Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

14.6.2017 11.30 Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Rakentamismääräykset muutoksen kourissa

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Rakentamismääräykset muutoksen kourissa

Suomen rakentamismääräyskokoelma uusitaan suurelta osin kuluvan vuoden aikana. Melkein kaikki uudet rakentamismääräykset tulevat voimaan tammikuun alusta 2018. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään. Muutoksilla toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta normien purkamisesta. Taustalla syynä Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimiseen vaikuttaa myös perustuslain muutos, joka tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) jälkeen. Perustuslain muutos on edellyttänyt muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain asetuksenantovaltuuksiin.

Kun maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli voimaan vuonna 2000, asetuksenantovaltuudet rakentamismääräysten antamiseen eivät olleet laissa, vaan maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Nykyinen perustuslaki edellyttää, että asetuksenantovaltuuden on oltava lain tasolla, ei asetuksessa. Jos olemassa olevia, asetuksella annettuja rakentamismääräyksiä halutaan muuttaa, pitää asetuksenantovaltuuden löytyä maankäyttö- ja rakennuslaista. Tämän vuoksi maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin vuoden 2013 alusta voimaan tulleella ns. MRL I-paketilla (958/2012), joka sisälsi 117 a–g §:ien olennaiset tekniset vaatimukset asetuksenantovaltuuksineen.

Rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehokuutta. Olennaisia teknisiä vaatimuksia ei pidä sekoittaa EU:n rakennustuoteasetuksen liitteen I perusvaatimuksiin, vaikka ne osittain koskevatkin samoja asioita. Perusvaatimukset ovat pohjana standardien laatimiselle. Olennaiset tekniset vaatimukset sisältävät Suomen kansalliset vaatimukset siitä, milloin rakennus turvallinen ja terveellinen. Maankäyttö- ja rakennuslain pykälät sisältävät pohjan, jota asetuksilla annettavat rakentamismääräykset täydentävät.

Aikaisemmin rakentamismääräykset koskivat vain uuden rakennuksen rakentamista. Vanhan, nyt jo kumotun, MRL 13 §:n 3 momentin mukaan uuden rakennuksen rakentamista koskevia määräyksiä sovellettiin rakennuksen korjaus- ja muutostyössä vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttivät. Toisin sanoen, rakentamismääräyksiä ”sovellettiin soveltuvin osin”, niin kuin kukin rakennustarkastaja virkavastuullaan parhaaksi katsoi. Rakentamismääräykset sisälsivät aikaisemmin sekä asetustason, ohjetason sekä selostuksen, jotka kaikki oli annettu asetuksella. Ohjeen oli kuitenkin tarkoitus tarjota esimerkki hyväksytystä ratkaisusta. Muitakin ratkaisuja voitiin käyttää, kunhan ne täyttivät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa MRL I-paketissa oli viiden vuoden siirtymäsäännös, jonka mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä rakentamismääräykset on uusittava niin, että niistä käy selville, koskevatko ne uuden rakennuksen rakentamista vai olevan rakennuksen korjaamista vai molempia. Tämä työ on nyt käynnissä. Kaikkien uusien rakentamismääräysten soveltamisalassa tai yksittäisissä pykälissä on jatkossa kerrottu, koskeeko säännös uuden rakentamista vai korjaamista ja miten toimitaan laajennuksen kanssa. Mitään ei enää jatkossa ”sovelleta soveltaen”. Ohjeita ei myöskään enää anneta asetuksina. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on tarkoitus toki jatkossakin koota myös ohjeistavaa materiaalia, kunhan sellaista aikanaan valmistuu. Voimassa olevia rakentamismääräyksiä sovelletaan, kunnes uudet on annettu.

Osa Suomen rakentamismääräyskokoelman osista on jo uusittu aikaisemmin. Rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevat, entiset B-osat on uusittu ympäristöministeriön asetuksella kantavista rakenteista (477/2014), sekä ympäristöministeriön asetuksella pohjarakenteista (465/2014). Näihin asetuksiin liittyy myös asetukset ja suositukset kansallisista valinnoista yhteiseurooppalaisia kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja (eurokoodeja) rakennesuunnitteluun sovellettaessa.

Kaksi rakentamismääräyskokoelman muutosta on annettu toukokuussa. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017) on annettu 4.5.2017 ja se tulee voimaan 1.1.2018. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (2/2017) on annettu 12.5.2017 ja se tulee voimaan 1.6.2017.

Rakentamismääräyksiä valmistellaan ympäristöministeriössä yhdessä alan kanssa. Valmistelussa kiinnitetään huomiota vaikutusten arviointiin. Lausuntokierroksen jälkeen jatkovalmistelu tehdään tavallisesti virkatyönä. Lausuntojen käsittelyjen jälkeen tekniset määräykset on notifioitava EU:ssa, jotta komissio ja muut jäsenmaat voivat ilmaista niihin kantansa. Kysymys on ennen kaikkea siitä, ettei mikään jäsenmaa säätäisi sisämarkkinoita haittaavia kaupan esteitä. Notifiointi kestää kolme kuukautta. Jos asetuksia muutetaan notifioinnin jälkeen, on ne notifioitava uudelleen. Jos notifioinnista ei nouse esiin muutostarpeita, voidaan asetus antaa.

Oheisesta taulukosta käy ilmi rakentamismääräysten tämänhetkinen valmistelun tilanne siltä osin kuin valmistelu on vielä kesken. Ympäristöministeriö on perinteisesti pyrkinyt antamaan alalle siirtymäaikaa uusien rakentamismääräysten käyttöön ottamiseen. Valitettavasti siirtymäaika jää tällä kertaa osin lyhyeksi.

Ympäristöministeriön asetus:

Osan aiempi nimi

Valmistelutilanne

Voimaan-tulo

Olennaiset tekniset vaatimukset (MRL)

Rakennusten paloturvallisuudesta

E1 (E2, E4, ja E9 osin)

Valmistelussa lausuntojen jälkeen, lähdössä notifiointiin

9-11/2017

117 b §

Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

E3

Valmistelussa notifioinnin jälkeen

2017

117 b §

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

D1

Lähdössä lausunnolle

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen kosteusteknisestä turvallisuudesta

C2

Valmistelussa lausuntojen jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d § ja 117 g §

Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

D2

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen käyttöturvallisuudesta

F2

Valmistelussa lausuntojen jälkeen

1.1.2018

117 d §

Rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista

C1

Notifioinnissa 18.8.2017 saakka

1.1.2018

117 f §

Rakennusten energiatehokkuudesta

D3 (ohjeina D4 ja D5)

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytet-tävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

9/2013

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Asuin-, majoitus- ja toimitiloista

G1

Lausunnolla 12.6.2017 saakka

1.1.2018

117 j §

Kirsi Martinkauppi
Lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö

EDILEX PRO -KOULUTUSTA

Juridiikan uusimmat uutiset - Tilaa Edilex!

Lakikirjat       Lakikirjat

www.lakikirja.com

Toimittaja: Edilex-toimitus, toimitus.edilex@edita.fi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.