Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Yritystoiminta

15.5.2020 11.54 OTM Jon Hautamäki ja OTM Max Atallah: Mietteitä vuosi virtuaalivaluuttalain voimaantulon jälkeen

OTM Jon Hautamäki ja OTM Max Atallah: Mietteitä vuosi virtuaalivaluuttalain voimaantulon jälkeen

Laki virtuaalivaluutan tarjoajista (”virtuaalivaluuttalaki”) tuli voimaan 1.5.2019 – eli noin vuosi sitten. Virtuaalivaluuttakenttään erikoistuneena lakitoimistona olemme Nordic Law Oy:ssä seuranneet suurella mielenkiinnolla sitä, miten laki on vaikuttanut virtuaalivaluutan tarjoajien toimintaan ja kuinka sitä on käytännössä sovellettu. Tässä artikkelissa esitellään päällimmäisiä huomioita virtuaalivaluuttalain soveltamisesta käytännössä.

Virtuaalivaluuttalakia tulkitaan laajasti

Merkittävimpänä huomiona voidaan todeta, että viranomaiset tulkitsevat virtuaalivaluuttalakia hyvin laajasti. Tämä on johtanut siihen, että käytännössä virtuaalivaluutan tarjoajien tulee täyttää samat edellytykset kuin maksulaitostenkin. Tästä taas seuraa vääjäämättä se, että uusien virtuaalivaluutan tarjoajien on vaikea päästä markkinoille, ja heidän rekisteröitymisprosessinsa kestää pitkään sekä vaatii syviä taskuja jo alusta saakka.

Viranomaisten tulkintatapa on ongelmallista ensinnäkin siksi, että itse virtuaalivaluuttalaki ei edellyttäisi näin laajaa tulkintaa. Tästä on seurannut vaihtelevissa määrin ongelmia eritoten toimialalla toimivien oikeusvarmuuden kanssa, sillä virtuaalivaluutan tarjoajaksi hakeva ei voi hakemusprosessia aloittaessaan tietää, että siltä vaaditaan paljon muutakin kuin vain virtuaalivaluuttalain edellytysten täyttämistä.

Toisekseen tulkintatapa uhkaa tukahduttaa pääosin startupeista koostuvan virtuaalivaluuttakentän Suomessa tai vaihtoehtoisesti lisätä lainvastaista virtuaalivaluutan tarjoamista Suomessa – eli laajentavien vaatimusten seurauksena virtuaalivaluutan tarjoaminen herkästi joko hylätään kokonaan, siirretään muuhun maahan kuin Suomeen tai aloitetaan Suomessa ilman rekisteröintiä. Tältä osin voidaan perustellusti pohtia tarvetta muuttaa tulkintatapaa hakijaystävällisemmäksi, sillä se olisi omiaan saattamaan mahdollisimman monen virtuaalivaluutan tarjoajan valvonnan piiriin Suomessa. Tällöin viranomaiset voisivat aktiivisella valvonnalla saavuttaa parempia tuloksia kuin nykyisellä laajalla ja ahtaalla virtuaalivaluuttalain tulkinnalla.

Kolmantena ongelmana laajasta virtuaalivaluuttalain tulkinnasta tulee nostaa esille kansainväliset kilpailulliset näkökulmat. Kun muualla EU:ssa virtuaalivaluutan tarjoajilta ei edellytetä lähimainkaan näin laajojen velvoitteiden täyttämistä kuin Suomessa, miltä osin Suomen linja on perusteltua tai tarkoituksenmukaista? Esimerkiksi Ruotsissa on lähdetty siitä, että on tärkeämpää saada virtuaalivaluutan tarjoajat viranomaisten valvovan silmän alle kuin ylisäännellä virtuaalivaluuttakenttää. Ottaen huomioon virtuaalivaluuttakentän, on tämä ehdottomasti perustellumpi lähestymistapa, sillä harva virtuaalivaluutan tarjoaja toimii yhtä suurella riskillä kuin esimerkiksi maksulaitokset. Nähdäksemme tarkoituksenmukaisinta olisi sääntelyteitse porrastaa virtuaalivaluutan tarjoajan velvoitteiden määräytyminen esimerkiksi virtuaalivaluutan tarjoajan asiakkaiden ja vaihtovolyymin (ts. liikevaihdon) perusteella. Tämä tarjoaisi ketterimmän tavan säännellä hyvin erilaisissa asemissa olevia virtuaalivaluutan tarjoajia, sillä nykytilanteessa sääntelyn laaja tulkitseminen johtaa eritoten pienempien toimijoiden osalta varsin kustannustehottomaan rekisteröitymisprosessiin.

