Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

6.6.2018 11.40 OTM Tuomo Laukkanen: Erityinen etsintä, tuo esitutkinnan käymättömistä korpimaista viimeinen

OTM Tuomo Laukkanen: Erityinen etsintä, tuo esitutkinnan käymättömistä korpimaista viimeinen

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden pakkokeinolain mukana syntyi uutena etsintämenettelynä erityinen kotietsintä, jonka toimittamisesta määrää lähtökohtaisesti tuomioistuin. Lisäksi etsinnälle on määrättävä etsintävaltuutettu valvomaan salassapidettävää aineistoa, johon etsintä voi kohdistua. Tyypillisiä erityisen kotietsinnän kohteita ovat esimerkiksi lakimiehen, toimittajan tai lääkärin tehtävissä toimivien työtilat, tietokoneet ja matkapuhelimet. Oikeusvarmuuden edellyttämä yhdenvertaisuus velvoittaa, että etsintävaltuutetun rooli ja menettely erityisiin kotietsintöihin liittyen on paikkakunnasta ja toimijoista riippumatonta sekä valtakunnallisesti yhdenmukaista. Tämä taas edellyttäisi käräjäoikeuksien toteutettavaksi ylempien oikeusasteiden tekemiä yhtenäisiä linjauksia tai tarkempaa sääntelyä, kirjoittaa OTM Tuomo Laukkanen Edilexin Vierashuoneessa.

Uuden etsintämenettelyn tarkoitus on ollut ainakin lisätä oikeusturvaa arkaluonteiseen ja pääsääntöisesti esitutkintaviranomaiselta salassapidettävään aineistoon kohdistuvassa etsinnässä ulkopuolisen ja riippumattoman valvonnan avulla. Erityistä etsintää koskeva sääntely on kuitenkin yksityiskohtaisten käytänteiden osalta tulkinnanvaraista. Näennäisen selkeä etsintävaltuutetun valvojan toimi ei sääntelyllä tavoiteltu oikeusturva huomioon ottaen olekaan yksittäistapauksessa niin yksiselitteinen etsintävaltuutetun roolin, tehtävien ja toimenpiteiden osalta. Esimerkiksi etsintävaltuutetun roolin mukaisena tehtävänä ei lähtökohtaisesti ole valvoa kuuluuko takavarikoitavaksi valikoitunut aineisto tutkittavaan tapaukseen, mutta salassapidettävän aineiston asianmukainen valvonta voi silti käytännössä tätä edellyttää.

Etsintävaltuutettujen ohjeistaminen ei vaikuta kuuluvan kenellekään. Asianajajaliitto on järjestänyt jäsenistölleen koulutusta, mutta suuri osa etsintävaltuutetuista ei kuulu kyseiseen liittoon. Esitutkintaviranomaiset eivät ole katsoneet ohjeistamista sopivaksi ja kummalliselle heidän vastuuttaminen tuntuisikin. Tuomioistuimet taas eivät ole ilmeisesti tahtoneet ottaa aktiivista roolia vaan pelkän tehtävään määräyksen sekä lakipykälien ilmoittamisen on katsottu yleensä riittävän. Todellisuudessa Markku Fredmanin ansiokas artikkeli aiheesta (Defensor Legis 2/2014) vaikuttaisi määritelleen toimintatapoja ja toimijoiden suhtautumista roolijakoon erityisillä etsinnöillä enemmän kuin yksikään muu ohjeistaja.

Etsintämääräyksen velvoittavuuden kautta käräjäoikeuksilla olisi mahdollisuus ohjeistaa ja opastaa etsinnässä toimivia tahoja aina etsintämääräystä antaessaan tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja keskenään yhdenmukaisesti. Erityiset etsinnät voivat poiketa tapauskohtaisilta erityispiirteiltään merkittävästi, joten yksityiskohtaisemmalle ohjeistukselle löytyisi oikeusturvan näkökulmasta arvioiden kyllä tilausta, vaikka käytännön toteutuksen osalta tilannekohtaista liikkumavaraa onkin syytä jättää varsin laajasti. On kuitenkin syytä huomata, että erityinen kotietsintä ei ole vain yleinen kotietsintä pienellä lisämausteella. Kyse on nimensä mukaisesti erityisestä etsinnästä, johon liittyvästä erityisestä menettelystä lainsäätäjä on katsonut olevan tarpeellista säätää erikseen. Näin ollen myös menettelyssä ja toimenpiteissä tulee ottaa huomioon riittävällä vakavuudella ja tarkkuudella etsinnän erityispiirteet ja sääntelyn tarkoitus. Tämä velvoittaa niin etsinnän toimittamiseen osallistuvia esitutkintaviranomaisia ja etsintävaltuutettuja kuin myös etsinnöistä päättäviä tuomioistuimia.

