Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

19.10.2018 8.46 (päivitetty 20.12.2019 10.10) Hovioikeus arvioi toimittajaan kohdistettujen pakkokeinojen edellytyksiä ja takavarikoidun aineiston hyödyntämistä

Hovioikeus arvioi toimittajaan kohdistettujen pakkokeinojen edellytyksiä ja takavarikoidun aineiston hyödyntämistä

Helsingin hovioikeus on tänään (19.10.) antamillaan ratkaisuilla pysyttänyt voimassa Helsingin KO:n päätökset, jotka koskivat Helsingin Sanomien toimittajaan kohdistettujen pakkokeinojen edellytyksiä sekä oikeutta tutkia ja hyödyntää erästä takavarikoidusta muistitikusta löytynyttä tiedostoa. KO oli katsonut lausumillaan perusteilla, että pakkokeinot olivat olleet laillisia ja että muistitikusta löytynyttä tiedostoa oli voitu hyödyntää. (KKO:ssa 28.1.2019, VL:2019-8. Ks. KKO:2019:67 ja KKO:2019:112)

Pakkokeinojen taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Toinen artikkelin kirjoittajista oli 17.12.2017 vasaralla hakkaamalla rikkonut kannettavan tietokoneen asuintalonsa kellaritiloissa. Tietokone oli syttynyt palamaan, ja paikalle oli saapunut pelastuslaitoksen yksikön lisäksi poliisipartio. Tutkinnanjohtajalle oli poliisipartiolta saatujen tietojen perusteella syntynyt käsitys siitä, että tietokoneen rikkominen oli liittynyt artikkelissa käsiteltyyn turvaluokiteltuun aineistoon. Hän oli tämän johdosta antanut määräyksen rikotun tietokoneen takavarikoimisesta ja sen jälkeen määräyksen toimittajan kotiin kohdistuneesta erityisestä kotietsinnästä, jonka yhteydessä toimittajalta oli takavarikoitu muun ohessa erilaisia laitteita ja tallennusalustoja.

Käräjäoikeus katsoi lausumillaan perusteilla, että pakkokeinot olivat laillisia ja että muistitikusta löytynyttä tiedostoa voitiin hyödyntää. Toimittaja valitti päätöksistä hovioikeuteen.

Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa on ollut käsiteltävänä kaksi toisiinsa liittyvää asiaa.

Hovioikeus katsoi asiassa R 18/847, että käytetyille pakkokeinoille oli ollut turvallisuussalaisuuden paljastamista koskevan rikosepäilyn johdosta pakkokeinolain mukaiset edellytykset. Vaikka takavarikoidut esineet sisälsivät toimittajan mukaan lähdesuojan alaista tietoa, takavarikot oli voinut suorittaa, koska tällaisen tiedon irrottaminen muusta takavarikon kohteesta ei ollut takavarikkoja suoritettaessa mahdollista. Takavarikot oli suoritettu siten, että esineet oli suljettu poliisin näytepussiin, jossa oli niin sanottu sinettiominaisuus.

Hovioikeus totesi lisäksi, että vaikka lähdesuoja on merkityksellinen vapaan lehdistön perustana, pakkokeinojen kohdentuminen toimittajaan ei sellaisenaan loukkaa lähdesuojaan perustuvaa vaitiolo-oikeutta. Sen sijaan keskeistä on oikea menettely etsintäpaikalla sekä aineiston seulonnassa ja muussa käsittelyssä, jotta voidaan varmistaa mahdollisen salassapito-oikeuden loukkaamattomuus. Hovioikeuden arvion mukaan tässä tapauksessa pakkokeinoilla ei ollut pyritty murtamaan lähdesuojaa eikä mikään asiassa ilmi tullut viitannut siihen, että lähdesuoja olisi vaarantunut. Vaikka pakkokeinoista aiheutui haittaa toimittajalle, niiden käyttäminen oli ollut puolustettavaa ottaen huomioon tutkinnan kohteena olleen rikoksen laatu ja sen selvittämisintressi.

Hovioikeus katsoi myös, että asian kiireellisyyden vuoksi tutkinnanjohtaja oli tuomioistuimen asemesta voinut päättää erityisestä kotietsinnästä. Lisäksi hovioikeus katsoi, että etsintäpaikalla ei ollut tehty esineiden näytepusseihin laittamisesta huolimatta sellaista pakkokeinolain mukaista sinetöintiä, joka olisi edellyttänyt kyseisen aineiston hyödyntämisen ja tutkimisen saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi viimeistään laissa säädetyssä kolmessa päivässä. Tällainen sinetöinti oli tapahtunut myöhemmin, kun erityistä kotietsintää varten määrätty etsintävaltuutettu oli tutustunut aineistoon ja vastustanut sen takavarikointia, koska se mahdollisesti sisälsi lähdesuojan alaista tietoa. Tämän jälkeen sinetöity aineisto oli saatettu tuomioistuimen tutkittavaksi.

Asiassa R 18/1076 oli kysymys edellä mainitun sinetöidyn aineiston tutkimisesta ja hyödyntämisestä. Hovioikeus tiedostoon tutustuttuaan katsoi, ettei se osoittanut lähdettä. Sinetöity aineisto voitiin siten takavarikoida ja jäljentää.

Helsingin hovioikeus 19.10.2018
Päätös Nro 1353
Dnro R 18/847
Asia Erityisen kotietsinnän ja takavarikon edellytysten saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi
Valittaja A
Vastapuoli Tutkinnan]ohtaja, rikostarkastaja
Kuultava Etsintävaltuutettu
Helsingin käräjäoikeus 27.2.2018 nro 592
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 18.12.2018.
KKO:ssa 28.1.2019 ks. VL:2019-8.
KKO:2019:67 - HO:n päätöksen lopputulosta ei muutettu (Edilex-uutiset 13.8.2019).

Helsingin hovioikeus 19.8.2018
Päätös Nro 1355
Dnro R 18/1076
Asia Vaatimus sinetöidyn aineiston tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi
Valittaja A
Vastapuoli Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja
Kuultava Etsintävaltuutettu
Helsingin käräjäoikeus 6.4.2018 nro 873
KKO:2019:112 ja Edilex-uutinen 20.12.209 : Hovioikeuden päätös kumottiin – Toimittajan kotoa takavarikoitua muistitikkua ei saanut tutkia eikä hyödyntää esitutkinnassa kun aineiston sisältö voi johtaa julkaistun artikkelin lähteiden paljastumiseen
Aiheesta aiemmin
KIRJALLISUUTTA JA EDILEX PRO -KOULUTUSTA
Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina)

 

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.