Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

11.4.2018 11.26 Hovioikeuden ratkaisu yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta – käräjäoikeuden tuomitsemaa kärsimyskorvausta korotettiin

Hovioikeuden ratkaisu yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta – käräjäoikeuden tuomitsemaa kärsimyskorvausta korotettiin

Oikeuskirjallisuudessa (Keskeiset rikokset, 2014, Frände ym., s. 408) on todettu, että rikoslain 24 luvun 8 §:n luonteesta johtuu, että konkurrenssiongelmia syntyy suhteellisen harvoin. Tärkein näistä koskee säännöksen suhdetta rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaiseen kunnianloukkaukseen. Täysin selvää on, ettei yksittäinen teko voi täyttää yhtä aikaa kumpaakin rikostunnusmerkistöä. Jos tieto, vihjaus tai kuva on totuudenmukainen, mutta loukkaa yksityiselämää, kysymys on rikoslain 24 luvun 8 §:n mukaisesta rikoksesta. Kun taas tieto on valheellinen, kysymykseen tulee rikoslain 24 luvun 9 §:n soveltaminen. Yhtä selvää on se, että samaan julkaisuun voi sisältyä kummankin tyyppistä tietoa, jolloin sovelletaan kumpaakin säännöstä. Asiassa kirjallisena todisteena esitetyssä viestiketjussa on ollut kysymys samasta julkaisusta, koska se on esitetty samalla internet-sivustolla jatkuen aina samasta aiheesta koskien B:tä. B:tä koskevassa viestiketjussa oli esitetty hänestä sekä rikoslain 24 luvun 8 §:ssä tarkoitettua yksityiselämää loukkaavaa tietoa että 9 §:ssä tarkoitettua halventavaa tietoa. Näin ollen asiassa tuli kysymykseen käräjäoikeuden soveltamat yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevien rikosten säännökset. Rikosten vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet ja rikoksista ilmenevä muu tekijän syyllisyys, rikosten vakavuus ja keskinäinen yhteys huomion ottaen oikeudenmukainen yhteinen sakkorangaistus oli käräjäoikeuden mittaama 50 päiväsakkoa. Huomioon ottaen molempien loukkausten laatu, loukkausten julkisuus ja niiden esilläolon pysyvyys hovioikeus arvioi henkilöasiain neuvottelukunnan suositusten perusteella korvauksen kohtuulliseksi määräksi yhteensä 4.000 euroa. (Vailla lainvoimaa 11.4.2018)

Turun hovioikeus 10.4.2018, tuomio 18/115386, asianro R 17/233

Pirkanmaan käräjäoikeus 08.12.2016 nro 15 1374

Asia: Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ym.

[Toim. huom.: Rikosnimikkeestä käytetyt ilmaisut alla ovat suoraan päätösteksteistä, eikä toimittaja ole niitä muokannut]

Syyttäjän rangaistusvaatimukset käräjäoikeudessa

1. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
4.11.2014 - 26.12.2014 Akaa

C ja A ovat oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä internetissä esittäneet B:n yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

C ja A ovat C:n tietokoneelta laittaneet internetin keskustelupalstalle tietoja B:tä koskevasta oikeudenkäynnistä, seksuaalirikosta koskevasta tuomiosta sekä yksilöinyt B:tä valokuvan, harrastuksen ja asuinpaikan kautta siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan B:lle kärsimystä.

2. Kunnianloukkaus
4.11.2014 - 26.12.2014 Akaa

C ja A ovat tahallaan halventaneet B:tä edellisen syytekohdan mukaisesti laittamalla internetin keskustelupalstalle tietoja B:tä koskevasta oikeudenkäynnistä sekä seksuaalirikosta koskevasta tuomiosta. Lisäksi C ja A ovat nimitelleet B:tä halventavalla tavalla ja yksilöineet B:tä valokuvan, harrastuksen ja asuinpaikan kautta.

