Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

25.4.2018 11.44 VT Olli Rautsi: Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevissa oikeusapuasioissa kaipaa uudelleenarviointia

VT Olli Rautsi: Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevissa oikeusapuasioissa kaipaa uudelleenarviointia

Asiakohtaisen palkkion säätämiselle kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ei ole olemassa todellisia perusteita eikä asiakohtaisen palkkion säätämisen ole katsottava tuoneen merkittäviä hyötyjä aikaisempaan verrattuna. Sen sijaan muutoksen on katsottava jopa nostavan kustannuksia sekä vaikuttavan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan heikentävästi, minkä vuoksi asiakohtaisesta palkkiosta luopumista tulisi harkita. Mikäli asiakohtaisesta palkkiosta ei luovuttaisi, tulisi palkkioasetuksen säännöksiä joka tapauksessa arvioida uudelleen, kirjoittaa VT Olli Rautsi Edilexin Vierashuoneessa.

Yksityiselle avustajalle on kansainvälistä suojelua koskevissa oikeusapuasioissa maksettu 15.9.2016 lähtien oikeusapulain 17 a §:n ja valtioneuvoston asetuksen oikeusavun palkkioperusteista (jatkossa palkkioasetus) 7 a §:n nojalla tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta asiakohtainen palkkio. Palkkion vahvistaminen asiakohtaisena on nykyisten oikeusapusäännösten valossa poikkeuksellista, sillä aikaisemmin avustajalle on voitu maksaa asiakohtainen vähimmäispalkkio ainoastaan palkkioasetuksen 7 §:n mukaisissa tilanteissa avustajan vaatimuksesta. Palkkion määräytymistavan muuttuminen kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa oli seurausta vuonna 2015 Suomeen suuntautuneesta turvapaikanhakijoiden määrän lyhytaikaisesta kasvusta. Palkkion määräytymistavan muutos oli osa isompaa lainsäädännön uudistuskokonaisuutta, jonka on arvosteltu heikentäneen kokonaisuudessaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Elokuussa 2017 oikeusministeri Antti Häkkänen ilmoittikin, että turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään perusteellinen selvitys, jonka perusteella arvioidaan mahdollisia säädösmuutosten tarpeita.

Mitä asiakohtaisesta palkkiosta pitäisi sitten ajatella osana kritisoitua uudistuskokonaisuutta? Todettakoon alkuun, että lainsäädännössä valitusta pääperiaatteesta poikkeamiselle tulisi aina löytyä todelliset ja kestävät perusteet. Näin on myös oikeusavun kohdalla, jossa avustajalle maksettava palkkio määräytyy lähtökohtaisesti oikeusapulain 17 §:n 1 momentin mukaisesti tarpeellisiin toimenpiteisiin käytetyn ajan perusteella. Perusteettomasta poikkeamisesta tulisi sen sijaan aina pidättäytyä lainsäädännön tarpeettoman monimutkaistumisen välttämiseksi. Lisäksi huonosti valmisteltuna pääperiaatteesta poikkeamisella voi olla sillä tavoiteltujen hyötyjen sijaan jopa haitallisia vaikutuksia. Avustajan palkkion säätämisessä asiakohtaiseksi onkin kyse juuri jälkimmäisestä tilanteesta.

