Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

12.10.2018 11.24 Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asianosaiskulujen korvaamisesta toimitusjohtajalle - tuntiveloitus oli vaihdellut 370 - 2 400 euron välillä

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asianosaiskulujen korvaamisesta toimitusjohtajalle - tuntiveloitus oli vaihdellut 370 - 2 400 euron välillä

Yhtiön edustaja oli vaatinut asiaosaiskulujen korvausta yhteensä 89.301,08 euroa. Määrä oli koostunut noin 136,5 työtunnista ja tuntiveloitus oli vaihdellut 370 - 2.400 euron välillä. KO oli todennut, että oikeuskäytännössä oman työn kohtuullinen tuntiveloitus on ollut yleensä noin 20 euroa tunnilta. Vaaditut tuntipalkkiot olivat sen vuoksi myös täysin ylimitoitettuja. KO oli arvioinut tämän perusteella kohtuullisen tuntipalkkion määräksi 20 euroa. Kantaja oli velvollinen maksamaan asianosaiskulujen korvausta yht. 42,5 työtunnilta á 20 euroa eli 850 euroa. HO ei vastausta pyytämättä muuttanut KO:n tuomiota. (Vailla lainvoimaa 12.10.2018) 

KO:ssa käsitellyssä (vahingonkorvaus)asiassa kantaja oli vaatinut yhtiötä suorittamaan kantajalle mm.

1) 300 kappaleesta lukulaseja 120 euroa á 0,40 euroa/kpl,
2) 500 kappaleesta Suomen lippuja 175 euroa á 0,35 euroa/kpl,
3) 1.000 kappaleesta piraattilippuja eli merirosvolippuja 250 euroa á 0,25 euroa/kpl,
4) 300 kappaleesta naamioita 141 euroa á 0,47 euroa/kpl,
5) rikkinäisistä tavaroista 446 euroa ja 647 euroa,
6) 32 kappaleesta puuttuvia polyesterilankoja á 1,20 euroa yhtensä 38,40 euroa ja
7) 60 kappaleesta puuttuvia kaulahuiveja á 0,97 euroa yhteensä 58,20 euroa.

KO oli jättänyt kantajan vaatmuksen kohdat 6 ja 7 tutkimatta. Muilta osin kanne oli hylätty. Kantaja oli velvoitettu korvaamaan vastaajayhtiölle sen oikeudenkäyntikulut 17.785,50 eurolla ja asianosaiskulut 850 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

KO:n perustelut oikeudenkäyntikuluista ja asianosaiskuluista

"Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Kantajan vielä valmisteluistunnossa muuttuneet vaatimukset ja muut täydennykset huomioon ottaen vastaajan avustajan toimenpiteitä on pidettävä tarpeellisina ja palkkiovaatimusta muutenkin kohtuullisena. Kantaja on velvollinen korvaamaan vastaajan arvonlisäverottoman oikeudenkäyntikuluvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntikulujen korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 107/1998 vp) yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että oikeudenkäyntiin suoraan liittyvä menetys olisi oikeudenkäyntimenettelystä asianosaiselle henkilökohtaisesti aiheutuva kustannus tai muu rahallinen tappio. Tällainen olisi esimerkiksi työansion menetys sen vuoksi, että tuomioistuin on velvoittanut asianosaisen osallistumaan oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti. Oikeuskirjallisuudessa (Juha Lappalainen: "Siviiliprosessioikeus M” 2001, s. 73) on katsottu, että läsnäolosta oikeudenkäynnissä ei voi aiheutua korvattavaa menetystä, jos asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo oikeudenkäynnissä ei ole ollut objektiivisesti arvioiden tarpeellista asian selvittämiseksi tai sen asianmukaiseksi hoitamiseksi.

X Oy:n edustaja A on vaatinut asiaosaiskulujen korvausta yhteensä 89.301,08 euroa. Määrä on koostunut noin 136,5 työtunnista ja tuntiveloitus on vaihdellut 370 - 2.400 euron välillä. Asian hoitaminen on kantajan vaatimusten ja niiden muuttumisen vuoksi aiheuttanut epäilemättä paljon enemmän työtä kuin mitä tällaisen asian hoitaminen yleensä vaatii. Asiaa on myös hankaloittanut se, että asiaan liittyvistä tapahtumista on kulunut jo huomattavan paljon aikaa. Esitetty tuntimäärä on kuitenkin selvästi täysin ylimitoitettu. Käräjäoikeus on, ottaen huomioon asian laadun ja laajuuden harkinnut kohtuulliseksi korvattavaksi tuntimääräksi oikeudenkäyntiin valmistautumisen osalta 25 tuntia. A:n henkilökohtaista läsnäoloa istunnossa on pidettävä kantajan vaatimukset huomioon ottaen kokonaisuudessaan tarpeellisena. Käräjäoikeus on näin ollen hyväksynyt vaatimuksen istuntopäivien osalta niihin kuluneen ajan perusteella vähennettynä ruoka-tunteihin käytetyllä ajalla eli yhteensä 17,5 tunnin mukaisesti.

Oikeuskäytännössä oman työn kohtuullinen tuntiveloitus on ollut yleensä noin 20 euroa tunnilta. Vaaditut tuntipalkkiot ovat sen vuoksi myös täysin ylimitoitettuja. Käräjäoikeus arvioi tämän perusteella kohtuullisen tuntipalkkion määräksi 20 euroa. Kantaja on velvollinen maksamaan asianosaiskulujen korvausta yhteensä 42,5 työtunnilta ä 20 euroa eli 850 euroa."

Tuusulan käräjäoikeus 8.6.2018 nro 6164
Helsingin hovioikeus 11.10.2018
Tuomio Nro 1309
Dnro S 18/2195
Vailla lainvoimaa 12.10.2018
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.12.2018

KIRJALLISUUTTA JA EDILEX PRO -KOULUTUSTA
Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina)

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.