Asianomistajien vaatimus

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 1

B on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut C:n ja A:n velvoittamista suorittamaan yhteisvastuullisesti vahingonkorvauksena yksityiselämää loukkavan tiedon levittämisestä aiheutuneesta kärsimyksestä 4.000 euroa, kunnianloukkauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä 4.000 euroa, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 4.11.2014 lukien sekä oikeudenkäyntikulut 4.750 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Käräjäoikeuden tuomiosta

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n ja C:n molemmat syytteen mukaisista rikoksista yhteiseen 50 euron päiväsakkoon sekä velvoittanut A:n ja C:n korvaamaan yhteisvastuullisesti B:lle vahingonkorvauksena
- yksityiselämää loukkavan tiedon levittämisestä aiheutuneesta kärsimyksestä 1.500 euroa,
- kunnianloukkauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä 1.000 euroa, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 4.11.2014 lukien sekä
- oikeudenkäyntikulut 4.750 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Valitukset

A on vaatinut, että syytteet yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä kohdassa 1 ja kunnianloukkauksesta kohdassa 2 hylätään ja että hänet vapautetaan rangaistuksesta sekä kaikesta korvausvelvollisuudesta asiassa. Lisäksi A on vaatinut, että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan.

Perusteinaan A on lausunut, että B:n rikos ei ollut ollut vähäinen ja viestit oli kirjoitettu ajallisesti hyvin pian asiassa annetun tuomion jälkeen.

Kirjoitukset oli tehty yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi. Hän ei ollut tiennyt, että B:n harrastuksessa tapahtunut muutos olisi tarkoittanut, ettei tämä enää ole ollut lasten kanssa tekemisissä. Hänen käsityksensä mukaan C ei ollut ollut tietoinen tästä kirjoittelusta. Hänellä ei ollut ollut riitaa B:n kanssa eikä myöskään kostomotiivia viestejä kirjoittaessaan. Hänen tarkoituksenaan oli ollut varoittaa. Tiedot olivat olleet oikeita. Samalla kirjoituksen osalla ei voi syyllistyä sekä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen että kunnianloukkaukseen. Rangaistus on liian ankara.

B on vaatinut, että A ja C velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan hänelle korvaukseksi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta aiheutuneesta kärsimyksestä käräjäoikeuden tuomitseman 2.500 euron asemesta 6.000 euroa korkoineen 4.11.2014 lukien ja korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Perusteinaan B on lausunut, että kirjoituksissa hänet oli yksilöity kuvan, harrastuksen sekä asuinpaikan perusteella ja tiedot olivat olleet omiaan tulemaan hyvin laajan henkilöpiirin saataville ja hyvin laaja henkilöpiiri oli myös havainnut ne. Kirjoituksiin sisältyneet tiedot eivät olleet olleet julkisia. Menettely oli halventanut B:tä. C:n osalta teossa oli ollut kysymys kostosta. Yhteisvastuullisen korvausvastuun jakoa määriteltäessä olisi kohtuullista ottaa huomioon, ettei A:n loukkaamistarkoitus ollut ollut yhtä voimakas kuin C:n.

Hovioikeuden perustelut

Syyksilukeminen

Hovioikeus hyväksyy kohdissa 1 ja 2 käräjäoikeuden ratkaisun perusteluineen yhteistuumaisuuden sekä tunnistettavuuden osalta ja lausuu käräjäoikeuden loukkaavuudesta lausuman lisäksi, että lain esitöissä (HE 19/2013 vp) on todettu, että jos tietty rikos on sen laatuinen, ettei sillä voida katsoa olevan yhteiskunnallista merkitystä, sitä koskeva tieto kuuluu tekijänsä yksityiselämänä suojattaviin seikkoihin. Muussa tapauksessa yksityiselämän suoja ei aseta esteitä julkistamiselle. Ratkaisu riippuu tässäkin yhteydessä toisaalta teon laadusta ja tekijästä, toisaalta siitä, miten teko liittyy tekijän yhteiskunnalliseen rooliin. Rikoksentekijän tai rikoksesta epäillyn nimen julkistamisessa kysymys on aina tapauskohtaisesta harkinnasta, johon rangaistuksen ankaruuden lisäksi vaikuttavat muun muassa tekijän asema, olosuhteet, teon merkittävyys tiedotusvälineen levikkialueella sekä teon liittyminen poliittiseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan tai muuhun yleisesti merkittävään aihepiiriin. Kun kysymyksessä on poikkeava käyttäytyminen, on tärkeää tarkkaan erottaa toisistaan se, mikä vain herättää uteliaisuutta ja se, millä on merkitystä yleiseltä kannalta.