Asiakohtaisen palkkion säätämistä on lain esitöissä (HE 32/2016 vp.) ensinnäkin perusteltu palkkiolaskujen käsittelyn tehostumisella ja selkeytymisellä oikeusaputoimistoissa ja hallintotuomioistuimissa. Koska ennen uudistuskokonaisuutta yksityiset avustajat antoivat oikeusapua tuomioistuinten lisäksi pääasiassa myös hallintomenettelyssä ulkomaalaislain 9 §:n erityissäännöksen nojalla, kasvoi turvapaikanhakijoiden määrän lisäksi myös ratkaistavien palkkiolaskujen määrä oikeusaputoimistoissa. Kun uudistuskokonaisuudella ulkomaalaisasiat laitettiin kuitenkin samaan asemaan muiden oikeusapuasioiden kanssa, ja nykyään oikeusapua hallintomenettelyssä antavat pääasiassa julkiset oikeusavustajat oikeusapulain 8 §:n 1 momentin pääsäännön nojalla, laskujen ratkaisemisen nopeuttamiselle ja selkiyttämiselle ei ole enää palkkiolaskujen vähenemisen myötä tarvetta. Hallintotuomioistuimissa palkkiovaatimuksen ratkaisemisen kestoon puolestaan vaikuttaa merkittävimmin avustajien laiminlyönnit toimittaa vaadittu palkkiolasku tai selvitys vaadituista kuluista. Itse palkkiovaatimuksen ratkaisemiseen menevä aika mitataan taasen tavallisesti yksittäisissä minuuteissa, mitä ei ole pidettävä oikeusministeriön 23.8.2016 päivätyssä muistiossa nro OM 7/33/2016 koskien palkkioasetuksen muuttamista väitetyllä tavalla huomattavana aikana suhteessa pääasian käsittelyyn. Asiakohtaista palkkiota ei siten voida perustella mainituilla tehostamis- ja selkeyttämissyillä.

Asiakohtaisen palkkion säätämistä ei voida perustella myöskään lain esitöissä esitetyllä toisella perusteella eli kustannusten hillitsemisellä. Kuten edellä jo todettiin, ei asiakohtaisen palkkion säätäminen ole aikaisempaan verrattuna merkittävästi tehostanut palkkiolaskujen käsittelemistä. Tämän lisäksi kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa yksityisten avustajien ammattitaidon ja työnlaadun yleinen taso on heikko, mikä hidastaa pääasian ratkaisemista hallintotuomioistuimissa. Kiinteän palkkion maksaminen riippumatta avustajan työnlaadusta onkin omiaan kustannusten hillitsemisen sijaan nostamaan niitä, kun ammattitaitoiset avustajat eivät pysty tekemään työtään asianmukaisesti, eikä heikommilla avustajilla ole syytä parantaa ammattitaitoaan. Sen sijaan, mikäli hallintotuomioistuimilla olisi mahdollisuus arvioida palkkiovaatimusta ratkaistessaan avustajan tekemien toimenpiteiden laatua ja tuomioistuimet myös aiemmasta poiketen tosiasiassa niin tekisivät, toisi tämä säästöä oikeusapukulujen alentumisen lisäksi avustajien kirjelmien laadun paranemisen myötä tapahtuvan pääasiankäsittelyn nopeutumisen kautta.

Samalla turvapaikanhakijoiden oikeusturva paranisi heidän asioidensa tullessa nopeammin ratkaistuiksi sekä heidän saamansa oikeudellisen avun parantuessa.

Edellä mainituilla perusteilla asiakohtaisen palkkion säätämiselle kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ei ole olemassa todellisia perusteita eikä asiakohtaisen palkkion säätämisen ole katsottava tuoneen merkittäviä hyötyjä aikaisempaan verrattuna. Sen sijaan muutoksen on katsottava jopa nostavan kustannuksia sekä vaikuttavan turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan heikentävästi, minkä vuoksi asiakohtaisesta palkkiosta luopumista tulisi harkita. Mikäli asiakohtaisesta palkkiosta ei edellä mainituista syistä huolimatta luovuttaisi, tulisi seuraavia palkkioasetuksen säännöksiä joka tapauksessa arvioida uudelleen.

Ensinnäkin hallinto-oikeudessa avustamisesta maksettavaa palkkiota koskevan palkkioasetuksen 7 a §:n 1 momentin 2 kohtaa tulisi muuttaa siten, että siinä säädettäisiin mahdollisuudesta maksaa avustajalle normaalia alempi palkkio poikkeuksellisen yksinkertaisissa asioissa. Muutostarpeen taustalla on hallinto-oikeuksissa nopeasti yleistyneet tilanteet, joissa oikeus joutuu välittömästi palauttamaan sillä käsiteltävänä olevan asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi vasta valitusvaiheessa esitetyn uuden turvapaikkaperusteen takia. Kyseisissä tilanteissa avustajan tekemät toimenpiteet jäävät normaalia vähäisemmiksi, mikä puoltaa alemman palkkion maksamista. Alempi palkkio voisi tulla myös sovellettavaksi, mikäli avustajan ammattitaidossa ja työnlaadussa on merkittäviä puutteita.

