Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Ympäristö, Rikos- ja prosessioikeus

24.2.2017 10.31 Ainakin 67 kissan kaltoinkohtelu oli törkeä eläinsuojelurikos – 6 kuukauden ehdollinen vankeus ja 60 päiväsakkoa sekä pysyvä eläintenpitokielto

Ainakin 67 kissan kaltoinkohtelu oli törkeä eläinsuojelurikos – 6 kuukauden ehdollinen vankeus ja 60 päiväsakkoa sekä pysyvä eläintenpitokielto

Kissoja oli pidetty pysyvästi suljettuna liian ahtaisiin kuljetushäkkeihin. Kissojen pitopaikan ilmanlaatu oli ollut erittäin huono. Kissoja oli pidetty ikkunattomassa tilassa, missä ei ole ollut valaistusta. Kaikilla kissoilla ei ollut juomavettä tarjolla. Kissoilla oli ollut hoitamattomia sairauksia kuten silmätulehduksia, ihoon kasvaneita ylipitkiä kynsiä, ihottumaa, korvapunkkioireita, ienpaiseita ja neurologista oireilua. Pentukissoja oli vieroitettu emoistaan jo kahden viikon ikäisinä. Kissoilla ei ollut sopivia rakenteita tai paikkoja kiipeilyä ja kynsimistä varten eikä kissoilla ollut kuulo- ja näköyhteyttä pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan eikä myöskään sosiaaliseen kanssakäymiseen. Laiminlyöntien johdosta eläinlääkäri oli joutunut lopettamaan kiireellisesti 48 kissaa niiden enempien kärsimysten välttämiseksi. Kissoja oli ollut ainakin 67. Käräjäoikeus katsoi, että sanottu määrä täytti rikoslain 17 luvun 14 a §:n mukaisen kvalifiointiperusteen siitä, että kysymys oli ollut huomattavan suuresta määrästä eläimiä. A:n ja B:n menettely oli jatkunut pitkään ja menettely oli ollut hyvin moitittavaa. Käräjäoikeus katsoi, että tekoa oli pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Siten A ja B olivat menettelyillään syyllistyneet törkeään eläinsuojelurikokseen. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 24.2.2017)

Turun hovioikeus 22.2.2017, päätös 17/107425, asianro R 17/164
Pirkanmaan käräjäoikeus 30.11.2016 nro 150544

Syyttäjän rangaistusvaatimus käräjäoikeudessa

1. Törkeä eläinsuojelurikos 29.7.2014 - 23.4.2015 Parkano

A ja B ovat yhdessä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättäneet tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille sekä muutenkin eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti kohdelleet heidän omistamiaan ainakin 67:ää kissaansa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa aiheuttaen.

Kissoja on pidetty pysyvästi suljettuna liian ahtaisiin kuljetushäkkeihin. Kissojen pitopaikan ilmanlaatu on ollut erittäin huono. Kissoja on pidetty ikkunattomassa tilassa, missä ei ole ollut valaistusta. Kaikilla kissoilla ei ole ollut juomavettä tarjolla. Kissoilla on ollut hoitamattomia sairauksia kuten silmätulehduksia, ihoon kasvaneita ylipitkiä kynsiä, ihottumaa, korvapunkkioireita, ienpaiseita ja neurologista oireilua. Pentukissoja on vieroitettu emoistaan jo kahden viikon ikäisinä. Kissoilla ei ole ollut sopivia rakenteita tai paikkoja kiipeilyä ja kynsimistä varten eikä kissoilla ole ollut kuulo- ja näköyhteyttä pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan eikä myöskään sosiaaliseen kanssakäymiseen.

A:n ja B:n yllä kuvattujen törkeiden laiminlyöntien johdosta eläinlääkäri on joutunut lopettamaan kiireellisesti 48 kissaa niiden enempien kärsimysten välttämiseksi.

Teko on törkeä, koska sen kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä teon ollessa myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Muita vaatimuksia

A on tuomittava pysyvään eläintenpitokieltoon eli menettämään oikeutensa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä tai muuten vastata niiden hyvinvoinnista.

A:n mahdollisesti omistamat tai pitämät eläimet on tuomittava valtiolle menetetyiksi.

B on tuomittava pysyvään eläintenpitokieltoon eli menettämään oikeutensa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä tai muuten vastata niiden hyvinvoinnista.

B:n mahdollisesti omistamat tai pitämät eläimet on tuomittava valtiolle menetetyiksi.

