Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

30.8.2019 11.17 Liikennemerkki lumen peitossa - hovioikeus hylkäsi syytteen liikennerikkomuksesta

Liikennemerkki lumen peitossa - hovioikeus hylkäsi syytteen liikennerikkomuksesta

Kaikki asiassa lausutut seikat huomioon ottaen HO katsoi, ettei valittaja ollut voinut tapauksen olosuhteissa taajaman ulkopuolella pelkästään lähestyvästä risteysalueesta eritoten, kun otettiin huomioon, ettei kyse ollut isosta risteyksestä, josta tien yllä olisi opastetaulut, liikennemerkin pyöreästä muodosta tai tien vierellä olevasta pyörätiestä päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä. Valittajan menettely ei siten ollut ollut syyttäjän väittämällä tavalla huolimatonta. Näin ollen syyte liikennerikkomuksesta oli hylättävä. (Vailla lainvoimaa 30.8.2019)
Rovaniemen hovioikeus 30.08.2019
Tuomio 19/136633
Asianumero R 18/784
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Lapin käräjäoikeus 28.08.2018 nro 135216
Asia Liikennerikkomus
Valittaja Valittaja
Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 29.10.2019.

"Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

Valittaja on vaatinut, että syyte liikennerikkomuksesta hylätään.

Valittaja on lausunut, ettei hän ollut menetellyt asiassa huolimattomasti. Hän oli noudattanut yleisnopeusrajoitusta, koska liikennemerkki oli ollut lumen peittämänä lukukelvoton. Tapahtumapaikka oli ollut hänelle entuudestaan tuntematon eikä hän ollut tiennyt, että lumen peittämä liikennemerkki oli tarkoittanut nopeusrajoituksen alenemista 60 kilometriksi tunnissa.

Tuntinopeusrajoitusta ei ollut voinut päätellä olosuhteista tai ympäristöstä. Risteysalue oli sijainnut kaukana nopeusrajoitusmerkistä ja myös risteystä osoittavat liikennemerkit olivat olleet lumen peittämät, joten hän ei ollut voinut tietää lähestyvää risteysaluetta. Saman matkan varrella oli ollut useita nopeusrajoitusta osoittavia liikennemerkkejä, joissa 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus ei ollut muuttunut aikaisemmasta nopeusrajoituksesta.

Hänellä ei ollut ollut velvollisuutta puhdistaa lumen peittämiä liikennemerkkejä.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

Syyttäjä on lausunut, että käräjäoikeus oli ratkaissut asian oikein. Asiassa oli riidatonta, että Valittaja oli kuljettanut henkilöautoa 68 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa suurin sallittu enimmäisnopeus oli ollut 60 kilometriä tunnissa. Riidatonta oli myös se, että Valittaja oli havainnut lumen peittämän liikennemerkin. Tienkäyttäjälle kuuluva huolellisuusvelvoite oli lähtökohtaisesti korkea ja sen laajuus oli arvioitava tapauskohtaisesti tilanteissa, joissa liikennemerkki oli lumen peittämä. Valittajan oli liikennemerkin pyöreästä muodosta ja muun liikenneympäristön perusteella pitänyt ymmärtää nopeusrajoituksen aleneminen 60 kilometriksi tunnissa.

Todistelu hovioikeudessa

Hovioikeudessa on vedottu käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiin.

Hovioikeuden ratkaisun perustelut

Tieliikennelain 103 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 98–102 tai 105 a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon.

Tässä tapauksessa Valittajan menettelyn rangaistavuus perustuu siihen, että Valittaja olisi tienkäyttäjänä huolimattomuudesta ylittänyt liikennemerkillä osoitetun suurimman sallitun enimmäisnopeuden rikkoen siten tieliikennelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Asiassa on riidatonta, että Valittaja on kuljettanut henkilöautoa 68 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa suurin sallittu ajonopeus on ollut 60 kilometriä tunnissa.

