Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

30.6.2017 11.00 Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Väestönsuojia, puurakentamista, matkaviestinten sisätilakuuluvuutta – MRL:n muutos eduskunnassa

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Väestönsuojia, puurakentamista, matkaviestinten sisätilakuuluvuutta – MRL:n muutos eduskunnassa

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen (HE 85/2017). Muutosesitys tuo helpotusta väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen, edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja luo mahdollisuuksia matkaviestinten parempaan sisätilakuuluvuuteen. Hallituksen esitys on osa hallituksen rakentamisen normitalkoot -kärkihanketta, millä kevennetään sääntelyä ja byrokratiaa sekä vähennetään kustannuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslaki lähtee periaatteesta, jonka mukaan kaikki rakentaminen lasketaan rakennuksen kerrosalaan. Lain muutoksella ehdotetaan, että rakennettavaksi sallitun kerrosalan voisi ylittää väestönsuojan osalta. Rakennusoikeudesta voidaan siten käyttää entistä suurempi osa huonealaan. Ylitys olisi mahdollista riippumatta siitä, sijaitseeko väestönsuoja maan alla vai kerroksessa ja siitä, mihin väestönsuojaa on tarkoitus käyttää normaalioloissa. Osa kunnista on jo sallinut kerrosalan ylitykset poikkeamisina, joten muutos yhtenäistää eri kuntien rakennusvalvontojen käytäntöä. Muutoksen taloudelliset vaikutukset eivät ole pysyviä, kun kunnat arvatenkin ottavat ylitysmahdollisuuden huomioon tulevassa kaavoituksessaan.

Muutosesitys mahdollistaisi rakennettavaksi sallitun kerrosalan ylittämisen jatkossa myös huoneistoa rajaavien, yli 200 mm paksujen väliseinien osalta. Muutos edistäisi väliseinien ääneneristävyyden hyvää suunnittelua rakennusmateriaalista riippumatta. Paksumpien väliseinien, kuten tyypillisesti puisten väliseinien rakentaminen helpottuisi. Tällä hetkellä MRL:n ainoa poikkeus kerrosalaan kuuluvan tilan laskemisessa ovat ulkoseinät. Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 millimetriä, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran.

Rakennusoikeuden ylitys koskee vielä taloteknisten järjestelmien edellyttämiä kuiluja, hormeja ja yleisiin tiloihin avautuvia teknisiä tiloja. Muutos edistää riittävän tilavien talotekniikan nousukuilujen ja esimerkiksi painovoimaisen ilmanvaihdon hormien rakentamista. Tämä helpottaa taloteknisten järjestelmien suunnittelua sekä elinkaaren aikaista huoltoa ja korjaamista. Huollon ja korjaamisen tilantarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon, kun talotekniikan vaatima tila ei ole enää arkkitehtisuunnittelussa minimoinnin kohteena.

Hallituksen esitys siirtää maankäyttö- ja rakennusasetuksen lakiin kuuluvat perussäännökset asuin-, majoitus- ja työtilojen suunnittelemisesta sekä kokoontumistiloista lain tasolle ja säätää asetuksenantovaltuuksista liittyen käynnissä olevaan Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistamiseen. Kyseisten tilojen suunnittelua koskevat asetusluonnokset ovat olleet lausunnolla. Pykälien sisältö vastaa pitkälti MRA:n säännöksiä ja voimassa olevia rakentamismääräyksiä.

Matkaviestinten sisätilakuuluvuus on herättänyt runsaasti keskustelua erityisesti rakennusten energiatehokkuuteen liittyen. Laadukkaat, turvalliset ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet ovat nyky-yhteiskunnassa perusedellytys niin asumiseen, elinkeino- ja palvelutoimintaan kuin viranomaistoimintaankin tarkoitettujen rakennusten tarkoituksenmukaiselle käytölle. Matkaviestinten sisätilakuuluvuudelle asettaa haasteita se, että matkaviestinverkon signaalin voimakkuus rakennuksen ulkopuolella voi vaihdella eikä sen kuuluvuus voi olla rakennuksen sisätiloissa yhtä voimakas kuin ulkopuolella. Hyvin kuuluva matkaviestiverkko ei myöskään kata koko Suomea. Matkaviestinten sisätilakuuluvuuden ongelmia ei voida ratkaista yksinomaan rakentamisen tai matkaviestinverkon signaalin avulla, vaan asian ratkaisemiseen tarvitaan eri osapuolten yhteistyötä. Matkaviestinten sisätilakuuluvuus voidaan toteuttaa myös muuten kuin rakennuksen vaipan läpi tapahtuvien teknisten ratkaisujen kautta. Asetuksenantovaltuuksiin on sisällytetty mahdollisuus luoda tarvittaessa tulevaisuudessa teknisillä ratkaisuilla edellytyksiä matkaviestinten sisätilakuuluvuudelle kustannustehokkuus huomioon ottaen. Rakentamisen kannalta yksi vaihtoehto tekniseksi ratkaisuksi voisi olla esimerkiksi varautuminen sisäverkon putkituksella ja sähköpääkeskuksen pakollisella tilavarauksella mahdollista sisäverkon rakentamista varten. Tämä tukee mahdollisuus rakennusoikeuden ylitykseen taloteknisten järjestelmien osalta. Jos tekninen tila avautuu yleiseen tilaan ja jos on tehty putkivaraukset porraskäytäviin, voi teleoperaattori asentaa tukiaseman, antennit ja kaapelit ilman, että tarvitaan rakennustöitä.

Esityksessä täsmennetään myös laajennuksen käsitettä. Rakennukseen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovellettaisiin uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia, ellei MRL:n 117 a–117 g §:ien olennaisissa teknisissä vaatimuksissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa muuta mainittaisi. Tarkoituksena on nostaa MRL:n esitöiden periaate lain tasolle yhdenmukaistamaan rakennusvalvontojen tulkintoja. Rakentamismääräyksiä uusittaessa otetaan kantaa siihen, kuinka vaatimuksia sovelletaan laajennukseen sekä rakennuksen korjaus- ja muutostöihin.

Hallituksen esitys sisältää vielä rakennusluvan edellytyksiä asemakaava-alueella koskevan pykälän muutoksen. Muutos johtuu lainsäädäntöteknisestä tarpeesta korjata viittaus oikeaan momenttiin ja täsmentää kirjoitusasua vastaamaan nykyistä vaatimusta pykälän täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.

Asiakirjoja

Ympäristöministeriön asetus:

Osan aiempi nimi

Valmistelutilanne

Voimaan-tulo

Olennaiset tekniset vaatimukset (MRL)

Rakennusten paloturvallisuudesta

E1 (E2, E4, ja E9 osin)

Notifioinnissa 4.9.2017 saakka

9-11/2017

117 b §

Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

E3

Valmistelussa notifioinnin jälkeen

2017

117 b §

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

D1

Lausunnolla 14.7.2017 saakka

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen kosteusteknisestä turvallisuudesta

C2

Valmistelussa lausuntojen jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d § ja 117 g §

Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

D2

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta

F2

Notifioinnissa 27.7.2017 saakka

1.1.2018

117 d §

Rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista

C1

Notifioinnissa 18.8.2017 saakka

1.1.2018

117 f §

Rakennusten energiatehokkuudesta

D3 (ohjeina D4 ja D5)

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

9/2013

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Asuin-, majoitus- ja toimitiloista

G1

Valmistelussa lausuntojen jälkeen, lähdössä notifiointiin

1.1.2018

117 j §

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.