Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

TSV 11.03.2016

Valokuva oikeudellisena kysymyksenä

valokuva - viestintä

Säädösperusta: Henkilötietolain mukainen päätös
Antopäivä: 11.03.2016
Diaarinumero: 423/452/2016

Toimistomme verkkosivuilla on valokuvaa koskevaa ohjeistusta, koska tietosuojavaltuutettu on henkilötietojen käsittelyä ohjaava, neuvova ja valvova viranomainen. Valokuva on kuitenkin oikeudellisesti monimuotoinen aihe, jota ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella pelkästään henkilötietojen suojan näkökulmasta. Koska henkilötietojen suoja asiallisesti kattaa henkilötietojen automaattisen käsittelyn ja henkilörekisterit henkilötietojen käsittelyn toimituksellisia, taiteellisen ilmaisun ja kirjallisen ilmaisun tarkoituksia sekä luonnollisen henkilön tavanomaisia yksityisiä tarkoituksia koskevin poikkeuksin, on tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuuluva näkökulma valokuvaan usein käytännössä suhteellisen pieni osuus niistä oikeudellisista kysymyksistä, joita valokuvaan on yhdistettävissä. Tämä ei aina ole selvää, siksi tässä on lueteltu eräitä tyypillisiä väärinkäsityksiä asioista, joihin tietosuojavaltuutetun on ajateltu olevan toimivaltainen vastaamaan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Valokuva on henkilötieto, jos henkilö on sen perusteella tunnistettavissa. Kyseeseen tulevat tunnistettavasta henkilöstä otetun valokuvan lisäksi esimerkiksi kuvat, jotka esittävät ajoneuvoa, jonka rekisteritunnus on näkyvissä tai omakotitaloa, joka on jollain tapaa yhdistettävissä asukkaihinsa tai omistajiinsa. Se, sovelletaanko tilanteeseen henkilötietolakia ja onko tietosuojavaltuutettu toimivaltainen kysymystä arvioimaan, ratkaistaan henkilötietolain (523/1999) 2 §:n perusteella.

I Valokuva tietosuojavaltuutetun toimivallassa

Käsitelläänkö henkilötietoja?

• Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

• Valokuva on henkilötieto, jos henkilö on sen perusteella tunnistettavissa.

• Tietosuojalautakunta on päätöksessään 13/4.6.1990 [huom. henkilörekisterilain ajalta]tunnistamiskriteeriä rajaten todennut, että esim. vuosikymmeniä vanhat ryhmäkuvat, joiden yhteydessä ei mainita nimitietoja, eivät tunnistettavuuden mahdollisuuden puuttumisen vuoksi ilmennä henkilötietoja, joten henkilötietolakia ei esimerkiksi tällaisten kuvien osalta sovelleta.

Sovelletaanko henkilötietolakia?

Henkilötietolakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Soveltamisalaa koskevat poikkeukset

A. Kun luonnollinen henkilö käsittelee henkilötietoja tavanomaista yksityistä tarkoitusta varten, henkilötietolakia ei sovelleta (henkilötietolain 2.3 §).
Poikkeus: Bodil Lindqvist -käytäntö (C-101/01, 6.11.2003) eli jos luonnollinen henkilö luovuttaa henkilötietoja verkkosivuillaan.

B. Kun käsitellään henkilötietoja toimituksellisia, kirjallisen tai taiteellisen ilmaisun tarkoituksia varten, henkilötietolakia sovelletaan vain joiltain osin (henkilötietolain 2.5§).

II Tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu (esimerkiksi)

Missä saa kuvata?

Tietosuojavaltuutettu ei ole toimivaltainen arvioimaan, missä saa kuvata.

Tekijänoikeudet

Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa arvioida tekijänoikeuksia. Lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta antaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen tekijänoikeusneuvosto.

Oikeus omaan kuvaan

­• Esimerkiksi tilanteissa, jossa henkilö huomaa omaa kuvaansa käytetyn luvatta/sopimatta mainoksessa.

• Ko. henkilö voi halutessaan olla yhteydessä kuvaa käyttäneeseen tahoon ja/tai viedä asian tuomioistuimeen. Tietosuojavaltuutettu ei ole toimivaltainen arvioimaan tilannetta.

