Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

24.6.2020 8.00 Suositus laajalle etätyölle päättyy 1. elokuuta

Suositus laajalle etätyölle päättyy 1. elokuuta

Hallitus linjasi tiistaina (23.6.) neuvottelussaan, että suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1. elokuuta rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta. Kesälomakausi heinäkuussa mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työn tekemisen olosuhteita. Työnantaja vastaa työpaikoille paluun ohjeistuksesta ja järjestelyistä sekä työnteossa että toimitiloissa.

Hallituksen mukaan laajalla etätyön tekemisellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus epidemian leviämisen estämisessä. Samalla se on tuonut esille työteon tapojen muutoksen ja digitalisoituvan työelämän murroksen, jossa työnteon erilaisia tiloja yhdistäen on kyetty uudistumaan ja rakentamaan entistä toimivampi 2020-luvun työelämä.

Hallitus pitää tärkeänä, että näitä etätyön positiivisia elementtejä vahvistetaan edelleen työpaikoilla niin, että työnteossa voidaan joustavasti yhdistää työpaikoilla tehtävän työn ja etätyön parhaat puolet.

Hallitus arvioi asiaa uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Epidemian uudelleen kiihtymisen estämiseksi on tarpeen tarkasti seurata rajoitustoimien purkamisen vaikutuksia epidemian kehittymiseen.

Linjaukset ja suositukset mahdollisimman laajasta etätyöstä eivät ole oikeudellisesti sitovia

Valtioneuvoston tekemät linjaukset ja suositukset mahdollisimman laajasta etätyöstä eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niitä on noudatettu laajasti työnantajien ja työntekijöiden välillä.

Työnantajat ovat toteuttaneet linjaukset soveltaen työsopimuslain, valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain työnjohtoa koskevia lainkohtia sekä työsopimusten määräyksiä. Etätyöhön ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä eikä työtekijä tai virkamies omaehtoisesti jäädä pelkästään yleisen suosituksen perusteella, vaan siitä on aina erikseen sovittava työnantajan ja asianomaisen henkilön välillä. Jos etätyön tekemisestä on jo aiemmin sovittu työpaikalla yleisin ehdoin ja se on ollut käytäntönä, työnantaja voi tämän nojalla siirtää henkilöstöä etätyöhön muun muassa tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Työnantajilla on myös velvoite huolehtia työturvallisuuslain mukaisesti henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Tartuntataudin leviämisen estäminen on yksi tällainen peruste.

Etätyösuosituksen vaiheittainen päättäminen selkeyttää tilannetta ja antaa aikaa työpaikoille järjestää työteon tavat ottaen huomioon epidemian tilanne ja muut edelleen jatkuvat toimenpiteet. Se on myös yhdenmukainen komission suosituksen kanssa.

Työnantaja vastaa työpaikoille paluun ohjeistuksesta ja järjestelyistä sekä työnteossa että toimitiloissa

Hallituksen linjausten ja suosituksen perusteella on tehty työnantajakohtaisia etätyöpäätöksiä tai –määräyksiä. Eri työpaikoilla valmistaudutaan jo tilanteeseen, jossa palataan laajemmin työhön työpaikoille.

Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet ja pandemian leviämisen estäminen jatkuvat kuitenkin monin eri tavoin, joten nämä on otettava huomioon toimenpiteiden lähtökohtana. Työnantaja vastaa työpaikoille paluun ohjeistuksesta ja järjestelyistä sekä työnteossa että toimitiloissa.

Matkailun rajoituksia puretaan edelleen

Hallitus linjasi neuvottelussaan tiistaina myös, että sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tällä hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Valtioneuvosto päättää asiasta yleisistunnossaan viimeistään 10. heinäkuuta 2020.

Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset jatkuisivat edelleen Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin tasavallan välillä, huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa. Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille.

Suositus yli 70-vuotiaiden fyysisten kontaktien välttämisestä puretaan

Valtioneuvosto ei enää anna tiettyyn ikärajaan perustuvaa suositusta fyysisten kontaktien välttämisestä. Lähikontakteissa on kuitenkin hyvä noudattaa edelleen pidättyvää linjaa yksilöllistä harkintaa käyttäen, ottaen huomioon henkilön kokonaistilanne ja yksilölliset riskitekijät.

Lähikontaktien välttämisellä on onnistuttu suojaamaan ikääntynyttä väestöä koronavirustartunnoilta. Suosituksen käytännön toteutuksesta on kuitenkin aiheutunut hyötyjen lisäksi myös kielteisiä vaikutuksia 70 vuotta täyttäneiden henkilöiden fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle.

STM ja THL antavat tarvittaessa toimivaltansa puitteissa hygienia- ja muita ohjeita, joilla ikääntyneiden tartuntariskiä voidaan pienentää.

Valtiosihteeri Martti Hetemäen jälleenrakennusraportin pohjalta tehtävät toimet

Hallitus linjaa, että jälkihoito- ja jälleenrakennusstrategian toimeenpanoa jatketaan 23.6.2020 esitellyn muistion pohjalta.

Raportin toimet jakautuvat ylläpitovaiheeseen sekä jälkihoito- ja jälleenrakennusvaiheisiin.

Jälkihoitovaiheen tavoitteena on tukea yhteiskunnan turvallista palautumista akuutin kriisivaiheen jälkeen. Jälkihoitotoimilla voidaan myös estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä.

Jälleenrakennusvaiheessa tarkastellaan yhteiskunnan pitkän aikavälin keinoja, joilla esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttaminen, julkisen talouden kestävyys ja väestön hyvinvointi kriisin akuutin vaiheen jälkeen.

Valtioneuvoston kanslia asettaa valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti poikkihallinnolliset virkamiestyöryhmät valmistelemaan ehdotuksia kriisin jälkihoito- ja jälleenrakennustoimenpiteiksi seuraavista kokonaisuuksista:

  • Julkisen sektorin tuottavuus
  • Kansainvälinen talous, kilpailukyky ja vihreä kasvu
  • Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio
  • Resilienssi, hyvinvointi ja kriiseihin varautuminen

Työryhmien toimikausi kestää 15. syyskuuta 2020 saakka. Työryhmien ehdotuksista raportoidaan hallitukselle 22. elokuuta 2020 mennessä. Ministeriöiden kansliapäälliköistä koostuvan exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toimikautta jatketaan 15.9.2020 saakka.

Epidemiologinen tilannekuva
Jälkihoito- ja jälleenrakennusstrategia: tavoitteet, aikataulu ja toimeenpano
Suositus vaiheittaisesta siirtymisestä laajasta etätyöstä kohti olosuhteiden normalisoitumista
70 vuotta täyttäneen väestön fyysisten kontaktien välttämistä koskevan suosituksen purkaminen

Lue myös

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.