Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

25.10.2019 11.30 Hallinto-oikeuden ratkaisu asunto-osakeyhtiön tupakointikieltoa koskevassa asiassa

Hallinto-oikeuden ratkaisu asunto-osakeyhtiön tupakointikieltoa koskevassa asiassa

A valitti asunto-osakeyhtiön tupakointikieltoa koskevasta päätöksestä vedoten muun muassa siihen, ettei asianosaisia ollut kuultu riittävällä tavalla ja ettei tupakointikiellon vastustajia ollut informoitu ympäristöterveyden tekemästä tarkastuksesta. Hallinto-oikeus tuli siihen johtopäätökseen, että asianosaisia oli kuultu riittävästi ja ettei tietyn asiantilan toteamista koskeva paikallakäynti ole katselmus, jonka ajasta asianosaiselle olisi tullut toimittaa tieto. Asiassa ei ollut tapahtunut menettelyvirhettä sillä valituksessa esitetyllä perusteella, ettei tupakointikieltoa vastustaneille ole ilmoitettu terveydensuojeluviranomaisen kohdekiinteistöllä tekemästä paikallakäynnistä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan  arvioituaan asiassa esitetyn perusteella, että tupakansavua voi mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla kulkeutua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Se valituksessa mainittu seikka, että tiettyjen huoneistojen ilmanottoaukot ovat parvekkeettomalla seinällä, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin. Vielä hallinto-oikeus totesi, että sitä onko asunto-osakeyhtiön sisäinen päätöksenteko tupakointikiellon hakemisesta tapahtunut asunto-osakeyhtiölain mukaisesti, ei ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä. (Vailla lainvoimaa 25.10.2019)

Helsingin hallinto-oikeus 15.10.2019

Päätös 19/0668/5
Diaarinumero 01369/19/5151
Asia Tupakointikieltoa koskeva valitus
Valittaja A
Päätös, josta valitetaan
Espoon seudun ympäristöterveyden I kaupungineläinlääkäri 7.2.2019 Dnro 3693/2018
 

Viranhaltija on määrännyt tupakointikiellon Asunto Oy:n kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistojen ulkoalueille. Päätöksen perustelujen mukaan asunto-osakeyhtiön huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja ulkoalueet sijaitsevat niin, että tupakanhajun siirtyminen on mahdollista huoneistojen parvekkeilta ja huoneistojen ulkoalueelta toisille tai korvausilman mukana asuinhuoneistoihin. Yksikään parvekkeista ei merkittävästi eroa rakenteellisesti tai sijainniltaan muista parvekkeista, joten on perusteltua, että määräys koskee kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tiloja. Parvekelasitukset eivät estä täysin savun kulkeutumista, eikä voida olettaa, että lasitetuilla parvekkeilla lasit pidettäisiin aina kiinni ja että lasitus olisi tiivis.
 


Valituksessa esitetyt vaatimukset

Valituksenalainen päätös on kumottava.

Osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate ei toteudu. Kiellon kannattajat eivät suo oikeudenmukaista kohtelua kiellon vastustajille.

Lain mukaan tupakointikieltoa kannattaa hakea kaikille niille parvekkeille, joilla olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat identtiset. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole. Osassa huoneistoja ilmanottoaukko on parvekkeettomalla seinällä.

Hakemuksen liitteenä oleva yhteenveto on epätieteellinen todistelu olosuhteista. Lisäksi asukaskyselyn tulos on mitätöity tarkoitushakuisesti. Kyselyn mukaan 28 on puoltanut kieltoa ja yhdeksän vastustanut. Kyselyn tulosta on vääristelty väittämällä muun ohella, että taloyhtiöstä on muutettu pois tupakansavun kulkeutumisen vuoksi.

Valittaja on ohjeistanut jo pari vuotta sitten alapuolellaan asuvaa tupakoitsijaa siitä, miten savu ei kulkeudu hänen huoneistoonsa eikä parvekkeelle. Taloyhtiön puheenjohtaja ei ole välittänyt tätä informaatiota muille asukkaille.

Tupakointikieltoa koskevasta hakemuksesta jätettyjä kannanottoja ei ole luettu eikä otettu huomioon päätöksenteossa. Tupakointikiellon vastustajia ei ole informoitu Espoon seudun ympäristöterveyden tekemästä tarkastuksesta.

Sitä, että tiloista, joihin kieltoa haetaan, voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin, ei ole näytetty toteen.

