Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

8.5.2017 15.15 Hallinto-oikeus: Dekaanin päätöksellä hylätä vapautushakemus toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä ei loukattu perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta

Hallinto-oikeus: Dekaanin päätöksellä hylätä vapautushakemus toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä ei loukattu perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta

Valittaja oli hakenut vapautusta toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan Aalto-yliopiston perustieteiden laitoksella tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavalla valittajalla on päättötodistus Sipoon lukiosta. Hänen päättötodistukseensa on merkitty suomi äidinkielenä hyväksytysti suoritetuksi, minkä lisäksi hän on suorittanut ruotsin kielestä B1-tasolla 6 kurssia. Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan koulusivistyskieli on siten suomi ja näin ollen hänen tulee osoittaa toisen kotimaisen kielen taito ruotsin kielessä. A ei esittänyt erityistä syytä kielitaitovaatimuksesta vapauttamiseksi. Hallinto-oikeus katsoi, ettei valituksenalaisella päätöksellä loukattu Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta. (Vailla lainvoimaa 8.5.2017)

Helsingin hallinto-oikeus 24.4.2017, päätös 17/0308, dnro 04387/16/1305 (julkaisematon)

Päätös, josta valitetaan: Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani 18.4.2016

Asia: Ruotsin kielen opinnoista vapauttamista koskeva valitus

Valittaja: A

Valittaja on hakenut vapautusta tutkintovaatimuksiin kuuluvista ruotsin kielen opinnoista (toinen kotimainen kieli). Dekaani on hylännyt hakemuksen.

Valituksessa esitetyt vaatimukset

Päätöstä on muutettava. Hallinto-oikeuden on määrättävä, että Aalto-yliopiston on lopetettava ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta annetun valtioneuvoston asetuksen (841/2000) 3 §:n soveltaminen.

Perusteet

Ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta annetun valtioneuvoston asetuksen (841/2000) 3 § on ristiriidassa Suomen perustuslain 6 §:n kanssa, joten sitä ei tule soveltaa perustuslain 107 § nojalla. Valittaja on asetettu ilman hyväksyttävää syytä erilaiseen asemaan kuin ne ahvenanmaalaiset opiskelijat, jotka ovat asetuksen perusteella vapautettuja suomen kielen taidon osoittamisesta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki valtioneuvoston asetuksen soveltamisen lopettamista koskevan määräyksen antamista koskevaa vaatimusta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

Perustelut

Tutkimatta jätetyiltä osin

Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa (586/1996) tai muussa laissa.

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu antaa Aalto-yliopistolle yleistä määräystä valtioneuvoston asetuksen soveltamisen lopettamisesta.

Tutkituilta osin

Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Pykälän 3 momentin mukaan yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Aalto-yliopiston kielikeskuksen ohjeiden mukaan jos opiskelijalle määrittyy suomi tai ruotsi koulusivistyskieleksi, hänet voidaan vapauttaa vain erityisestä syystä toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta. Erityisenä syynä pidetään sitä, että opiskelija ei ole suorittanut vähintään lukion B1-oppimäärää toisen kotimaisen kielen opintoja (vähintään 5 kurssia toisen kotimaisen kielen opintoja; päättötodistuksesta on tästä erillinen merkintä). Lisäksi peruskoulun tai lukion Ahvenanmaan maakunnan oppilaitoksessa suorittanut saa valtioneuvoston asetuksen (841/2004) 3 §:n nojalla hakemuksesta tekniikan ja taiteiden aloilla vapautuksen toisen kotimaisen osoituksesta suomen kielen taidossa.

Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n 1 momentin mukaan henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä, jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytysti arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai ruotsin kielestä.

Hallinto-oikeus toteaa, ettei valtioneuvoston asetusta ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta (841/2000) sovelleta valittajaan, koska hän ei ole asetuksen 2 §:n edellyttämällä tavalla suorittanut tutkintoa Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa. A:n asiassa ei näin ollen tule arvioitavaksi, tuleeko asetuksen 3 § jättää soveltamatta Suomen perustuslain 107 §:n nojalla.

Valittaja on hakenut vapautusta toisen kotimaisen kielen taidon osoittamisesta ruotsin kielessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan Aalto-yliopiston perustieteiden laitoksella tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavalla valittajalla on päättötodistus Sipoon lukiosta. Hänen päättötodistukseensa on merkitty suomi äidinkielenä hyväksytysti suoritetuksi, minkä lisäksi hän on suorittanut ruotsin kielestä B1-tasolla 6 kurssia. Hallinto-oikeus katsoo, että valittajan koulusivistyskieli on siten suomi ja näin ollen hänen tulee osoittaa toisen kotimaisen kielen taito ruotsin kielessä. A ei ole esittänyt erityistä syytä kielitaitovaatimuksesta vapauttamiseksi. Hallinto-oikeus katsoo, ettei valituksenalaisella päätöksellä ole loukattu Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta.

Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovelletut oikeusohjeet

  • Perusteluissa mainitut
  • Suomen perustuslaki 120 §
  • Ahvenanmaan itsehallintolaki 41 §

Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat       Lakikirjat

www.lakikirja.com

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.