Ulkomaiset virtuaalivaluutan tarjoajat

Oman merkittävän haasteensa on taas luonut ulkomaiset virtuaalivaluutan tarjoajat, jotka myös tarjoavat palveluitaan Suomessa asuville asiakkaille. Koska virtuaalivaluuttalaki ei sisällä minkäänlaista poikkeusta rekisteröitymisvelvollisuudesta tältä osin (esimerkiksi aktiivinen markkinointi Suomessa), on lain lähtökohta se, että myös ulkomaisten virtuaalivaluutan tarjoajien tulisi rekisteröityä Suomessa.

Varsinainen rekisteröityminen on kuitenkin eritoten ulkomaisten virtuaalivaluutan tarjoajien osalta tehty kohtuuttoman hankalaksi, jonka myötä tällä hetkellä tilanne on se, että hakemusprosesseja on käynnissä, mutta varsinaisia rekisteröintejä ei vieläkään ole tehty.

Tältä osin suurimmat ongelmakohdat löytyvät jälleen viranomaisten laajasta tulkinnasta, jonka perusteella ulkomaisilta virtuaalivaluutan tarjoajilta vaaditaan muusta finanssialan sääntelystä nousevien edellytysten täyttämistä. Tällöin eritoten maksulaitoslain ja sijoituspalvelulain mukaisia edellytyksiä on vaadittu ulkomaisilta toimijoilta, joka taas aiheuttaa merkittäviä ongelmia oikeusvarmuuden osalta ja joka omalta osaltaan johtaa siihen, että ulkomaisten virtuaalivaluutan tarjoajien halukkuus rekisteröityä Suomessa merkittävästi vähenee. Jälkimmäinen seikka korostuu, kun otetaan huomioon se, että Suomen virtuaalivaluuttamarkkinat ovat varsin pienessä roolissa suurempien ulkomaisten virtuaalivaluutan tarjoajien osalta. Tämä taas johtaa siihen, että näillä toimijoilla ei ole merkittävämpää halukkuutta käynnistää rekisteröitymisprosessia, jonka kehityksestä ja kustannustasosta ei hakemuksen vireillelaittohetken aikana ole varmuutta.

Kaiken kaikkiaan tämänkaltainen kehitys on vastoin koko virtuaalivaluuttalain alkuperäistä tarkoitusta – eli toisaalta luoda toimialan toimijoille selkeä ja ennustettava sääntelykehikko ja toisaalta karsia pois epäluotettavat toimijat sekä siten kasvattaa luotettavuutta koko toimialaa kohtaan. Nyt kuitenkin ollaan tilanteessa, jossa ehdottomasti suurimmat toimijat – eli ulkomaiset virtuaalivaluutan tarjoajat – eivät koe tarkoituksenmukaiseksi rekisteröityä Suomessa, vaikkakin se tiedostetaan virtuaalivaluuttalain vastaiseksi.

Lyhyellä aikavälillä tähän on vääjäämättä hankala löytää pikaratkaisua, mutta pidemmällä aikavälillä on tarvetta sääntelymuutoksille siten, että toimialalle luodaan oikeasti toimiva rekisteröitymisprosessi, jonka vaatimukset ovat täsmällisesti kirjattu lakiin ja jossa samat vaatimukset koskevat kaikkia rekisteröitymisvelvollisia.

