Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

29.12.2017 11.55 Tammikuussa 2018 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuussa 2018 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuun 2018 muutoksia ovat muun muassa:
- Vankien käyttö- ja toimintarahajärjestelmä uudistuu
- Vankeudesta ja valvonnasta koostuva yhdistelmärangaistus käyttöön
- Vesilain käyttöoikeussääntely uudistuu
- Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää valituslupaa
- Nimilainsäädäntöä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin
- Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä
- Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin ja lupiin tulee muutoksia
- Muutoksia verotukseen, sijoittajansuojaan ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin
- Voimaan uusi avaruuslaki
- Työttömien yrittäjyyttä tuetaan ja liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa laajennetaan
- Uusi maakaasumarkkinalaki voimaan
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa tammikuussa
- Liikennepalvelulain tietoja koskevat säännökset voimaan
- Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki sekä muuntotuet voimaan
- Hyönteisten ja muiden uuselintarvikkeiden lupakäytännöt muuttuvat
- Opintotukeen huoltajakorotus
- Ammatillinen koulutus uudistuu

Linkki: Uusimmat säädökset, Uusimmat hallituksen esitykset
Vinkki: Voit etsiä tietyllä ajanjaksolla voimaan tulevia säädöksiä tarkennetulla haulla
Lue myös: Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko -julkaisut
Pysy ajan tasalla muutoksista: Lakikanava, RSS-palvelut

  • Toim. huom.: Tiedot perustuvat tilanteeseen 29. joulukuuta 2017. Mikäli tämän jälkeen julkaistaan tärkeitä säädöksiä, jotka tulevat voimaan tammikuun 2018 aikana, niistä uutisoidaan Edilexissä erikseen.
  • Vuoden lopulla julkaistaan säädöksiä erityisen paljon, muun muassa budjettilait. Kaikkea yksittäisen lukijan kannalta ehkä tärkeääkin on varsinkin tällöin mahdotonta uutisoida Edilexissä.
  • Kun haluat varmistua esimerkiksi siitä, mitä kaikkea hallitus ja eduskunta ovat päättäneet, kannattaa lukea myös Edilexissä ilmestyvät Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko -lehdet.

Kaikki säädöskokoelmassa julkaistavat tammikuun 2018 säädösmuutokset tästä linkistä  (tulos muuttuu sitä mukaa kun uusia tammikuussa voimaantulevia säädöksiä julkaistaan)

Tähän uutiseen on koottu yhteenvedoksi linkit (otsikoissa) vuodenvaihteen muutoksista kertoviin ministeriöiden tiedotteisiin sekä kerrottu tärkeimmät muutokset sikäli kuin ministeriöt ovat kyseisen tiedotteen julkaisseet.

1. Oikeusministeriö

Vankien käyttö- ja toimintarahajärjestelmä uudistuu

Säännökset vangeille maksettavasta käyttörahasta, toimintarahasta ja palkasta uudistuvat. Muutokset yksinkertaistavat etuusjärjestelmää. Käyttörahan, toimintarahan ja palkan tasosta on säädetty asetuksella.

Vankeudesta ja valvonnasta koostuva yhdistelmärangaistus käyttöön

Uusi yhdistelmärangaistus otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. Rangaistus koostuu ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä vuoden pituisesta valvonta-ajasta. Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Vesilain käyttöoikeussääntely uudistuu

Vesilain säännökset pakkolunastuksesta ja käyttöoikeuden perustamisesta uudistuvat. Uudistuksilla yhtenäistetään vesilaki perustuslain kanssa niin, että aikoinaan poikkeuslakina säädetty ns. valtuuslaki voidaan kumota.

Rakentamis- ja ympäristöasioista valittaminen KHO:een edellyttää valituslupaa

Lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä vaaditaan 1.1.2018 lukien valituslupa valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Nimilainsäädäntöä sovelletaan myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin

Nimilainsäädännön uudistus tulee voimaan vasta vuoden 2019 alusta, mutta jo 1.1.2018 alkaen esimerkiksi voimassa olevan nimilain mukainen oikeus yhteiseen sukunimeen koskee myös rekisteröityjä parisuhteita.

2. Sisäministeriö

Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä

Kausityön tekemistä ja yrityksen sisällä EU-maasta toiseen siirtyvien työntekijöiden liikkuvuutta helpotetaan uudella lainsäädännöllä. Kausityölaki koskee tilapäisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kolmansista maista tulevia työntekijöitä, jotka palaavat kotimaahansa kauden päätyttyä. ICT-lailla sujuvoitetaan monikansallisen yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden siirtymistä Euroopan unionin ulkopuolelta EU-alueelle ja unionin jäsenvaltiosta toiseen saman työnantajan palveluksessa.

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston maksuihin ja lupiin tulee muutoksia

Paikallispoliisin ampuma-aseluparyhmän suoritteista poistuvat tietyt luvat, mikä johtuu 1.12.2017 voimaan tulleesta ampuma-aselain muutoksesta. Uusi aselupa esimerkiksi korvaa erillisen hallussapitoluvan ja yksityisen valmistamisluvan, joiden myöntämisestä luovutaan.

Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin tulee sekä korotuksia että alennuksia lupatyypistä riippuen. Uusien kausityöhön ja yritysten sisäisiin siirtoihin liittyvien lupaperusteiden maksujen suuruus määritellään sisäministeriön antamassa asetuksessa Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Poliisilta Maahanmuuttovirastolle vuoden 2017 alussa käsiteltäväksi siirtyneiden oleskelulupien maksut on arvioitu uudelleen ja osa näistä maksuista muuttuu.