Vaikka B on lain esitöiden tarkoittamana tavallisena henkilönä syyllistynyt sinänsä vakavaan rikokseen, niin kokonaisharkinnan perusteella teolla ei voida katsoa olevan sellaista yhteiskunnallista merkitystä, että B:stä esitettyjen tietojen esittämistä voitaisiin pitää lain tarkoittamalla tavalla yleiseltä kannalta merkittävänä.

Rikoslain 24 luvun 8 §:n ja 9 §:n rajoitussäännösten soveltamisen edellytyksenä on, että asia on esitetty yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi. Kyseinen edellytys ei täyty. Käräjäoikeuden suorittama rajoitussäännöksen soveltumisen käsitteleminen on tarpeetonta.

Oikeuskirjallisuudessa (Keskeiset rikokset, 2014, Frände ym., s. 408) on todettu, että rikoslain 24 luvun 8 §:n luonteesta johtuu, että konkurrenssiongelmia syntyy suhteellisen harvoin. Tärkein näistä koskee säännöksen suhdetta rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaiseen kunnianloukkaukseen. Täysin selvää on, ettei yksittäinen teko voi täyttää yhtä aikaa kumpaakin rikostunnusmerkistöä. Jos tieto, vihjaus tai kuva on totuudenmukainen, mutta loukkaa yksityiselämää, kysymys on rikoslain 24 luvun 8 §:n mukaisesta rikoksesta. Kun taas tieto on valheellinen, kysymykseen tulee rikoslain 24 luvun 9 §:n soveltaminen. Yhtä selvää on se, että samaan julkaisuun voi sisältyä kummankin tyyppistä tietoa, jolloin sovelletaan kumpaakin säännöstä.

Asiassa kirjallisena todisteena esitetyssä viestiketjussa on ollut kysymys samasta julkaisusta, koska se on esitetty samalla internet-sivustolla jatkuen aina samasta aiheesta koskien B:tä. B:tä koskevassa viestiketjussa on esitetty hänestä sekä rikoslain 24 luvun 8 §:ssä tarkoitettua yksityiselämää loukkaavaa tietoa että 9 §:ssä tarkoitettua halventavaa tietoa. Näin ollen asiassa tulee kysymykseen käräjäoikeuden soveltamat yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevien rikosten säännökset.

Vahingonkorvaus

Eri loukkauksia voidaan arvioida yhtenä kokonaisuutena ja niistä voidaan määrätä yksi yhteinen korvaus. Yhteistä korvausta tuomittaessa lähtökohdaksi on otettava se loukkaus, jota on pidettävä vakavimpana. Muut loukkaukset voidaan ottaa huomioon tuomittavaa korvausta korottavina tekijöinä (Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2017, 4. painos, s. 123).

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun perustelut vahingonkorvauksen määrän mittaamisesta kokonaiskärsimyksen mukaan, mutta lausuu korvausmäärien yhteismäärän osalta, että vakavimpana loukkauksena hovioikeus pitää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä, joka on otettava lähtökohdaksi korvausta tuomittaessa. Huomioon ottaen molempien loukkausten laatu, loukkausten julkisuus ja niiden esilläolon pysyvyys hovioikeus arvioi henkilöasiain neuvottelukunnan suositusten perusteella korvauksen kohtuulliseksi määräksi yhteensä 4.000 euroa. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden lausuman C:n ja A:n toimimisesta yhteistuumin, millä perusteella C ja A ovat velvollisia korvaamaan koko määrän yhteisvastuullisesti.

Rangaistusseuraamus

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Saman lain 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan yhteistä rangaistusta mitattaessa lähtökohdaksi on otettava siitä rikoksesta tuomittava rangaistus, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuleva ankarin rangaistus, sekä mitattava rikoksista yhteinen rangaistus siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa myös rikosten lukumäärään, vakavuuteen ja keskinäiseen yhteyteen.

Rikosten vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet ja rikoksista ilmenevä muu tekijän syyllisyys, rikosten vakavuus ja keskinäinen yhteys huomion ottaen oikeudenmukainen yhteinen sakkorangaistus A:lle on käräjäoikeuden mittaama 50 päiväsakkoa.

Oikeudenkäyntikulut

Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen hovioikeus hyväksyy B:n oikeudenkäyntikululaskun vaaditun mukaisesti. Asian näin päättyessä A ja C ovat velvollisia yhteisvastuullisesti korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut B:n valituksen osalta ja A on velvollinen korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut vastauksen osalta.
 

  • Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.6.2018.

Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.