Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

30.12.2016 11.00 (päivitetty 2.1.2017 13.12) Tammikuussa 2017 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuussa 2017 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

Tammikuun 2017 muutoksia ovat muun muassa:
- uusi hankintalainsäädäntö tulee voimaan
- tuomioistuinlaki tulee voimaan
- asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia
- muutoksia asuntoyhteisön hakemukseen tupakointikiellolle
- kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja korotetaan viidellä prosenttiyksiköllä
- yrittäjävähennys otetaan käyttöön
- perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa
- työn vastaanottamisvelvollisuus tiukentuu
- työttömyysturvalakiin muutoksia – työttömyysturvan kesto lyhenee
- uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
- eläkeikä nousee – työurat pidentyvät
- työsopimuslakiin muutoksia – koeaika pitenee kuuteen kuukauteen, takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömän saa jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta
- perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle
- reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen
- liikennevakuutuslaki uudistuu
- alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia
- uusi nuorisolaki tulee voimaan
- terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmä uudistuu asteittain
- sotilastapaturmalaki muuttuu
- työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeudet laajenevat
- lukuisat muut verosäädösten ja budjettilakien aiheuttamat muutokset.

Linkki: Uusimmat säädökset, Uusimmat hallituksen esitykset
Vinkki: Voit etsiä tietyllä ajanjaksolla voimaan tulevia säädöksiä tarkennetulla haulla
Lue myös: Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko -julkaisut
Pysy ajan tasalla muutoksista: Lakikanava, RSS-palvelut

  • Toim. huom.: Tiedot perustuvat tilanteeseen 30. joulukuuta 2016. Mikäli tämän jälkeen julkaistaan tärkeitä säädöksiä, jotka tulevat voimaan tammikuun 2017 aikana, niistä uutisoidaan Edilexissä erikseen.
  • Vuoden lopulla julkaistaan säädöksiä erityisen paljon, muun muassa budjettilait. Kaikkea yksittäisen lukijan kannalta ehkä tärkeääkin on varsinkin tällöin mahdotonta uutisoida Edilexissä.
    Kun haluat varmistua esimerkiksi siitä, mitä kaikkea hallitus ja eduskunta ovat päättäneet, kannattaa lukea myös Edilexissä ilmestyvät Valtioneuvoston viikko ja Eduskunnan viikko -lehdet.

  • Kaikki säädöskokoelmassa julkaistavat tammikuun 2017 säädösmuutokset tästä linkistä
    (tulos muuttuu sitä mukaa kun uusia tammikuussa voimaantulevia säädöksiä julkaistaan)

Tähän uutiseen on koottu yhteenvedoksi linkit (otsikoissa) vuodenvaihteen muutoksista kertoviin ministeriöiden tiedotteisiin sekä kerrottu tärkeimmät muutokset sikäli kuin ministeriöt ovat kyseisen tiedotteen julkaisseet.

1. Oikeusministeriö

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Kuluttajaluoton koron muuttamista koskevia säännöksiä selvennetään. Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttää jatkossa välittäjän rekisteröintiä.

Lue myös

Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Tuomioistuimia koskeva lainsäädäntö selkiytyy, kun uusi tuomioistuinlaki tulee voimaan. Laki sisältää kootusti tähän asti eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta, jäsenistä ja henkilöstöstä.

Velallisen suojaosuutta ulosotossa tarkistetaan

Ulosotossa palkan ulosmittauksessa velalliselle jätettävän suojaosuuden määrään tulee pienennys. Tämä 0,86 prosentin tarkistus perustuu lakiin kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista.

Velallisen elinkustannusten osuutta velkajärjestelyssä tarkistetaan

Velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee 0,86 prosentin pienennys.

Vihkimismaksuihin korotuksia

2. Sisäministeriö

- uusi rahapeliyhtiö aloittaa toimintansa
- henkilökortin hakuprosessi passin tavoin sähköiseksi
- yksityisen turvallisuusalan lupaprosessit muuttuvat sujuvammiksi
- yksityisen turvallisuusalan säännökset keskitetään jatkossa yhteen lakiin
- Maahanmuuttovirastolle siirtyy ulkomaalaisasioita poliisilta ja Rajavartiolaitokselta
- valtion vastaanottokeskukset yhdistetään Maahanmuuttovirastoon
- järjestyksenvalvojat turvaamaan järjestystä vastaanottokeskuksiin
- palopäällystökoulutus siirtyy Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun
- pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeudet paranevat
- poliisin maksuihin tulee muutoksia
- Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin muutoksia,

3. Valtiovarainministeriö

Suurin osa muutoksia koskee verotusta.