• Varallisuus- ja immateriaalioikeudellisesta näkökulmasta kuvan käytön edellytyksenä on pidetty oikeuskirjallisuudessa suostumusta erityisesti kuvan kaupalliseen käyttöön liittyen. Tästä näkökulmasta tietosuojavaltuutetun toimivaltaan kuulumattomana yleisenä ohjauksena voi suppeasti todeta, että kuvien kaupallisen hyödyntämisen, kuten mainos- ja markkinointikäytön, on saatettu katsoa synnyttävän kuvan kohteelle oikeuden taloudelliseen kompensaatioon.

Missä ja ketä saa kuvata?

• Toisinaan on keskustelua kielloista kuvata esim. bussissa: bussiyhtiön säännöt
⇛ sopimusoikeudellinen kysymys, tietosuojavaltuutettu ei ole toimivaltainen.

• Niin ikään nousee kysymyksiä kuvauskielloista elokuvateatterissa, konsertissa tms.
⇛ sopimusoikeudellinen kysymys, tietosuojavaltuutettu ei ole toimivaltainen.

• Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa eräisiin kuvaamiskieltoa koskeviin kanteluihin.

Täyttyykö rikostunnusmerkistö?

Tietosuojavaltuutettu ei tutki rikoksia. Rikosta epäillessään voi halutessaan olla yhteydessä poliisiviranomaiseen.

III Valokuva sosiaalisessa mediassa

Olen ohjauskäytännössäni katsonut, että henkilötietoja voidaan luovuttaa avoimessa verkossa rekisteröidyn suostumuksella tai nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Tätä linjausta arvioitaessa on otettava huomioon se, mitä aiemmin totesin toimivallastani ja henkilötietolain soveltamisalasta. Tämä näkemykseni ei siis esim. estä henkilötietojen luovuttamista verkossa esim. median toiminnassa (henkilötietolain 2.5 §). Niin ikään henkilötietoja käsitellään käyttäjätunnusten ja salasanojen takana ns. suljetussa verkossa siten, ettei tämä avointa verkkoa koskeva linjaus tule sovellettavaksi. Journalistin ohjeet ja Julkisen sanan neuvosto määrittävät puitteet journalistien toiminnassa.

Sosiaalisessa mediassa olevia valokuvia voidaan arvioida sosiaaliseen mediaan, esim. Facebookiin, tyypillisesti liittyvien elementtien kautta. Esim. jos kyse on henkilötiedon julkaisemisesta blogissa, voi kyse olla henkilötietojen käsittelystä toimituksellisia tarkoituksia varten.

Henkilötietolakia sovelletaan, kun henkilötietoja käsiteltäessä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla, ja silloin kun käsiteltävistä henkilötiedoista muodostuu henkilörekisteri tai sellaisen osa, ellei soveltamisalaa koskevasta poikkeuksesta muuta johdu.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta. Rekisteriseloste pitää henkilötietolain 10 §:n nojalla laatia jokaisesta henkilörekisteristä ja kuka tahansa voi pyytää sitä ja saada sen nähtäväkseen.

IV Yhteenveto

Valokuva on oikeudellisena ilmiönä kysymys, jota arvioitaessa tulee pitää mielessä oikeusjärjestelmän koko kokonaisuus, esim. henkilötietojen suoja (henkilön tiedollinen itsemääräämisoikeus), sananvapaus, rikosoikeudellinen näkökulma, Journalistin ohjeet, sopimusoikeudelliset velvoitteet, jotka tilanteeseen soveltuvat sekä totta kai muu voimassaoleva lainsäädäntö. Luettelo ei ole tyhjentävä.

Sananvapaus on Suomen perustuslain 12 §:ssä turvattu kaikille. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Perinteiseen sananvapauden käyttöön kuuluu, etteivät viranomaiset sitä etukäteen rajoita. Rajoittaminen on mahdollista vain silloin, jos se perustuu erityiseen lainsäännökseen. Tämä ei estä sitä, että sananvapautta käytettäessä saatetaan kuitenkin syyllistyä esim. kunnianloukkaukseen tai johonkin muuhun rikokseen.

Henkilötietojen suoja sisältyy asiallisesti perustuslain 10.1 §:iin, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Henkilötietojen käsittelyä säätelevä yleislaki on henkilötietolaki. Yleislain lisäksi henkilötietojen käsittelystä on säännöksiä yli 600 erityislaissa.

Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojavaltuutetun toimivallasta voi lukea verkkosivuillamme www.tietosuoja.fi. Henkilötietolakiin ja muuhun lainsäädäntöön voi perehtyä osoitteessa www.finlex.fi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.