Käräjäoikeuden tuomiosta

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Kirjallisista tarkastuskertomuksista käy ilmi, mitä sairauksia kissoilla on todettu. Tarkastuskertomusten mukaan kissoilla on havaittu sairaudet, jotka käyvät ilmi syytteen teonkuvauksesta. Lisäksi tarkastuskertomuksista käy ilmi kissojen pitopaikat ja niissä havaitut puutteet. Eläinlääkäri S on vahvistanut, että valokuvat on otettu A:n ja B:n talosta. Valokuvista on nähtävissä, että kissat eivät ole olleet hyvinvoivia. Edelleen valokuvista on havaittavissa, että kissojen silmissä ja korvissa on ollut ongelmia. Lisäksi valokuvista on havaittavissa, että yhdellä kissalla on ollut ihoon kasvaneita ylipitkiä kynsiä. Edelleen kuvista on havaittavissa, että ainakin yhdellä kissalla on ollut ongelmia ikenessä. Valokuvista käy myös ilmi pitopaikan siivottomuus ja häkit, joissa kissoja on pidetty. Valokuvat tukevat tarkastuskertomuksia.

Eläinlääkäri S on käynyt useilla tarkastuskäyneillä ja hän on siten voinut tehdä havaintoja kissojen voinnista, pitopaikasta ja olosuhteista. S on kertonut havainnoistaan yksityiskohtaisesti ja johdonmukaisesti. Se, että hän on tarkastuskäynnin 30.7.2014 osalta kertonut ensin, että kissat olivat olleet vapaana, ja sen jälkeen, että kaikki kissat eivät olleet olleet vapaana, ei ole sellainen seikka, minkä perusteella olisi aihetta epäillä hänen kertomuksensa uskottavuutta. S on käynyt useilla tarkastuskäynneillä ja kaikkien yksityiskohtien muistaminen ilman muistiinpanoja on olettavasti vaikeaa. S on kuitenkin häntä kuultaessa korjannut erheen ja kertonut asiasta uudestaan. Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista, minkä perusteella olisi aihetta epäillä hänen kertomustaan. Siten käräjäoikeus on päätynyt pitämään S:n kertomusta uskottavana. Kirjallisilla todisteilla ja S:n kertomuksella käräjäoikeus katsoo asiassa näytetyn, että A ja B ovat menetelleet kuten syytteen teonkuvauksesta käy ilmi. Kissoilla on ollut syytteen teonkuvauksessa mainitut sairaudet. Lisäksi kissojen pitopaikat eivät ole täyttäneet lain asettamia vaatimuksia.

Kissoja on ollut ainakin 67. Käräjäoikeus katsoo, että sanottu määrä täyttää rikoslain 17 luvun 14 a §:n mukaisen kvalifiointiperusteen siitä, että kysymys on ollut huomattavan suuresta määrästä eläimiä. A:n ja B:n menettely on jatkunut pitkään ja menettely on ollut hyvin moitittavaa. Edellä todetut seikat huomioon ottaen, käräjäoikeus katsoo, että tekoa on pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Siten A ja B ovat menettelyillään syyllistyneet törkeään eläinsuojelurikokseen.

Rangaistusseuraamus

Rangaistuksen määräämisen lähtökohtia koskevan rikoslain 6 luvun 3 §:n ja rangaistuksen mittaamista koskevan saman luvun 4 §:ssä säädetyn yleisperiaatteen mukaan rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on lisäksi mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Rikoslain 17 luvun 14 a §:n mukaan tekijä on tuomittava törkeästä eläinsuojelurikoksesta vähintään neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Ottaen huomioon A:n ja B:n syyksi nyt luettu teko, käräjäoikeus katsoo, oikeudenmukaiseksi ja yleisen oikeuskäytännön mukaiseksi seuraamukseksi 6 kuukautta vankeutta. A ja B on 21.10.2015 tuomittu eläinsuojelurikoksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Nyt kysymyksessä oleva teko kuuluu samaan konkurrenssiin kuin edellä sanotun tuomion teko, mikä huomioon ottaen vankeusrangaistus voidaan määrätä A:lle ja B:lle ehdollisena. Ottaen kuitenkin huomioon menettelyn moitittavuus, käräjäoikeus katsoo, että ehdollista vankeusrangaistusta ei ole yksistään pidettävä riittävänä seuraamuksena. Siten A ja B tuomitaan ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella oheissakkoon.

Eläintenpitokielto

Rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaan joka tuomitaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta on samalla tuomioistuimessa määrättävä eläintenpitokieltoon. Eläintenpitokielto voidaan määrätä vähintään yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi. Eläintenpitokielto voidaan määrätä pysyväksi, jos muun muassa kieltoon määrättävä on syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen ja häntä on pidettävä pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan eläimiä taikka muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista. Ottaen huomioon A:n ja B:n menettely käräjäoikeus katsoo, että eläintenpitokielto on määrättävä pysyväksi.

Menettämisvaatimus

Rikoslain 17 luvun 23 a §:n mukaan eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet, joita päätöstä annettaessa pitää tai jotka omistaa eläintenpitokieltoon määrättävä, on tuomittava valtiolle menetetyiksi. Ottaen huomioon, että A ja B on määrätty eläintenpitokieltoon, heidän omistamansa kissat on tuomittava valtiolle menetetyiksi.
 

  • Hovioikeuden valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 24.4.2017.

Lue myös

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.