Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus

20.9.2018 11.30 Varoitetun vuokralaisen vuokrasopimus voitiin irtisanoa häiritsevän elämän ja jatkuvan väärän pysäköinnin perusteella

Varoitetun vuokralaisen vuokrasopimus voitiin irtisanoa häiritsevän elämän ja jatkuvan väärän pysäköinnin perusteella

Vuokralaisen asumisyhteisössä aiheuttamat häiriöt sekä järjestyssääntöjen vastainen pysäköinti olivat olleet siinä määrin laajakantoisia ja pitkäkestoisia, että ne KO:n mielestä olivat riittäneet oikeuttamaan hänen vuokrasopimuksensa päättämisen irtisanomisella. Näin ollen kaupungin asunnot Oy:llä oli ollut hyväksyttävät perusteet vuokralaisen vuokrasuhteen irtisanomiseen. Kysymys irtisanomisen kohtuullisuudesta vuokralaisen näkökulmasta ei vaikuttanut asian ratkaisuun. HO ei myöntänyt vuokralaiselle jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 20.9.2018)

A oli asunut vuokralla kaupungin Asunnot Oy:n omistamassa huoneistossa. Vuokrasopimus oli irtisanottu 3.4.2017 päivätyllä irtisanomisilmoituksella päättymään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun A oli saanut tiedon irtisanomista. Tiedoksianto oli tapahtunut 9.6.2017, joten irtisanomisilmoituksen mukainen vuokrasuhteen päättymispäivä oli ollut 31.12.2017.

KO oli todennut, että A:n vuokrasopimus oli irtisanottu häiritsevän ja järjestyssääntöjen vastaisen elämän perusteella. Häiriöistä oli KO:lle esitetty selvityksenä muiden asukkaiden vuokranantajalle lähettämiä ilmoituksia, joissa osassa oli varsin yksityiskohtaisia kuvauksia asukkaan häiritsevänä pitämästä A:n toiminnasta. Ensimmäiset ilmoitukset olivat koskeneet tapahtumia loppuvuodesta 2014 ja tuoreimmat olivat tältä keväältä (2018).

Häiriöilmoitusten mukaan A oli huutanut pihalla ja porraskäytävässä muille asukkaille ja lapsille uhkaavasti sekä syytellyt heitä. A:n puheissa oli ollut uhittelua ja naapureiden kiusaamista. A oli myös syljeskellyt porraskäytävässä sekä pihakalusteiden päälle. Huoneistossaan A oli hakannut lattiaa ja paiskonut ovia. Ainakin yhtä asukasta A oli kohdellut väkivaltaisesti.

A:lle oli annettu syksyllä 2016 kaksi varoitusta, toinen häiritsevän elämän seurauksena ja toinen jatkuvasta väärästä pysäköinnistä kiinteistön alueella.

KO oli hylännyt A:n vaatimukset irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi, muuttopäivän siirtämisestä ja vahingonkorvauksista. A oli velvoitettu heti häädön uhalla muuttamaan huoneistosta ja jättämään se vuokranantajan vapaaseen hallintaan.

A oli velvoitettu korvaamaan kaupungin asunnot Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.881,40 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 27.7.2018 lukien.

HO ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

KO:n johtopäätökset asiassa:

"Oikeudessa todistajat V, R ja K ovat kuvanneet samanlaisia tapahtumia, joita kirjallisissa valituksissa oli tuotu esiin. Todistaja T:n mielestä A:n käyttäytymisessä oli asumisaikana tapahtunut jonkinlaista muuttumista, mutta pahennusta se ei ollut herättänyt. Todistajilla A, T tai K ei ole ollut havaintoja siitä, että A:n käytös olisi poikennut tavanomaisesta. Heillä ei myöskään ole ollut tietoja häiriöilmoituksissa ja varoituksissa yksilöidyistä tapahtumista. Todistaja T on epäillyt jonkinlaista liittoutumaa A:n kiusaamiseksi.

A: omia lausumia lukuunottamatta mikään asiassa esille tullut seikka ei ole viitannut siihen, että häiriöilmoituksissa ja varoituksissa kerrotut asiat eivät pitäisi paikkaansa. Hän on itsekin myöntänyt osan niissä mainituista asioista, vaikka onkin katsonut, ettei menettely ole voinut ketään häiritä. Toisaalta A:n omat kuvaukset ja selitykset tapahtumista osoittavat, että hänellä ei ole aikomustakaan ottaa huomioon naapureidensa paheksuntaa ja hänelle annettuja varoituksia sekä että A pitää itseään vainottuna ja kiusattuna.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1997:85 linjannut, että se seikka, että vuokralaisen lisäksi muutkin asukkaat olivat rikkoneet piha-alueella ollutta pysäköintikieltomääräystä ja että yhtiö ei ollut ryhtynyt heitä vastaan samanlaisiin toimenpiteisiin kuin vuokralaista vastaan, ei tehnyt vuokralaisen menettelystä merkitykseltään vähäistä. Näin ollen A:n esille ottama seikka muiden asukkaiden yhtäläisestä pysäköinnistä yhtiön piha-alueella ei ole ratkaisuun vaikuttava tekijä.

