Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

8.9.2017 11.55 Hallituksen esitykset syyskaudella 2017

Hallituksen esitykset syyskaudella 2017

Hallituksen on tarkoitus antaa syksyn istuntokaudella eduskunnalle yhteensä 141 hallituksen esitystä ja kaksi selontekoa.

Esityksiä ovat muun muassa:

 • HE laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä, joka korvaisi voimassa olevan matkapalvelulain. Lisäksi ehdotetaan muutoksia kuluttajansuojalakiin. Ehdotetuilla säännöksillä pannaan osaltaan täytäntöön matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskeva direktiivi.
 • HE etu- ja sukunimilaiksi sekä laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi etu- ja sukunimilaki, jolla kumottaisiin nykyinen nimilaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa etu- ja sukunimiä koskeva lainsäädäntö, keventää menettelyjä nimiasioissa ja mahdollistaa siirtyminen nimiasioiden sähköiseen käsittelyyn.
 • HE laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Sakkomenettelyn käyttöalaa laajennetaan. Suostumusta koskevaa sääntelyä kevennetään.
 • HE laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia uuden maksupalveludirektiivin täytäntöön panemiseksi.
 • HE oikeudenkäymiskaaren ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (summaaristen riita-asioiden keskittäminen). Oikeudenkäymiskaarta ehdotetaan muutettavaksi siten, että summaarisia riita-asioita käsiteltäisiin vain rajatussa määrässä käräjäoikeuksia. Säädettäisiin velvollisuudesta käyttää oikeushallinnon sähköisiä tiedonsiirtojärjestelmiä pantaessa vireille summaarisen riita-asian kanne. Muutettaisiin todisteellista tiedoksiantoa koskevia säännöksiä siten, että haaste voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti sähköisenä viestinä asianosaisen KaPa-viestinvälityspalvelussa antaman yleisen suostumuksen perusteella.
 • HE laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamista parantamalla työllistyvän ulosottovelallisen mahdollisuutta saada lykkäystä ulosmittauksen alkamiseen.
 • HE Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi. Esitys sisältäisi tarpeelliset yleissäännökset yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta (ml. valvontaviranomaisen sääntely).
 • HE oikeudenkäymiskaaren, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja esitutkintalain 10 luvun muuttamisesta (oikeusprosessien keventäminen yleisissä tuomioistuimissa). Esityksellä kevennetään rikos- ja riitaprosesseja muun muassa keventämällä tuomioistuinten kokoonpanoja, lieventämällä syytetyn läsnäolovelvollisuutta oikeudenkäynnissä sekä lisäämällä videokuulemisen käyttöä tuomioistuimessa. Tavoitteena on nopeuttaa oikeusprosesseja ja edistää tuomioistuinten mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä, ottaen huomioon oikeusturvan toteutuminen.
 • HE laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksellä uudistettaisiin hallintoasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevat yleissäännökset ja korvattaisiin nykyinen hallintolainkäyttölaki.
 • HE laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta. Esityksellä tarkistettaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaa koskevaa säännöstä, sillä eräät uudessa tiedustelulainsäädännössä ehdotettavat toimivaltuudet olisivat ristiriidassa nykyisen perustuslain 10 §:n kanssa.
 • HE laiksi ulosottokaaren ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksellä toteutettaisiin ulosoton rakenneuudistukseen liittyvät organisaatiomuutokset. Nykyinen ulosottolaitos organisoitaisiin yksiportaiseksi. Keskushallintovirastona toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Laajaa täytäntöönpanoa toimitettaisiin alueellisissa toimintayksiköissä. Erityis- ja perustäytäntöönpanoa toimitettaisiin omissa yksiköissään. Lait on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2019.
 • HE syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Syyttäjälaitoksen organisaatiota ehdotetaan uudistettavaksi siten, että Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostettaisiin yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto, joka muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän kansliasta ja viidestä viraston osastoina toimivasta syyttäjäalueesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Syyttäjälaitoksesta. Lailla ei ole vaikutusta nykyisten toimipaikkojen tai henkilöstön määrään.
 • Siviilitiedustelua koskeva hanke. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi siviilitiedustelua koskevasta lainsäädäntökokonaisuudesta. Esityksen keskeisin tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen. Esitys sisältyy hallitusohjelmaan.
 • HE laiksi sotilastiedustelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uusi lainsäädäntö Puolustusvoimien tiedustelutoiminnasta. Esitys sisältyy hallitusohjelman turvallisuuden painopistealueeseen.
Julkaisu

Hallituksen esitykset syyskaudella 2017


Maksutonta koulutusta

 • Edilexin käyttökoulutukset 29.9.2017 ja 29.11.2017, klo 8.30 - 11.00. Lue lisää...

Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.