Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

31.12.2018 11.45 Tammikuussa 2019 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuussa 2019 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuun 2019 muutoksia ovat muun muassa:
- Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu
- Käräjäoikeusverkosto uudistuu
- Nuohouspalvelujen tarjonta vapautuu
- Karkottamispäätösten toimeenpano nopeutuu
- Kuluttajaneuvonta siirtyy maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon
- Korotuksia kansainväliseen adoptiotukeen
- Sotilasvammalaki muuttuu
- Tulorekisterin käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin
- Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu
- Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi, Liikennevirastosta tulee Väylävirasto ja uusi valtionyhtiö aloittaa toimintansa
- Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa
- Elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan
- Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistuu

Linkki: Uusimmat säädökset, Uusimmat valiokuntamietinnötUusimmat hallituksen esitykset
Vinkki: Voit etsiä tietyllä ajanjaksolla voimaan tulevia säädöksiä tarkennetulla haulla
Pysy ajan tasalla muutoksista: Lakikanava, RSS-palvelut

  • Toim. huom.: Tiedot perustuvat tilanteeseen 31. joulukuuta 2018. Mikäli tämän jälkeen julkaistaan tärkeitä säädöksiä, jotka tulevat voimaan tammikuun 2019 aikana, niistä uutisoidaan Edilexissä erikseen.
  • Vuoden lopulla julkaistaan säädöksiä erityisen paljon, muun muassa budjettilait. Kaikkea yksittäisen lukijan kannalta ehkä tärkeääkin on varsinkin tällöin mahdotonta uutisoida Edilexissä.

Kaikki säädöskokoelmassa julkaistavat tammikuun 2019 säädösmuutokset tästä linkistä  (tulos muuttuu sitä mukaa kun uusia tammikuussa voimaantulevia säädöksiä julkaistaan)

Tähän uutiseen on koottu yhteenvedoksi linkit (otsikoissa) vuodenvaihteen muutoksista kertoviin ministeriöiden tiedotteisiin sekä kerrottu tärkeimmät muutokset sikäli kuin ministeriöt ovat kyseisen tiedotteen julkaisseet.

1. Oikeusministeriö

Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu. Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät.

Käräjäoikeusverkosto uudistuu

Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee voimaan. Uudistuksen jälkeen käräjäoikeuksia on 20. Uudistuksella halutaan varmistaa käräjäoikeuksien toimintakyky myös tulevaisuudessa.

Oikeusprosessien keventämistä koskevat lainmuutokset voimaan

Oikeudenkäyntimenettelyjä yleisissä tuomioistuimissa kevennetään. Tuomioistuinten käsittelyaikoja lyhennetään muun muassa joustavoittamalla ratkaisukokoonpanoja koskevia säännöksiä. Videoyhteyden käyttöä lisätään, mikä tehostaa tuomioistuinten työtä sekä vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta ja siten myös oikeudenkäyntien kustannuksia.

Talous- ja velkaneuvonnan palveluita saa jatkossa oikeusaputoimistoista

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät oikeusaputoimistoihin. Uudistuksella halutaan yhtenäistää talous- ja velkaneuvonnan palveluja sekä parantaa sähköisiä palveluja.

Uusi tietosuojalaki voimaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tulee voimaan. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018.

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa voimaan

Henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa säädetään oma lakinsa. Lakia sovelletaan poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

Maahantulokiellon rikkomisesta myös vankeutta

Rikoslakiin lisätään uusi säännös maahantulokiellon rikkomisesta. Tähän asti kiellon rikkomisesta on määrätty yleensä sakkorangaistus ulkomaalaisrikkomuksesta. Jatkossa kiellon rikkomisesta seuraa sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta.

Tutkintavankeudelle lisää vaihtoehtoja

Tutkintavankeuden vaihtoehtoina otetaan käyttöön tehostettu matkustuskielto ja tutkinta-aresti. Uudistuksen taustalla on muun muassa tarve lisätä tutkintavankeuden tehokkaasti valvottuja vaihtoehtoja.

2. Sisäministeriö

Nuohouspalvelujen tarjonta vapautuu

Vuodenvaihteessa koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Nuohoustyötä saa jatkossakin tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit. Vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Karkottamispäätösten toimeenpano nopeutuu

Maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa nopeutetaan ulkomaalaislain muutoksella 1.1. alkaen. Tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voidaan panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Karkottamismenettelyä käytetään maasta poistamiseen silloin, kun henkilöllä on tai on ollut oleskelulupa Suomessa tai EU-kansalaisen oleskelu on rekisteröity.