Lue myös

4. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuodenvaihteessa on tulossa voimaan useita työllisyyden edistämiseen liittyviä lakimuutoksia. Muutoksia on tulossa myös muun muassa tuotesääntelyyn, viennin valtuuksiin ja elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisten tukien hoitoon.

- uusi hankintalainsäädäntö tulee voimaan
- työttömyysetuutta voi käyttää palkkatukeen ja starttirahaan
- työkokeilun käyttötarkoitus laajentuu
- työttömät työnhakijat haastatellaan kolmen kuukauden välein
- omaehtoista opiskelua pidennetään perusopintojen suorittamiseen
- työn vastaanottamisvelvollisuus tiukentuu
- työsopimuslakiin muutoksia
- uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista
- muutoksia palkkaturvaa koskeviin lakeihin
- viennin valtuuksia korotetaan
- elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisia tukia Tekesin hoitoon

5. Sosiaali- ja terveysministeriö

- eläkeikä nousee – työurat pidentyvät
- perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle
- reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen
- lääkekorvaussäästöt toteutumassa
- liikennevakuutuslaki uudistuu
- kunnille lisää toimintavapautta terveydensuojelun valvonnassa
- maksuttomat kotipalvelut laajemmalle joukolle sotainvalideja
- työeläkelaitosten vakavaraisuussäännökset uudistuvat
- työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiöiden oikeus rakennuttaa asuntoja lainarahalla jatkuu
- työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2017
- elinaikakerroin vuodelle 2017
- työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2017
- kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa etuuksiin
- lapsilisiä alennetaan 0,91 prosentilla
- työttömyysetuuksien maksuosuuksiin muutoksia
- sairausvakuutusmaksut vuodelle 2017
- muutoksia aikuiskoulutustukeen
- sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan muutoksia
- työttömyysturvalakiin muutoksia - työttömyysturvan kesto lyhenee
- työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeudet laajenevat
- maatalouslomittajien työturvallisuus paranee ja maatalouslomituksen maksut alenevat väliaikaisesti
- uusi arpajaislaki
- muutoksia asuntoyhteisön hakemukseen tupakointikiellolle
- toimikunta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi
- vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta korvaa valtakunnallisen vammaisneuvoston
- kunnille lisää harkintavaltaa vanhuspalvelujen järjestämisessä
- yliopistot saavat koulutuskorvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen
- terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmä uudistuu asteittain
- sotilastapaturmalaki muuttuu
- muutoksia tupakkalakiin koskien savuttomia tupakkatuotteita.

Lue myös

6. Ympäristöministeriö

Asuminen

- tulorajat valtion tukemiin vuokra- ja osaomistusasuntoihin pääkaupunkiseudulla
- yleishyödyllisyyssäännösten muuttaminen
- erityisryhmien investointiavustusten käyttöalan laajentaminen
- uusi laki ja asetus korjausavustuksista
- purkuavustuksia koskeva asetusmuutos.

Rakentaminen

- rakennusten energiatehokkuutta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos 
- rakennusten kantavien rakenteiden suunnitteluun muutoksia
- rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
- valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.

7. Liikenne- ja viestintäministeriö

- alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia
- tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus laajenee
- muutoksia raskaan liikenteen osalta
- Trafin perimiin maksuihin alennuksia
- arktisten ja antarktisten alueiden turvallisuusmääräykset voimaan
- luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu.

8. Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla tulee vuodenvaihteessa voimaan muun muassa eläinten hyvinvointikorvausta koskeva asetus sekä useita norminpurkuun liittyviä säädöksiä. Muun muassa maanmittaushallintoon liittyviin lakeihin tulee muutoksia.

9. Opetus- ja kulttuuriministeriö

- Opetushallituksesta ja CIMO:sta uusi virasto
- perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sääntelyä kevennetään
- lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisiin yksikköhintoihin muutoksia
- opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin muutoksia
- korkeakoulujen rahoituksessa korostuvat työllistyminen ja strateginen uudistaminen
- Arkistolaitoksen toimintaa parannetaan ja arkistojen digitointia edistetään
- lainauskorvaus nostetaan pohjoismaiselle tasolle
- tekijänoikeuksien yhteishallinnointia yhtenäistetään
- uusi laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
- uusi nuorisolaki voimaan.

10. Puolustusministeriö

- - -

Lue myös

Lakikirjat       Lakikirjat

www.lakikirja.com

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)