3. Valtiovarainministeriö

Muutoksia tulee muun muassa verotukseen, sijoittajansuojaan ja kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin.

4. Työ- ja elinkeinoministeriö

Tekesin ja Finpron yrityspalvelut kokoava Business Finland aloittaa toimintansa vuoden 2018 alussa. Voimaan astuu myös uusi avaruuslaki. Työttömien yrittäjyyttä tuetaan ja liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa laajennetaan. Uusi maakaasumarkkinalaki astuu voimaan.

- Business Finland aloittaa vuoden 2018 alussa
- Uusi laki avaruustoiminnasta tukee avaruusalan kehittymistä Suomessa
- Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen
- Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käsittelemään työntekijän oleskelulupahakemuksia
- Tutkintoon johtava työvoimakoulutus opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle
- Uusi maakaasumarkkinalainsäädäntö voimaan vuoden alussa
- Ydinenergialakiin säännökset ydinlaitosten käytöstä poistamisen luvasta

5. Sosiaali- ja terveysministeriö

- Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut laskevat vuoden 2018 alussa
- Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2018
- Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2018 vahvistettu
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa tammikuussa
- Vuoden 2018 sairausvakuutusmaksut vahvistettu
- Eläkkeensaajan asumistuessa hyväksyttävät asumismenot nousevat
- Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2018 on vahvistettu
- Ympärivuorokautinen päivystyshoito sairaaloihin, terveyskeskuksiin päiväaikainen kiireellinen hoito
- Uusi palvelutasopäätöksen malli parantaa ensihoitopalvelujen yhdenvertaista saatavuutta
- Sairaaloiden työnjako uudistuu
- Kuntoutuksen ohjaajista laillistettavia ammattihenkilöitä, lähihoitajien rekisteröintiä helpotetaan
- Korotuksia sotainvalidien puolisoiden etuuksiin ja vapaaehtoisten rintama-avustukseen
- Työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2018
- Kansaneläkeindeksi jäädytetään, toimeentulotuen perusosa nousee
- Takuueläkkeeseen, eläkettä saavan hoitotukeen ja nuorten kuntoutusrahaan korotus
- Valtio korvaa kunnille turvapaikanhakijoiden kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksia
- Maatalousyrittäjien lomitusmaksuihin alennuksia vuonna 2018

6. Ympäristöministeriö

- Uusi asetus jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa
- Uusi asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista
- Muutoksenhaku ympäristöasioissa
- Asetus rakennuksen energiatodistuksesta
- Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta
- Rakennusten energiamuotokertoimet
- Uusi asetus savupiippujen paloturvallisuudesta
- Uusi asetus ääniympäristöstä
- Uusi asetus esteettömästä rakentamisesta
- Uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
- Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista
- Asetus rakennusten käytöturvallisuudesta
- Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
- Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista

7. Liikenne- ja viestintäministeriö

- Liikennepalvelulain tietoja koskevat säännökset voimaan
- Väylämaksun puolitus ja rataveron poisto voimassa vielä 2018
- Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki sekä muuntotuet voimaan
- Trafin maksuihin alennuksia
- Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus Itämerellä

8. Maa- ja metsätalousministeriö

- Metsähallituksen vapakalastuslupa maksuttomaksi alle 15-vuotiaille
- Kalastonhoitomaksu nousee vuoden alussa
- Kiinteistötoimitusmaksut alenevat
- Eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen voi antaa myös vuodelle 2018
- Suomella keskeinen rooli Kiinan ja EU:n vesiyhteistyössä vuosina 2018–2019
- Hyönteisten ja muiden uuselintarvikkeiden lupakäytännöt muuttuvat
- Riistanhoitomaksu nousee 39 euroon

9. Opetus- ja kulttuuriministeriö

- Opintotukeen huoltajakorotus
- Vuoden 2018 alusta 18–19-vuotiaiden mahdollisuus saada opintorahaa paranee
- Opintotukilautakuntien tehtävät sekä opintojen edistymisen seuranta siirtyvät Kelaan
- Varhaiskasvatusmaksut alenevat
- Maahanmuuttajien opiskelumahdollisuudet paranevat
- Kokeilu, johon osallistuvat voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän opiskelematta toista kotimaista kieltä
- Ammatillinen koulutus uudistuu
- Psykologi- ja kuraattoripalvelut yhä useammalle opiskelijalle
- Opintosuoritus- ja tutkintotiedot jatkossa yhdestä palvelusta
- Korkeakoulujen opetusyhteistyö laajenee
- Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä

10. Puolustusministeriö

Vuoden 2018 alusta puolustusvoimien virkojen eroamisikäsäännökset muutetaan vastaamaan julkisten alojen eläkelaissa säädettyä eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Eläkkeelle siirtymistä myöhennetään vuodesta 2018 alkaen kolmella kuukaudella vuotta kohti yhdenvertaisesti kaikilla henkilöstöryhmillä.  Uudistuksen siirtymäkausi kestää vuoteen 2025 saakka. Muutos koskee noin 7800 sotilasvirassa palvelevaa ja noin 550 siviilivirassa palvelevaa henkilöä.

---

Toimittaja: Sofia Häyrynen, Edilex-toimitus (sofia.hayrynen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.