Lainmuutoksen taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelma, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan. Muutos ei koske esimerkiksi turvapaikanhakijoiden käännyttämistä.

Maahanmuuttoviraston ja poliisin maksuihin muutoksia

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksuihin tulee muutoksia vuonna 2019. Poliisin aseisiin liittyviin maksuihin ja suojelupoliisin tekemiin turvallisuusselvityksiin tulee korotuksia. Työntekijän ja yrittäjän oleskelulupahakemusten maksut laskevat sähköisissä hakemuksissa ja nousevat paperihakemuksissa. Lisäksi vapaaehtoisen paluun avustus nousee vuoden alusta.

3. Valtiovarainministeriö

Muutoksia tulee muun muassa ansiotulojen verotukseen. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen, työtulovähennyksen sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennysten enimmäismäärä nousee. Lisäksi työasuntovähennystä korotetaan, vapaaehtoistyöntekijöin matkakustannusten enimmäismäärä nousee ja asuntovelan korkovähennys pienenee.

Lue myös

4. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuodenvaihteessa astuu voimaan useita työllisyyttä edistäviä lakimuutoksia. Lisäksi mm. alueellisen kuljetustuen tasoa korotetaan, kuluttajaneuvonta siirtyy Kilpailu- ja kuluttajavirastoon ja PRH:n maksuihin tulee muutoksia.

- Työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä
- Mahdollisuutta käyttää työttömyysetuusmäärärahoja palkkatukeen ja starttirahaan jatketaan
- Työllistämispalkkio edistämään työllistämistä
- Alueellista kuljetustukea jatketaan ja tasoa korotetaan
- Kuluttajaneuvonta maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon
- PRH:n maksuihin muutoksia
- Jalometallituotteisiin uusi CCM-leima
- Muutoksia hankintalain mukaisiin sidosyksikön ulosmyynnin rajoitussäännöksiin
- Kirjanpitolautakunta asetettu toimikaudelle 2019–2021

5. Sosiaali- ja terveysministeriö

- Tieto kuolemasta ilmoitettava viipymättä väestötietojärjestelmään
- Korotuksia kansainväliseen adoptiotukeen
- Sotilasvammalaki muuttuu
- Tulorekisterin käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin
- Turkistuottajien lomituspalvelujen ja poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärät ennallaan vuonna 2019
- Sotainvalidien puolisoiden etuudet ja vapaaehtoisten rintama-avustus pysyvät entisellään
- Asevelvollisten tapaturmakorvauksiin parannuksia
- Nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen helpotetaan
- Maatalousyrittäjien vakuutusmaksujen viivästyskorko pysyy entisellään
- Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2019
- Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettely sekä koulutuskorvauksen hakeminen muuttuvat
- Koulutusrahasto yhdistyy työttömyysvakuutusrahastoon
- Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2019 vahvistettu
- Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019
- Vuoden 2019 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu
- Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2019
- Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2019 on vahvistettu
- Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat

6. Ympäristöministeriö

- Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu vuoden 2019 alusta – kunnan vastuu yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajataan asumisessa syntyvään yhdyskuntajätteeseen
- Valtion valvontaviranomainen saa nykyistä laajemman toimivallan ryhtyä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi poikkeustilanteissa

7. Liikenne- ja viestintäministeriö

- Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi, Liikennevirastosta tulee Väylävirasto ja uusi valtionyhtiö aloittaa toimintansa
- Ministeriössä aloittaa ilmasto- ja ympäristöyksikkö
- Matkaketjujen tarjoaminen helpottuu asiakkaan puolesta asioinnilla
- Väylämaksujen puolittaminen jatkuu
- Uusi asetus määrittelee pääväylien palvelutason maanteillä ja rautateillä
- Yksityistielaki voimaan
- Ensimmäisten 5G-verkkojen rakentaminen voi Suomessa alkaa vuoden 2019 alussa
- Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto jatkuu

8. Maa- ja metsätalousministeriö

- Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa
- Elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan
- Eläinten hyvinvointikorvaukseen muutoksia
- Osakehuoneistojen tiedot kootaan uuteen rekisteriin
- Maanmittauslaitosta koskeviin säädöksiin muutoksia
- Kalastusalueet aloittavat toimintansa

9. Opetus- ja kulttuuriministeriö

- Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistuu
- Tampereen yliopisto aloittaa toimintansa säätiöyliopistona
- Lukioasiat ministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle
- Pienituloisten perheiden opiskelijoille oppimateriaalilisä
- Opintotuen tarveharkintaan muutoksia
- Uusi laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Toimittaja: Sara Taivainen, Edilex-toimitus (sara.taivainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.