Samaan neljän talon ryppääseen kuuluvalle taloyhtiölle on määrätty tupakointikielto pari vuotta sitten. Tupakoitsijat on ohjattu kohtuuttoman matkan päähän tupakointipisteelle, joka sijaitsee jäteastian kyljessä. Sijainnista koituu palovaara. Lisäksi tupakointipaikan editse kulkee ajoväylä. Nyt on myönnetty toinen lupa rasittamaan tätä sijainniltaan vaarallista ja kapasiteetiltaan alimitoitettua tupakointipaikkaa.


Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.


Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Pykälän 4 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu kuuleminen katsotaan toteutetuksi, jos asuntoyhteisö toimittaa hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen päätöksentekoa tiedon ehdotetun hakemuksen perusteista sekä ohjeet huomautusten esittämiseen:
 

  1. omistusoikeuden perusteella tiloja hallitsevalle siihen postiosoitteeseen, joka on asuntoyhteisön tiedossa, tai siihen sähköpostiosoitteeseen tai muuhun vastaavaan teleosoitteeseen, jonka haltija on ilmoittanut asuntoyhteisölle; sekä
  2. vuokraoikeuden tai muun vastaavan oikeuden perusteella tiloja hallitsevalle rakennuksen yleisesti käytettävälle ilmoitustaululle tai hänen hallitsemaansa huoneistoon.

Menettelyä koskevat valitusperusteet

Asiassa saadun selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiö on tammi ̶ helmikuussa 2018 toimittanut asunto-osakeyhtiön huoneistojen haltijoille tiedon ehdotetusta tupakointikieltohakemuksesta ja sen perusteista sekä ohjeet huomautuksen esittämiseen. Lisäksi Espoon seudun ympäristöterveys on tammi- ja helmikuussa 2019 hallintolain 34 §:n mukaisesti varannut neljän asuinhuoneiston haltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi hakemuksen vireilläolon johdosta, koska osa huoneistojen haltijoista on vaihtunut hakemuksen tekemisen jälkeen. Hallinto-oikeus katsoo, että asuinhuoneistojen haltijoiden kuuleminen on tapahtunut tupakkalain 79 §:n edellyttämällä ja siis riittävällä tavalla. Se seikka, ettei tupakointikieltoa koskevaa hakemusta ole ratkaistu tupakointikieltoa vastustavien kannan mukaisesti, ei tee kuulemismenettelyä lainvastaiseksi.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Espoon seudun ympäristöterveys on 26.11.2016 käynyt tutustumassa kohteeseen ennen tupakointikieltoa koskevan päätöksen tekemistä. Tarkastaja on kaupungineläinlääkärin lausunnon mukaan tuolloin tarkastellut taloyhtiön julkisivut sekä parvekkeiden ja ilmanottoaukkojen sijoittumisen rakennuksessa. Tällainen tietyn asiantilan toteamista koskeva paikallakäynti ei ole katselmus, jonka ajasta asianosaiselle olisi tullut toimittaa tieto. Asiassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä sillä valituksessa esitetyllä perusteella, ettei tupakointikieltoa vastustaneille ole ilmoitettu terveydensuojeluviranomaisen kohdekiinteistöllä tekemästä paikallakäynnistä.

Tupakointikielto

Asunto Oy on hakenut tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneistojen parvekkeille ja pihoille. Hakemuksen liitteenä olevan selvityksen mukaan tupakointikieltoa haetaan, koska tupakansavua kulkeutuu ilmanottoaukkojen sekä parvekelasien rakojen kautta huoneistojen sisätiloihin. Ympäristöterveys on edellä kuvatuin tavoin tehnyt arviointikäynnin kohteen piha-alueelle.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin perusteella huoneistojen parvekkeille ja huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin on määrättävä tupakointikielto, mikäli savun kulkeutuminen toisiin tiloihin on mahdollista. Hakemuksen liitteenä olevista piirustuksista ja valituksenalaisesta päätöksestä ilmenee, että kysymys on kuusikerroksisesta kerrostalosta, jonka huoneistojen yhteydessä on lasitettu parveke tai terassi. Voidaan arvioida, että tupakansavua voi mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla kulkeutua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Se valituksessa mainittu seikka, että tiettyjen huoneistojen ilmanottoaukot ovat parvekkeettomalla seinällä, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Tupakointikiellon määrääminen ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Tupakointipaikan sijainnilla ei ole oikeudellista merkitystä valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa. Kysymystä siitä, onko asunto-osakeyhtiön sisäinen päätöksenteko tupakointikiellon hakemisesta tapahtunut asunto-osakeyhtiölain mukaisesti, ei ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä.

I kaupungineläinlääkärin päätöstä ei ole syytä muuttaa.

  • Vailla lainvoimaa 25.10.2019

Toimittaja: Ella Tuomivaara, Edilex-toimitus (ella.tuomivaara@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.