Toinen muutostarve koskee palkkioasetuksen 7 a §:n 2 momenttia, jossa säädetään normaalia alemmasta palkkiosta silloin, kun turvapaikkahakemus katsotaan ulkomaalaislain 101 §:n perusteella ilmeisen perusteettomaksi, kun kyseessä on 102 §:ssä tarkoitetusta uusintahakemuksesta tai mikäli hakemus jätetään 103 §:n nojalla tutkimatta. Kyseisen lainkohdan säätämisen ajatuksena on ollut, että siinä tarkoitettujen asioiden asianmukainen hoitaminen edellyttäisi avustajalta normaalia vähemmän toimenpiteitä. Ilmeisen perusteettomien hakemusten sekä uusintahakemusten kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä aina paikkaansa. Ilmeisen perusteettomiksi katsottuja hakemuksia yhdistää nimittäin ainoastaan se, että ne voidaan ratkaista ulkomaalaislain 104 §:n 1 momentin nojalla nopeutetussa menettelyssä. Nopeutetun menettelyn soveltaminen ei kuitenkaan suoraan tarkoita sitä, että itse käsiteltävänä oleva asia olisi laajuudeltaan tai laadultaan yksinkertainen ja siten edellyttäisi avustajalta vähemmän. Turvapaikanhakijan tekemän myöhemmän hakemuksen arvioiminen uusintahakemukseksi ulkomaalaislain 102 §:n nojalla on puolestaan pelkästään toteava eikä se vaikuta suoraan itse hakemuksen käsittelyyn tai asian lopputulokseen. Nykyisenlaisena säännös johtaakin avustajien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, kun laadultaan ja laajuudeltaan vaativassa asiassa avustajalle voidaan maksaa ainoastaan alennettu palkkio. Säännöksen yksiselitteisen sanamuodon takia lainsäätäjän ilmeistä virhettä ei ole kuitenkaan mahdollista laintulkinnalla sivuttaa. Tästä syystä palkkioasetuksen 7 a §:n 2 momenttia tulisi joko täsmentää vastaamaan sille tarkoitettua soveltamisalaa tai vaihtoehtoisesti pykälän 1 ja 2 momentit tulisi yhdistää, jolloin palkkiolaskun ratkaiseva taho voisi asian tosiasiallisen laadun perusteella vahvistaa avustajalle asiakohtaisen palkkion joko alempana, normaalina tai korotettuna.

Kolmanneksi palkkioasetuksen 5 §:ää, jonka mukaan matka-ajasta ei makseta palkkiota kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa, tulisi harkita uudelleen. Asiakohtaisten palkkioiden määrissä ei ole nimittäin otettu huomioon 1.2.2017 tapahtunutta kansainvälistä suojelua koskevien asioiden hajauttamista Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen, mikä on lisännyt pääasiassa Helsinkiin sijoittuneiden avustajien matkustamista. Lisäksi oikeusministeriön muistion perustelut, joiden mukaan matkustaminen ei ole enää videoyhteyksien käytön myötä välttämätöntä entisessä laajuudessaan ja matka-aika on nykyisillä työvälineillä hyödynnettävissä työntekoon, pätevät myös muissa oikeusapuasioissa. Kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa avustaville avustajille tulisikin maksaa tasapuolisuuden nimissä asiakohtaisen palkkion lisäksi palkkio matka-ajasta tai vaihtoehtoisesti matka-ajan korvaamisesta tulisi oikeusapuasioissa luopua kokonaan. Muissa kuin kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa matka-ajalta palkkion maksaminen voitaisiin korvata oikeusministeriön muistion perusteluita mukaillen nostamalla nimellisesti palkkioasetuksen 6 §:ssä säädettyä tuntipalkkion määrää.

Kuten edellä mainituista muutosehdotuksista on huomattavissa, johtavat nykyisenlaiset asiakohtaista palkkiota koskevat palkkioasetuksen säännökset usein avustajien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Palkkioasetuksen säännösten muuttaminen onkin välttämätöntä, mikäli yksityisen avustajan palkkion halutaan kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa jatkossakin määräytyvän asiakohtaisena.

Olli Rautsi
Varatuomari


Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.