Tulkinnanvaraisuuden seurauksena etsintävaltuutetun henkilövalinnan osalta on muodostunut ennemminkin tavaksi kuin poikkeukseksi, että poliisimieheen kohdistuvaa poliisimiesten toimittamaa etsintää on valvomassa poliisimies etsintävaltuutetun roolissa. Tämä jo ensisilmäyksellä kyseenalaiselta vaikuttava järjestely on tuskin ollut lainsäätäjän tarkoituksena suunniteltaessa puolueettoman valvontainstituution käytännön toteutusta. Poliisiin kohdistuvan ulkopuolisen valvonnan ja läpinäkyvyyden kasvun trendi huomioiden on hieman hämmentävää, että menettelyä ei useinkaan ole nähty ongelmallisena. Sinänsä on selvää, että etsintävaltuutetun tehtävässä voidaan edellyttää poliisin tehtävissä toimivien ammattitaitoa, kun etsintä kohdistuu esimerkiksi poliisin tietojärjestelmiin. On myös nähdäkseni selvää, että eri poliisiyksikköihin kuuluminen ei ratkaise sitä tosiasiaa, että valvonnan tulisi näyttäytyä uskottavan puolueettomana myös ulkopuolisille havainnoijille. Tämänkään ongelman käytännön ratkaisussa tarvittavaa luovuutta ei ole rajoitettua ainakaan yksityiskohtaisilla säännöksillä. Sen sijaan jo hallituksen esityksessä mainitaan mahdollisuudesta useampaan etsintävaltuutettuun, kun ”joltakin osin tarvitaan erityistä asiantuntemusta”. Etsintämääräyksellä tällaisen ns. asiantuntijaetsintävaltuutetun tehtävää olisi mahdollista rajoittaa vain siihen osaan etsintätoimenpiteistä, joissa kyseistä asiantuntemusta tosiasiallisesti tarvitaan. On myös syytä huomata, että esitutkintaviranomaisen virkavastuuseen kuuluu osaltaan huolehtia etsintävaltuutetun toimintaedellytyksistä siten, että erityistä kotietsintää koskevaa sääntelyä noudatetaan kuten on tarkoitettu.

Toki lainsäätäjälläkin olisi mahdollisuus parantaa lähtökohtia etsintöihin liittyvien säännösten käytännön soveltamiseen ja oikeusturvan toteutumiseen. Tällä hetkellä sama tuomioistuin arvioi erityisen kotietsinnän edellytykset ja määrää etsinnän toimitettavaksi sekä myöhemmin 30 päivän kuluessa arvioi etsinnän kohteen vaatimuksesta oliko etsintämääräyksen antamiselle perusteita. On myös erikoista, että laite-etsintöjä ei voida pääsääntöisesti saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, ellei sitten kyse ole kotietsinnällä löytyneestä laitteesta. Vaikka vaivattoman käytettävyyden ja ympäristönsuojelun kannalta asiakirjojen paperitulosteita kenties tulisikin välttää, oikeussuojan näkökulmasta pöytälaatikon paperit vaikuttaisivat olevan paremmassa turvassa kuin matkapuhelimella käytettävän pilvipalvelun tiedostot. Tämän hetkisen sääntelyn perusteella kaikkien erityisten etsintöjen voidaan tulkita olevan erityisiä kotietsintöjä, koska pakkokeinolaki ei tunne käsitteitä esimerkiksi erityisestä laite-etsinnästä tai erityisestä henkilöntarkastuksesta. Mikäli pakkokeinolain uudistuksen yhteydessä olisi suhtauduttu samalla tarkkuudella erityisiin etsintöihin liittyviin oikeusturvakysymyksiin kuin salaisten pakkokeinojen osalta, tulkinnanvaraisuus menettelyssä olisi todennäköisesti huomattavasti vähäisempää. Tämä olisi tietenkin edellyttänyt, että erityisellä etsinnällä mahdollisen loukkauksen vaaraan joutuvien oikeuksien ymmärretään ja sisäistetään kuuluvan syvälle perus- ja ihmisoikeuksien ydinalueelle. Nyt lopputulos näyttää osin EIT:n mieliksi tehdyltä sääntelyltä, jossa käytännön toteutuksen ongelmakohtien ratkaisu on jätetty jonkun muun mietittäväksi. Sitä muuta ei vain ole vielä tähän mennessä löytynyt.

Oikeusvarmuuden edellyttämä yhdenvertaisuus velvoittaa, että etsintävaltuutetun rooli ja menettely erityisiin kotietsintöihin liittyen muutoinkin on paikkakunnasta ja toimijoista riippumatonta sekä valtakunnallisesti yhdenmukaista. Tämä taas nähdäkseni edellyttäisi käräjäoikeuksien toteutettavaksi ylempien oikeusasteiden tekemiä yhtenäisiä linjauksia tai tarkempaa sääntelyä. Kuten eräs haastattelemani etsintävaltuutettu totesi tehtävästään uuden lainsäädännön soveltamisen edelläkävijänä: ”Jokuhan ne virheetkin ekana tekee.” Näin kolme ja puoli vuotta sääntelyn voimaan tulon jälkeen näistä virheistä saatua oppia olisi jo syytä jakaa laajemmin, ettei jokaisen yksittäisen tutkinnanjohtajan, etsintävaltuutetun ja käräjätuomarin tarvitse hakea oppiaan pioneeriperinteitä kunnioittaen kantapään kautta.

Lue myös


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.