Käräjäoikeudessa esitetty todistelu, erityisesti oikeudenkäyntiaineistoon kuulumattomat käräjäoikeuteen toimittamatta jätetyt istunnossa välttämättä näyttää halutut videokatkelmat osoittavat, että myös talojen muiden asukkaiden käyttäytymisvalinnoissa on saattanut olla provosoivia piirteitä. Tämä seikka ei kuitenkaan millään tavalla oikeuta A:n omaa huonoa käytöstä eikä vaikuta irtisanomisen oikeutukseen.

A:n asumisyhteisössä aiheuttamat häiriöt sekä järjestyssääntöjen vastainen pysäköinti ovat olleet siinä määrin laajakantoisia ja pitkäkestoisia, että ne käräjäoikeuden mielestä ovat riittäneet oikeuttamaan hänen vuokrasopimuksensa päättämisen irtisanomisella. Näin ollen * kaupungin asunnot Oy:llä on ollut hyväksyttävät perusteet A:n vuokrasuhteen irtisanomiseen.

Koska irtisanomiselle oh ollut hyväksyttävät perusteet, ei kysymys sen kohtuullisuudesta A:n näkökulmasta vaikuta asian ratkaisuun. Käräjäoikeus kuitenkin toteaa, että A on irtisanottu asunnostaan yli vuosi sitten ja irtisanomisajan päättymisestäkin on pian puoli vuotta. Vaikka asuntotilanne pääkaupunkiseudulla ei olekaan kunnossa, olisi A niin halutessaan ehtinyt järjestää asumisensa uudelleen kuluneen vuoden aikana. Perheen asuminen lähellä nykyistä asuntoa, yhtiön varastotilojen käyttömahdollisuus A:n elinkeinotoimintaan, hänen opiskelu- tai työpaikkansa sijainti taikka johtokuntajäsenyys lähikoulussa eivät nekään tee asunnon vaihdosta A:n tapauksessa kohtuutonta.

Muuttopäivän siirto edellyttää asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 68 §:n mukaan sitä, että vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto muuttopäivään mennessä.

Käräjäoikeudelle ei ole esitetty A:n omien lausumien lisäksi muuta selvitystä siitä, ettei hänen olisi ollut kuluneen vuoden aikana mahdollista saada mitään muuta asuntoa käyttöönsä. A:n asiaan liittyviin lausumiin on lisäksi todennäköisesti vaikuttanut hänen ilmeinen muuttohaluttomuutensa. Asiassa on sen vuoksi jäänyt käräjäoikeuden mielestä näyttämättä, että käsillä olisi perusteet vaaditulle muuttopäivän siirtämiselle.

Käräjäoikeudelle ei ole esitetty A:n omien lausumien lisäksi muuta selvitystä siitä, ettei hänen olisi ollut kuluneen vuoden aikana mahdollista saada mitään muuta asuntoa käyttöönsä. A:n asiaan liittyviin lausumiin on lisäksi todennäköisesti vaikuttanut hänen ilmeinen muuttohaluttomuutensa. Asiassa on sen vuoksi jäänyt käräjäoikeuden mielestä näyttämättä, että käsillä olisi perusteet vaaditulle muuttopäivän siirtämiselle.

A:n vuokrasopimuksen irtisanomisen ei edellä todetun perusteella voida katsoa tapahtuneen vuokrasuhteissa noudatetun hyvän tavan vastaiselle perusteella. A ei näin ollen ole oikeutettu vaatimiinsa korvauksiin, vaan niitä koskevat vaatimukset on hylättävä."

Tuomiolauselma

"A:n vaatimukset irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi, muuttopäivän siirtämisestä ja vahingonkorvauksista hylätään.

A velvoitetaan heti häädön uhalla muuttamaan huoneistosta *, ja jättämään se vuokranantajan * kaupungin asunnot Oy:n vapaaseen hallintaan.

A velvoitetaan korvaamaan * kaupungin asunnot Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.881,40 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 27.7.2018 lukien."

[Helsingin käräjäoikeus 28.6.2018 nro 34714; Helsingin hovioikeus 20.9.2018, Päätös Nro 1198, Dnro S 18/1910, Vailla lainvoimaa 20.9.2018, Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.11.2018, Julkaisematon 20.9.2018]

Lainkohdat

Vuokrasuhteeseen liittyviä uutisia - EDILEX

Häiritsevä elämä ja vuokrasuhde
Vuokravakuus
Vuokrien maksamatta jättäminen
Vahingonkorvaus / kosteusvauriot
Vuokrasuhteen päättyminen / päättäminen / jatkaminen
Remontti- ym. kustannukset
Loppusiivous
Sopimuksen tekeminen
Liikehuoneiston vuokraus
Rikosoikeudelliset seuraamukset
Muuta, mm. oikeudenkäyntikuluista

 

Vuokrasopimus (Uutisia, oikeustapauksia ym.)

 

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.