Maksujen välitys virtuaalivaluutan tarjoajan ja asiakkaan välillä on ongelmallista

Virtuaalivaluutan tarjoajan ja sen asiakkaiden väliset maksujen välitykset ovat myös nousseet erääksi juridiseksi pulmaksi virtuaalivaluutan tarjoajille. Koska virtuaalivaluuttalain myötä maksulaitoslakiin ei sisällytetty poikkeusta siitä, että maksulaitoslakia ei sovelleta virtuaalivaluutan tarjoajan suorittamiin maksutapahtumiin, joita virtuaalivaluutan tarjoaja suorittaa palvelunsa toteuttamiseksi, ovat kyseiset maksutapahtumat tällä hetkellä maksulaitoslain nojalla maksupalveluita.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että virtuaalivaluutan tarjoajan tulee joko itse hakea maksulaitoksen toimilupaa tai käyttää jo rekisteröityneen maksulaitoksen palveluita maksujen välityksessä. Tämä luo varsin nurinkurisen tilanteen huomioiden virtuaalivaluuttalain tarkoituksen luoda oma itsenäinen sääntelykehikko toimialalla toimiville. Tämän myötä lähtökohdan tulisi olla se, että lain mukaan rekisteröidyn virtuaalivaluutan tarjoajalla tulisi olla itsenäisesti oikeus välittää maksuja sen ja sen asiakkaan välillä, kun se tarjoaa virtuaalivaluuttaan liittyviä palveluitaan asiakkailleen.

Havainnollistavana esimerkkinä todettakoon, että maksulaitoslakiin on sisällytetty nimenomainen poikkeus, jonka nojalla sijoituspalveluyrityksen maksujen välityksiä sen ja sen asiakkaan välillä ei luokitella maksupalveluiksi. Käytännössä siis sijoituspalveluyritys voi itsenäisesti välittää maksuja sen ja sen asiakkaan välillä turvautumatta maksujen välityksessä maksulaitosten palveluihin tai joutumatta itse hakemaan maksulaitoksen toimilupaa.

Koska maksulaitokset ovat olleet melko haluttomia tarjoamaan palveluitaan virtuaalivaluutan tarjoajille, ovat virtuaalivaluutan tarjoajat joutuneet keksimään melko luovia ratkaisua voidakseen järjestää maksujen välityksiä. Yksi tapa järjestää maksujen välitykset virtuaalivaluutan tarjoajan ja sen asiakkaan välillä on rakentaa maksujen välitys siten, että maksut siirtyvät juridisesti virtuaalivaluutan tarjoajan omistukseen ennen kuin ne siirretään asiakkaalle. Tällöin maksujen välitykset eivät juridisesti täytä maksupalveluiden määritelmää, ja siksi maksulaitoslain edellytyksistä voidaan poiketa. Kyseessä on kuitenkin vaillinaisen nykysääntelyn pakottama konstruktio, sillä myös tämänkaltainen maksujen välitys on tosiasiallisesti maksujen välitystä.

Rekisteröidyt virtuaalivaluutan tarjoajat ovat luotettavia toimijoita

Oltuamme mukana useammassa rekisteröitymishankkeessa, on syytä myös korostaa, että rekisteröity virtuaalivaluutan tarjoaja täyttää tiukkoja velvoitteita liittyen etenkin yrityksen johtohenkilöihin, asiakasvarojen säilyttämiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen sekä markkinointiin. Lisäksi rekisteröity virtuaalivaluutan tarjoaja täyttää vaativia velvoitteita tietojärjestelmiin, tietoturvaan sekä yleiseen riskienhallintaan liittyen.

Koska virtuaalivaluutan tarjoajilta edellytetään todella laajojen velvoitteiden täyttämistä, on katsottava, että jo rekisteröidyt virtuaalivaluutan tarjoajat ovat erittäin luotettavia toimijoita. Tämä taas on ollut virtuaalivaluuttalain mukana tuoma myönteinen kehitys, jonka avulla toimialalta on saatu karsittua pois sen kaltaiset epämääräiset toimijat, jotka eivät ole sitoutuneet laajojen sisäisten velvoitteiden noudattamiseen.

Toisin sanoen, virtuaalivaluutan tarjoajien luotettavuus on virtuaalivaluuttalain myötä kiistatta noussut huomattavasti paremmalle tasolle, jonka myötä myös laajempi yleisö voi luottaa rekisteröityihin toimijoihin – he ovat sen tiukat vaatimukset täyttäessään ansainneet.

Kirjoittajat ovat lakitoimisto Nordic Law Oy:n asiantuntijoita, jotka kirjoittivat virtuaalivaluuttalakia koskevan perusteoksen Editan julkaisemana vuonna 2019. Teoksen nimi on Virtuaalivaluutan tarjoaminen – Käsikirja virtuaalivaluuttalain soveltamiseen

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.