Eräissä kohdin sivutaan myös yhtiön osakkeenomistajan ja palkansaajan verotusta. Artikkelissa esitetyt tulkinnat soveltuvat osittain myös muiden yritysmuotojen verotuksessa.

Majoitustoiminnan tunnusmerkkien ristivaikutukset arvonlisäverotuksessa ja ympäristöoikeudessa

Paukku, Eelis

Verotus 4/2020 s. 480
2.9.2020 8:00
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Lyhytaikainen majoitustoiminta puhuttaa vero- ja ympäristöoikeudessa. Tässä artikkelissa käsittelen lyhytaikaisen majoitustoiminnan tunnusmerkkejä arvonlisäverotuksessa sekä kaavan mukaista käyttöä arvioitaessa, vertailen näissä käytettyjä tunnusmerkkejä sekä arvioin, onko verotuksessa tai ympäristöoikeudessa tehdyillä ratkaisuilla vaikutusta toisessa tehtäviin arvioihin.

Vastikkeettomat tavaralahjoitukset arvonlisäverotuksessa

Jääskeläinen, Toni - Ruohola, Tiina

Verotus 4/2020 s. 489
2.9.2020 8:00
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Vastikkeettomista tavaralahjoituksista on suoritettava niin sanottua oman käytön arvonlisäveroa, kun taas tavarat voi tuhota ilman veroseuraamuksia. Tämä johtaa yhteiskunnan kannalta ei-toivottuun lopputulokseen. Kirjoittajat pohtivat kirjoituksessaan tapoja, jolla lahjoitukset saataisiin veroteknisesti samalle viivalle tuhoamisen kanssa ja esittävät näkemyksensä siitä, miten asiaa tulisi Suomessa tarkastella.

EU-uutiset

Järvinen, Tarja - Anttila, Suvi

Verotus 4/2020 s. 507
2.9.2020 8:00
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan aronlisäverotukseen ja välittömään verotukseen liittyviä ajankohtaisia EU-toimenpiteitä. Esille nousee muun muassa komission toimenpidepaketti oikeudenmukaisesta verotuksesta, virka-apudirektiiviä koskevat muutokset ja covid-19 pandemiaan liittyvät päätökset. (Edilex-toimitus)

EUT:n arvonlisäveropäätökset

Virtanen, Maritta - Stenius, Juuso

Verotus 4/2020 s. 514
2.9.2020 8:00
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

Tässä tekstissä käsitellään uusimpia EUT:n arvonlisäveroon liittyviä tuomioita. Tapaukset koskevat muun muassa verovelvollisen käsitettä, vähennysten oikaisemista, pienyritysten erityisjärjestelmää, arvonlisäverovapautuksia, tavaroiden siirtoja ja luovutuksia, ja ylijäämän vähentämistä. (Edilex-toimitus)

Unionin tuomioistuimen välitöntä verotusta koskeva oikeuskäytäntö

Äimä, Kristiina

Verotus 4/2020 s. 520
2.9.2020 8:00
Muu kirjoitus

Tiivistelmä

Tässä kirjoituksessa käsitellään EU-tuomioistuimen välitöntä verotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuoden 2020 toiselta ja kolmannelta kvartaalilta. Ratkaisuja annettiin EU:n perusvapauksien ja valtiontukikiellon soveltamisesta sekä erityisesti ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuksesta Suomessa. (Edilex-toimitus)

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.