Valittajan mukaan 60 kilometrin tuntinopeusrajoitusta osoittanut liikennemerkki oli ollut lumen peittämä. Käräjäoikeus on pitänyt Valittajan väitettä uskottavana, mikä on asetettava ratkaisun lähtökohdaksi myös hovioikeudessa huomioon ottaen etenkin, että syyttäjä ei ole kiistänyt väitettä. Valittajan ajo on tapahtunut Valtatie 4:llä, jossa yleisnopeusrajoitus on ollut tapahtuma-aikana talvella 80 kilometriä tunnissa. Käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevin tavoin teko on tapahtunut katuvaloin valaistulla tieosuudella, jolla valtatien vierellä on pyörätie sekä edempänä risteysalue. Kyseessä on ollut taajaman ulkopuolinen alue.

Hovioikeus toteaa, että tienkäyttäjälle kuuluva huolellisuusvelvollisuus on lähtökohtaisesti korkea. Kyse on tienkäyttäjän velvollisuudesta noudattaa hänelle liikenteen ohjauslaittein annettuja ohjeita ja määräyksiä. Tässä tapauksessa tapahtumapaikan ainoa suurinta sallittua ajonopeutta osoittanut liikennemerkki on ollut riidattomasti lumen peitossa. Se, minkä laajuista huolellisuusvelvollisuutta lumen peittämän liikennemerkin kohtaavalta kuljettajalta voidaan vaatia, on arvioitava aina tapauskohtaisesti kulloinkin vallinneet olosuhteet huomioon ottaen. Kaikissa liikennetilanteissa ei voida pitää liikenneturvallisuudenkaan kannalta perusteltuna, että ajoneuvon kuljettajalle asetettaisiin esimerkiksi velvollisuus pysäyttää ajoneuvonsa liikennemerkin puhdistamiseksi sen sisällön selvittämistä varten.

Valittaja on ollut nyt käsiteltävänä olevaan tapahtumapaikkaan nähden ulkopaikkakuntalainen, eikä hänen ole näytetty tienneen lumen peittämän liikennemerkin sisältöä etukäteen. Valittajan väitettä siitä, että samalla valtatiellä Rovaniemen ja Tornion välillä on myös useita alueita, joissa on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitusta osoittava liikennemerkki nopeusrajoituksen pysyessä muuttumattomana, voidaan pitää yleisesti tunnettuna. Samoin yleisesti tunnettuna voidaan pitää sitä, että pyöräteitä on sellaistenkin valtateiden vierellä, joilla tuntinopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa tai enemmän. Se, että Valittajan olisi täytynyt päätellä tapahtumapaikan suurin sallittu enimmäisnopeus joidenkin muiden kuin jo edellä selostettujen seikkojen taikka olosuhteiden perusteella, on jäänyt asiassa näyttämättä.

Hovioikeus katsoo, että tällaisessa tilanteessa tienkäyttäjän huolellisuusvelvoitteen lähtökohtana on, että ajoneuvon nopeus on tieliikennelain 23 §:n 1 momentin mukaisesti sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Valittajan käyttämä ajonopeus on huomattavasti alittanut 80 kilometrin yleisnopeusrajoituksen, mikä hovioikeuden näkemyksen mukaan osoittaa, että Valittaja on pyrkinyt sovittamaan ajoneuvonsa tilannenopeuden näissä olosuhteissa liikenneturvallisuuden edellyttämälle tasolle.

Kaikki edellä lausutut seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, ettei Valittaja ole voinut näissä olosuhteissa taajaman ulkopuolella pelkästään lähestyvästä risteysalueesta eritoten, kun otetaan huomioon, että kyse ei ole isosta risteyksestä, josta tien yllä olisi opastetaulut, liikennemerkin pyöreästä muodosta tai tien vierellä olevasta pyörätiestä päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä. Valittajan menettely ei siten ole ollut syyttäjän väittämällä tavalla huolimatonta. Näin ollen syyte liikennerikkomuksesta on hylättävä."

Liikennemerkki lumen peitossa (Uutisia ja oikeustapauksia Edilexissä)

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.